Világosság, 1946. január-mácius (2. évfolyam, 1-74. szám)

1946-03-18 / 64. szám

168® liszt érkezett e§y párizs- nelletii IsgolytabeM iiiipsssre A Világossáa értés üléae szerint « tiapókban 1000 személlyel —r leg- nagyobb részük nyugatra távozott katonatiszt — különvonat érkezett mag Budapestre. A katonatisztekéi Németországnak az amerikai meg­szállás alatt álló területén gyűjtöt­ték össze és internálták Párizs kö­zelében, ahol közel fis hónapot töl­töttek. A kűfőuvomat Heztyeshal ómnál lepte át az országhatárt. A határ­állomáson két napU? vesztegeltek, mert mindaddig, amíg az igazolta­tóéi eljáráson minden utas ál nem esett, nem indították tovább a vo­nalot. A csendőröket, tekintet nél­kül arra, hogy tiszti vagy legény­ségi állományba tartoznak, mind visszatartották. A határra mecrérke- settoknak mintegy 36—35 százalékát tartották viasza, a többiek tovább utaztak — Buda­pestre. Elfogták az auschwitzi haláltábor legtöbb parancsnokát, A magyar sajtó külföldi hírforrások nyomán már több ízben arról adott hírt, hogy hurokra került a hírhedt hald!tá­bor parancsnoka. Etek » hírek eddig nem bizonyultak valónak, mert az elfő- Kottákról utólag kiderült, hogy csak a tábor parancsnokságának alárendelt SS- tisztek voltak. A brit hírszolgálat jelen­tése szerint most azonban végre sikerült elfogni as auschwitzi tábor legtöbb pa­rancsnokát: a régóta bujkáló Rudolf Häss SS'-ObersturiDbacdführert. A* auschwitzi szörnyeteget több mint négy­millió ember legyilkolá&áért rövidese» felolösségro vonják. Itt említjük meg, bogy Hőm egyik alvezérét, Josef Kur- panikot, akit egy lengyel népbiróság számtalan lengyel hazafi legyllkolásáért nemrégiben halálraítélt, Knttowitzban szombaton felakasztották. SZAKASUS ÁRPÁD rádióelőadása Szak ásít* Árpád miniszterelnök- helyettes. & Szociáldemokrata Párt főtitkár«, holnap, kedden est« él.40 perckor rádió előadást tart ..Ma két éve“ címmel Rűdióalőc dúsában megemlékezik a magyar történelem «gyik leggyászosabb napjáról, a né­met megszállóéról. Az iráni hadügyminiszter cáfolata bizonyos külföldi hírekről (Teherán,) Ahmadi iráni hadügy­miniszter megcáfolta azt a híresz­telést, amely szerint ki j ölen tot te volna, hogy a „végsőkig fogúnk küzdeni abban az esetben, ha a szovjet haderők Teherán ellen vo­nulnak“. Churchill ma Hfeshft beszédet mond (New York.) Winston Churchillt a newyorki Columbia egyetem hét­főn díszdoktorává avatja. A volt miniszterelnök ebből az alkalomból újabb beszédet mond. Megkezdődött Bornholm szigetének kiürítése (Kopenhága.) A szovjet csapatók szombaton megkezdték Bornholm kiürítését. A kiiirítást április végén fejezik be. A sziget kormányzója köszönetét fejezte ki a szovjet csa­patok parancsnokának. Betörőkkel, vetkőztető banditákkal állott összeköttetésben a szétdarafcoit Lencsés Emerentia Szombaton délben & Losonci ucea K. szám alatti ház lakói a kapu alatt spárgával összekötözött oaoma­f ot találtak. A papírcsora&got a elyszínen kibontották és megdöb­benve látták, hogy egy 28—20 év körüli nő ketté- rágott felsőrészét csomagolta be a gyilkos, akt a felfedezés előtt egy órával helyezhette cl áldozatál a kapa alatt AMg néhány órára rá a Dam­janich ucea 40. szám alól jelentet­ték, hogy olt is találtak a kapu alatt egy csomagot, benne egy női ballábat. Ugyanebben az időben te­lefon jelentés érkezett a főkapitány »ágra, amely szerint a Gróf Ziénv Jenő neca 30. szám alatt a kapn- aljban egy női jobblábat találtak papirosba csomagolva. A rendőrség intézkedésére a fel­darabolt holttest részeit beszállítot­ták a bonntani intézetbe. Á holttest külsejéből azt gyanították. IdoííV Budapest éjszakai életének egyik szereplője lebet, ezért az erkölesran- tíSszeti osztály detqktfvjeit kjren- d élték a szétdarabolt nő me«-l:ekin- teiíéra. Az egyik tktektár fel is iá­mért« a iiolttoztbca Lencsés Emerepei« rendorUcg nyilvántartott nőt, aki Budapest egyik éjszakai szóra­kozóhelyén működött és egyike volt azoknak, akik ál­landó kapcsolatokat tartottak lean betörőkkel, tolvajokkal, vcikőzteíőkkcl. Most már ebben az irányban ter­Toriai Béla gépésjurternök? fol.varüöralezrc'.las, az _ ellenállóéi mozgalom hősi halottjának már­cius 14-ra tervezett tesnotése már­cius 10-én, kedden dóin tón fél 3-kor log a Farkasréti temetőben meg­- ...............................“ 'JSnS AtJsmt ÉgináBder Munkáseíoadás a Fővárost Operettszínházban 3Wárr.lnjs 23-án, szombat délután 3-kor Sybill Kedvezményes jegyek a Népszava- fegyirodában. VIh Erzsébet krt 17, teL 229-62«. 2 Világosság Kedd 2M6 ÜL 19 állapították, hogy Lencsés Enteren cía tagja volt egy ismert tolvajban- dúnuk. Valószínű. hogy az állandó pénzzavarban lévő Lencsés Emc- reheia zsarolta a banda tagjait Ó3 ha nem adtok neki elesendő pénzt, akkor a rendőrséggel fenyege­tőzőit. Ezért tették el kbl. alól Valószínű, hogy valamilyen címen felcaaltéíb gyllKpa lopására m ott üKat meg. A főkapitányság bűnügyi osztá­lya annyit már mogul lapított, hogy *3ó sincs kéjgyilkossáffról, a buda­pesti alvilág egy szörnyű tettének áldozata a félvilági nő. Nagy appa­rátussal kezdjék meg Lencsés Eme- rencia baráti körének felkutatását. Eddig 20 előállítás történt, akik kö­zül három gyanúsítható a bűntett elkövetésével. fréiyes katatásí rendeltek el őz elretten fasiszta sajtó­termékek utón • A budapesti rendőrség főkapi­tánya elrendelte, hogy március li után masuk a kerületi ka idiánysú­gok kutassák föl a kerületekben el­rejtett fasiszta sajtótermékeket és a legsürgősebben szállíttassák le meg­állapított raktárhely isóaeklie. Ha­vonként minden k»p'tány»Agu»k legalább 10« házkutatást keli tar­tsatok és ezért állandó nyílt paran­csot kaptak a házkutatások nsegej- tésc-re. Akiknél tiltott fasiszta sajtó­termékeket találnak, azokat internálják. azonnal Hat óvl fc*yliá»M ítélték fCisieely Ala­jos nyilas ügyvédet. A népblrósftsr Lu- kdesi-tanácsa ,dr. Kissel# Alajost, n nyi­lasok jogvédő irodájának vezetőjét, n porbofogoít nyilasok állandó védőjét 6 évi fegyhdzra ítélte. A Vörös Hadsereg további fejlesztése és a szovjet tudományos kutatás kiépítése az ij ötéves terv let sarkalatos pontja delmi erejét, amelyet a legkor­szerűbb katonai felszereléssel kell ellátni. A ssovje^ nép a» eddiginél ja erősebb és hatalmasabb fegyve­res erőt kíván, hogy biztosítsa hazáját minden eshetőséggel szemben és megóvhassa a békét. A békeszereiö nemzeteket a jövőben is érhetik váratlan támadások, hu nem dolgoznak ki megfelelő intézke­déseket a támadás elhárítására. Nem szabad elfelejteni, hogy « ka­pitalizmus mindig új támadókat ne­velhet. A tá niadó szellemű nemzeteket teL SOSen le keli szerelni, kát ontó, és gazdasági ellenőrzés alá kell he­lyezni őket ée az Egyesült Nemze­tek szervezeíének őrködnie kell a világ békéje és biztonsága felett. snextesüt Nem lehet és nem szabad elfelejteni azt a napot, amelyen a nácizmus dü­börgő tankjainak hernyótalpa alá gyűrte a magyar látszatfüg­getlenség papírmasé bástyáit. A Horthy-reakciá huszonöt _ esz­tendőn keresztül készítette elő katasztrófa-politikájával Í9ii március 19-ét, a legszégyentelje- sebb vereség napját. Huszonöt esztendő habzőszdjú soviniszta jelszavai egyengették az utat p nemet tankok előtt. És I9ii már­cius 19-é szétfosdatta az utolsó illúziókat is. Letépte a Horthy- kfikk nemzetisxínü álarcát, amely alól a horogkereszttel jelölt ha­lálfej vigyorgott elő. Mert l94i március 19-e sohasem következ­hetett volna be a magyar ttral- kodó-ldikk lelkiismere'tlen áru Mépet, ss®fep0t, SZÍnyGS&Sis sfífitÉtat magas áron vesz Sz&Ssnássy IVv Kossuth L.u,?á„ SéSeatt. TeS.i frdsép, §£áiis®!ó§£p vétel csere eladás jav Étás WlfHHSÉWiY^ D8XB irágCpexaUiiKlet VI, Podiuauiczky i,cca 1. — Telefon: 123-9H Teherfuvarozást S másadig vállal Muraié auti|érat, Vfg wcca 3. Ugyanott prima karban lévő DKW kisteher és DKW luxus cabriolett autók eladók lása nélkül. Ez a klikk a maga uralmának néhány perces _ meg­hosszabbításáért egy egész or­szágot vetett a történelem igaz. gátjának kérlelhetetlen kerekei elé. li)M március 19-éböl nem következhetett más, csak 19H október 15-e. Az árulókra nem várhatott más, csak az elárulta- tás. Es most, amikor az 19H március 19-én megpecsételődött tragédia anyagi és szellemi romhalfnaadt takarítjuk, minden omladék és minden rom arra int, hogy nem lehet és nem sza­bad elfelejteni Í9H március 19-ét. Mert alti felejt, az meg­bocsát. Jön n tavasz. Akar gyönyörű munkát? Öröme lesz, ha lakása kárpitozott hatosait tisztítja és festi Mártasz D. kelmefestő ós vegytisz­tító mester. VIL Nefelejcs ucea 43. II. erű. (X) Svábhegyi Szanatórium w felen társ':szárban CJfcól mennyiül. Í L szanatórium JtAWIAZOTTAIÍíAK fUÁSBEM JELENTKEZÉSÉT KÉRI ai IsrasgatósAs. V. Falt Miksa uoca EJ. ^is^Ssäseiliiacäds a Nemzeti Kamara Színházban Március 23-án, szombat este 6 órakor Mollére: Nők iskolája Kedvezményes jegyek a Népszava- jegyirodában, VII, Erzsébet krt 17« teL 220-02Ő. % i Nikol&j Vozmesszenszki, a Szov- jet-Ünió költségvetési bízót Hágá­nak elnöke, a Ézovjeí-Ünió új öt­éves tervéről szóló jelentésébe^ a Sxovjct-Űnió nemzetírazdaeágráuak tovább fejlesztéséről számolt be. Statisztikai adatokkal illusztrálta a Szovjet-Uniónak: a második viláff- lléf.Torú és az első világháború idő­szaka között vórbezvitt óriák-l ará­nyú ipari fejlődését, arncluet a szo­ciálist/* rendszer tett lehetővé. Az új ötéves terv lesrtobb jrazda- sátíi és politikai feladata a háború­tól sajtóit körzetiek helyreállítása ós az ipar, valamint mezőjrazdasáp hábprádótti színvonalának meg­haladása. A szovjet kormány fejlő­dését olv mértékben kell elSeegi- teni. hoerv az xnoeb^lad.ia a tudo­mánynak a Szovjct-Únió határain, túl elért teljesítményeit. Fokozni kell a Szovjet-Üaló vé*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék