Világgazdaság, 1998. június (30. évfolyam, 104/7364-124/7384. szám)

1998-06-08 / 108. (7368.) szám

1998. JÚNIUS »t 7 Technikai és politikai biztonságra törekszik a Mól A cél a többcsatornás földgázimport Magyarország földgázigényét közel 70 százalékban ma még az orosz import fedezi, a Mól Rt. azonban a technikai és politikai biztonság érdekében igyekszik más exportó'rökkel is hosszú távú szerződéseket kötni. A Ruhrgas évi 1 milliárd, a Gaz de Francé 400 millió köbméter gázt szállít jelenleg Magyarországra, s emellett Ukrajnából is érkezik 600 millió köbméternyi fűtőanyag. Ugyanakkor a Mól román és norvég partnerekkel is tárgyal az esetleges szállításról. HLflVAY RICHARD A fejlett nyugat-európai or­szágokhoz képest Magyaror­szágon lényegesen nagyobb a földgáz részaránya az elsődle­ges energiahordozók között. Az ottani 22-23 százalékkal szem­ben 40 százalék körül alakul részesedése. A felhasználás di­namikus fejlődését ösztönözte 3 belföldi lelőhelyek feltárása és termelésbe állítása—Hajdú­szoboszlón, Algyőn —, ma az ipari nagyfogyasztók mellett csaknem kétmillió háztartásban használják — mondta Magy ári Dániel, a Mól Rt. kutatási-ter­melési vezérigazgató-helyette­se a Világgazdaságnak nyilat­kozva. A hazai lelőhelyek azonban a nyolcvanas évektől kezdő­dően folyamatosan merülnek ki. Amíg 1985-ben még 7,5 mil­liárd köbméternyi gázt hoztak a felszínre, ebben az évben 4 milliárd köbméter kitermelésé­vel számolnak. Az orosz importnak is ko­moly, évtizedes hagyományai vannak, s nagyságrendje is fo­lyamatosan növekszik. A Mól Rt.-nél azzal számol­nak, hogy a geofizikai helyzet miattakelet-közép-európai tér­ségben hosszú távon az orosz földgáz lesz a legolcsóbb. De az ellátás technikai és politikai biz­tonsága érdekében más csator­nák megteremtése is alapvető fontosságú. Még olyan nyugat­európai országok is igyekeznek bebiztosítani magukat — pél­dául Hollandia —, amelyek pe­dig jelentős saját földgázva- gyonnal rendelkeznek. A nyugati országok import­jában nagyjából azonos, egy- harmad-egyharmad arányban van jelen az orosz termelés, az angol és norvég, valamint az észak-afrikai gáz. A magyarországi ellátás tech­nikai biztonságát javította az 1996 októberében átadott ma­gyar—osztrák vezeték, ame­lyen a Ruhrgastól és a Gaz de France-tól vásárolt földgáz mellett orosz gáz is érkezik a rendszerbe. Másrészt a néme­tekkel és a franciákkal kötött szerződés szerint amennyiben az orosz szállításban bármilyen okból fennakadás lenne, akieső mennyiséget tartalékaikból pó­tolják. A Ruhrgastól — tudtuk meg Magyari Dánieltől — két szer­ződés alapján összesen évi 1 milliárd, a franciáktól évi 400 millió köbméternyi fűtőanya­got vásárol a Mól Rt. Mindkét megállapodás szerint lehetőség van a mennyiség növelésére. Ugyanez igaz az orosz im- portrais, amelyjelenlegévi 7,5- 8 milliárd köbmétert tesz ki, de felmehet egészen 11 milliárdig. A Mól Ukrajnából is vásárol földgázt, évente mintegy 600 millió köbmétert. Hosszú távú szerződésekről van szó, amelyek 2010-2015 táján járnak majd le. Jelenleg román és norvég partnerekkel folytat tárgyalásokat a Mól Rt. földgázvásárlásról, s Magyari Dániel szerint 2000 táján Ro­mániából már megkezdődhet a szállítás. A hazai hálózatot is érintheti Német kézbe kerül a Meinl? Külföldről származó értesüléseink szerint még ebben a hónapban új tulajdonosa lesz az osztrák Julius Meinl AG-nak. Azt egyelőre nem tudni, az üzlet érinti-e a magyarországi hálózatot, mindenesetre lapunk úgy tudja, a Csemege-Julius Meinl is szerepelt a kínálatban. MUNKATÁRSUNKTÓL Értesüléseink szerint a három érdeklődő, a svájci Metró, a brit Sainsbury és a német Rewe kö­zül az utóbbi szánta el magát az osztrák Julius Meinl AG meg­vásárlására. A társaság, akár­csak a Csemege-Julius Meinl, a J. M. Internationalhoz tarto­zik. ACsemege-Meinl vezérigaz­gató-helyettese nem tudta meg- erősíteni információnkat, sárrá Amerikai céget vett az Alcatel Amerikai piaci pozícióinak megerősödését reméli a fran­cia Alcatel Alsthom attól, hogy megvásárolja a távköz­lési berendezéseket gyártó amerikai DSC Communica­tions céget. VG-ÚSSZEFOGLALÓ A 4,4 milliárd dolláros ügy­let keretében a DSC beleolvad az Alcatel USA-beli érdekelt­ségébe. Az Alcatel arra számít, hogy 2000-re évente 200 mil­lió dollárt tudnak megtakarítani az összeolvadás révén. A fúzió nemcsak a költségmegtakarí­tásról szól, hanem a közös cég várható terjeszkedéséről is. A tervek szerint a párizsi székhelyű Alcatel — amely ta­valy 31 milliárddolláros forgal­mat bonyolított le — azt terve­zi, hogy a dallasi DSC-t beol­vasztja ottani távközlési cégé­be, az Alcatel Network Sys- temsbe. Ugyanis a DSC Com­munications jól illik az Alcatel programjába. A távközlési rendszerek terén minden kétsé­get kizáróan az Alcatel első Európában, de meglehetősen gyenge az US A-ban. Ezért a fel­vásárlástól azt remélik a fran­ciák, hogy megerősíthetik po­zícióikat a tengerentúlon. a kérdésre sem válaszolt, vajon a legújabb megafúzió érinthe­ti-e a későbbiekben a Cseme­gét, noha úgy értesültünk, a kí­nálati csomagban a magyar és a cseh leányvállalat is szerepelt. Ha az üzlet megvalósul, átraj- zolhatja a magyarországi élel­miszer-kereskedelmi térképet, hiszen a Penny Markét és a B illa hálózattal már jelen lévő Rewe egy erős cégcsoporttal gazda­godna. A Csemege-Julius Meinl­VG-ÓSSZEALLITAS A mostani elhatározást négy hónapi huzavona előzte meg. A kabinet ugyanis sokáig nem volt hajlandó több támogatást adni a főberuházó London & Continental Railways (LCR) cégnek a már korábban megítélt 1,8 milliárd fontnál. A kormány végül is úgy döntött, hogy nem adja meg a pótlólagosan kért 700 millió fontot, legfeljebb csoport jelenleg 197 üzletet működtet, s ehhez járul a franchise-partner 15 boltja is. Az elmúlt évi forgalom 68 mil­liárd forintra emelkedett az 1996-os 52 milliárdról. Az adó­zás előtti eredmény mintegy 1,4 milliárd forint, míg tavalyelőtt 815 milliót ért el a társaság. A Csemege-Meinl novem­berben megvásárolta az öt C+C áruházzal, egy nagykereskedel­mi raktárral az újpesti Jumbó szupermarket mellett a Higié­nia vegy iáru-üzlettel rendelke­ző Alfa Kereskedelmi Rt. 49,25 — a Creditanstalt Rt. pedig 25,84 — százalékát, s a Cseme­gének opciója van a banktól to­vábbi részvények vásárlására. Május végén nyitotta meg első vidéki áruházát Vácott az Alfa Kereskedelmi Részvény- társaság. A mintegy 310 millió csak 140-360 milliót utal át, azt is csak 2010 után. Az egyezség értelmében az LCR szponzorokat és hitelező- ket-keres a fennmaradó pénz összegyűjtéséhez. Abban is megegyeztek, hogy az LCR — állami támogatással — 3,8 mil­liárd font értékben kötvényeket bocsát ki. Cserébe az állam az LCR adózás előtti nyereségé­nek 35 százalékához jut 2020 után, illetve 5-10 százalékos forintba került 2300 négyzet- méteres áruházat kizárólag a kereskedőkés vállalkozók szá­mára hozták létre, mégpedig úgy, hogy a 49 százalékig Cse­mege-tulajdonban lévő Váci Élelmiszer Rt. építette, s az Alfa kapta meg működtetésre. A Csemege-Meinl első franchise-partnere az egykori Budakörnyéki ÁFÉSZ-ből 1991-ben létrej ött, jelenleg 437 milliós alaptőkéjű és 340 al­kalmazottnak munkát adó Budavidék Rt., amelynek 19 élelmiszer-kiskereskedelmi, egy iparcikküzlete, valamint mézüzeme van. Az rt. az elmúlt évben elért 3 milliárdos forgal­mából 600 milliót adott az ipar­cikk-kereskedelem és amézüz- let: a hazai forgalom 8 százalé­kát kezében tartó társaság fel­vásárolja, csomagoljaés Mellis márkanév alatt értékesíti a mé­zet. D.K. részesedést szerez az Eurostar vállalatban. A fővállalkozó a nemrég privatizált Railtrack nevű vasúttársaság lesz, amely az egész brit vasúti infrastruk­túrát ellenőrzése alatt tartja. Az építkezés befejezése után az Eurostar akár 225 kilométe­res sebességgel is száguldhat óránként, s ezzel 35 perccel rö­vidülhet a Párizs—London út­vonalon most szükséges menet­idő. Az LCR koncessziója 99-ről 90 évre rövidül, vagyis az ál­lamra ugyanabban az évben — 2086 — száll vissza a tulajdon, mint a Csalagút esetében. Az Eurostar járműparkja egy ké­sőbb megalakítandó konzor­cium kezébe kerül. Ennek tagjai a National Express autóbusz-társaság, a British Airways (B A), továbbá a fran­cia és a belga állami vasúttár­saság. A brit légitársaság elnöke a minap azt is közölte: közvet­len vasútjáratot indítanak a heathrow-i repülőtér, illetve az európai szárazföld között. A forgalomban és a nyereségben egyaránt látványos növeke­dést jelentett a Kelet-Közép-Európában terjeszkedő osztrák Julius Meinl International AG — tudósított az APA. A bécsi székhelyű társaság februári beszámolója szerint a forgalom 39 százalékkal, 5 milliárd schillingről 7 milliárdra emelkedett, az üzemi eredmény 27 százalékkal, 188 millió schillingről 240 millióra nőtt. Térségünkben tavaly tovább terjeszkedett a Julius Meinl: 34 új üzlet megnyitásával 39 százalékkal, 132 ezer négyzetméterről 183 ezerre bővült az eladótér. Brit kormánytámogatás a gyorsvaséinak Londonig száguldhat az Eurostar A brit kormány áldását adta arra, hogy 5,8 milliárd font sterlingért gyorsvasúti pálya épül­jön a Csalagút szigetországi kijárata és London között. A 110 kilométeres pályát két sza­kaszban alkotják meg, a teljes átadást 2007-re tervezik. Ezzel lehetővé válik, hogy a Párizs­ból, illetve Brüsszelből induló Eurostar gyorsvonat elérje a brit főváros központját. Deutsche Bahn: óriási károk Komoly anyagi károkat okoz a német vasúttársaságnak és a vasúti járműgyártásnak a múlt heti vonatszerencsétlenség. A Deutsche Bahn AG azonnali ellenőrzésre a javítóműhelyekbe rendelte az ICE szuperexpresszek első generációs tagjait — jelenti az MTI. A német vasút távolsági utasforgalmának mint­egy harmadát a nagy sebességű városközi (intercity) gyorsokkal bonyolítja, naponta 65 ezer embert szállít. Száz szupergyorsvo­nata van, és közülük hatvan tartozik az 1991-ben forgalomba állított első generációhoz. A szerelvények átmeneti kivonása a hét végén óriási fennakadásokat okozott a vasúti közlekedés­ben, hiszen a járatok egy része kimaradt, más részük pedig csak óriási késésekkel közlekedett, mert sebességüket, legalábbis átmenetileg, óránként 160 kilométerre csökkentették. CÉGSOROK Malév—British Airways szövetség: döntés később Már csak a következő parlamenti ciklusban várható döntés a Malév és a British Airways közötti együttműködésről — közöl­te Belecz Benedek, az APV Rt. ügyve- - p- zető igazgatója, hozzáfűzve, a magyar és az angol légitársaság együttműkö- dését szabályozó koncepció elkészült, a két fél a megállapodást október ^ 25-éig szeretné megkötni. A koncep­ció részleteit most dolgozzák ki és egyeztetik a Malév Rt.-nél. Az elképzelések között szerepel, hogy a British Airways a stratégiai partnerségi viszony mellett résztulajdont is szerez­hessen a magyar légitársaságban. Az együttműködési megálla­podás tervezetét először az APV Rt. igazgatóságának kell jóváhagynia. Kérdéses még, hogy az új kormány kíván-e dön­teni a megállapodásról. A Malév ugyanis a stratégiai cégek közé tartozik, eszerint a társasági részvények 51 százalékának tartósan nemzeti tulajdonban kell maradnia. (MTI) A BMW nem kapja meg a Rolls-Royce-t A Vickers részvényesei elsöprő többséggel elvetették a Rolls- Royce megvásárlására benyújtott 340 millió fontos BMW- ajánlatot. Egy további szavazásra azért még szükség lesz, mivel a Volkswagen 430 milliós ajánlatáról is dönteni kell. Minden­esetre a Vickers igazgatótanácsa a RR-kedvelők által létreho­zott Crewe Motors 460 millió fontját is elutasította, mivel a pénzügyi részletek hiányoztak. Ugyanakkor a VW bejelentette, ha megnyeri a pályázatot, további 120 millió fontért megvásá­rolja a Vickerstől a Cosworth motorgyárat is, így a teljes összeg már 550 millió fontra rúg. (Reuters) Már készül a magyar Audi Az elmúlt hetekben megkezdte az Audi TT Coupé sorozatgyár­tását az Audi Motor Hungária Kft. A modell nyitott változatá­nak, a Roadsternek előszériás gyártását is megkezdték, de ennek sorozatgyártása csak 1999 elején indul. Győrben, az idén 10 ezer Coupé összeszerelése a terv, de jövőre már 30 ezer kocsi hagyja el a szerelőszalagot. A járműgyártás beindításához az Audi mintegy 9 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre a kisalföldi városban. Az Audi Motor Hungária Kft. 1,633 millió márka nettó árbevételt ért el 1997-ben. (VG) Marshall-díjat kapott a Westel 900 A Westel 900 Rt. eddigi legjelentősebb nemzetközi elismerésé­nek nevezte Sugár András vezérigazgató az európai Marshall- díjat, melyet a hét végén Berlinben vett át ünnepélyes keretek között. A nemzetközi sajtótájékoztatón a két díjazott — a Hermes szlovén szoftverfejlesztő cég és a Westel 900 — első embere is a díj erkölcsi jelentőségére hívta fel a figyelmet. Az első ízben odaítélt Marshall-díjnak köszönhetően a hazai mobilszolgáltató szakemberei ösztöndíj-lehetőségeket kaptak az amerikai Harvard Egyetemen. (VG) Elbocsát a Motorola A chicagói Motorola Inc. elektronikai cég megválik 15 ezer embertől, és áramvonalasítja termelését, hogy kikerüljön pénz­ügyi nehézségeiből—jelentette az AP hírügynökség. A termé­kei iránt csökkenő kereslet és a külföldi verseny, ,. -j -j főleg a félvezetőknél, kényszeríti a céget a kar­j ,L >; csúsításra. Az 1998-as vállalati előrejelzés az ' i m i értékesítés gyorsabb növekedését és a megtérü­: \\\ lés javulását ígérte tavaly év végén, de ebből * nem lett semmi — mondta a cég elnöke, Róbert * 5*» Growney. Inkább 1,95 milliárd dolláros nyere­** ségcsökkenést szenvedtek el a második negyed­évben, egyszeri költségek miatt. A karcsúsítás is közel 2 milliárdba kerül, de utána évi 750 millió dollárt takaríthatnak meg. A Motorolának elsősorban a félveze­tők árcsökkenése ártott, és az, hogy világpiaci részaránya a vezeték nélküli távközlésben 25 százalékról 15-re csökkent az utóbbi pár év alatt. Az idén az első negyedévben a nettó profit 180 millió dollár volt, a tavalyi első negyedévi 325 millióval szemben. (MTI) HOTEL TYROL — ALTAUSSEE Gyógyítsa meg nálunk allergiáját, és térjen tőlünk egészségesen haza! 120GGL CWOL Ezt kínálja Önnek a természetes inhalációs központ ingyenes használata, ahonnan már több kedves vendégünk megkönnyebbülten tért haza kínzó allergiájától, légzőszervi, problémájától megszabadulva. Felnőttek és gyerekek egyaránt igénybe vehetik. Mi pedig magyar vendészeretettefgondoskodunk arról, hogy Ön jól érezze magát! Szállodánk Stájerországban, Salzkammergut csodálatos tóvidékén található (Salzburgtól 80, Bad Ischltől 25, Hallstatt-tól 15 km-re). — Túrázás — Kerékpározás — Csónakázás — Sárkány- és paplanernyő-repülés — Fürdőzés a kristálytiszta tóban — Kirándulási lehetőségek Minden szoba fürdőszobás, balkonos, tv-vel, telefonnal ellátott. A házban szauna, szolárium, biliárd áll a kedves vendégeink rendelkezésére. Áraink: kétágyas szobában személyenként 550—600 schilling naponta félpanziós ellátással. Gyerekeknek 12 éves korig — szülővel egy szobában — 50% kedvezményi adunk Bővebb információval szívesen állunk rendelkezésükre magyar nyelven is. Telefon: 00 43 362271636 fagy 71912. Fax: 00 43 362271636/27 Nagy László és Gabriella, Hotel Tyrol Altaussee —mm;;; 7 VÁLLALKOZÁSOK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék