Világosság, 1945. október-december (1. évfolyam, 76-148. szám)

1945-10-02 / 76. szám

warn .Wik Az Országcjygiésí Könyvtár állományából torölve. t. év. 7ft. s7Ám Budapest, jitifS október 2. tedd 'Ara Ü pengő Száiasit és bűntársait Salzburgból Bécsbe szállította egy amerikai bombavető. Onnan szállítják őket Budapestre éjtéfeüMa Háromszázezer főnyi tömeg páratlan tüntetése a vasárnapi felvonulásán * \ J A SzovJet-Urno, az angol munkáspárt és az új Jugoszlávia üdvözölték Budapest munkásságát Szakosíts Árpád és Rákosi Má követeltek a reakcióval C'méSzim ■stemmy misfej* wu %**»»»& Bmáatmi- -,A* «*- iommt vétó* * dviuokratiltus sagyba.tahnsf voltai, főszereplője pvdhl maga a nép* Budapest deígetó nép«, amely «*ry emberkéat áttett » xanncficftwyaeff mellé, be­bizonyítva. áojry semmiféle «rt « festetem nőm lobet deg erő» fiMoa hagy e*i *» egységet megbontás. A dolgozó Budapest hatalma» tömegtüntetésének nyitánya sBonv- haton "säte zajlott le. Ezrek és eltek K j gSí-kextek % Blaha imjsa tér *ör- nyébéBu, hü^y tüntető feivoi-uisHhan küssöotsék a munkáspártokat es a ars kssereeasetekei. Vét dffti or a Kzocialdemokratq Párt k&ap&tU székházénak bejárata elő 'í ég erké- lfjeit* täsvSrös fáklyák lángoltak j fcL A várai«»» tömeg ktaeb&d, ie; felragyogtak a fáklyát Es aiegin- lívilt a menőt A Uug-folyam yégig- ömlött a RáKcrf úton, elvonult a Szociáldemokrata Párt központ* srékbása előtt 9 » Kommunista Párt Tissa Kálmán téri ssékháaa. majd onnan a Suu szerve»« ti Tanács s.tek- 1-•: '-» r-’-i *■ u.1.’.­Szeptember »-a. a Wtg& papja crípŐk. de napfényes reggritó kösaö stotte Budapestet Már a korai érákban gyülekezni kezdtek & le)v«Bttióir, A város képe mesTváltcuzott. Egyetlen károbaa, ■veadét-lő vagy nazpresstó nem várta a kávézókat és * «.fekefcétókof’V mert a kávéként és éttermi alkal­mazót! ní. is ott akartak lépkedni & revük{'‘■esnyeég «teásai menetében. De nem esnpáa a fővám,, dolgé tói gyülekoaiek. A tSrnyék ir* ki- bon tóttá sásodéit és a Űélivasútra hét kiilöet onat miiojtta m utasokat, b op ff n falvak népe is ethoz-ea üd- vözlct J .tig hfisé n nyilatkozat át. A vote órakor indultak el a fővá ro- külön5 öző pontjaitól * au-ne- l/.k. hpsry az előírt tttrwriiakop fel- áiiítoU dí »vív*áfeo ivók előtt el vo­nulva a nagygyűlés színhelyére jussanak, Zászlríerdő ai&tt menetel Mádé&e$t népe Az Oktogon térről intielfak. el 02 első csupor. ok. S mr . Ú t, a Magyar PirUsiHöS RaJIA-M steövetfcág* vezette. Ktentel&gfc « m«uiká$sp«rtotev teste* g A rostái «Äsfeti» .« K>>rt>,návK' teteti lit ott dis.'.f-úhftly előtt, ahonnan Smkasits Jrfidd éa Ksíhiy Anna ofetffk o íelvotnolókat, akik sttömea kiálUaok-; •'tad üdvözölték éket A Gyermekbarátok mintaav sodó munkás#9*1 mekkel vonul­tak fék A irrsnaackeket as Iparra:imok előtt «xtíttimo és más szárakozátok vátc- t'dk. Áti*ralföld wunfeássága tóöb Vita- méter Siosszd «ornk í>an rtmait a Méeék t»r© feíé. Szakosít» Árpád é» Rákosi Xdtyás a vasdrnapf nasjf-j?yűíd* tribünpr A tmmg élés a két aonkéspárt ksrtlotl ssorveaeiei mosWMr. A gyárak műn- kde í <igán<'fc tarka, csóva ltjaiban MAhit ® Can» Wajópy- r ary hajó*’ < Arii je. H»smeöteícr angyalföldi datgoaó vonult f«l a jfcUSaűk terére és a feivouníáa liepo *áne móretoífö jeüoniiő, hogy ebh«B a eienetbea mintegy sstuüá» 8«sk*r, hatvan gépkoeai, eatvhatsKáx vörös sa-.ítá, tré tercr foií rates transzparens é# ti»1»b aeaekwr vett réssEt. A tömejf sí Tnternaolonatfit ci)rVetve vonult vsg-ig a Dóv.ha György úton. Pét kilenckor Óbuda és R'riwtiuá dől-- gesói is »cgindul tűk u nácik által becs- töloníí} eiBBsstipe; régi MárgiAld bu­dai bfdföjétő!. Az óbudaiak m Somogyi~ Shicsá martírzdsztó alatt vonultok, ngo- mttíebaH a tettvé.rfuirl, a tiajóailár, a (Jans atfdt. <t ■ttSrnyrJc s « l&bö-i Űzetnek ás átfárak 'éotttoíötral Ä sri harcos mun- hésiodulóa óseudöltuk fel, m'.hbslmp áí- balaiHai, a ..Ataaeiu“, az új 'Margithidpo éf* csatlakoz iák a Pesten meuetotö \Am«- Sokhez. A Harass tízen feldíszített mi.íőlr ko­csik jelzik, bogy iJ'.ldap .sí v> pé ntig tt, wiiuíj duettnél »» . aacy»i.«i;übb fel«e«u.|-km* kéntl Kegyed Mlwtást jeteaflt ■ittöse « i űí végé« a óanz yyArtak ■hatalmas oaoportja. A gyári eaerkés* zonssar hangjai meltetí, as Tptersaüoaa- lot ép M.» WUaisel énekelve vonulnak egy batnltuas kocsi mögött, amelyen vagónronos is látható ,,ma Még rones, holnap élelmet szállít Budapestnek“ fel­irattal. Titánul' végeláíhatailaa sorokí a \T(|. a IX, * XJY, kerület. Vetésé«, Sasbalom, Kispest és Pestújhely munkáspártjai és a* Osontok doígo- aólaak l oportjai. A Hang ária műtrágya gyár JStétasIből műtrágyáé- felírás alatt menőtől. A fel­vonulás vendjét lovas és kerékpáros gár­disták biztosítják. Stábon a csoportban tíz semeltar menetel. A Vilma királynő és Bózss György út torkolatánál tel Állí­tott díszpáholyban Rákosi Mátyás, Vas Zoltán, Szakosíts Aulai o|&ik a nagy- sierű felvoaulást. A Községi Élelmiszer- üzem menete jtőrlecsővel árasztja el a díszpáholyt. A Hősoft: tere f,V5tt vörös zásvlóte*>ger ú«*ik. Köröskörül * ivlámj»aoszlop«k k*'iaé fOBzItatt drőfseálakrrij Irmgoaek a »ásslíA. A miHeniumi emlékművöt Marx és Hz télin. Szakosíts és Rákosi hatalmas- méretű arcképei díszítik. Közópeo szó­noki eayelrény és áísztribán emelkedik, amelynek zászlóin a vöröskalapAcso» embert és a ífrgyar Kommunista Párt emblémáját tengeti a sarát. A dísztribün tmmloká-u nagy betűkkel virít: „Éljes Szakasitsá’ „Étjén Rákosi/“ A trlböa tetett« pedig « hármas kocka, * dolgozók köti* liaíAjinsV stuvatókocLája és benne a kereszt Az awelv^tyeB a rteiíó mitp-efónja? ál­lának, míg a szónok; eorekvéayre han góeiilaitelvevÉgáp tenosétt ««^reaödik. Háromnegyed kilenc. A napfényben t'Urdő A.ndráísy ólon vörös- tószlöurdö. Villan nieg a oapsngáfban. A zászló- i ertjő egyre közeleg. A Kommunist» Pari záízjai frissen, éí fiatalos röpködnek a szélben, mig a Sziv'iáltiemykrata Párt nehéaaciymd, súiyoshímzésá lobogóin szinte meglátszik, hogy már mennyi sü­lj oa és komoly huniban vezették a ma­gyar dolgoz,'kát. ?< •; ter--,-o * Szociáldemokrata Pírt 1998-as seiyemzAsz-Ujá, melletie u* .élelmczé«) muniásoí: 1908-as,, a ttsae-f'ároei aa»unksaoi. läSS-en, ml bőripari' eiuukévok. lúlőa- a, Tcgyó- szött ránhkósok 19.1.9-ez zászló*. A io»r­gók tel Vonul vak a diszenielvourra s ny>> mnfcbao 0 röröskalspáevo-s ember 6n »'.< MKP ötágűeíiUagus-záeílr.y enfbiéiRÍját ábrázoló táblák nyonsulnak. Várkonpi Zoll«#, a kitűnő gzíainúvé*«* töiti be a sápikor ss^repól. Kezdetei v-> szí a fauitúrmüsKir. Klsftnek Palotai Borin szavai. Közben a Rózsa György út mind­két oldaláréi özönlik a tömeg, sás Jók, táblák, feliratok, transzparensek utalt, Altnáfj/ József munkásszavsló ssavuiata kőiben felvonul e munkáspártok rcc- desőgárdájának d( szaza kusza és ss em-1- vánnyel siemközt óli fel. A Dózsa György útról autók kanyarodnak be »2 egéeaságügyi szakszuirvezöt hófehérbe öltözött tagjaival, Bálint Magda. Dan­ié* Éta, Sugár Alim és Sutányi Itoíyo szavalatai után fordái Judit szávai nágy sikerrel. NegyedmiRié budayr-H dolgozó áll vigyázzam, amikor a rann- kdsdalos-szőve! ség faukardttdk a ik on Vásárhelyi Zot'é* intésére felen? Aid a Riaínasz, « Marseillaise és a Pel, szociá­list dkf ... A külföldi vendégek Á dísupáholybat; feitöűik Rákost Mátyásné profilja. Major Tömés, Várkonyi Zoltán. Jscher Oszkár, Qobbi üildtt én Bánkt/ Zsuzsa sx«- vaíókórusfc alakítana]», majd a Barátrág énekegyüttes ~ Spiegel Anni, Kun Margií és Megyei ion« épt-kel forradalmi dalokat. K -’rTodtiTaBOKckor megarkoslk Ssahtsii* Árpád és Kéthly Jmá, majd Rákosi Mátyás. A tájimig vibt.- Jfos lelkesedései Ünnepli őkel. A dísstribűu fliegíelt. Ott vau Mr. Hűire angol inutt* káspárö képviselő, Vesalfeev, ao orosz s?;ai;s»erveseti küítiett, Joöip St«nics, a jugesrl^v stak szervezetek kiüilütije, dr Ries István iga »sag ügyiül.-; iaztee, Bánói Sándor közeHátHai miniszter. SmkmíU Armdné, fíttjk László, Danáik faraimé államtitkár. Kőmű­ves József, s.z fb'XT eínölie, Sóskúti Endre, a Gázművek vözéviííh.zgatója, János József, a Vízművek vezer- jgazgiitója. Fa« Zoltán polg^rntes- tor. Beehtier Péter niaolgár 10ester. Révész Mikály, ái MTI fősserkesr­i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék