Világosság, 1945. október-december (1. évfolyam, 76-148. szám)

1945-10-21 / 93. szám

Hogyan fogadták celláikban a náci-vezérek a vádiratot Vádat emeltek ellenük Thaelmann, Breitscheid, Doüfuss meggyilkolásáért, Niemöller és Schussnigg elhurcolásáért is A Háborús Bűnösök Nemzetközi Bíróságra pénteken este hivatalosan közölte, hogy a nürnbergi pert november 20-an keadik meg. Az előkészületek Nürnbergben gyors tempóban folynak. A nem­zetközi sajtó részére 220 helyet re­zerváltak, amelyből az amerikai lapok tudósítói százat kapnak, az angolok ötvenet, a franciák ötvenet, az oroszok harmincat, a többit pedig á kisebb nemzetek sajtójának képviselői között osztják szét. A vádiratot pénteken átnyújtották a náci-vedreknek. Raeder verórtengeraagyiiak és Haas Frttecfce náci -propagazi listának az oroszok kézbesítették a vádiratot, miután ők Berliniben orosz_ fogságban vannak s a szovjet hatóságok vállalták, hogy november 20-ára el övezetik őket hlümbergbe. Kruppnak, aki betegen fekszik, a kórházban kézbesítették a vádiratot. A többi náci-vezérnek egy brit tüzér-tiszt -adta át a vádira­tot, aki mindem formalitás nélkül agymásntán benyitott a nürnbergi eel lábba. Az újkori történelem leg­nagyobb gonsztevői különféleképpen reagáltak a vádiratra. Rihbentropp angolul kÜeteartette, reméli, elegendő ideje less a vádirat alapos átgondo­lására. Gőring arra a kérdésre, begy akar-e védőt választani, így feleit: — Természetesen akarok, védőt, de még ennél is fontosabb, hogy jó tol­mácsot kapjak. Funk, a Harmadik Birodalom egykori gazdasági minisztere villanyvilágí­tást kért, hogy a vádiratot nyom­ban felolvashassa, mire azt felel­ték neki, hogy ezért igazán nem fognak külön villanyt vezetni a cel­lájába, A vádiratot ráér majd nap­világnál is elolvasni. Hess némám vértté át bűnlajstromát, Frank, a lengyel nép hóhéra azonban könnyekben tört ki és egyre azt hajtogatta, hogy ö nem vétett semmit. A német háborús főbűn öcsök egyéb­ként a fogház magányában hívőkké jváltak és mély vallásosságukat hangoztatják. KaJtenbrunner és Goring papot kértek, hogy ldlkiisraeretüket megnyugtassák. Ribbentropp kijelentette, hogy a nemzetiszocializmus egyik leg­súlyosabb hibája az egyház és a vallás félreállt! ása volt, A vádiratnak most már teljes szövege rendelkezésre áíL Kitűnik belőle, hogy az eddig közölt vád­pontokon felül a náci-vezéreket felelőssé teszik Dollfuss volt osztrák kancellár, Thaelmann német kommunista­vezér és Breitschneid német szociáldemokrata vezér meggyil­kolásáért is, valamint Niemöller lelkész és Schussnigg koncentrá­ciós táborba hureolásáért. A vádirat szerint k náci-gonosztevők lelkiismere­tét mintegy 10 millió ember le. gyilkolása terheli, Lemberg környékén a németek 700.000 szovjet állampolgárt végez­tek ki, a ganovi táborban pedig 200.000 békés polgárt, — valameny- nyit a borzalmas kegyetlenség leg- válogatottab módszereivel. Papent a uaború előkészítésével és politi­kai tervek végrehajtásával vádolják, Speert és Kruppot pedig emberi lények munkaerejé­nek a támadó háború folytatása érdekében való méltatlan kizsákmá­nyolásával. Keit el ellen a hadifoglyokkal való kegyet­lenkedés a legfőbb vádpont A vádirat amely szerint annak sok pontjára magának Hitlernek kellene felelnie, ha még élne, ezek­kel a szavakkal kezdődik: „1921-ben Hitler Adolf vezére lett a nácivárt nak. az összeesküvő tervek fészké­nek. Jobbö?dá!Uev£feenységraí3lt őrizetbe vették Puskás Tibor színészt ZUahy Lajos „Fatornyok* cfmö darahjaban szerepelt annakidején Puskás Tibor színész, aki azóta, is ismert szereplője a budapesti szán- házaknak. Puskás Tibor a külön­böző feljelentések szerint erőteljes szélsőjobboldali tevékenységet fej­tett ki az elmúlt esztendők folya­mán és ezért a politikai rendőrség a fiatal színművészt ügyének vég­leges kivizsgálásáig őrizetbe vette. Elég a huzavonából & bergenbelscní pőrben! /Brüsszel.) A náei-boraatmak táborai­ból kimenekült 2S.0Ö8 volt belga politikai fogoly nevében négy társadalmi szerve­set pénteken nyilatkozatban tiltakozott az Immár ötödik hete fo­lyó belsení pör Jassnsága“ eilen. Elég a huzavonából, — mondja a tilta­kozás. Vessenek véget ennek a komédiá­nak és szolgáltassanak igazságot, Mu nMsküIdotteégeh a miniszterelnöknél Miklós Béla mm tezterelnök né­hány nappal ezelőtt vidéki birto­kára utazott. Csütörtökön több nagy gyárból munkásküldöttség kereste fel a miniszterelnököt, hogy beszámoljon a dolgozók nyomoráról és gyors segítséget kérjen. A mi­niszterelnököt azonban nem talál­ták hivatalában és ezért Kállai Gyula. miniszterelnökségi államtitkárhoz fordultak, aki meghallgatta a kül­döttségek megrendítő panaszait. .Miklós Béla miniszterelnök pén­teken reggel visszaérkezett Buda­pestre és a munkás küldöttsége kel ma délelőtt 11 órakor fogjada « miniszterelnökségen. A TEKETETŐZSDE REGÉNYE lilsteázMlüőí sssrapésiísli kfilfOIdre és nssíefiégas vaialaäosszl iSéiSelí eiS a letartóztatotttóisöéssS Eled hét óta nagyarányú nyomé zást folytat a budapesti gazdasági rendőrség valutaosztálya a tőzsdén es megállapította, hogy ismert értékpapirkereskedők te magánbankárok tübbszázmillió értékben csempészik ki a pengői Vásárolják főleg Ausztriában. Né­metországban és Svájcban az idegen valutákat és azt Budapestre hozva, a: feketepiacon fantasztikus árakon adják el. Egész bűnszövetkezet foglalko­zott az ezerpengősök kiszállítá­sával. Luxusautókon és tehergépkocsikon hamis papírok segítségéved vittek élelmiszereket és ezek közé rejtették a többszázmiiiió értékű ezer-pengős köteleket, ' Külön osztály foglalkozott a Na­póleonnal. Sehol Eui-epaban nem ért el olyan hatalmas áremelkedést a Napoleon — amely már régen nem fizetési eszköz — mint Magyarországon. Külföldön pengőért egyötödrészébe kerül a Napoleon, mint Budapes­ten, El lehet képzelni, milyen fan­tasztikus összegeket kerestek a va­lazányi és Hlaszny TAJÍOOHARMOIÍIKA £«OTh«.Ti£ lemezek iagy választékban kuriuték MAJ&NHTZ sene'! lcíVapoot Brad&pest, feároctar *eca M—Ä. látások és csempészek, amikor kül­földön olcsón vásárolhattak annyi Napóleont, amennyit akartak és itthon 200.000 pengőre is felverték az árát. A rendőrség ismerte a csempészeket te valutásokat, akik közül őrizetbevette Kovács Emilt, a tőzsde alelnökét, Vágó Lajos, Rabinek Marcel, Oblath Leó, Kon­dor József, Diósi Adolf, Szögyén Tibor, Szigeti Dezső értékpapír­kereskedőket és Roboz Jenő kávé­házi üzletvezetőt. Azonnal házkuta­tást tartottak a lakásukon és le­foglalták a többszázmilliós értéke­ket A kihallgatások során kiderült, hogy sokkal nagyobb arányú a pongő­A sorozatos előállítások különböző rendelkezésekkel karöltve majdnem teljesen megbénították a tőzsde üz­leti forgalmát A valutaüzlet a táltó rendelkezések következtében teljesen megszűnt és nagyon elcsen­desedett a részvénypiac is, ahol a kínálat jutott túlsúlyba. Tőzsdei körökben számolnak azzal, hogy a tőzsdecégek ellen folyó vizsgálat erősen éreztetni fogja hatását a tőzsde üzletbenetében. Az elmúlt he­Liajánlás ügye, mint eleinte hit- ' ték és sokkal nagyobb értékeket hozlak be . külföldi valutákban, mint amennyit a rendőrségnek előzetesen jelentettek. Megállapították, hogy a közeli na­pokban vártak megint nagy meny- nyiségű külföldről származó Na- poleon-aranyat, dollárt te ide­gen valutákat, miután a vétel­árat pengőben már kiküldték cin­kosaiknak. Átvizsgál tóik az őrizetbe vett ér­tékpapírkereskedők üzleti könyveit is és ezekből megállapították, hogy még nagyon sok ismert magánban­kéi- szerepel az üzlettársak között. Ezért tegnap délután előállították Kiss Imre. Gutmann Géza, Grünhut Mátyás, Jakobovics Gyula, Barna Gábor és, Roth Jenő bankárokat, aikiknél szintén nagymennyiségű be nem jelentett valutát találtak. A rendőrség folytatja a nyomo­zást, mert megállapítható, hogy a tőzsdetagok jórésze foglalkozott olyan üzletekkel, amelyek nagyban elősegítették a valuták és az érték­papírok rohamos és egyáltalán nem indokolt áremelkedését. Kiterjesztik a nyomozást néhány ipari üzemre tekben nagyarányú kosztpénzüzlet bonyolódott le a tőzsdén te a tőzsdei irodákban. A kosztpénzüzletek fe­dezetére rendszerint valutát adtak. Viszont az érdekelt eégek ezzel a nálnk letétbe helyezett valutával most már aligha ren­delkeznek szabadon. A tőzsdén te a feketepiacon pénte­ken továbbmorzsolódtak az árak. Különösen nagy az áresés az arany, az ékszerek és a valutáit, frontján. Az atoiÉDtatások elősegítik a rákbetegség gyógyítását (TorontoJ Leo JaíTe, a kanadai tudósok nemzeti fcntetAtanáesinak fa«ía, kijelentette, hogy az On tanéban levő állami atöm kutató intézet rádioaktiv ele­meket fog gyártani a rák. te egyéb emberi betegségek gyógyitáRára. Áz atom- kutatások eredményeként ezeket az anyagokat bőségesen üié tndj&k allitam, mégpedig alig említésremél tó költségek mellett. IS. Nagy dreséseü az arany- és valuta feketepiacon A portugál ellenzék csal vesz részi a yí riktifím s \m (London.) A portugál eüeazékí pártok bejelentették Salazar minisz­terelnöknek, hogy a november 18-án megtartandó választásokon nem vesznek reszt. Elhatározásuknak két lényeges oka van: 1. A novemberi választásokat nem halasztották el. 2. A választási törvényeket nem korszerű«’tettek. Holnap választ Franciaország A francia parlament} választáso­kat holnap, vasárnap tartják meg. A parlamenti választásokkal egy­idejűleg népszavazás lesz De Gaulle tábornok ismert tervezete fölött Franciaország jövendő alkotmá­nyára vonatkozólag. Halálos ítéletet holott a Nép­bíróságok Országos Tanácsa A népbíróság köfcéláltaK halálra ítélte Váróczi László nyilas párt­szolgálatost, többrendbeli gyilkos­ság és rablás miatt. Fellebbezés folytán az ügy a Népbíróságok Or­szágos Tanácsa elé került, amely­nek Bojta-tanácsa a halálos itéleiet helybenhagyta, majd átalakult ke­gyelmi tanáccsá. Dr Gombé István — rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter. A „Magyar Közlöny“ pénteki száma közli dr Gombó István külügymi­niszteri tanácsos rendkívüli követté te meghatalmazott miniszterré tör­tént kinevezését. Értesülésünk sze­rint dr Gombó István új minőségé­ben Szak fű Gyulával Moszkvába utazik, mint az ottani magyar kö vétség első beosztottja. í^SHtffBIRlBfStfBPBlffTWfWtlSORSlSífflaaSOtSnífilW&aífilöiííii i:11 fftlánossáfl 3 Vasárnap 1345 X. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék