Világ, 1923. november (14. évfolyam, 248-271. szám)

1923-11-23 / 265. szám

6 1923 november 23. VILÁG Péntek HHWMBWlltMPS (*) Zenészeket keresnek. Leszerelt kalonaze- nészek és színházi zenészek, csakis elsőrendűéi; (fúvós és vonóshangszert játszók), katonai il­letményekhez hasonló fizetéssel és mellékjöve­delemmel, villamosjeggyel, nyugdíjjal, ruhael­látással fölvétetnek. Jelentkezni lehet naponta délelőtt 9—11 óráig. Mikszáth Kálmán tér 3. szám, földsz. 3. f*) A király. Sok kacagással tele estét szer­zett már közönségünknek a Király, a legmu­latságosabb francia vígjáték, amelyet új beta­nulással szombaton adnak először a Vígszín­házban. Hegedűs Gyula adja a címszerepet, Góth Sándor Bourdiert, Mákig Margit és Lá­zár Mária a női főszerepeket, Rajnai Gábor a sokoldalú rendőrtisztet, Tanag Frigyes a mi­niszterelnököt. Szerémg Zoltán a márkit. A reprizre lij díszletek és öltözékek készüllek. (*1 A Pompadour jegyeit pénteken kezdik árusítani a Fővárosi Operetlszinház pénztárai. Fali Leó világhírű operettje szerdán a követ­kező szereposztásban kerül bemutatóra : Pompadour mark iné : Fcdák Sári. Bellolte, a komorná ja : Siller Irén. Madeleinc : Kondor Ibolya. A király : Vendreg Ferenc. René: Ká­dár Jenő. Calieot : Halmai; Tibor. Maurepas : Vjváry Lajos. A hadnagy : Kompóthg Gyula. Poulard: Pataki; Ferenc. Udvarmester : Ra­döcz Ferenc. Egész sereg apró szereplő és nagyszámú statisztéria élénkíti az újdonságot. (*) A Nemzeti Színház vendégszerepei a Vá­rosi Színházban péntek este. Első színházunk kitűnő együttese a Tündérlak Maggarhonban cimíi vidám énekesjátékot hozza színre Aagg Izabellával, Tasnádg Ilonával és Rózsahegyi Kálmánnal a vezető szerepekben. A II. felvo­nás hangverseny-jelenetében Németh Mária, Goda Gizella és Székely Mihály, az Operaház művészei énekszámokkal, Ptastnszkg Pepi és Brada Rezső táncmutatványokkal szerepelnek. (*) Az orvos dilemmája, Shaw végtelenül szellemes és érdek feszítő színműve, kerül elő­adásra pénteken a Vígszínházban. (*) A Három grácia utolsó esti előadásai. Lehár Ferenc páratlan sikerű revűoperettje a Fővárosi Operettszínházban még csak csütör­tökön, pénteken, szombaton és vasárnap ke­rül színre. (*) A jubiláns című egyfélvonásos szatirikus vígjáték a Békeffi—Boross-kabaré slágerdá- rabjn. Békeffi Lászlónak, aki oly sok mulatsá­gos kabaréd;.rab szerzője, ez a kis egyfelvo- násos szatírája a legjobb munkái közé tarto­zik. A szereplők egylöl-egyig a legpompásabb kabinet-alakításokat nyújtják. Boross Géza. Somló Emma és Petites Sándor, a Nemzeti Színház tagjai, íleltag Andor, Mátray és cím­szereplő szerző osztoznak esténkint a zsúfolt nézőtér közönségének kacagásában és tapsai­ban. (*) Jojó három vőlegénye minden este színrekerül a Várszínházban. (*) A Terézkörúti Színné-! ragyogó, új kön­tösben. átalakítva és. a modern színpadi tech­nika minden vívmányával fölszerelve, decem­ber. 1-én, szombaton nyílik meg Nagy Endre és Salamon Béla igazgatása alatt. Jegyek egy hétre előreválthatok hétfőtől kezdve a színpadi pénztárnál. {*) Roya! Orfeum. Mindenki dicséri a no­vemberi nagyszerű műsort. Aki még nem látta, igyekezzék megnézni, mert még csak rövid ideig játsszák. CAEGITSSENYEÍ (*} Petőfi—Ady-ünnep nor. 25-én V:7 órakor ti Vigadóban. Közreműködnek : Bazilidesz Má­ria, Péchg Blanka, Gervay Erzsi, Tolnai; Lona, Baló. Bánky. Kása és Sárosy. A bevezető elő­adást Béllé Pál tartja. Jegyek Fodor hangver­senyirodájában, Váci ucca I. (Tel. 88—61.) 8 SZÖS-JLŐS! R.05ESB fi is AssQSüóíssrB úmríu nwiajg xWx-tüHvras I NSRSCHY EMÍLIA 8 - skTr ApoSSóbari BEKEFFI LÁSZLÓ az Ajpollófoaai E sőmé szakáll ez AvsoüIőSsara RA»Ó SÁNDOR as Apollóban SARKAIM ALADÁR az Apoüóban (*) Három ismeretlen Mozart-koro pozíció. Weisz Margit Mozart-ciklusában ed cl in műso­rral nem szerepelt 18 zongoraversenyt játszik, Komor Vilmos zenekarával. A nov. 28-iki II. Mozart-éstén három ilyen ismeretlen ver­senymű van műsoron. Mindhárom Mozart if- jabhkori szerzeményei közé tartozik. Köztük van a 271. mű, az Esz-dur versenj-mű. Meg­lepő, hogy Mozart 21 éves korában úgy belső tartalmánál, mint külső formájánál fogva ily klasszikus remekművet alkotott. Különösen fel­tűnő a mű középtétele, mely a szokott gració- zus kedvességtől, vagy fönségesen derült, nyu­godt hangulattól elütőleg, fájdalmas hangulatú, helyenkint drámai szenvedélytől lüktető. A másik ismeretlen versenymű, a 450. sz. B-durI Mozart 23 éves korában írta. A remekműben a Varázsfuvola szerzőjére hamar ráismerünk. A harmadik ismeretlen mű az A-dur, mely val­lásos hangulatú középtételével ugyancsak egyik legsikerültebb alkotása Mozart zsenijének. ('-) A Filharmóniai Társaság IV. bérleti hangversenye november 26-án lesz (nyilv. fő­próba 25-én) Dohnányi Ernő dr. vezényletével. Közreműködik Bokor Judit gordonkaművésznő. Műsor : Schumann ; Szimfónia C-dur. Zddor : Scherzo. D’Albert : Gordonkaverseny. TJukus : A bűvészinas. — Néhány jegy nem helybiztosi- lók részére Rózsavölgyinél kapható. (*) A Szimfonikusok II. hangversenye ma, péntek este fél 8 órakor lesz a Vigadóban. Ve­zényli Schalk igazgató, közreműködik Gicseking zongoraművész. (*) Waldbauer—-Kerpcly ma, nov. 23. 7,. y29. Beethoven Trió, G-dur quarteft, Septett. (Ró­zsavölgyi.) (*) Yalcska Gcrt Berlinből megérkezett, szen­zációs táncestje holnap lesz. a Vigadóban föl 8 órakor. („Koncert", Váci u. 30.) ELŐADÁSOK (*) Strausz Adolf professzor, a híres orien­talista, Kelet-Európa tűzfészke című nagy- érdekű előadásciklusát hétfőn d. u. Vei órakor az Urániában Törökország ismertetésével kezdi meg. Az előadást eredeti felvételek illusztrálják. HLMSZLNHÁZAK A Mozgókép-Oítlion premierje ,..4z ifjú Mcdardus" Schnitzler Arthur regénye, 8 felvonásban. — „A kitométerkirály", ameri­kai bravúros vígjáték, 5 felvonásban, főszerep­ben : Wattace Rcid és Jack Richardson. — Angol Híradó Amint a Mozgókép-Otthon külön házibemu­tatóján végignéztük a nagy, új műsort, rögtön leszögeztük ; Ennek kevés lesz egy hét! Mert szerintünk nem lehet oly tömegeket egy hét alatt kielégíteni, mint amilyenek meg fog­ják ostromolni a Mozgókép-Otthont ilyen két nagy darabra. Schnitzler Arthur, • az erotikának nagy mesteri rajzolója, írla meg ,4r ifjú Mcdardus című regényét cs ha akár­milyen finomsággal is előbukkan a Körbc- Körbc huncut gondolata, de legyünk igazak. Ez csak egy külön fűszer, mert sokkal komo­lyabb az, hogy ez : a magyar lángész, a magyar művészet filmje. A scenárium-író : Vajda László, nem csinált még különb scenáriumot nála se Amerika, se Franciaország, se Németország. A rendező: Kertész Mihály. Igen kevés hozzáfogható rendezője van a vi­lágnak, nevét ma inár ismeri az egész világ. Várkonyi Mihály most Párizsban játszik. Amerikába van szer­ződése és mindenütt magyar neve alatt isme­retes. De ott vannak a többiek : . Eszterházy Ágnes, Hegyesi Mari, Rétheg Lajos, Szőrcghy Gyula, akik mind csak azért mentek ki Wienbe, mert itthon stagnáció akit be a filmgyártásban és csak most bontogatja szárnyait az ifjú niagvar óriás : a Corvin. Lehetetlen elhallgatni a fo­tográfiái, amely kész remeknü, vannak azon­ban olyan jelenetei, aanelyek Farkas Miklós operatőrt, a világ Legelsői közé emelik. A darab tartalma : a művészet párosul az izgalmakkal, a szerelem virága a vér virágával, a hősiesség, a szereplők nagy tömege, a csattanói cselekmény irama, monumentális ,filmeseményt alkotnak. Minden tekintetben kiváló, szép és nagy film; ,4z ifjú Mcdardus. De ott van még a nyomában .4 kilométerkirály. Amerika comprimálva — ez a kitométerkirály. Már a címe is egészen különlegesen amerikai. W.allace Rcid a főszereplő, a morfium- és cocain-Sodomának a fiatal áldozata, a megtestesült férfi báj, aki an 1 Síi 1 s az Jj bán tthonban f bán I .4 kilo méter királyban alakítja a legbriliiánsabb szerepét. Jack Richardson, minden idők legjobb „apa-szereplője", nem játszik, hanem él (!) és életének minden pilla­natával azt bizonyítja, hogy élni tud és élni akar. Ragyogó bravúrokkal telt sportíllm és oly természetes humor lengi át mind az öt fel­vonást, hogy a mozgóképművészet valóságos csemegéjét fogja benne megtalálni a közönség. A Mozgókép-Otthon előadásai : 4, 6, 8, 10 óra­kor kezdődnek. Párizs szenzációja 4z expresszionisták, szimbolisták ég impresszio­nisták vitája egy film korül .4 filmet Budapesten a Bogai Apolló játssza Két hét óta másról sem beszélnek Párizsban, mint egy új filmszcnzációról, amelynek példát­lan sikere valósággal felforgatta a mozirajon­gók táborát. A szajnaparli város filmközvéle- ménye pártokra szakadt és a vita a körül fő­ijük, hogy expresszionista, szimbolista, vagy Impresszionista film-e az a csodálatos újdon­ság, amelynek látásáért százezrek tolonganak a „Cinéma‘‘-k pénztárai elölt. Hogy milyen zsá­nerű a film. azt»még ma sem döntötték el, az azonban egészen bizonyos, hogy sikerfilm a ja­vából, mert valósággal megbolonditolla egész Párizst. És méltán. Soha még ilyen bizarr, mindvégig érdekfeszítő témát, soha még ilyen excentrikus rendezést, soha még ilyen bravúros színészi produkciót ! A szíislap, amely külön szenzáció, így fest : A gyönyörváros Fantasztikus filmjáték 6 változatban írta és rendezte : Iván Mosjoukinc A három főszereplő : A férj .... Nikolas Kotlinc A feleség . . bonja Lissenko A harmadik . Iván Mosjoukine Hogy igaza van-e a párizsi publikumnak, mi­kor ezt a filmet az utóbbi esztendők legérdeke­sebb filmalkotásának mondja és valósággal niegóstromolja azokat a mozikat, ahol ez a filmjáték esténként lepereg : erről mától kezdve alkalma lesz meggyőződni a pesti publikumnak :s a Rogal Apollóban, amelynek igazgatósága óriási áldozatok árán megszerezte cnrrck a nagystílű alkotásnak a bemutatási jogát. A líogal Apolló mai premier-előadásai 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. A jegyeket elővételben áru­sítja a pénztár. A sátán helytartója Harry Pici kalandjai 13 felvonásban Mindkét rész egyszerre, cyg előadásban a Kamarában Harry Pici haláltmegvelő bravúrjainak leg­sikerültebb filmje kerül ma a Kamarában be­mutatásra. A kitűnő artista páratlan népszerű­ségét emberfölötti produkcióinak köszönheti és A sátán helytartója című filmjében nemcsak hajmeresztő mutatványokkal, de a kiállífásos filmek vakító csillogó eszközeivel is találko­zunk. Nem közönséges kalandorfilm A sátán helytartója, hanem cgv színes, érdekes regény, melyben a színészi eszközök a legvakmerőbb produkciókkal egyesülnek. A Kamara előadásai 5, 3/»8 és */,10 órakor kezdődnek. Párizs grófnője i., n., m. és ív. Párizs grófnője SomVaufn ”5 Párizs grófnője Urániában. Ma van ,.Az ifjú MedardüS44 premierje a Mozfiókép-Gíi!ioni?an, Omniában és Corsóban Ennek a szezonnak egyik legnagjmbb fHm- cseményé kétségtelenül Az ifjú Mcdardus, amelyről túlzás nélkül állíthatjuk, hogy -világ­szerte kellett érdeklődést. Kertész Mihály nagy­stílű filmje, amelyet az Omnia, a Mozgókép- Otthon cs a Corsó ma mutat he, az interna- eiönális filmpiacon máris a legjobban be van vezetve és nemsokára a világ minden részében fogja hirdetni a magyar filmművészet diadalát. Érdemesnek tartjuk megemlíteni, hogy A: ifjú Mcdardus megtekintése végett Budapestre érkezett a külföldi filmszakma több olyan kép­viselője, akik a bécsi szakbemulalóról valamely oknál fogva lemaradtak. Ezek előtt csütörtökön délután vetítették le a filmet az Omnia házi bemutalógépén és az igazán nagy filmszenzá- eiókhoz szokolt szakemberek csak a leg­nagyobb elragadtatás hangján tudtak nyilat­kozni Az ifjú Mcdardus felől. A filmet nyilvános előadásban Budapesten mutatják be először. A mai premier-előadások az Omniában tyáS, 'U1, 8 és %10 órakor, a Mozgókép-Otthonban 4, 6, 8 és 10 órakor, a Gorsóban pedig 4, s/i6, ys8 és VilO órakor kez­dődnek. I ^ JF tF SZÍNHÁZ mai premierje: I gfiiiitnm (*) Párizs grófnője — a teljes film — L, IL, Hl. és IV. részét az Uránia szombaton mu­tatja be. (*) Az iramszarvas csodája — ma utoljára — az Urániában látható 5, %7, */»9 és 10.10 óra­kor. (*) Uránia — Az iramszarvas csodája — ma utoljára 5, s/i7, y»9 és 10.10 órakor. Párizs Fantasztikus filmregény 6 változatban. Főszerepben: Iván Mosjoukine és Sonja Lissenko. Ffioiiü ü a Miiéi üpf 2 felv. amerikai burieszk. Séf! a boxmatador 2 felv. burieszk. Angol híradó. Előadások kezdete: 3/4-i, V-G, VsS, V-10. Vasárnap : 3, */«5, i/s7, V;9 és 10 órakor Jegyeket ajánlatos előre megváltani. j U[C vmmn HTf aiSTEMH»DT IMMlltM I fi IIM nUmlillIII Az erényes Zsuzsika I 1 RÉVAI UCCA 18 és Wenn es I Sutét! | g T E L E FÓN: 14 Kezdető 8 órakor. GSEEXXWB* ■;,i:ii-wnaTrT3T■.-tunnr.Lmmi! ni’ww'v Mf—wnw. flaffjiiiír—mc— Kaluesni ctofefor Goszíonyi Adám kacagtató modern meséinek díszes albuma, amelyet Mühlbeck Károly illusztrált. Ara kötve 12.600 Ií Kultúra, Teréz körűt 5. j MOST JEMENT MEG! Honfi ii Balzec íilei Fordította és bevezette Benedek Marcell (Documenta Humana V) Ára 16.200 korona. Kapható a „V i 1 á g“ kynvöosztályában. lé ILTT ÉR , \ ittii j | ^ j f tnJfli-afmfiirl MSI'AA Kizárólag saját műhelyemben £SX"”áíS: cipók É Íj 1^Is Női lakk kivágott ... ......................................... . 180 ! Férfi fekete box egész és félcipő .. . .............. 182 8 m K ÉaHaBnPS Női afltilop kivágott, szürke, barna, fekete ........... 180 i Férfi fekete egész cipő, különböző színű betéttel—, 215 Ba kMwH llilliilü Női antilop félcipő..szürke, barna, fekete.. ... 20© ! 1 érti lakk félcipő ... ... 200 íiw'SsStt 3BS5’ «zpJsn m .* Ml-- - jvöí sárga és barna bagaria íélcipő __ ... ... . 190 j Férfi sárga és barna bagaria félcipő... .... _ 220 An drássy üt 50. Teréz körút sarok. Kdldn mértékosztály addtlmönitisSfémí Külön mértékosztáfy [ *1lÍpoLLÓ^ÍNFAW......." “1 az eskütéri Halilcoatban | fegyrcndelós telefon 83—85 és tu: ussrses jegyirodákban. R

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék