Világ, 1925. május (16. évfolyam, 98-122. szám)

1925-05-10 / 105. szám

J8 1925 rnSjus Tö, iVasárn^í — Hódmezővásárhely tanácsa — árdrágító. Hóna Lajos egy szaklapban cikket tett közzé, amelyben Hódmezővásárhely városi tanácsa ellen intézett támadást, azt állítva, hogy a ta­nács is beállott az árdrágítók sorába, mert a jéggyártás monopolizálása négyszeresére emelte a jég árát. A cikk miatt Róna Zoltán ellen hi­vatalból üldözendő rágalmazás címén indult meg az eljárás, és az ügyet ma tárgyalta a büntető-törvényszék Schadl-tanácsa, ahol több tanút hallgattak ki. Ezek a cikk állításait iga­zolták. A bíróság Róna Lajost Pongrácz Jenő dr. védőbeszédc után fölmentette. — Szerencsesorsjegyek a szerdán, 13-án kez­dődő m. kir. osztálysorsjátékra kaphatók (i/i = 120.000, V* = 60.000) Dörge Frigyes bank rt. Budapest, Kossuth Lajos ucca 4. Telefon 25—94. — Gyermekholttestet fogtak ki a Danából. Tétény mellett még a múlt hónapban jólöltö- kött leánygyermek hulláját fogták ki a Duná­ból. Alig egyéves kicsi lányka volt a halott, négy-öt hete lehetett már a vízben. Megállapí­tották, hogy már holtan került a vízbe. A bon­colás eredményéről. szóló jegyzőkönyvet ma kapta meg a budapesti rendőrség. Most megin­dítják a nyomozást a gyermek kilétének meg­állapítása iránt. A nyomozásnak egyetlen tám­pontja van. A sötétkék kabát belső részén a következő cégjelzést találták: A. Wilhelm Eli- dan, Wien, Vili. Alserstrasse 45. III. Haupt- ítrasse 14. A rendőrségen nem tartják kizárt­nak, hogy a kis hulla már Bécsbcn került a vízbe és onnan úszott le egészen Téténgig. — Váratlanul meggazdagodni csak egy fő­nyeremény által lehet! Különös alkalmat nyújt most erre az új osztálysorsjáték, melynek fő­nyereményei 100, 200, 300, 400, 500 millió, sőt égymilliárd és kétmilliárd korona. Sorsjegyek kaphatók minden föelárusítónál. Az első osz­tály húzása már szerdán, 13-án kezdődik. — Kollár Elel fantasztikus elrablása. Kollár Etel fantasztikus autókalandja még mindig foglalkoztatja a rendőrséget. A leányt, akit állítólag két fiatalember autón elrabolt, hogy a nála levő választási iratokat elvegyék tőle, ma kihallgatták a rendőrségen. A kihallgatása so­rán állandóan ellentmondásokba keveredett és valószínűnek látszik, hogy előadása nem fedi a valóságot. Meséről van szó, amellyel Kollár Etel más természetű ügyet akar palástolni, esetleg politikai célokat akar szolgálni. A rend­őrség egyébként most adatokat gyűjt arra vo­natkozóan, hogy Kollár Etel az állítólagos me­rénylet idején hol tartózkodott cs ezzel az alibi-igazolással tisztázni fogják a fantasztikus rablóhistória valódi történetét. — Szeretne nyerni? Akkor siessen a szeren­cséjéről híres Gaedickc bankházba, IV., Kossuth Lajos ucca 11. és vegyen egy sorsjegyet a szerdán, 13.-án kezdődő Osztálysorsjátékra. Te­lefonon ‘is rendelhet. Telcfón: József 154—68. fr EGYESÜLETI.ÉLET. 1 A Pététfg Sándor Szövetség mindazoknak az emlékét, akik akár a budapesti, akár a kolozs­vári Tanítók Háza internátusában laktak és a háborúban elestek, emléktábla felállításával akarja megüncpclni. Ezért azzal a kéréssel for­dul a tanítótestületekhez és tanítóegyesületek­hez, hogy közöljék mindazoknak a nevét, akik­ről tudomásuk van, hogy valamikor a Tanítók Háza internátusában laktak és a háborúban meghaltak, a következő címre: Budapest, L, Magyarádi út 54. Dr. Szentiványi Géza kir. közjegyző, a Péterfy Sándor Szövetség elnöke Az Országos Közegészségügyi Egyesület vn- sárnap délelőtt 11 órakor a Természettudomá­nyi Társulat üléstermében (VIII., Eszterházy ucca 14.) rendes közgyűlést tart. A Deák téri Luther Szövetség ifjúsági Luther Mórion Köre 16-án és 17-cn este nyolckor az evangélikus sajtó javára kultúrestélyt rendez (Sütő ucca 1.). A Magyar Statisztikai Társaság pénteken dél­után 5 órakor az Akadémián tartja meg har­madik ünnepi ülését, melyen az ünnepi elő­adást Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter tartja. Thirring Gusztáv elnöki megnyitója és Dobrovits Sándor titkári jelentése után Kovács Alajos Buday Lászlóról, a társaság elhunyt el­nökéről mond emlékbeszédet. A társaság ezévi rendes közgyűlése 12-én, kedden délután 5 óra kor lesz a Nemzeti Múzeum főigazgatói ülés­termében. A Magyar Földtani Társulat fennállásának 75-ik évfordulója alkalmából az Akadémia üléstermében csütörtökön délután 5 órakor ün­nepi ülést tart. Mauritz Béla elnök visszapillan­tást vet a társulat múltjára. Majd Pálfy Móric a geológiai felvételek fejlődéséről, mai állásá­ról és a Földtani Intézet legújabb kézirali át- nézetes térképéről tart előadást. Végül Treitz Péter Az agregeológia múltja és feladatai ha­zánkban címen ad elő. A társulat 75 éves fenn­állása alkalmából a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság igazgatósága a társulatnak 10 millió koronát adományozott. Használjon Fodormenta Lysoformot! vilAg — Erkel ucca húsz. Ott élt a második eme­let egyik saroklakásában 1860-től 1864-ig Arany János. Ott írta irodalmi tanulmányait, ott szerkesztette a Figyelőt és a Koszorút és ott alkuit ki a hatvanas évek egyik legjelentő­sebb irodalmi köre. Ma délelőtt leplezték le szép és meleg ünnepség1 kapcsán, díszes kö­zönség jelenlétében ennek a háznak falán azt piz emléktáblát, amelyet a háztulajdonosok, a Böhm és Szalai-cég készíttetett a nagy poéta emlékére. — Följelentések a Magyar Köztisztviselők Bankja ellen. A Rákóczi út 76. számú házban van a Magyar Köztisztviselők és Közalkalma­zottak Bankja, amely napokkal ezelőtt egy- milliárd korona passzívával fizetésképtelen lett. A bank főleg vasutasok és postások pénzeivel foglalkozott és a fizetésképtelenség hírére a szegény köztisztviselők kétségbeesetten fordul­tak a bankhoz, hogy megtakarított pénzüket adják nekik vissza. A bank azonban a kérésü­ket már nem teljesíthette. Erre tízen följelen­tést tettek a bank vezetősége ellen. A rendőr­ség megindította a nyomozást, hogy kit terhel a felelősség a vállalat bukásáért. — Keresik a Budapesti Árubizományi Rt. megszökött igazgatóját. A Budapesti Árubizo- mánya Rt. igazgatója, Duller Jenő, tudvalevő­leg ötmilliárd koronával károsította meg üz­letfeleit és azután megszökött. Duller vállalata nagyméretű kosztüzletekkel foglalkozott és többszáz milliós üzletek finanszírozására ál­landó összeköttetést teremtett Bogdán ff y és Társa és Laczkó Mihály bankcégekkel. Egy héttel ezelőtt egy pápai kereskedő följelentést lett a rendőrségen Duller ellen, hogy Duller hatszáz millió korbna kölcsönt helyezett neki kilátásba és ennek ellenében a kereskedő en­gedélyezési okiratot adott arra, hogy Duller az összeget bekebelcztessc a kereskedő pápai birtokára. Duller 600 millió koronával terhelte meg a kereskedőt, aki egy fillért sem kapott tőle. Az első följelentést követte a többi és ma már húszra szaporodott a följelentések száma. Dullert detektívek keresték a lakásán és az irodájában, de nem találták. A szökésben levő igazgató ellen körözőlevelet adtak ki. — A „Virágbokor‘‘ (Blumcnstöckl) nevet vi­selte a Lipótváros egy régi, páratlan kcdvelt- ségnek örvendő étterme, amely a József tér és Fürdő ucca sarkán lévő házban állott és megszűnt a háború kitörésekor. Ennek az egész városrész lüktető társadalmi életének egyik napsütéses nyugvópontja tűnt cl akkor, tátongó űrt hagyva maga után. —. De most, hetek óta lázas munka folyik a régi falakon belül, szor­gos munkáskezek dolgoznak, hogy visszavará­zsolják az elmúlt szép időket és a „Virágbokor" újra megnyíló termeiben úgy lesz majd min­den, mir.tahogy régen volt, mert az új tulajdo­nos, amellett, hogy a legnagyobb áldozatkész­séggel és műízlésscl építteti és rendezi be újra a „Virágbokor" éttermeit, gondosan ügyel arra is, hogy ismét megteremtse azt a derűs, meghitt hangulatot, amely a régi „Virágbokori" az or­szág határán túl is messze földön híressé tette. Amint Pósch Károly úrtól, az új tulajdonostól értesültünk, a „Virágbokor" éttermeinek fel­avatása és megnyitása még c hónapban fog megtörténni. , BUDAPESTI ÉLET A postaigazgatóság hétfőtől kezdve a Fő ucca 6. sz., Apponyi tér 6. sz., Rákóczi út 1/a. sz., Erzsébet körút 2. sz. és a Vilmos! császár út 11. számú házak előtt kifüggesztett levélgyűjtő- szekrényeket éjjel 12 és 2 óra között is ki- ürítteti. Történelmi sétát rendez az Erzsébet Népaka­démia vasárnap a Margitszigeten. Találkozás féllízkor a szigeti bejárócsarn'okban. Vezető: Lux Kálmán dr. . A három évfolyamú polgári' iskolai tanár­képző első évfolyamára három szakcsoportban 40—40 hallgatót vesznek föl, részint kedvez­ményekkel. Május 30-ig kell pályázni. A hatodik kerületi állami leánygimnázium 16-án ünnepli fennállásának ötvenedik évfor- dulóját. VIDÉK A nyíregyházai izr. iskolaszék 17-én díszköz­gyűlésen búcsúztatja el Halász Mór tanítót, aki harminchét esztendei működés után nyuga­lomba vonul. — Eltünieb. Barna Ferenc 29 éves ékszer- ügynököt, aki az Ékszerész Klub háznagya volt, többen följelentették, hogy bizományba adott ékszereikkel nem számolt el. Barna meg­írta nekik, hogy az ékszerek árát elköltötte és elutazik, lehet, hogy öngyilkos lesz. — Lipner Fülöp 40 éves magánhivatalnok csaknem két héttel ezelőtt eltávozott a Teréz körút 35. számú házban levő lakásáról. Az'óta nem talál­ják. Lipner távozása napján levelet kapott cé­gétől, amely valószínűen felmondást tartalma­zott. A levelet Lipner elolvasta, majd rendkí­vül izgatottan elrohant hazulról. — Minarik Jánosné 27 éves háztartásbeli nő szerdán este eltávozott Kispest, aladáruccai lakásáról. Le­velet hagyott hátra, melyben bejelenti, hogy öngyilkos lesz. A rendőrség mindhármukat keresi. — Keyserling Hermann gróí Wells Világ- történelméről. Wells nagy Világtörténelme, mely angol nyelven három millió példányban kelt cl -—- mint értesülünk -—, rövidesen a mi- gyar könyvpiacon is megjelenik. Keyserling, akinek felfogását az egyén felelősségéről a történelemben a napokban közvetlenül is volt alkalmunk hallani, lelkesen ismeri fel Wells nagy művében a rokon világszemléletet. „Wells megmutatja az utat — mondja a Weg zűr Vollendungban —, hogyan kell a törté­nelmet átélni, vagy pontosabban, milyen lelki beállítottság mellett valósulhat meg végül is az emberiség végső ideálja. A legtermékenyebb dolog a múltba való visszatekintés egy lehető jobb jövő fényénél. Wells nem konstruálja bele a történelembe a szükségszerű haladást, hanem megmutatja, mennyire az embertől függ, hogy milyen képet mutat a világ. Wells történelme éppen a múltba való visszatekinté­sével prospekiív mű, ösztönzés a jövő jobbá- alakítására." — Az idő. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hazánkban tegnap a Duna—Tisza közén és a Tiszántúl voltak inkább kisebb zivataros esők. A hőmérséklet néhány fokkal magasabb a ren­desnél. Jóslat: Változóan felhős, enyhe idő. Helyi zivatarok nincsenek kizárva. — Halálozás. Serédi P. Lajos főgimnáziumi tanár, az ismert nevű filozófiai író és költő temetése vasárnap délután 4 órakor lesz a kc- repesiúli temetőben, a budapesti ág. hitv. evan­gélikus főgimnázium tanári karának és volt tanítványainak részvételével. x Ha fáj a feje és szédül, ha mellszorulásl és szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi „Ferenc Józscf'-kcscrüvizet. Gyomor- és bél­szakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc József-viz remek természetalkotta hashajtó. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszeriizlclekbcn. x Utoljára prolongálta kimondhatatlan nagy érdeklődés miatt 10 napra a 40 éves üzleti fennállás alkalmából rendezett jubileumi ol­csósági vásárt a Weiner Mátyás női divatáru cég. (Budapest, VI., Andrássy út 3.) A cég la­punk mai hirdetésében szenzációs olcsóságai közül néhány árat közöl. x Elfelejti mindennapi gondját, ha kimegy az Angol Parkba, ahol sok meglepetés várja a szórakozni vágyó közönséget. Katonazene, ká­véházak, vendéglők stb. Belépődíj 3000 korona, gyermekeknek 2000 korona. x Tőzsdén jegyzett értékpapírállományát a tulajdonjog fentartása mellett kamatozó letét­számlára elfogadja és azt mezőgazdáknál, a gyáriparban és az árukereskedelemben évi 10% kamattal gyümölcsözteti a Roth-ban/t értékpapírosztálya Budapesten, Vilmos császár út 45. Alapítási éve 1906. x Dollár, angol font és svájci frank jel­zálogkölcsönt 10 évi időtartamra, évi 14% kamat mellett folyósíitat budapesti bérházakra és mezőgazdasági nagybirtokra a Roth-bnnU jelzálog-osztálya Budapesten, VI., Vilmos csá­szár út 45. Alapítási éve: 1906. x Festett hajat természetes színre vissza­hozni, ez Pessl, Budapest, IV., Váci ucca 19. különlegessége. x Megrögzött rossz szokás, hogy a kevésbé lehetős betegek is a zsúfolt és drága főidényre halasztgatják kúrájukat és addig hosszú hete­ken át szenvednek, porokat szednek és kró­nikussá teszik bajukat. Holott a május a hévízi kúrákra a legalkalmasabb, az izzasztó és fárasztó procedúrákat a beteg jobban tűri az üdítő tavaszi klímában és ami a fő, a fürdők nem oly zsúfoltak, amiért is úgy a kúra végzésénél, mint a szállodákban és ven­déglőkben a beteggel individuálisan foglalkoz­nak, megbecsülik és emellett félannyit sem költ cl egészsége helyreállítására. Trencsén- teplic-fürdőn májusban, amikor a kies fürdő­hely a legszebb, a klíma enyhe, meleg, már 40 cK-ért kapható jó lakás és ellátás. Megtakarítja vacsoráját hs egy csésze i Boon’s cacaót iszik. Tánláln1 merta szervezet részére szükséges leg- IdjllulUi fontosabb tápanyagokat tartalmazza. Kiváló zamatú: eaóbaboicból készül™*11 *** Gazdaságos: esőbb. Ha zárt dobozokban vásárol Boon’s cacaót úgy kérje a kereskedőktől a hozzájáró szelvénye­ket, melyek ellenében ízléses kivitelű csészét és tálcát kap ajándékba. '/« kg,-OS dobozhoz négy szelvényt >/t kg.-os dobozhoz két szelvényt | */« kg.-os dobozhoz egy szelvényt Boon’s cacao világmárka Gyönyörű taoaszi raglánaim és felöltőim és mindennemű ürl divatcikkek mérsékelt áron kaphatók KÖZTISZTVISELŐKNEK nagy árengedmény. ERDŐS JENŐ férfiszabó, IV, KOSSUTH LAJOS UCCA 3. Telefon: József 154-S3. A szép búzának levegő, víz, nap és jó talaj a szép arcbőr megőrzésére víz, nap és Földes „MARGIT CRÉME“ kell. RíltnnlttóllitóQ PUllH nldllüflo —B——Slf/wi a raktáramban megtekinthető. -UJ. Tóth Kálmán müasztalosnál, IV. kerttlet, Semmelweis ucca 4. Kossuth Lajos nccánáV. Modern bútorszalón állandó kiállítása Üllői út 14. — Baross ucca tt. "tulajdonos: Gáspár Nándor. Hálók, ebédlők, úriszobák, szaténok, konyhák, teljes lakberendezések nagy vá­lasztékban, melyen leszállított árakon. SZÍNHÁZ,jnCVESZEI A színházak vasárnapi műsora: OPERA: Farsangi lakodalom (7). NEMZETI: A vén gazember (3), 11. Richátd (7% KAMARA: Vége a szép nyárnak (Vz4), Kitár* tás (VsÖ). VÁROSI: Iglói diákok (3), Dolly (»/t8). VÍG: Ezüstlakodalom (3), Fanny és a cseléd* kérdés (V28). RENAISSANCE: A Waterlooi csata (%4)', Má* jusi muzsika (Ví8). FŐVÁROSI: A nótás kapitány (3), Halló, Ame4 rika! (>/í8). , KIRÁLY: Marica grófnő (3), Szibill (Vs8). 1 MAGYAR: Altona (3), Az ötórai vendég (Vi&í* BELVÁROSI: A nagyságos asszonyt már láts lám valahol (3), Mariska (V28). BLAHA LUJZA: Uferini és társulata (Vi7, 9)]g VPOLLÓ: Rádió, Dámák a faluban stb. (8). FERÉZKÖRÜTI: Revü, Strucc, stb. (</,9). ROYAL ORFEUM: Barbete és az új műsot! CÁ4, 8). ÚJPESTI BLAHA LUJZA: Gólem (3), A fele- ségem babája C/í8). . , II. Richárd király Bemutató a Nemzeti Színházban A Nemzeti Színház Shakespeare-reper- toire-ja nem volt teljes máig. Hiányzott ab- ból a király-drámák egyik legfontosabb láncszeme, a II. Richárd. Nehéz ma megér- teni, hogy a magyar színpad, mért idegent kedett eddig ettől a drámától, mely csak huszonkét évvel első magyar fordítása után kerülhetett színre — Kolozsvárott, ahol egyszer játszották cs csak ma, a Nemzeti Színház kései premierjén kaphatta meg azt a rangot, mely Shakespeare művei között megilleti. Nincs a királydrámák között talán egy se, mely ma olyan közel állana hozzánk és az egész korhoz, a királyoknak ehhez a drámai korszakához, mint a II. Richárd, mely amellett, hogy egységesebb színpadi mű, főként pedig drámaibb egység — a III. Richárd-ot kivéve — Shakespeare vala- mennyi királydrámájának, melyeknek java! jórészt dramatizált történelem, közel áll hozzánk, de legkivált közel áll Shakespeare- hez annál a jellemrajznál fogva, melyet a dráma királyi hőséről ad. Shakespeare-t a II. Richárd megírásakor nem kötötte és nem is köthette annyira a történelem, mint egyéb királydrámáiban, hiszen II. Richárd mellé színpadi kényszerűségből költötte a király­nét és a fantáziáját engedte szabadon akkor is, amikor II. Richárd alakjának homályos reliefjét életre domborította. Et a II. Richárd lényegében tanulmdnyvázlat Hamlethcz és Learhez, amit Shakespeare kritikusainak nem ma kell felfedezniök, s ennek a II- Richardnak nem a történelmi szerepe a fon- los, hanem csupán az a szerep, melyet Sliakespearc-től kapott, s amely egyik leg­tökéletesebb lelki konstrukció abban a ga­lériában, melyet a nagy brit portréfestő nyi­tott a színpadon. A Nemzeti Színház ma dúsan fizet a régi adósságért, s ezzel nemcsak önmagának tett jót, de jót telt közönségének is, mely bol­dogan fedezte fel ma este azt az ismeretlen világrészt, ahová a magyar színpad hajósai elmulasztották eddig elvezetni. Üt?** jót tett az előadással a Nemzeti Színház színészei­nek is, akik egész sereg szerephez jutottak, szerepekhez, melyekben gondolkozni kell és analizálni, szerepekhez, melyek a dialek­tikus feladaton kívül, a színész alakítóké) pességének egész odaadását, munkaenergiá­ját és tudását igénylik. A Nemzeti Színház szereplő együttese, Horváth Jenő rendezői vezetésével, mindenekelőtt pedig Hevesi Sándor nagyon finom, tapintatos és kegye j letes szövegkorrektúrájával, minden elisme­résre méltóan állta a nagy és nehéz felada­tot és az előadás nemes, komoly dekorálá­sával és finoman antikizáló stílus-hang­súlyozásával rótta le az adósságot, mellyel a színház nagy tradícióinak, a maga pro­gramja irodalmi teljességének és magasabb! szempontokhoz nevelt közönségének tar­tozott. Abonyi Géza rokonszenves rátermettség­gel, őszinte lírai odaadással mintázta meg II. líichárdnak passzivitásában is drámai figuráját és főként a lemondás nagy jelene­tében, amikor koronáját átadja győztes riválisának, Henriknek — megrázó volt és emberi. Bolingbrokc komplikáltan férfias jellemét Petlieő Attila, a norfolki herceg halványan körvonalozott alakját pedig Fehér Gyula hozzák a színpadra meg­győző művészettel és alakító erővel. Gál Gyula az öreg yorki herceg, Bartos Gyula pedig az agg lancasteri herceg alakjának adják oda embert ábrázoló tehetségüket, míg a többi szerepben Nagy Adorján Nort- humberland grófja mellett, Sugár Károly, Garamszeghy, Harasztos, Mihályfi Károly és Béla, valamint Pataki József gazdagít-, ják egy-egy ideális Shakespeare-figurával a színpadot. Az előadás néhány ünnepi perce fű­ződik Jászai Marihoz, aki Gloster özve­gyének egy jelenetébe süríti bele monu­mentális művészetének elemi erejét és at elfojtott fájdalom utánozhatatlanul szép és megható illusztrációját. A királynét, aki csak a nélkülözhetetlen kíséret II. Richárd színpadi életéhez, Cs. Aczél Ilona játssza a színészi intelligencia megértő önfeláldozá­sával, a még apróbb női szerepekben pedig

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék