Világgazdaság, 2009. február (41. évfolyam, 21/10033-40/10052. szám)

2009-02-11 / 28. (10040.) szám

2 I VILÁGGAZDASÁG 2009. február 11., szerda BELFÖLD RÖVIDEN Újabb adatbázis az APEH-től Tegnap óta megtalálhatók a köztartozásmentes adózók az Adó- és Pénzügyi Ellen­őrzési Hivatal (APEH) hon­lapján. Azokat a vállalkozá­sokat veszik fel az adatbá­zisba, amelyeknek nincs köztartozásuk, eleget tettek minden bevallási és adófize­tési kötelezettségüknek, és aktuális hátralékuk sincs. Előnye, hogy a bekerülő vál­lalkozások a közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatos kifizetéseknél nem kötele­sek együttes nullás igazo­lást kérni, i VG Segítséget kapnak az egészségügyi pályázók Az egészségügyi intézmé­nyek uniós pályázatait segíti majd az Egészségügyi Mi­nőségfejlesztési és Kórház- technikai Intézet az EU-for- rásból nyert 374 millió forint­ból. A projekt célja, hogy si­keresek legyenek az intéz­mények 400 milliárdos ösz- szeget meghaladó EU-s pá­lyázatai. Az ingyenes szak­értői tanácsadás mellett kor­szerű kórházi eszközadatbá­zist is létrehoznak az egész­ségügyben használt gépek, műszerek, épületek és ener­getikai berendezések álla­potáról, életkoráról, amely kiegészül az informatikai adatbázissal is. i VG Felnőttképzési konferencia Holnap tartja második or­szágos konferenciáját az Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete Irányvonal és prognózisok a felnőttkép­zésben címmel a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán. A fő témák: a vár­ható jogszabályi változások, az uniós pályázati lehetősé­gek, a felnőttképzés minő­ségi elvárásai, i VG Újabb prémium kaszinó épülhet Játékkaszinó alapítására és húszéves működtetésére írt ki koncessziós pályázatot a Közép-Dunántúlon a Pénz­ügyminisztérium. A díj mini­mum évi 900 millió forint, és a kiírás első kategóriába tar­tozó kaszinóra vonatkozik: ez legalább 1500 játék­automatát és minimum száz játékasztalt takar. Magyaror­szágon jelenleg nem üze­mel ilyen kaszinó, ám egy első kategóriás létesítmény építésére - Hegyeshalom és Bezenye között - 2008 júliusában adott be építési engedélykérelmet az Euro- vegas Hungary Zrt. i VG Sokan bíznak az adóhatóságban Már több mint 66 ezren vá­lasztották az egyszerűsített adóbevallást, ezt a lehetősé­get az APEH az idén elő­ször kínálja az adózóknak. Ennek keretében az utóbbi­ak megbízzák a hivatalt, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján készítse el a személyre szabott bevallási ajánlatot, amelyet az adózók április 30-ig kapnak kézhez. A nyilatkozatokat február 16-ig kell visszaküldeni az APEH-hez. i VG @IDŐJÁRÁS Folyamatosan frissülő, helyfüggő előrejelzés a T-Mobile wap- portálján http://wap.t-zones.hu Felértékelődő szerepben A regionális szolgáltató központok válság idején költségmegtakarítást eredményeznek a vállalatoknak N. VADÁSZ ZSUZSA A regionális szolgáltató köz­pontok (rszk) létesítését az ösz- szes befektetés közül talán a legkevésbé érinti kedvezőtle­nül a pénzügyi-gazdasági vál­ság. Sőt, e központok szerepe felerősödik, hiszen a vállalat- csoporton belül javítják a haté­konyságot, s így költségmegta­karítást is eredményeznek. Ma­gyarország iránt e téren to­vábbra is megvan az érdeklő­dés, jelenleg négy projekt elő­készítése jutott előrehaladott szakaszba. Eddig mintegy öt­ven ilyen centrum telepedett le, s ezek több mint húszezer embert foglalkoztatnak. Pénzügyi szolgáltató, infor­matikai és általános, többrétű üzleti háttérszolgáltató köz­pont Magyarországra tele­püléséről folytat tárgyaláso­kat jelenleg az ITD Hungary Zrt. - tudtuk meg Rétfalvi György vezérigazgatótól. A leg­kisebb 400-500, a legnagyobb több mint ezer új, kvalifikált munkahelyet teremtene Buda­pesten és/vagy vidéken - mondta. Reményei - és tapasz­talatai - szerint a következő hó­napokban már várható a nem csak magyarországi helyszíne­ket vizsgáló befektetők döntése. Ugyanis a válság idején még fontosabbá válik a multinacio­nális cégek számára a költség- hatékonyság és az azzal elérhe­tő nyereségnövelés, vagy éppen a veszteségeik mérséklése. Fel­Rszk-k Magyarországon ■ A legnagyobbak: EDS, ExxonMobil, IBM, Sykes, Morgan Stanley (500-1700 munkahely) ■ Közepesek: a tucatnyi multi - például a Diageo, az Avis Europe, a Cemex - központja (50-600 munkahely) ■ Bővítők: sok bővít, a kezdéshez képest akár több száz fővel is, és további fejlesztéseket jeleztek Profilok: zömük regionális pénzügyi, számviteli, HR- és back office, informatikai központ Hozzáadott érték: egyre komplexebb tevékenységeket folytatnak Főváros-vidék: a központok számát tekintve mintegy 80-20, a foglalkoztatottak számát nézve pedig 90-10 százalékos az arány a főváros javára REMENYEK. Még így, a válság közepette is továbbra is jók az esélyei Magyarországnak arra, hogy újabb regionális szolgáltató központokkal bővüljön a mintegy ötvenes lista mérések szerint egy-egy ilyen központ létesítésével 30-70 százalékos megtakarítást tud­nak a cégek elérni. Éppen ezért, miközben az elsősorban kapaci­tásnövelő külföldi működőtőke­beruházás (mint például a Mer­cedes kecskeméti projektje) ma ritka, mint a fehér holló a globá­lis befektetői piacon, az rszk-k esetében az üzletmenet válto­zatlan - összegezte a trendeket Rétfalvi. Az ITDH tapasztalatai is ezt mutatják - az egy évvel ezelőtti helyzethez képest nincs igazán változás az érdeklődő megkeresések és tárgyalások terén. Pontosabban van egyfajta hullámzás, de korábban sem egyenletesen jelentkeztek az ilyen befektetők. És ugyan Magyarország ver­senyképességében e téren szin­tén vannak lemaradások (mint az adó- és járulékszintnél), ám számos előnnyel is rendelke­zünk - mondja a vezérigazgató. Továbbra is vonzerő a magasan kvalifikált, nyelveket tudó mun­kaerő, amelynek bérszínvonala alatta marad a nyugat-európai­nak. Igaz - s ezen változtatni kellene -, az ilyen központok számára a legtöbbször elég len­ne középfokú végzettségű szak­ember, de a nyelvtudás miatt leginkább diplomásokat kény­telenek a cégek alkalmazni. További fontos szempont az irodapiaci kínálat - emiatt van Budapest-közpon- túság e téren, pedig a vidéki, elsősor­ban egyetemi vá­rosokban is van munkaerő, ráadá­sul durván 25 szá­zalékkal olcsóbb, mint a fővárosban. Ám ott kevés a meg­felelő iroda. A harmadik faktor a kiválasztott helyszín gyors és egyszerű elér­hetősége, elsősorban a légi közlekedés révén. Ugyanis az ilyen köz­pontokra jellemző a munkatársak gyakori utaztatása. Ez megfe­lelő még a vidéki helyszínek esetében is, hiszen az ország viszonylag kicsi, és relatíve gyorsan el le­het érni bárhonnan nemzetkö­zi repülőteret. A telekommuni­kációs infrastruktúra pedig or­szágszerte magas színvonalon biztosított, s mára már a mun­kaügy terén eddig hátrányt je­lentő szabályoknak legalább egy részét is sikerült orvosolni. Például most már az ünnep­napokon végzett munkára vo­natkozó szabályok - a munka törvénykönyve módosításának köszönhetően - rugalmasságot biztosítanak. Igaz, arra is szükség lenne, hogy a túlórák terén hasonló flexibilitást te­remtsenek - mondta. Autóipari stratégia és befektetésösztönzés Bírság helyett kötelezettségvállalás Huszonegyezren jelentkeztek be a hibás portálra STRATÉGIAKÉSZÍTÉS. A ma­gyar kormány jövő héten beje­lentendő intézkedései gazdaság- politikai fordulatot jelentenek, olyat, amely egyben ösztönözhe­ti a külföldi cégek Magyaror­szágra települését. Bajnai Gor­don fejlesztési és gazdasági mi­niszter egy tegnap kezdődött, kétnapos járműipari konferen­cia szünetében arról is beszélt, hogy készülőben van egy jármű­ipari stratégia, amelyet a megha­tározó ágazati szereplőkkel egyeztetve készítenek. A döntő­en exportra termelő, a magyar kivitel ötödét, a hazai ipar 17 százalékát adó, 110 ezer embert foglalkoztató magyar autóipar is keményen megérzi a válságot. A konzultációkon olyan sza­bályozási, szakképzési, támoga­tási és exportösztönzési változ­tatásokat vitatnak meg, ame­lyekkel a kormányzat elősegít­heti, hogy az autóipar hosszú tá­von is meghatározó tényező maaradjon. Bajnai a válságon túlmutató stratégiát ígér - idézi szavait az MTI-Eco. A miniszter emlékeztetett: Magyarország termelési költségei ma a máso­dik legversenyképesebbek a ré­gióban, szállítási és logisztikai szempontból pedig az országnak van a legfejlettebb infrastruktú­rája. Az autóipari szektorban hazánkban a legmagasabb a munkaerő képzettsége, s a világ nagy autóipari beszállítóinak csaknem 70 százaléka jelen van Magyarországon. VG Hatezer panasz, nyolcvanmilliós bírság SZÁMVETÉS. Csaknem 80 mil­lió forintos bírságot szabott ki ta­valy az Egészségbiztosítási Fel­ügyelet (EBF) a biztosítottak jo­gait megsértő egészségügyi szol­gáltatókra - tájékoztatott a hiva­tal sajtóosztálya. Naponta átla­gosan 24 panasszal, kérdéssel fordultak hozzájuk, ez közel másfélszer több, mint az előző évben. A betegek gyakran azért kértek segítséget, mert úgy érezték, sérültek a jogaik. A hatezernél több bejelentés közül ezer ügyet vizsgált a ható­ság, s 36 százalékban kiderült, hogy hibázott a bepanaszolt in­tézmény. A hibák 73 százaléka a szak-, a többi az alapellátást, a betegszállítást és a mentést érin­tette. Jelenleg negyven bírósági ügy folyamatban van, 25 lezá­rult, ez utóbbiak közül 21-ben a felügyeletnek adott igazat a Fő­városi ítélőtábla. Bírósági felül­vizsgálatot 33 esetben egészség- ügyi intézmények, 19 alkalom­mal pedig panaszosok kezdemé­nyeztek, mert nem voltak elége­dettek az EBF döntésével, ez a felügyelet döntéseinek 7 száza­lékát érintette. A felügyelet vizsgálta a kórhá­zi várólistákat is. VG További részletek vg.hu/felügyelet MENTESÜLÉS. Nemrég három kereskedelmi vállalat menekült meg egy esetleges versenyhiva­tali bírságtól, mert vállalta, hogy módosítja a beszállítóival kötött szerződéseket. így a közérdek védelme érvényesülhetett, ez fontosabb az esetleges büntetés­nél. A Gazdasági Versenyhivatal ezt tartja szem előtt, amikor mérlegeli, vajon a kötelezettség­vállalással reparálható-e, és ha igen, mennyiben a kifogásolt magatartás. Ha megfelelőnek ta­lálja a probléma orvoslását, megszünteti az eljárást. A feltételek kezdetben az en­gedélyezési, fúziós ügyekben kaptak szerepet, a legelső alka­lommal a Matáv és a Westel há­zassága kapcsán. A versenyjogi szakemberek azt mondták: a cégek nem véletlenül fuzionál­nak. Ha aggályos az engedélye­zés, nem árt összevetni a tranz­akció hátrányait és előnyeit, ha pedig az utóbbiak kötelezett­ségvállalással érvényesíthetők, kapjon zöld utat az összefonó­dás. így jöhetett létre például a Ringier és a Népszabadság fúzi­ója. Hasonlóképpen feltétellel növelhette a kínálatát az UPC a Sport TV-vel, a Minimaxszal, a Filmmúzeum és a Spektrum te­levízióval. A kötelezettségvállalás intéz­ményét a versenytörvény 2005- ös módosítása vezette be, és a GVH egyre gyakrabban alkal­mazza a fogyasztómegtéveszté- ses ügyekben. A kötelezettség­vállalás ugyanis elősegíti az ügyek gyors lezárását, illetve a helytelen magatartás mielőbbi korrekcióját. Először a Cora, va­lamint a Tesco élt a lehetőséggel egy kifogásolható kerékpárvásár kapcsán. A sors fintora, hogy a Corát - mivel nem tett eleget maradéktalanul a vállalásának - néhány hete mégis megbírságol­ta a GVH. A szigorú vizsgálatok a ban­kokat is jóvátételekre ösztönzik. Jó egy évvel ezelőtt - egy erőfö­lénnyel való visszaélés miatt in­dított eljárásban - például az OTP szánta el magát arra, hogy több tízezer ügyfélnek visszafi­zeti azt a pénzt, amit egyoldalú­an megemelt díjként szedett be tőlük. Az UniCredit Bank példa­értékű módon ugyancsak az el­sők között ígérte meg a megté­vesztett fogyasztók kártalanítá­sát és alaposabb tájékoztatását. A jobb tájékoztatásért vállalt reklámkampányt legutóbb a Raiffeisen Bank is. Nem lehet azonban nyakra-fő­re kötelezettségvállalást tenni. A versenytanács nem fogadja el például azt olyan régóta folyta­tott megtévesztő tájékoztatások esetén, amikor a versenysérel­mek már nemigen orvosolhatók az ígéret beváltásával. KK UTÓVIZSGÁLATOK Kötelezettségvállalás esetén a GVH utóvizsgá­latot tart, akár többször is, meghatározott időkö­zönként. Ha nem teljesül a vállalás, bírságot szab­hat ki. Nem kizárt az sem, hogy új versenyfelügyeleti eljárás is indul a céggel szemben. MEGHIBÁSODÁS. Az Ügyfél­kapu február 7-i meghibásodá­sának ideje alatt összesen 21 353 felhasználó jelentkezett be a rendszerbe - jelentette be Baja Ferenc tegnapi sajtótájé­koztatóján. Az infokommuniká­cióért felelős kormánybiztos enyhítő körülményként hozzá­tette, csúcsidőszakban egyetlen óra alatt használja ennyi fel­használó a portált. A kormány- biztos elmondása szerint a meg­hibásodás ideje alatt - reggel fél kilenc és délután negyed négy között - a felhasználók közül mintegy tízezren az APEH rend­szerében tevékenykedtek, 259 esetben adófolyószámla-adato­kat kérdeztek le. Baja azonban felhívta a figyelmet arra, hogy illetéktelen személyek jelszó hi­ányában az adófolyószámlákat nem tudták módosítani. Ugyan­ez érvényes a tartós tárban elhe­lyezett adatokra is. Az érintett felhasználók rövidesen tájékoz­tatást kapnak arról, hogy a meg­hibásodás ideje alatt pontosan mi is történt az adataikkal. Dedinszky Ferenc, a kor­mányzat informatikai biztonsá­gi felügyelője az Ügyfélkapu meghibásodásával kapcsolatos vizsgálatok első megállapításait ismertetve elmondta, technikai, valamint üzemeltetői hiba tör­tént, így a külső hackertámadás ténye teljes mértékben kizárha­tó. Az emberi mulasztásokból adódó meghibásodás miatt Baja Ferenc lemondásra szólította fel az Ügyfélkaput üzemeltető Kopint-Datorg vezérigazgatóját. HM További részletek vg.hu/ugyfelkapu k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék