Világ, 1947. február (504-527. szám)

1947-02-14 / 515. szám

világ A magyar rád ó adandó hétköznapi műsorszámai Hírek: ?.oo, 10.OU, U.(W U.O'J. 20.U0 StM). SWu. PaJurjitliö: e.so. Torna: 6.40 Az átioScpításl kor- maüybiztossás közleményei: 7.20. flogseli Jemti K0k: T.S0 8 :s. Dó!i barancszó, hírek: 12.00. Vö­röskereszt közlemények: 14.10, 13.00. Rádióiskola: 15.15. Müsorismerlcüs: 15.55, 22.20. Hírek és kró­nika oroszul: 21.50. Mit íalluak holnap: 22.20. Hí •ek cs krónika angolul: o.;o. Hírek és krónika frao- ’.iáuli 0.20. Budapest XI. Hírek: 18.00. 21.00. VíIÁG-RADIÓ! Péntek, feűvisier* 14 Budapest I. 8.00 Kertészeti tanács­adó. . 9.00 A Vasutas Hang. versenyzenekar. 12.15 Miklóssy Irén ónokéi. 12.40 * A kutya. Dénes '.Tibor elbeszélése. 13.00 Tarka-barka mu­zsika. 14.10 Báthory István politikája. Veress Endre előadása. 11.30 Kalmár Rezső és Komáromi Andor szalón­együttese.- 16.110 Urbach Pál jazz- müvoket zongorázik. Ka­pitány Anna ónokéi. 16.45 A többtonnclé- sért! Látogatás a MÁ­VAG és VVM közti szo­cialista munka vorsony- bizottságnúl. Beszél Sze­pesi György. 17.10 Szakszervezeti ta­nácsadó. 17.15 Szakszervezeti híradó. 17.45 Sportközlemé- nyok. 184(0 A Fővárosi Al­tisztek Dalkara énekel. 18.30 ^Délibábok Ijőso.s Szentgyörgyi Elvira ver­ses összeállítása Közre­működik Tímár József. 19.09 Friss Antal gor- donkázik, ifj. Váezi Ká­roly és Gárdonyi Zoltán zongorázik. 10.40 Népszerű magyar iparcikkek. Hogyan ké­szül az öngyújtói 20.20 A Bádiózenekar játszik. Vezényel Soma- gyi László. 1. Hiindol: Concerto grosso li-molL 2. Mozart: Divertimento. 3. Debussy: Egy faun délu'ánja. 4. Bartók— Weinor: Román táncok. 21.40 Angol nyelvokta­tás. 22.30 Piu Mironescu román színművész éne- kel 23.09 Művéezlemczek. Budapest II. 17.00 Hajdú Péter Broadway jazz-együttes. 18.05 A munkaverseny ünnepe. Helyszíni köz­vetítés a WM—MÁVAG —DIMAVAG ünnepélyé­ről. 18318 Francia zenekari művek. 10.30 Falurádió. 19.45 A Falurádió nép­főiskolája. 20.00 Román muzsika. 20.30 A rádió szabad­egyeteme. 21.15 Pinoochig jazz­együttes. 22.13 Kamarazene. Szombat, efipadp 75 Budapest I. 8.00 Mikorra várható az irányított közellátás megszüntetése. 9.09 Aezél Erzsébet zongorázik, Szabó Sán­dor hegedül, Markó Eta énekel. 12.1a Jazz. 13.15 Cholnoky Viktor és Ignotus a németekről. Komiós Aladár előadása. 13250 Kereszty Ernő játszik a Zeneművészeti Főiskola orgonáján. 14.10 Élő Antológia. 14.30 Bofútta az utat a hó. Tarján Győző cseve­gése. 15.15 Óbudai képeslap. Küldi Koltay Lajos. 15.25 A tervgazdaság útja Markos György elő. UQUSíli 16.00 A könnyű zene klasszikusai Fejér Gy. zongorázik. ­16.39 Gyormekrádió. 17.30 A Munkás Kul- túrszcve'fiég műsora. 18.00 Svéd-ost a Svéd Vöröskereszt' tiszteletére. Összeállította Kreutzcr Sándor dr. Kendőző Barsi Ödön. „ 19.09 A Budapesti Vo­nóstrió játszik 19.45 Két emléktábla egy házon. Vasadi-Ko. váeh Ferenc államtitkár előadása. 20.20 zSzínea muzsika.*: A Bádiózenekar hang­versenye. vezényel Pol­gár Tibor. X. Malesiner Béla: Éjféli tánc. 2. Bé­kái Miklós: Pekelyküny- nyü szimfónia. 3. Szabó Béla: Napsugúrtáne. 21.00 Hangos heti hír­adó. 22.30 Glinka halálának 90. évfordulója. A szov­jet követség ajándék- banglomczei. 23.00 Magyar énekesek táncdalckat énekelnek. 23.25 Szombatóji rádió- színház. Búcsú. (íLa voix Iramaino.c) Kamarajáték egy felvonásban. Irta Jean Coctcau. Fordította Bónay György. Yvonnc: Tclnay Klári. Budapest II. (tolta adócnergiája 8 kilowatt, az utóbbi időben alia hálható. Olyan készülékek sem hoz­zák be, amelyeken Budapest I. nagy­szerű vételi viszonyok közölt jelent­kezett abban az időben, amikor a lakihegyi nagyadó még nem volt üzemben és csupán 8 kilowattal su­gározta műsorát. Budapest II érthe­tetlen Ichalkulását asért is szóvá ke!', tennünk, rnept a pesti színházak elő­adásait túlnyomórészt esen a hullám­hosszon közvetítik és a hallgatóság tekintélyes része, amely anyagiak hí­ján cl van vágva a színháztól, mos­tanában még a rádión keresztül sem kísérheti f igyelemmel « magyar szín­játszás eseményeit■ Még súlyosabb a helyzete a vidékieknek, hiszen öle a vidék katasztrofális színházi hely­zete folytán teljesen a rádióra vau­inak 'utalva, * ' A legújabb jelentései: szerint az angol rádió előfizetőinek száma'meg- \ haladta a 10,700.00b 'föl. Vzck i.özött ! van ÍOOO televíziós előfizető. * ' A rádió könnyűzene osztálya tVi- dám zenés hétvégéé címmel február 22-ére szórakoztató műsort áüított össze. A 10 perces vidám farsangi hétvég szereplői: Kapitány Anna, Sándor Böslcc, Lúgossá György, Len Hughes jazz együttese és a Házi- együttes. A rádió népszerű műsorssáma a frissen szerkesztett habi hangos hír­adó, többször emlékezett meg egy . budapesti biáUitóhelyisérf tárlóimról. Már az első alkalommal is feltűnt, hogy ugyanakkor, uraikor több ko­moly nívós képzőművészeti bemutató nyílt meg, a heti híradó riportere wgy igen középszerű kiállításnak csi­nál': propagandát helyszíni beszámo­lójával. E héten ismét ugyanabból a kiállítási helyiségből hangzott cl vontatott párbeszéd. Az egyoldalú tájékoztatás a rádióhallgatók előtt azt a látszatot kelti, mintha a fővá­rosban máshol művészeti kHáUitása- kat nem is rendeznének, csak abban az egy galériában. A rádióhallgató és a sokirányú magyar képzőművé­szet egyaránt objckiiveub, lelkiisme­retesebb figyelőm melkísérést vár. A szovjet választások alkalmával nagy szerepük volt a rádióállomások­nak. Például a többszázezer négyect- kilomctcr területet magábafoglaló Archangelszl: melléki kerületben IS mozgó rádióállomást állítottak a vá­lasztás szolgálatába, mert ez á vidék különben csak repülővel, rénszarvas, és kutyafogatok útján közelíthető meg. * 'A Stcphane Starzynski nevét viselő Varsó II. rádióállomás a lengyel rádióadók között már a 12., amelyet a háború vége óta állították helyre. Miúor ad a külföld magyarul híreket? űsígráú; 7.30 (SÍ, 56). 17.30 (»l). Határost: 7.S0 (1875). 19.00 (18751. 13 (1876). Hondon: 7.45 (25. SÍ. 41, 2C7. 507). 14.15 (10. 23 Bt. Sí). 20.50 125. 31. 41, 41, 267) Moszkva: 16.80 (13. 20, 23, 20. 31. 31.5, 315. SCO), ltUö (33 , 31.5, 41, 41.5, 860). Newyork: 10.30 (31. 40). 21.45 (31. 49). Párls: 22.15 (25. 41) (Zárójeibeu a hullámhosszak) Budapest II, 17.00 A Filu jazz- együttes. ­1S.C0 Szórakoztató zene. 18.30 Közvetítés a Ma­gyar Állami Oporaház- ból. Stranss János: De­nevér. Vezényel Friesay Ferone. Ecndezi Oláh Gusztáv. Az L felv. után Kb.: 19.30 Egy ezeregyéj­szakái kincs. Butít Végű István csevegése. A H. felv, után kb.: 21.25 Hírek. Előadás után kb.: ' 22.20 Az új zene bará­tainak. 1. Eespigki: Kó­mái ünnepek. 2. Stra- yinszkij: Szerenád. V4ZS<f*»l3(Xp, ffeíz&uá i» 16 Budapest L 7.00 Reggeli zene. Közben: Naptár. 8.00 Hírek. 8-20 Szórakoztató zene 9.30 Beformátus val­lásos félóra a stúdióból. 10.00 Bömai katolikus egyházi ének és szent- beszéd közvetítése a terézvárosi plébánia­templomból. 11.00 A Vizmüvok ju­bileumi hangversenye. Helyszíni közvetítés a Városi Színházból. 11.29 A Pro Muíica vonósnégyes játszik. 12.09 Déli harangszó, hírek. 12.15 Anyák 5 perce. 12.29 1. Bach- Vr-y- vennyolcadik kantáta. 2. Bach: D-dur szvit. 13.60 Fehér és fekete Vénuszok. Baudelaire versei. Összeállította: Laezkó Géza. Közre­működik: Apátby Imre és Ladányi Ferenc. Ren­dező: Barsi Ödön. 10.30 Horváth Jenő jazzegyütteso. 14.00 Hírek. 14.10 Művöszlomozok. 15.00 Az elbeszélés magyar mesterei. 15.29 Potri Endre -zon­gorázik. Schumann: C-dur fantázia. 15 45 Örkény István vosá-nopi krónikája. 1 10.00 Tölgyossy Júlia és Solti Károly magyar nótákat énekel. 17.00 Hírek. 17.10 Magyar pamasz- szus. A magyar rádió irodalmi folyóirata. Szerkeszti: Kolozsvári­Grandpicr.ro Emil. Ren­dező: Kendői KissJcny. 18.09 Debussy művei­ből. 1810 Török Sándor vasárnapi beszélgetésé Itajnay Gáborral külön­böző tapsokról. 18.89 Népszerű opera­est. 20.00 Hírek, sport­hírek. 29.20 ^Farsang itt, far­sang ott, farsang min-r, denütt.c Tiszay AMor zenés, mókás üSszímL- tása. Közben: % 21.00 A rádió hangja’ 21.30 lládióankét. 21.50 Hírek óskrMika oroszul. 22.00 Hírek, sport­hírek. 22.25 Mit hallunk h<fl\ nap" 22.35 Híres keringek. 23.00 USA ajándék­lemezok. » 24.00 Hírek. 0.10 Hírek és krónika' franciául. 0.20 Hírek és krónika angolul. ^ Budapest II. 10.00—13.90 Vasárnapi muzsika. % 17.08 A Magyar Ecvti tánczeuekar, 18.00 nírek. 18.05 Falurádió. 19.00 Előadása stúdió­ban. Kálmán Imre: Ba­jadér. Operett bárom felvonásban. Közben: 21.00 Hírek. 21.45 Könyvismertetés. 22.15 Sibelius: Máso­dik szimfónia. Héeiö, feűrtxái* 17 Budapest I. 8.00 Háztartási tanács­adó. 8.15 Heti zenés kalen­dárium. 9.00 Az első honvéd kerületi zenekar játszik. 12.15 A Piccadilly-jaze. 13.80 Brazília a jövő országa. Hordós Ferenc előadása. 13.15 Szűcs Gábor éne­kel. 14.19 A Házi-együttes. 15.09 Az álarc. Szií- nyai Jenő olőadása. 16.00 Délamerikai tánc- zene. 1G259 Arany János és a zene. Papp Viktor előadása. 17.10 Párthíradó. 17.29 A Vöröskereszt közleményei. 18.00 Kárpát Zoltán és Veress László két- zongorán magyar nótá­kat játszanak. 18.30 E. Kovács Fe­renc: Beszámoló a Gféli estékc-ről. 15.50 Sibelius: Fin­landia. 19.09 A mi kis ripor­tereink. A helyszíni közvetítésekről beszél­nek a rádió munka­társai. 39.29 Jáhn Antal haí- mqnikaogyüttese.-Í9.4S Beszélgetés a ®f.as emlékbizottság tagjaival. 20.20 Magyar muzsiku. 21.20 Hangos híradó. * 21.40 Orosz nyelv- '■oktatás. 22.39 Külföldi túnc- zeno magyar előadók. 22.50 Külföldön lévő magyarokhoz. 22.55 Hadifogoly hír­adó. 23.00 Kovés szú, sok lemez. Budapest II. 17.00 Az USA tánc- lomozoi. 18.05 Falurádió. 18.29 Az Állatorvosok Szabad Szakszervezeté­nek olőadása. 1893 Szórakoztató ze­nekari müvek. 19 09 1. Kegyes család. Fráter Lajos elbeszé­lése. 2. Kristóf Károly verseiből olőad: Várady György. 3. Hajnaltáj­ban. Halász Zoltán el­beszélése. 19.30 Közellátási ne­gyedóra. 19.45 Wngner-est. Közreihüködik: Némethy Ella és Losonczy György. A szünetben kb.: 20.45 Hírek. 21.30 Tnbányi Mihály I jazzegyütteso. 22.89 Orvhallgatók tíz perce. 22.40 Magyar nóták. H eket, fe&rmtfr* IS Budapest I. 8.00 Aki a világítást felfedezte. Előadás. 9.00 Cigányzene. 12.15 Bartha Klári zongorázik. 13.00 Összefoglaló far­sangi hadijelentés. Ki­nizsi Andor esoypgéea 13.28 ’ Giuseppe Moretti olasz dalokat énekel, a Házi-együttes játszik. 14.10 A Képes Hót szerkesztőségében tesz látogatást Tarján Győző. 14.25 A Vagabond’s jazzegyüttes. 15.00 Szövetkezeti ne­gyedóra. 10.00 A íSancta Máriás kainarakőrus énekel. 16.28 A német kérdés és a béke. Rúna Irén előadása. 10.33 Dvorak: Karne­vál. Nyitány. 10.45 A létért való küzdelem. Dr. Soltész Elek előadása. 17.19 Párthíradó. 17.30 A Vöröskereszt közleményei. 18.00 ErieCöatos: Há­rom ember. Szvit. 18.15 Mi tüzen a rádió? 18.45 Világhíradó. 19.00 Halász Gitta Mo- zart-áriákat ónokéi. 19.25 Angyali iidvöz. let. Nádas József elő­készülése. 20.89 Előadás a stúdió­ban. »Bádióbál.<: Vidám farsangi revü két rész­ben. « 22.49 JPjazz-zeno mű­vészei. 23.68 A Szovjet Kö­vetség ajúndóklomezei. Budapest II, 17.00 Horváth Lajos- jazz. 18.05 Oporaráezlotak. 18216 Pető Géza jazz- műveket zongorázik. * 19.09 Falurádió. 19.39 Johann Strauss* est. A Rúdiózouokar ! játszik. Vezényel: Fm­csay Ferenc. Közre­működik: Pavlánszky Edina és Fehér Pál. 20.38 A rádió szabad- egyeteme. ‘ 21.15 Cigányzene. 22.15 Brahms: Első szimfónia. &xei*tia, jeárnáp 19 Budapest I. 8.00 Az öltözködésről. Nádor Vera előadása. 8.15 Gregor Klára ját­szik a Zeneművészeti Főiskola orgonáján. 9.00 A MÁVAG szim- fónikus zenekara játszik. 12.15 Dóra Scipione énekel, Mészáros György hegedűk Zongorán kísér Kardos István. 13.00 A XIX. század művészete és a polgár­ság. Schciber Mária elő­adása. 13.20 Badacsonyi Gy. magyar nótákat énekel. 14.10 Pesti képeslap- A Múzeum - kertből küldi Karinthy Ferenc. 14.20 Egy elfelejtett jubileum. Az önálló ma­gyar Műegyetem. Dr. Lósy-Sckmidt Bdo élű- vadasa. 1445 A Kapisztrán- kórus és az Erzsébot- Itórus énekel. Vezényel: P. Tamás Alajos. 16.00 Napló. Irta Falu Tamás, zenéjét írta Ke­mény Egon. Közremű­ködik Bácz Vali. Zongo­rán Ideér a szerző és Solti Károly. 16.45 Karinthy-údák és egyéb törtónotok. Világ Miklós csovegése. 18.00 Gyermekdalok. 18250 Bessenyei. Hogc­düs Géza olőadása. 18.50 sMfti angol zene.*; A BBC köicsöiohangle- mczeiből. 19.45 A szabadmüvclő- dés politikai feladatai. 20.20 Szcboni Endre belügyminiszteri osztály­főnökkel beszél a rádió munkatársa. 20.35 Modnelssohn: Sex tett. Előadja a Motto kamaraegyüttes. 21.05 Hangos Híradó. 21.35 Időszerű kérdé­sek. Kassai Géza elő­adása. 21.40 Orosz nyelvokta­tás. 22.30 Az Angol Légi­erők Tánczenekara ját­szik Jímmy Miller ve­zényletével.' A BBC ajándéklomezei. 22.45 Külügyi negyed­óra. 23.09 Magyar művészek muzsikálnak. Budapest II. 17.60 Az USA tánc- lemezek. 18.05 Bzollcmidézée. Bá- uóczy Dezső dr. hang­képsora. 19 05 Közvetítés a Nem. zoti Színházból. ;>Jcgor Bukicsov éa a többiek.'-. Színmű három felvonás­ban. Irta Maxim Gorkij. Fordítota Gábor Andor. Rendező Major Tamás. Főszereplők: Somlay Artur, Várady Aranka, Lukács Margit, Mészáros Ae, Ladomorszky Mar­git, Báeti Lajos, j Az I. felv. után kb.-. 39.45 Hanglemezek. A II. felv. után kb.: 20.50 Hírek. Előadás után kb.: ■ 21.50 Vita arról, amit hallottunk. Békés István beszél Kéry László és vácik Zoltán nviíbírá’ók Rádiója rossz vagy serces, megiavítia gyorsan Herczegti VI. Awdrársy-út 14. Tel. 121-778. kai. a darab rendezőjé­vel és főszereplőivel Gorkij: Jegor Buliesov és a többiek című fia­rabjának előadásáról. 22.15 Operttrészletek. Csütörtök, febvuáx* 20 Budapest I. 8.611 A takarékos házi tüzelés. Beminiezky Ká­roly előadása. Közben: Naptár. 9.00 A Bluc tíkies jazz- együttes játszik. 12.15 Fábry Editk és Madarász László énekel, Somló Sándor Melódi;t- ogyütteso játszik. 13.00 A görög nők. szépségápolása. 54a.jk E. előadása. 13.15 Dénes Vera gor­donkám k, Benéző Miklós énekel. Zongorán kísér Hajdú István. 14.10 A Bubi vibrafon.- egyiittes. 11.40 Fáradtság — ki­merültség. Láng Sándor dr. előadása. 15.00 Jasa IIcifetz-leH mezeik. 1G.68 Hegedűs Mária sanszonokat énekel. — Zongorán kíséri Pál Sándor. 16.30 Gycimekrádió. Magyari Judit mesél. 17.10 Párthíradó. 17.20 A Vöröskereszt közleményei. 18.09 Közvetítés a Ma­gyar Állami Operaká'/- hól. Bízót: Carmen. Dal­mű négy felvon •ásDfi.11. Vezényel Friesay Fe­rone. — .Rendezi Ná- dasdy Kálmán. Sze­mélyok: Don Jósé, ti­zedes: Simándy József in. v.. Eseamillo: Loson- ezy György; Bomouda- do: Fekete Pál; Dan- caire: Katona Lajos; Zumiga: Szomolúnyi Já­nos; Morales: dr. Mind­szenti Ödön; Lilias Pas- tia:, Sugár Dezső; Car­men: Palánk ai Klára; Micacla; Iiaskó Magda; Frasgulta: Horányi Ka­rola; Morecles: Eszenyi Irma; Egy tiszt: Ilyés Sándor. Az I. felv. után kb.: 18.50 A felszabadult nő. Kassai Géza ©lőadá- sa. A Mngj-av-Szovjet Művelődési Társaság műsora. A II. felv. után kb.; ' 19.55 Hírek. Sporthírük. A III. felví után kb. 21.00 Petőfi világa. Szerelmem Petőfi. Szép Ernővel beszélget a rá- . dió munkatársa. Előadás után kb.: | 21.59 Hírek és króniktt oroszul. 22.30 Constantái :áil- vestri saját müveiből zongorázik. 1. Chaufw iiostalgiques. 2. Ivót gyermekszvit. 23.00 USA ajándókle- mozok. Budapest II­17.00 ötórai tea. íiur- rer Pál jazz-együttese játszik. 18.05 Tátray Vilmos hegedül. Zongorán kíséri Hajdú István* 18.30 Jazzkedvelők is­kolája. Hanglemezekkel. 19.00 Az ifjúság hangja 19.30 Falurádió. 20.00 Szórakoztató zene. 20.30 A Rádió szabad- egyetemé. 21.15 Cigányzene. 22.15 Dvorak: Uj világ szimfóniája. 1Ű47' február 14

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék