Világ, 1948. június (898-922. szám)

1948-06-09 / 905. szám

ma© 1948 JSnTns 9 3 r_%* Három embert őrizetbe vettek az Uliői-úti kettős rendőrtragédia miatt í Tegnap délután az Üliői-út 27. Számú ház — amelyben a főka­pitányság gép'k o esi ősz 1 op a van —• mennyezete beomlott. A romos Úpületecn napok óta bontási műn- kálótokat végeztek. Kocsis V. Já­nos ren tlőrszak aszvezető és Czene Ferenc rendőrtizedes meghalt a ezerenosétlenségnél. Szabó Imre építőmestert, Zalatnai. József munkavezetőt és Maszári Nándor építésvezetőt a rendőrségen őri­zetbe vették. Érdeklődtünk az építés, és köz. muhkaügyi minisztérium illetékes osztályán arra vonatkozóan: mily intézkedések történtek a hasonló «sőokozta szerencsét!eneégek meg­akadályozására. A következő fel­világosítást kaptuk: — A hosszabb ideje tartó eső­zés valószínűleg súlyos károkat okoz egyes romépületekben. Az építési és közmunkaügyi minisz­térium minden óvóin tézkedést megtesz a szerencsétlenségek meg­akadályozására. A veszélyeztetett épületekből a lakókat elávolítják. Budapesten a következő hóna­pokban körülbelül kétezer lakást állítanak helyre, ezekben elsősor­ban azokat helyezik el, akiket az életveszélyes romházakból! kila­koltattunk. Addig is, amíg a la­kások készen lesznek, az építési és közmunkaügyi minisztérium az életveszélyes romházak lakói részére ideiglenes el*-"’->-ezésről gondoskodik. Elloptak egy 20.000 forintos harmonikát ff*- k Tabányi Mihály harmonikamű vész bejelentette a rendőrségen, hogy a Stúdió földszinti altiszti szobájából ismeretlen tettes el­lopta Hohner gyártmányú 5555-ös típusszámú kréimfehér, gyöngy* házbillentyüs tangóharmonikáját, amelynek értéke körülbelül 20.000 forint. Az iparosság anyagellátása kedvező útra terelődik a KIOSz bekapcsolásával A Kisiparosok Országos Szövet- Bégének vasárnap lezajlott nagy­arányú összejövetelén többek kö­zött napirendre került az iparos­ság anyagellátásának kérdése is. Erre vonatkozóan Karezag Imre iparügyi államtitkár azt a meg­nyugtató kijelentést tette az ér­tekezleten, hogy a jövőben az iparügyi minisztérium Jcülön fő­osztályt állít fel a kisipdr létér~ dekli ügyeinek minél simább és gyorsabb elintézése érdekében és ez a főosztály fog a KIOSz közreműködésével az iparosság anyagellátásáról gondoskodni. Mint értesülünk, ennek gya­korlati megoldása úgy fog tör­ténni, hogy az iparügyi miniszté­rium a meglevő nyersanyagok menny leégések fligyelembevételó- vel utalványokat fog a KIOSz rendelkezésére bocsátani és eze­ket az Iparosok a KIOSz megfe­lelő szakosztályaiban vehetik Igénybe. Egyébként Sipos István, a Szö­vetség ügyvezető elnöke kiemelte előttünk, hogy az Iparosság most a KIOSz révén igen erőteljesen és közvetlenül bel© fog kap­csolódni az ipari kormány munkájába. Az nzsorhbj'róság folyamatosan tárgyalja Auerbach Mártonnak, a Hargita Penzió tulajdonosának áxdrágítási bűnügyét. Auerbach két szimpla feketéért 9.30 forintot! számított. A tárgyaláson azt val­lotta, hogy azért került ilyen sokba a fekete a Hargitában, mert ő 1 liter vízhez 16 deka bab- kávét használ fel, Jónás egyesbíró elrendelte, hogy a törvényszék büféjében ilyen »recepU szerint készítsenek feketekávét mert Piehy állam­ügyész ikéteégbevontw hogy ilyen mennyiségű babkávéból készítésűé volna Xuerbach a feketekávét, A bíróság tagjai tehát meg fogják kósto-ni Auerbach Har- gita-feketekávéját. Kórházi beteget csak kenyérjegy ellenében vesznek fel A földművelési miniszter rende­leté értelmében a kórházi, bete­geket ápotásra csak kenyér- és lisztazelvónyeik átnyujtása ellené­ben lehet felvenni. Ettől a kórház esak akikor tekinthet el, ha a be. teg felvételének sürgősségét a kórház orvosa fegyelmi felelősség melleitt igazolja. Az önellátóknak, akik előre non adták le a lisz­tet, utólag kell *ezt megtenni, máskülönben kihágás miatt eljá­rás indul ellenük. Vihar Lisszabon felett! A repülőgép ne*m tud ^elindulni. .. mégis mindenki megválthatja je­gyét a csütörtökén induló nagy amerikai filmattrakció premierjére! Royal Apollo - Fórum ír ERIC VON STROHEl.M, VERA RALSTON ÉS RICHARD ARLEN LEGÚJABB IZGALMAS FILMREMEKE g 100 6VE Batthyány miniszterelnök fnnsburckba érkezik Lesújtva tapasztalja, hogy rossz szelek fújnak az udvar felől Ma­gyarország irányába. Je’la- sich ellen semmit sem sikerül elérnie. A király tehe­tetlen Ferenc Károly és Zsófia főhercegnő akaratával szem­ben. Egyetlen eredmény, amit elér. hogy Mészáros Lázár hadügyminisztert tábornokká nevezi ki az uralkodó így remélhetőleg teljestitik majd parancsait a főhadparancsno. kok. — S-emere belügyminisz­ter módosítja a céhi. szabály­zatot. Ennek legfontosabb pontja: elrendeli g bizonyít­vány- és munkanénlkü’i kül­földi legények azonnali elbo­csátását. — Ifir szerint a pesti országgyűlés tartania alatt a király a Kecskeméti- utcai Károlyi-palotában lakik majd. — A mai pesti lóvdsá. ron 17 lovat loptak. — Lázadás Berlinben A nép megtámadja a minisztereket. Zsidó offenziva indult Közép- és Északpalesztinában A londoni értekezlet súlyos visszahatása Benes, aki 1985. december 18-a óta töltötte be a csehszlovák köz­társaság elnöki tisztét, tegnap Gottwald miniszterelnökhöz in­tézett levelében lemondott. Benes levelében utal arra, hogy már május 4-én tájékoztatta a mi­niszterelnököt lemondási szán­dékáról és hangsúlyozza, hogy .orvosai, egészségi állapotára való tekintettel, ugyancsak a le­mondást javasolták«. A lelépő el­nök tbúcsúlevelében köszönetét mond a nemzetgyűlésnek és a csehszlovák népnek bizalmáért, szeretetéért és támogatásáért, be­fejezésül pedig azt kívánja pol­gártársainak, a törvényhozók­nak és a kormánynak, hogy »mindenk( türelmeeségben, sze­retetten és megbocsátó szellem­ben éljen és munkálkodjék, en- $fedjünk szabadságot másoknak és magunk is élvezzük a szabad- Ságotí. Gottwald miniszterelnök a2 elnök lemondását bejelentő nyi­latkozatában kifejezte a kor­mány sajnálkozását és a nemzet hálájáról biztosította Benest. A miniszterelnök nyilatkozatában hangsúlyozottan mutatott rá arra, hogy Benes elnöknek döntő része volt a népi kormányzat­rendszer kialakításában és a szov­jet-csehszlovák szövetség kiépí­tésében. Benes elnök utódját a holnapután összeülő új nemzet­gyűlés választja meg, előrelátta, 'ólag, június 14-éf\ hétfőn. A londoni hathatalmi értekezleten résztvett országok fővárosaiban tegnap nyilvánosságra hozták a konfe­rencia határozatait, amelyeket ajánlás formájában az illetékes kormányok elé terjesztenek. Az öt pontból álló, de egységes égé. szét alkotó ajánlás-sorozat kívá­natosnak mondja, hogy Nyugat- Németorszdgbán szövetségi kor­mányt állítsanak fel és hogy al­kotmányosé nemzetgyűlést hív­janak össze Nyugat-Németország federatív alkotmányának előké­szítésére. Az ajánlások között szerepel a Ruhr-vidék héthatal­mi ellenőrzésére vonatkozó javas­lat i9, amely hangsúlyozza, hogy a nemzetközi ellenőrzést a lehető legrövidebb időn belül meg kell szervezni. Igen jelentős a londoni értekezletnek az a határozata is, amely állást, foglal mindennemű német fegyveres erő vagy német vezérkar újjáélesztése ellen és amelyben a nyugati nagyhatal­mak újra kifejezésre juttatják azt a szándékukat, hogy mind­addig nem kerülhet sor Nyugat- Németország megszállásának tel. jes megszüntetésére, amíg nem szilárdul meg a béke Európában. A német követeli, hogy a francia nemzet- gyűlés ne hagyja jóvá a londoni határozatokat és leszögezi; »Meg' kel! érteni, hogy szükségünk van Kelet-Európára. Amerika és a Szovjetunió végül is meg fog egyezni, ezért jobb, ha a meg­egyezés Franciaországgal együtt valósul meg é6 nem nélküle vagy ellene.® Párisi jelentések szerint Bidault~nak alig van esélye arra, hogy a nemzetgyűlés a londoni értekezlet valamennyi ajánlását elfogadná. Németországban is általános aggodalmakat keltet­tek a londoni határozatok, ame­lyek a Német Népi Tanács kiált­ványa szerint utolsó lépések Né­metország kettészakitásdra. A Népi Tanács ezért felszólította a potsdami egyezményt aláírt nagy­hatalmakat, akadályozzák meg Németország végleges kettészakít tását. A szovjet rádió is éles hangon támadta a hathatalmi ér­tekezlet javaslatait és megállapí­totta: »A szovjet álláspont válto­zatlanul az, hogy Németország számára demokratikus békét kell teremteni. Minden békeszerető nép ig azt akarja, hogy Német­ország -olyan egységes demokra­tikus állammá legyen, amely ki­gyomlálta a támadás gazdasági és világnézet igyöhereit.« A lon­doni értekezlet határozataira adandó szovjet válasz .ügyében Szokolovszki tábornagy máris Debrecen, júnln* 8. (A Világ tudósítójának telefon jelentése.) Püspökladányban Karácsonyi Ist­vánná vásári eladásra robbanó patronok®.1, úgynevezett *négus­bombákat« gyártott. Eddig isme­A nagy vásártelepre ma az eső miatt aránylag kevés árut hoz. tak fel. Ujburgonya körülbelül másfél vagonnal érkezett, zöld­borsó 2 vagonnal, zöldbab pedig fél vagonnal. Káposztából 12, zöldhagymából 5 és tökből is 5 vagon volt a felhozatal. Cse­resznye kevés érkezett, d© az fontos tárgyalásokat folytat Moszkvával. Palesztinában ma reggel a középső frontszakai 6zon is felélénkültek a harcok. Friss zsidó csapatok nagyarányú támadást indítottak cl telaviv— jeruzsáiemi országút mentén fekvő Latrum vidékén,* hogy bir­tokukba vegyék a hadászatilag rendkívül fontos országutat uraló összes pontokat. Északon zsidó kötelékek rohamtámadásra indul­tak Tulkaran arab város ellen, délen az egyiptomiak folytatják előrenyomu'.ásukat. Jeruzsálembe tegnap négy zsidó katonai sze­relvény érkezett. A zsidó hadve­zetőség tegnap ultimátumban fel­szólította az arabokat, szüntessék be «z újváros ágyúzásáét, mert ellenkező esetten a zsidó tüzérség megkezdi az óváros lövetését. Közben Bernadotte gróf az UNO nevében folytatja közvetítő ak­cióját. Bernadotte tegnap kö­zölte a biztonsági tanáccsal, hogy holnap elküldi jelentését tárgya­lásainak eredményeiről. Egyide­jűleg a zsidó állam Ideiglenes kormánya értesítette az UNO-t arról, hogy a fegyvertforgató zsidó férfiaknak a fegyverszünet időtartama alatti bevándorlását illetően hajlandó kompromisszu­mos megoldást is elfogadni. A biztonsági tanács tegnapi ülésén Gromdko szovjet delegátus tilta­kozott »z ellen, hogy csak ame­rikai, francia és belga katonai megfigyelőket akarnak küldeni Palesztinába a fegyvernyugvás ellenőrzésére. n. gy. regien okból a gyárfáshoz össze­gyűjtött robbanóanyag felrob­bant4 ée a robbanás ereje Kará­csonyinét darabokra tépte. A szerencsétlenség ügyében vizsgálat indult. igen szép áru. A cseresznye ára ismét emelkedett: kilónként 5 forint körül adták el nagyban. Két vagonnyi tojás is érkezett kedden, az ára változatlan. A baromfiárak is változatlanok, csak az élőcsirke lett valamivel olcsóbb: 15 forintról 13.5—14 fo­rintra ment le az ára kilónként. Felrobbant a „négus bomba“, darabokra tépte gyártóját Drágult a cseresznye, olcsóbbodott a csirke kérdés legújabb fejleményének világszerte óriási visszhangja van. Washingtonban természet­szerűleg teljes a megelégedés, Londonban már svegyesebb® a hangulat, Párisban és Berlinben pedig élestuangú tiltakozások hangzanak el a hathatalmi érte­kezlet határozatai ellen. Ami Londont illeti: a Manchester Guardian ma reggeli számában a német kérdés különféle megoldá­sainak kockázatairól ír, a York- shire Post a német birodalom fel­támadásának veszélyre figyelmez­tet, a munkáspárti Daily Héráid viszont leszögezi, hogy a végcél továbbra is a német egység meg­teremtése. Franciaországban min. den oldalról, a KP részéről éppen úgy, mint de- Gaulleék táborából éleshangú bírálatok hangzanak e! a franoía kormány engedé­keny magatartása miatt, A fran­cia KP tiltakozó falragaszán megállapítja: »A francia kor­mány elősegíti s német katonii hatalom újjászületését ée ve­szélybe sodorja az országot.® A Paris Presse szerint a franola népnek az * véleménye, hogy ^ugyanúgy, mint 1919-ben, most is feláldozták Franciaország biz- tonsdgáU. A Franc Tireur. azt KIÁLLÍTÁSOK | Jugoszláv képzőművészeti kiállítást 1 nyitoVt meg szombat délben- Ortutay Gyula, kultuszminiszter a Fővárosi Kép­tár termeiben. Beszédében ismertette a dunavölgyi országok kulturális kap­csolatait, kiemelve a megismerésen alapuló kölcsönhatás jelefltöségét az egyes népek művészetének fejlődébe szempontjából. ÜtiTna Fetrovieg Veljko költő, a belgrádi Nemzeti Múzeum igazgatója vázolta — hibátlan, sőt zamatos ma­gyarsággal — a délszláv képzőművé­szetek történetét, majd a megjelentek érdeklődéssel szemlélték meg a nagy műgonddal összeállított kiállítás gazdag anyagát. A XIX. és XX. század délszláv festészetének, grafikájának és szobrá­szaténak reprezentatív alkotásait be­mutató kiállítás szem léptetőn éraékelteti a különböző művészeti irányzatokét, politikai és társadalmi befolyásokat. Egyúttal plasztikusan tárja elénk a jugoszláv népek képzőművészeti kultú­rájának fej.’ödé*ét a legutóbbi másfél évszázad alatt. A szobormű vek kőzöt-t a realizmus és •mprejiszióüzmu* néhány képviselője melktfc megkíílütnböz-tetett helyet fog­lalnak el korunk egyik ilegnagyobh élő szobrászának. Mesirovics Ivánnak le­nyűgöző hatású alkotásai. (»Anya«. "Anya. arcképes, »Em3^kezés«, »PszihéO A Szépművészeti Múzeumban szom­baton megnyílt antik e’ödzsiai k'AUitás eélta elsősorban ar. újonnan vásárolt ciprusi yszssytíjteménv bemutatása. \ gyűjteményben ,« ókori ku^urSbin oly Je.entös Ciprusi kerámia minden kör­séta képviselve van, Kr. e. a har­madik évezredül a római kori*. A kiállítás tBbbl anyafra a sokrétű e!8- ázsiai antik kultúrát tápláló áram­latokat ós azok háttérét érzékelteti. M. Qy. A i,BOLOND ISTÓKs-KABAHÉ (a rádió kabarétársulata) június 26- és 27~én a Károlyi-kertben sza­badtéri színpadon játszik — lát­ható közönség előtt. • HUSZONÖT ÚSZÓ BOLTOT ren­dezett be a Szovjetunió az Amur- tolyón a halászok számára. At úszó üzletekben közszükségleti cikkeket árulnak. ■HUHHHBSHEUUMHBHBKlfe. Hazatért hadifoglyok I Ki tud róla? Göndör Tivadar munka*zo'- trálatos, aki 1943 januárjában S'ariosikolnál eltűnt, foglalko­zása artista, 30 éves, Gödöllő, i ről indult) el a 109/40-ea szá­zaddal. Minden értesítésért -há’ásnk szülei. Göndör Ferenc a Fővárosi Nagycirkusz igaz­gatója. Próba-kávéfözés a törvényszéken

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék