Világgazdaság, 2008. június (40. évfolyam, 105/9867-125/9887. szám)

2008-06-25 / 122. (9884.) szám

2008. június 25., szerda ENERGIA Tizedével alulbecsült áramigény A Mavir a Magyar Energia Hivatalhoz fordul az ellátás biztonságát fenyegető tervezési hiba miatt HUTES­FOGYASZTÁS. Évről évre egyre jobban közelit a nyári áramfo­gyasztás a téli­hez, nem utolsó­sorban a rendkí­vül nagy ütem­ben szaporodó légkondicionáló berendezések, ventilátorok miatt FOTÓ: FOTOLIA B. HORVÁTH LILLA Különösen sérülékennyé teszi a hazai áramellátás biztonságát, hogy a nyári csúcsfogyasztás ide­jére eső villamosenergia-fogyasz- tást mintegy tíz százalékkal, egy tiszántúlnyi terület fogyasztásá­val becsülték alul a hazai villa- mosenergia-kereskedők az álta­luk ellátott térségekben. A terve­ikben nem szereplő, együttesen körülbelül 700 megawattnyi tel­jesítményt az azért felelős Mavir Zrt. ugyan rendelkezésre tudja bocsátani, tartalékai azonban nem jelentős tervezési hibák ki- egyenlítésére, hanem elsősorban műszaki zavarok esetére szolgál­nak - válaszolt a Világgazdaság­nak Kapás Mihály, a társaság diszpécserszolgálatának vezető­je. A villamosenergia-szállítások elszámolásakor, azaz napokon belül kiderül, hogy pontosan mely egyetemes szolgáltatók, il­letve szabadpiaci kereskedők számolták el magukat. A Mavir nem alkalmazhat semmiféle retorziót a rossz igénytervezés miatt, a Magyar Energia Hivatal (MÉH) figyelmét azonban felhívhatja - és fel is fogja hívni - a pontatlan terve­zésben rejlő ellátás biztonsági kockázatokra. A társaság a maga részéről egyébként már a tavasszal fel­készült a nyári hónapok maga­sabb villamosenergia-igényére. Több, az MVM Trade-en kívüli kereskedővel is szerződött, ezenfelül erőművekkel, például a tiszaival, a mátraival és a vér­tesivel. A lehetséges szállítóktól bekért ajánlatok közül a Mavir természetesen úgy válogatott, hogy a legolcsóbbakat vette elő­re - tájékoztatta már áprilisban a Világgazdaságot Vinkovits András, a rendszerirányító tár­saság vezérigazgatója. A koráb­bi előrejelzés szerint az idei ha­zai áramigény két százalékkal nő, de persze a nyári kereslet erősen időjárásfüggő. A mai napi csúcsfogyasztás 6200 megawatt körül alakul, és a hétfői 6124 megawattot követően a hét folyamán a fogyasztási szo­kások és a hőmérsékleti adatok alapján Kapás Mihály hasonló vagy ennél kissé magasabb érté­ket vár. Ismert, hogy szükség esetén két eszköz is létezik az ország villamosenergia-fogyasztásának csökkentésére. Az egyik szerint egyes nagyfogyasztók az alacso­nyabb áramárért cserébe vállal­ták, hogy fogyasztásuk megsza­kítható, ha a helyzet úgy kívánja. A másik eszköz nagyobb súlyú, e szerint a kisfogyasztók egy része elfogadja - a 10-12 százalékkal alacsonyabb tarifáért cserébe -, hogy csúcsigény idején csökken­tik az áramellátását. (Az éjszakai áram használatára folyamatosan ösztönzik a díjszabással a fel­használókat.) Az elmúlt néhány évben a klí­mák használata miatt számotte­vően megnőtt a nyári hazai áramfelhasználás - mondta nemrég lapunknak Tihanyi Zol­tán, a Mavir forrástervezési osz­tályvezetője. A klímák miatti pil­lanatnyi telj esítményigény-több- let a nyári napi csúcsfogyasztás környékén, 12-15 százalék kö­zött alakul, s bár a munkaidő vé­gén sok helyen kikapcsolják a légkondicionálókat, ekkortól in­dítják be a lakások klímaberen­dezéseit. Tavaly a magas bázis­nak számító egy évvel korábbi­hoz képest négy-öt százalékkal nőtt a nyári áramigény. Az Elmű-Émász csoport és más áramkereskedők is használják a Mavir kiegyen­lítő energiáját, hiszen a va­lós igény mindig eltér az előre jelzettől - válaszolt la­punknak Boross Norbert, a csoport szóvivője. Ám a kiegyenlítő ener­gia nagyon drága, a keres­kedők tehát igyekeznek minél kevesebbet vásárol­ni belőle. Boross Norbert- nek nincs tudomása arról, hogy az általa képviselt cé­gek valamelyike a közel­múltban érezhetően több ilyen áramot kért volna a Mavirtól. Szerinte a terve­zettől való érdemi eltérés nem is a jól kalkulálható fogyasztású egyetemes szolgáltatói körben kelet­kezhetett, hanem talán a versenypiacra újonnan be­lépők körében. Utóbbiakból ugyanis so­kan nem jutottak alapter­heléshez a tavalyi áram­aukción, és lehet, hogy ennek ellenére fogyasztói szerződéseket kötöttek abban bízva, más forrás­ból el tudják majd látni a vevőiket. iü A gyártók már váltanának Ösztönzők bevezetését szorgalmazzák a szakértők Túl drága a készenlét Az Európai Bizottság betiltaná a hagyományos izzókat ANDRIS PIEBALGS. A szigorú korlátozásokkal Magyarország éves áramfogyasztását lehetne megtakarítani zöknél. Könnyen elképzelhető, hogy Ausztráliához és Új-Zé- landhoz hasonlóan tíz éven be­lül az Európai Unió háztartásai­ból is eltűnnek a hagyományos égők. A két ország már jelezte ilyen szándékát, s most az EB is közölte: hasonló lépésre készül. Állítólag két szcenáriót dolgoz­tak ki a hagyományos égők be­vonására. A 27 tagország szakértői által kidolgozott elemzés ambiciózu- sabb elképzelése szerint már az új szabályozás elfogadását köve­tő egy év alatt le kellene cserél­ni az összes 40 wattnál nagyobb teljesítményű hagyományos égőt energiatakarékosra, továb­bi két esztendő múlva pedig már 40 wattos világítótesteket sem lehetne használni. Sőt, öt éven belül fokozatosan életbe lépné­nek az új szabályok a halogén­lámpák esetében is. A reálisabb ütemterv ennél némileg hosz- szabb átfutási idővel számol, s összesen kilenc évet adna az át­állásra. Az Európai Bizottság szerint a hagyományos égők kivonásával éves szinten az unióban össze­sen mintegy 45 milliárd kilo­wattóra energiát lehetne meg­spórolni, ez nagyjából 10 millió háztartás fogyasztásának felel meg. Az EU-ban jelenleg 4,2 mil­lió égőt használnak el évente, eb­ből azonban mindössze félmillió energiatakarékos. Brüsszel egyébként önhatal­múlag sem a készenléti üzem­móddal kapcsolatos korlátozáso­kat, sem a hagyományos izzókra vonatkozó tilalmat nem rendel­hetné el - mutat rá a Die Welt. A tervek azonban a tagállamok tá­mogatását is élvezik, amelyek még 2007-ben bízták meg a bi­zottságot környezetbarát energia­program kidolgozásával. JK-JZ SZIGETORSZÁG! KQRTETILALOM JAVASLATOK. A világ vezető fényforrásgyártója, a Philips már több éve szorgalmazza Brüsszelnél a hagyományos iz­zók energiatakarékosra cserélé­sét - válaszolta lapunk megke­resésére Blazsevácz Péter, a hol­land konszern regionális kom­munikációs vezetője. Hozzátet­te: tisztában vannak azonban azzal, hogy ez inkább ösztönzők hatására történhet meg, sem­mint parancsszóra. Az iparág cégei már többféle dolgot is ja­vasoltak a bizottságnak. Az egyik a Kínából származó fény­forrásimportra 2001 óta kivetett dömpingvám eltörlése lenne. A nemzetközi gyártók egy része a távol-keleti országban jelentős bázisokat épített ki, mivel az eu­rópai kapacitások már nem ele­gendők a helyi igények kielégí­tésére sem. A vámeltörlést több mint egy éve szorgalmazzák, döntés egyelőre nem született az ügyben. Ösztönzők bevezeté­sét szorgalmazzák a szakértők a fogyasztók szemszögéből is, ilyen lehetne egyebek mellett valamiféle extra áramdíjkedvez­mény azoknak, akik hajlandók |FÉNYFORRÁSOK ________ Fo rrás: Villanyszerelők Lapja (fényhasznosítás lumen/W, élettartam ezer órában) Típus Fény­haszn. Élet­tartani Normál izzó 8-12 1 Halogén 18-22 2 Fémhalogén 80-100 6-12 Kompakt fénycső 65-100 10-20 LED 18-22 25-100 lennének áttérni a kevesebbet fogyasztó, ám ma még nagyság­rendekkel többe kerülő energia- takarékos fényforrásokra. Számítások szerint ha ma Ma­gyarországon minden egyes ház­tartás kicserélne három 100 wat­tos izzólámpát 20 wattos ener­giatakarékos megfelelőjére, ak­kor a lámpák teljes élettartama alatt az ország legnagyobb (visontai) szénerőművének éves energiatermelését lehetne meg­takarítani. Másképp kifejezve: egy hagyományos 100 wattos iz­zó energiatakarékos változatával - a lámpa nyolc-tíz éves élettar­tama alatt - több mint 20 ezer fo­rint takarítható meg. Európában a világítás a teljes áramfogyasztás 19 százalékát viszi el. A hagyományos izzók a tekintetben is rendkívül pazar­lók, hogy az általuk felhasznált energia 95 százaléka hőként és nem fényként hasznosul. Euró­pában évente megközelítőleg 2,1 milliárd hagyományos égőt adnak el. A lakossági felhaszná­lásban a hagyományos izzókról az energiatakarékosra való átté­rés éves szinten égőnként akár 12 eurós megtakarítást is jelent­het. Az európai irodák három­negyede is még az idejétmúlt, energiapazarló világítástechno­lógiával szerelt. A közvilágítás­ban még nagyobb a lemaradás a korszerű fényforrások alkalma­zásában. Az energiatakarékos fényfor­rások piacán a jelenleg legna­gyobb mennyiségben értékesí­tett kompakt fénycsöveket ha­marosan felválthatják a fényki­bocsátó diódák, vagyis a LED- lámpák. Utóbbiak élettartama tí­pustól függően akár százezer óra is lehet. Alacsony hőfokon működnek, s ez olyan helyeken is használhatóvá teheti őket, ahol élelmiszerekkel foglalkoz­nak. Ezek a lámpák az energia- takarékos kompakt fénycsövek­kel szemben sokkal kisebb tér- fogatúak, és azonnal teljes fény­erőre kapcsolnak. SGy TAKARÉKOSSÁG. Új szabályo­zással kívánja korlátozni az elektromos berendezések ké­szenléti üzemmódban (stand by) történő áramfogyasztását az Európai Bizottság (EB). Sajtóérte­sülések szerint július 7-én ülnek össze a tagállamok szakemberei az EU tisztviselőivel az eddiginél szigorúbb határértékek megálla­pítása végett. A korlátozás kötele­ző érvényű előírásával körülbelül Magyarország éves fogyasztását lehetne megtakarítani Európa- szerte - idézi Andris Piebalgs energiaügyi biztost a Netzeitung. Az elektronikai készülékek egy része, például a televíziók vagy a számítógépek is igen sok áramot fogyasztanak kikapcsolt, de nem áramtalanított állapotban. A bi­zottság elképzelése szerint az új szabályozás hatálybalépése után egy évvel csak olyan készülék kerülhetne forgalomba, amely óránként legfeljebb egy wattot fo­gyaszt készenléti üzemmódban. Az információs képernyők kivé­telt képeznének: ezek esetében két watt lenne a maximális érték. Brüsszel energiatakarékossá­gi offenzivája ugyanakkor nem merül ki a szórakoztatóelekt­ronikai és informatikai eszkö­Fehéráruk készenlétben (átlagos készenléti fogyasztás, Wh/nap) L 1 . : : . Indukciós főzőlap 170,4 Mosógép j íl64>8 Elektromos tűzhely [ 52,8 Hűtőgép, fagyasztó j 50,8 Szárítógép ■ 33,6 Mikrohullámú sütő ■ 33,6 Mosogatógép B31-2 VG-GRAFIKA Forrás: Swiss Agency for Energy Efficiency Új-Zéland kormánya a múlt héten jelentette be, hogy Ausztrália után a világ második államaként jövő októbertől a szigetor­szág is betiltja a hagyo­mányos izzók forgalma­zását. David Parker energia­ügyi miniszter takarékossá­gi és környezetvédelmi megfontolásokkal indokolta a döntést, emlékeztetve ar­ra, hogy a régi villanykörték az energia mindössze öt százalékát fordítják világí­tásra, a többit hő formájá­ban adják le. Az új-zélandi kabinet számítása szerint az ország 2020-ig több mint félmilli- árd új-zélandi dollárt (245 millió eurót) spórolhat meg a lépéssel. Noha évről évre bővül az energiatakarékos kompakt fénycső vásárlóinak köre, az elmúlt évben kiugró módon 50 százalékkal több ilyen fénycső kelt el az OBI-hálózatban, mint 2006-ban. Igya barkács- lánc jóval több mint egy­millió darabot adott el - mondta Illés Gyöngyi PR- és marketingigazgató. A tapasztalatok azt mu­tatják, hogy a vevők nem ragaszkodnak az ismert márkanevekhez, bevásár­láskor kizárólag a használati érték alapján választanak. A másik oldal, az elektro- moshulladék-begyüjtö Electro-Coord Kht. pedig azt tapasztalja, hogy az el­múlt öt év során stabilan 5-10 százalékkal növeked­hetett a kompakt fénycsö­vek forgalma, mig a ha­gyományos izzóké stagnál - tájékoztatta lapunkat Ko­vács Béla, a kht. ügyveze­tő igazgatója. A kereskedelemben ugyanakkor széthúzódott a kínálat, amióta megjelen­tek a 200-300 forintos tá­vol-keleti fénycsövek is, bár arányuk 20 százalék alatt marad. Ezek élettarta­ma legfeljebb háromezer óra, míg az európai gyárt­mányoké 12-15 ezer. DK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék