Világ, 1949. június (1198-1221. szám)

1949-06-21 / 1213. szám

2 1949 június 21 VILÁG Kedd Kincseket hoz felszínre a pedagógus a bányászgyerek lelkének mélyéből h PilisvöröSvártól kezdve vérpiros cseresznyével roskadásig rakott fasorok között rohan velünk az autó. Legutóbb virágoztak a cse­resznyefák, amikor ugyancsak erre­felé robogtunk. — Van a fának gyümölcse, mely­nek van virága! — mondom Szé-i Hely Bélának, a kultuszminiszté­rium gimnáziumi oszitálya vezetőjé­nek, mert látom az arcán, hogy ő is erre gondol. — De gondoznunk is kell a szép termést ígérő, virágos fát! — feleli. (Lám. aki a gyerekiélek ápolásával foglalkozik, fogékony a poézis iránt, még akkor is, ha »főkertész« lett belőle ...) S az ünneplőbe öltözött, élmunkás-jelvényes, fiattal gimná­zium-igazgatóval, a kultuszminisz­térium képviselőjével Tatabányára tartunk, a tanulmányi segélyt osztó évzáró-ünnepélyre. — Több mint 30 ezer forintot osz­tunk ki ma a tatabányai iskolás­gyerekeknek — magyarázza. — A hetediket végzett »általánosok« kö­zül a jól tanuló szegény munkás- és haladó értelmiségi gyerekek 40— 40 forintot, a nyolcadikat végzettek a 40-en felül még külön 40 forin­tos utalványt kapnak, amelyet kö­zépiskolába iratkozásukkor vált­hatnak be. Ma 210 tatabányai ele­mista kapja ezt a segélyt. 95 gim­nazista, a tatabányai Rákosi Mátyás gimnázium tanulói, fejenkint 140— 160 forintos tanulmányi segélyben részesülnek. A pompás kultúrpalota feldíszí­tett színházterme zsúfolásig meg­telt ünneplőbe öltözött gyerekek­kel és anyákkal. Beszélgetek a gye­rekekkel. — Tiszta kitűnő a bizonyítvá­nyom, gimnáziumba iratnak I — büszkélkedik boldogan Berky Ga­bika, 14 éves kislány, szegény bá­nyászcsalád egyetlen gyermeke. — Jól gyün ez a kis pézmag — szólal meg kérdezetlenül egy kis- öreg úttörő bányászfiúcska. Szavalókórus, énekszámok, szava, latok, népi táncok a program. Egy ifelolvasás« is van. »Súgd meg az felső szót.« Ez a címe. A fehérruhás kislány bátran, csengő hangon ol­vassa, csak a fehér szalag rezeg folyvást az újjnvi, szőke copf ócs­kában, elárulván a kis előadó iz­galmát. Hűvös estékre remek duplaszálú |AA-78 gyapjú kardigán... IwW Frt Kovács Victor AZ ARA BOSSZÚJA Irta Kinizsi Andor Tavaszi napfény mosolygott a vendéglő kerthelyiségében. Csen­desen fröccsöztünk, főként Bu- mázs Barna nyug. tűzoltóparancs­nok és oroszlánvadász, akinek egyetlen vasa sem volt. Az én kontómra ivott tehát. A vakmerő férfiú & szivar- hamut kabátjáról leseperte nad­rágjára, felhajtotta az előtte álló tüzes italt, azután hátradőlt a nádfonatú székben. Elhallgattunk. Ilyenkor nyilatkozni szokott. — Ismeritek már a bengállal tigriskalandomat — kezdte ünne­pélyesen. Elmondtam az alaszkai mcdveutam történetét, az abesz- szinlai oroszlánvadászatomat, de a legizgalmasabb esetet még nem hallottátok. Ma is meghűl ereim­ben a vér, ha rágondolok. Mégis elmondom. Szólt és számlámra új frőeosöt rendelt, rágyújtott egy szivaromra és ráspolyos hangján mesélni kezdett . . . * . . . Még soha akkora botrány nem volt Pöszmétén, mint a kis Pirinyó Panni esküvője. Én akkor történetesen nem tartózkodtam a községben, de később jelentős szerepet játszottam az ügyben, így ismerem a részleteit. Pirinyó Panni volt a község legismertebb leánya. Erős és szép volt, mint egy boxhajnok. Társa­ságában csak mészárosok és hen- teslegények mertek megfordulni, A helyi notabilitások sorra fel­szólalnak. Az ezüsthajú. csontkere­tes szemüvegű iskolaigazgató olyan, mint Edison volt. »Itt formáljuk az új embert, jövőnk biztosítékát«, mondja és a gyerekek lelkesen tap­solnak neki, pedig már levizsgáz­tak... A gimnázium fiatal, filozó- fuskütsejű igazgatója halkan be­szél. »Szerencse fel!« Ezzel kezdi s végzi beszédét a bányászok kikül­döttje. Csupa fény az arca, mintha antracitból faragták volna. A föld alól jött, hogy elhozza a nap és a boldogság fényében sütkérező gye­rekeknek a bányászok üdvözletét. Majd a kultuszminisztérium képvi­selője szól a szülőkhöz. — Általános iskoláinkban nem alacsonyfokú műveltséget adunk a gyerekeknek, mint Horthy idejé­ben, hanem alapfokú műveltséget. Az értelmiségi utánpótlást a dol­gozó nép gyerekei közül atyjuk nyerni. Eddig több mint 15.000 általános-iskolásnak adtunk 80—80 forintnyi segélyt. Jövőre 3000 jó­tanuló munkásgyereknek nyilunk tanulószobát, 11.500-nak adunk havi 50 forint ösztöndíjat és 2000 közép- iskolásnak havi 100 forint tanul­mányi segélyt. Főiskolásaink szü­lein pedig kollégiumrendszerrel, ösztöndíjakkal segítünk. Minden szülőnek kötelessége, hogy tovdbb- taníttassa jól tanuló gyermekét. Majd kiosztják a segélyeket. Réfi Oszkó Gyula bányász-géplaka­tos három, jótanulásl érdemrendet nyert gimnazista és egy kitűnő osztályzatú általános-iskolás fia összesen 400 forintot kapott! Egy anya, meg egy kisfiú a színpadról megköszöni. »Igyekezni fogunk meghálálni! — kiáltja harsányan a kisfiú és bátran, »férfiasán« te­kint a miniszteri k’küldött szemébe. Idefenn ragyogva tündöklik a júniusi napfény. Odalenn, a föld vak mélyében zúgva zakatolnak a fúrók, dübörögnek a csillék. És az ünnepségre gondolva, megáll a csattogó csákány egy-egy bányász­apa kezében. A fekete kézfej le­törli a patakzó verejtéket: »A gyerek már fenn van...« György Verette Mindig elegáns és sikkes Dünn A. u., IV., Aranykéz-utca 7 mert akinek Panni a bálban ked­veskedve meglegyintette orcáját, biz, a markában vitte haza egy­két fogát. Érthető Izgalommal várta tehát Pöszméte népe az esküvőt, amely egyesíteni fogja az atlétakülsejö hajadont azzal a merész fickóval, aki legvéglg hűséggel és egész­ségesen kitartott mellette. A nagy nap délelőttjén a sürgölődő nász­házba mégis csupán ez a távirat érkezett a fiútól: »suergoes uegyben el kellett utaznom stop bocsaanat stop leelekben veletek vagyok stop roevidesen joevoek stop addig ezer puszi stop« A szavak után keletkező der­medt némaságba sikoltás csa­pott I — Hahh, az átkozott! — rikol­totta dörgő hangon a fehérruhás ara, mire a násznép szertefutott. — Nincs irgalom számodra e csúfságért! ó, mily gyenge és tehetetlen Is a nő a férfiak bru­talitásával szemben! Ígymond és miután egy karos­székkel szétverte a slfonért, meg a rádiókészüléket, kissé felocsú­dott búbánatából, de rettenetes bosszút esküdött kicsi szivében a lelketlen és szemtelen aiaa ellen. Tény az. hogy három napig csak úgy lehetett bfmi szegény­kével, hogy jó szülei az ágyhoz kötözték. Még Így is ronggya- tépett két paplant és kidöntötte leányszobájának kicsi, fehér me­szelt falát. Képzelhető, hogy ezek- után milyen rémület lön a köz­ségben. amikor a bátor vőlegény két hét múlva betoppant! A Radikális Párt kedden este 6 órakor aártnapo* tart. Andrássy-űt 43./ GAZDASÁGI KÖRÖKBŐL Januártól májusig több mint fél­millió ing került ki a Fehérnemű- ipari Nemzeti Vállalat üzeméből, amely az ország egyetlen nagy ál­lami férfi és női fehérnemű, vala­mint gyermeki-lilákat gyártó' telepe. Az 1949, évi termelést másfélmillió ingben irányozták elő. A február­ban üzembehelyezett pesfezent- er.zeébeti gyermekruhagyár május­ban 5000 gyermekruháít állított elő, szeptemberre már 10.000 darabot fog gyártani. A termelés emelkedé­sével arányban a kartongyeirmek- ruháik ára 5, a szövetruháiké pedig 10 százalékka! olcsóbbodott. A kira­katokban megjelentek a 40 forin­tos hálóingek. Ezt az dcsó árat szintén a termelés programszerű növelése tette lehetővé. Rövidesen megkezdik jókzabott olcsó munikás- ingek gyártását és olcsó (óminő­ségű iskolai'uhák is nagyszámban készülnek az iskolaszezon kezde­tére. A háború előtt Anglia volt a vi­lág legnagyobb pamutárut expor­táló áliama. Az angol pamutipari tenijielés a*z USA termelésének 48 százalékát tette ki. A háború alatt és a háború befejezése óta az ame­rikai pamutfeldolgozó ipar igen nagymértékben tört előre Anglia rovására. Ma az angol pamutipari termelés az amerikai termelésnek alig egyötödét éri el és a minden eszközzel erőltetett kivitel ellenére is tért veszít az USA pamutipará­val szentben. Gestapo-besugó volt — pártvezetőségi tag maradt Nyugat-Németországban a hanno­veri tartományi bíróság megállapí­totta. hogy a német szociálde­mokrata párt vezetőségének egyik tagja és a párt lapjának főszerkesz­tője. Hermann Kridemann a náci időkben Gestapo-besugóként tevé­kenykedett és 80 illegális szociál- demokratát, kommunistát és pár- tonkfvülit juttatott a náci hóhérok kezére. A hannoveri bíróság Indo­kolásában kifejtette, hogy Kride­mann esetében a »Gestapo-spicli* kifejezés nem tekinthető szidalom­nak, hanem tényállás, amelyet bi­zonyítanak a bíróság rendelkezé­sére álló Geetapo-okmányok is. Kridemann azonban, bár lemon­dott főszerkesztői tisztéről, tovább­ra is vezetőségi tagja maradt a szo­ciáldemokrata pártnak. Bumázs Barna, a nyug. tűzoltó­parancsnok és oroszlánvadász Itt előre megfontolt szándékkal el­hallgatott. Tűnődve simogatta meg arcát, amelyen hatalmas for­radás látszott. Állítólag egy nílusi krokodilvadászaton történt vele a szerencsétlenség. Én azonban a történet csattanóját Is szeretve hallani, újabb fröccsöt rendeltem számára és barátságosan unszolni kezdtem: No és mondd, bosszút állt Panni a fickón? — Ml az hogy?! — mormolta komoran, mint a sötét éjszaka. — A legrettenetesebb bosszút, amit ember valaha is kiagyalhatott I — De mit és hogyan? A parancsnok gyászos hangon felelt: — Mindezek után is férjhez- ment hozzá! * Sokáig megitletődve hallgattunk. Azután eszembe jutott valami: — Várj csak. Az előbb emlí­tetted, hogy neked is volt egy­más szereped az ügyben, de el­felejtettél szólni róla. Csak nem te segítetted a vérig sértett arát ágyhoz kötözni? Na, valid be férfiasán. Barátom. a rettenthetetlen vadász mégegvszer végigsimitotta arcán a harapás nyomát, meg­ivott és rendelt egy újabb fröccsöt, rágyújtott a szivaromra, majd tompán kongva ennyit mondott: — Nem. Ellenben rövidesen elvált a szerencsés fickótól és ón sattem feleségül . . . Ezt hallottuk... BÉRÉI ANDOR államtitkár a pénz­ügyminisztérium József nádor-téri dísztermében ma hat órakor a Szov­jetunió háború utáni új ötéves ter­véről tart előadást. RATKÓ Anna népjóléti miniszter csütörtökön este búcsúzott a Tex­til- és Ruházatipari Dolgozók Szak- szervezete vezetőségétől és dolgo­zóitól, Számos felköszöntö hangzott el és Ratkó Anna is szellemes cs magasröptű beszédben búcsúzáé el eddigi munkatársaitól. A IIARWARD-EGYETEM DIÁK­JAI szavazást rendeztek arról a törvényjavaslatról, amely el akarja tiltani a kommunistákat az egye­temi tanszékektől. Eredmény: a kommunista tanárok előadásait a természettudományi tanszakon 902 diák kívánta SOI ellenében, a társa­dalomtudományi tanszakon 072 diák 507 ellenében, végül a huma­nista tanszakon 70S diák 412 ellené- ben. A harwardí diákok folyóirata élesen bírálta az egyetem elnökét a kommunistaellcnes javaslat pár­tolása miatt és kijelentette, hogy az ügy »létfontosságú a tanszabad­ság szempontjából«. KERESZTHY JENŐ, a neves orgonaművész, aki hosszú ideig az egyetemi énekkaroknak is karna­gya volt, meghalt. 9 Magytvt-Suéd. 2:2 A meccs zajott és forrt, a szpíker Föl-fölujjongott: Ez a Henni Olyan csodásán véd, hogy ennek Ma nem lehet egy gól betenni! Mégis betettek néki kettőt, Bármily csodálatosan védett. Magyarázat: Mert nem értették A magyar szót a fránya svédek. Kálmán Jenő A BUDAPESTI járda mentén egyre több a színes folt. Az asz­faltba vágott kis területeken min­denfelé füvesítenek s virágokat is ültetnek. A Váci-úton árvácskák bársonyos fejecskéi kandikálnak elő, az Cllői-úton smaragdzöld fü- foltok, másutt, muskátlik, petúniák, hajnalkák, sőt bab- és borsóvirág gyönyörködteti a járókelőket. SZOMBATON NYÍLT MEG a Sztá- lin-téri kioszkban a csecsemőszoba, amelyet az Élelmezési Nemzeti Vdl- lalat bocsát a téren üldögélő vagy a kioszkban fogyasztó anyák ren­delkezésére. LINDA DARNEL legújabb filmje botrányba fulladt. Illetlen toalettjei miatt a közönség bojkottálta az új­donságot. Több jelenetet kivágtak a filmből. m MEZEY MARIA július 2-án vidéki turnéra megy »A szombatesti hölgy« című darabbal. EURÓPA LEGNAGYOBB s leg­korszerűbb »konyháját« építik a Soroksári-úton. A jövőben itt ké­szítik el az összes budapesti üze­mek munkásainak ebédjét és in­nen szállítják majd termoszkocsi­kon a tipusebédeket is. LUKACS PÁL kiváló brácsa- művészünk most Bécsben aratott nagy sikert Kleiber vezénylete alatt a nemzetközi zeneünnepélyen. O GRETA GARBÓT és Chaplint Pá­risim várják. Néhány hétig marad­nak Európában. BIZONYÍTVÁNY KIOSZTÁS volt. szombaton az Operaházban. A ba- lettnövendékek kapták ki bizonyít- ványaikat, A jövő táncosnői legna­gyobb részt sikerrel vizsgáztak és mindenki boldogan mutatta jó bi- zonyitványdt. 9 MOZGÓSÁTRAK voltak a hétvé­gén rendezett vidéki könyvnapok érdekes különlegességei. Több mint százezer könyv fogyott el két nap alatt, Sátorokká formálták a köny­vekkel zsúfolt gépkocsikat, ame­lyek egyik faluból futottak át má­sikba, sőt tanyákra is kiszaladtak. A könyvnapokon résztvettek az írók is és szerelteitek tánccsopor­tok, énekesek, színjátszók. 9 »NEVELJ JOBBAN« címmel ér­dekes kiállítás nyílt meg a II. Rá­kóczi Ferenc kereskedelmi közép­iskolában. »Barbár kezek lerombol­ták, mi felépítjük« olvasható a Bu­dapest újjáépítését ábrázoló egyik plakáton. A kiállítást az éUanuló- jelvénykiosztdssal egybekötött ün­nepségen nyitották meg. A MINSz Diákszövetsége átadta az iskolának a szövetség vándorzászlóját: az is­kola ugyanis az ország összes is­kolái közölt hatodik, a kereskedel­mi iskolák közölt pedig első helye- zett lett. ELEKTROMOS HARMONIKÁT szerkesztett Tabányi Mihály, az is­mert tangóharmonika-müvéss. As új hangszeren hangszórón keresztül árad a hang. A közeli napokban mutatja be a rádióban. 9 SALE Al ZOLTÁN, az Operahds szólótáncosa inrándulással táncolta, végig a vasárnapesti bemutatót. El­esett a lépcsőn, így szenvedett sé­rülést. HÁZASSÁGI KÖLCSÖNKÉRÉSEK felett döntött a városházi bizott­ság. Negyvenkilenc kérelmezőnek állapítottak meg kölcsönt, ezek kö­zöl s élmunkás és 2 kiválómunkás. 1000—1000 forintot kapott. A DÉL1BÁBUTCAI izr. lednyárva- ház tegnap avatta fel templomát, amelynek freskóit Herman Lípót, a kiváló festőművész festette. A fres­kók a biblia nyolc jelenetét ábrá­zolják. »FALU TELEFON MOZGALMAT« indítottak nemrég a szegedi postá­sok. Eredmény: 'ötvenhárom kilo­méternyi új telefonvonal, útvona­lán öt új központ és negyvennégy új falusi és tanyai telefonállomás. AZ AUGUSZTUSBAN Budapesten rendezendő vlláglfjúsdgl találkozón a Szovjetunión és a szomszédos népi demokráciákon kívül, Buda­pestre küldi képviselőit Német­ország szovjet és nyugati zónáinak ifjúsága is. A japán ifjúság is résztvesz a találkozón. Amerikából ISO főnyi küldöttséget várnak. ORBÁN szépen elmondja az ese­tet az ügyvédnek, aztán kérdi: — Hát felvállalja-e de úgy, hogy biztosan megnyerjük, mert más­képpen nem fizetek egy vasal sem. — Ezt biztosan megnyerem, hát vállalom. — No, akkor aggyon Isten jóca- kdt, nem pörölök. — Miért Orbán? — Mert én az ellenpörösöm dógát adám elé, hát azért. Reitzer Emilné sz. Spiegel Irén szomorú szívvel tudatja, f yermekei. unokái, testvérei s a kiterjedt rokonság nevé­ben. hogy a legjobb ember, férj, apa, nagyapa, rokon üelízer Emil e hó 18-án hirtelen elhúnyt. Temetése e hó 21-én 1 órakor a rákoskeresztúri izr. teme­tőben lesz. Emléke közöttünk örökké élni fog!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék