Világosság, 1946. április-június (2. évfolyam, 75-144. szám)

1946-06-05 / 125. szám

Az angol kereskedelmi megbízott tárgyalása Rónai Sándor és Qerő miniszterekkel A napókban Budapestre érkezett Frank Pcanock, az angol kormány kereskedelmi megbízottja, aki az Angliába irányuló magyar élelmi­szerexportról folytat tárgyalásokat. Megbeszélései során Peamjek felke­reste Rónai Sándor kereskedői em- és szövetkezetügyi és Getö Ernő közlekedésügyi minisztert. I Hétfőn este érkezett Budapestre Kalinyiu volt elnök halálának híre. Bechtler Péter helyettes polgármes­ter ma délelőtt táviratban tolmá­csolta a székesfőváros együttérzését Puskin orosz követnek és a buda­pesti szovjet katonai misszió pa­rancsnokságának. Mii- mondott a miniszterelnök & területi kérdésről f Illetékes helyről közlik a Magyar Országos Tudósítóval: A miniszterelnök vasárnapi egri beszédének a területi kérdésre vo­natkozó része helyesen így hangzik: „Olyan békét akarunk, amely itta sokat szenvedő magyar testvéreink egy részét területeikkel együtt visz- szaadja a magyarságnak." („MOT'l Köztársaság mellett döntött az olasz nép Nagy szocialista győzelem Milánóban Rónai Sándor kereskedelemügyi miniszter a jé pénzről, a B-üstérói és az ipripoíványÉ revíziójáról Olaszországban héttőn délelőtt 11 óra­kor mindenütt lezárták a szavazást. Ma reggelre megérkeztek az első nemhiva- talos jelentések a különböző kerületek­ből. Az államforma kérdésében a döntés ma már bizonyosra vehető, minthogy a szavazók többsége minden kerületben a köztársasági államforma mellett döntött. Északon és az ipari centrumokban ez a többség nagyobb volt, düen valamivel kisebb. Milánóban kétszerannyian vol­tak a köztársaság hívei, mint a király­ságé, Firenzében ez az arány négysze­res. Az alkotmáayozó nemzetgyűlés tagjai­nak megválasztásáról gyérebben érkez­nék a hírek, itt hivatalos végeredmény csak két hét múlva várható. Az első je­lentésekből kitűnik, hogy az északi iparvárosokban a munkás- pártok nagy győzelmet arattak, mig délen és a falvakban a keresztény demokraták vezetnek. Milánóban a szocialisták eddig több mint SOO.OOO szavazatot kaptak, a kommunisták 68.009-et, a keresztény demokraták pedig 173.909-et. Rómában és Firenzében is a munkás­pártok vezetnék, míg Kalabriában és Apnliáfcan a részeredmények a keresz­tény demokraták sikeréről számolnak he, .Végleges kép még nem alakult ki, de az első hírek alapján valószínűnek látszik, hogy a munkáspártok és a ke­resztény demokraták feí-fei mellett küz­denek és nagyarányú többséget egyik fél sem szerez. A Belvárosi Iparosok és Keres­kedők Szociáldemokrata Csoportja hétfőn délután tartotta alakuló ülé­sét, amelyen Rónai Sándor kereske­delmi és szövétkezetüg’yi miniszter mondott beszédet a kisiparosokat és kereskedőket érintő kérdésekről. Foglalkozott az új pénz_ értékállan­dóságának m eg tér cm tésére irány uló tervekkel, majd a B-listáról beszélt. A közhivatalokból nem a demokra­tikus tisztviselőket kell elbocsátani, hanem a reakciósokat. Az ipariga- zolvány revíziójával kapcsolatban hangoztatta a miniszter, hogy a.ke­reskedelemből eltávolítja a nein odavaló elemeket. Hangoztatta: az országba külföldről csak olyan áruk jönnek be, amelyek az ország talpraállítását szolgálják. Nem aka­runk készárut behozni, hanem nyersanyagot, amelyeket a dolgo­zók feldolgozhatnak, így teremt­jük meg a kisiparosság létalapját. Rónai Sándor miniszter után Gál László, iparügyi miniszteri osztály­főnök szólalt föl. A pécsi széntől függ a gázszolgáltatás K*¥srt0Íísn$ég<3 Ma újra megkezdődik a tanítás a főváros iskoláiban A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszeyvézetéiek megbízásából Bébi Ernő főtitkár hétfőn déléfőtt tárgyalásokat folytatott Beéhtler Páter alpolgármesterrel, a főváros jelenlegi vezetőjével a tanítók és ta­nárok kívánságairól. Hétfőn délután a Pedagógus Szakszervezet székházában a fővá­ros szolgálatában álló tanszemélyzet gyűlést tartott, amelyen kimond­ták, hogy kétnapos sztrájk után kedden folytatják a tanítást. Hét­főn ugyanis a fővárosi tanítók meg­kapták a május 31-én esedékessé vált egyhetes fizetésüket. A pedagó­gusok helyzetéről Béki Ernő, a szakszervezet főtitkára így nyilat­kozott: — A magyar pedagógusai? legutóbbi eredményes megmozdulása anyagi hely­zetükben. komolyabb javulást nem ho­zott, csupán a május 31-én esedékessé vált egyheti illetményükéit kapták meg. Harcunk egyik célja az volt, hogy illet­ményeinkét pontosan kapjuk meg, mert késés esetén a csekély hetifizetés telje­sen értékéit veszíti. — Ma már tehát a főváros iskoláiban zavartalanul folyik a tanítás, de a ma­gyar közvéleménynek látnia kell, hogy a peri adó gus társadalom továbbra is a legnagyobb nélkülözésekkel küzd és en­nek 'ellenére hősiesen végzi munkáját a magyar demokrácia felépítése és az ifjú­ság nevelése érdgképen. Az iitóbbi úafiókban eltgrjedt an­nak a' hite,. hogy' a gázszolgáltatás térén bizonyos zavarok mutatkoz­nak. Az értesülések szerint, a szén- hiány' okóztá, hogy a (gázművek munkájában zavarokat vártak. E kérdéssel kapcsolatban Tóth Benő, a Gázművek üzemi bizottságának elnöke a Világosság munkatársának a következőket. mondotta: — A Gázmüvek megbízottja jéieuleg Lengyelországban farbjskódjfe, ahcl szcniroporttal kapcsolatos tárgyalásokat folytát. A kiküldött a napokban íáv'ra- tozott » Gázmüvekhez és közötte, bogy a tárgyalások nem haladnak jó meder­ben'és ezért a vezetőség kövOísen el mindent abban az Irányban, hogy a pé­csi szjéntermelésből elégítse ki üzemét. — A magyar munkásság seíyv el-lelek kel s.pécsi és a többi bányák munkása! mellett áll. Az ország újjáépítésének ér­dekébe® ezúton is azt kérem a pécsi ba- nyászoktól és a tiibi bánya munkásai­tól, hogy kövessenek el mindent a foko­zott termelés érdekében. Ebben az eset­ben ugyanis bizonyos, hogy ígéretünket hetartjnk és nemfcogy korlátozásokat, hanem kiterjesztést hajtunk végre a gáz­szolgáltatással kapcsolatban. Budapest 130 ezer fogyasztójáról és jó pár ezer üzeméről van sző, tehát minden a szén­termelésen múlik! Az amerikai misszió felhívása. Felkérjük mindazokat, akik a há­ború, illetve német megszállás alatt amerikai pólóinknak vagy hadifog­lyoknak jelentékeny segítséget vagy támogatást nyújtottak, irodánkban bizonyítékaikkal felszerelve jelent­kezzenek. (Széchenyi rakpart, 12/b Aid Records Section) délelőtt 10-től 12-ig. Amerikai Katonai Misszió. A VI. kerületi Pedagógus Csoport június S-án délután 7 órai kezdettel eztmináriumoS indít Andráesy út 4L síi® alatt. Ez a sze­minárium minden VI. kerületben mfiküdő pedagógns párttag résiére kötelező. 6ÁRDEN-CLIIB Köréhúz „ iKh *****®*f«H*«* , Étterem (Svábhegy) Holté« ül 5, fél perc a fogasáflímiSsfó! ZENE délután fél 6-tól EBÉD UZSONNA- CHAPPY- BANKY TQMY VACSORA I m BIO BEN BIG BEN BIG BEN IV, PETŐFI SÁNDOR U. 12. Kapitány Anna ZONGORÁNÁL: Horváth Jenő ÉNEKEL BIG BEN I ASZTALRENDELÍS. TEL.: 385-192 I BIO BEN Karom érös, szivem bátor: Ragadok egy u»éneitél j fia a* anyám lánya vágyó: Édességért majd meghalok ..Ii lesz ebből ? BROADWAY Uávéhtíz üj műsorral HALMAI IMRE Zene; URBACH PÁL jazz-triója Polgári árak fF, Veid uccu illet güHiRnRfRiiimuHfUüiMidiunnmiiinniüiHöiuniinmiintnmiuwiüim S&». 1M3 HegtsaSt ICalifti» a SzovjeUÚnió legfelsőbb tanácsának volt elnöke lótfőn este közölte, hogy Mihail Iva- • felsőbb tanácsának volt elnöke, a szövetségének egyik legkimagaslóbb létfőn reggel elhúnyt A gyász je- : ította és gyászindnlót játszott (Moszkva.) A moszkvai rádió 1 novies Kaíinyin, a Szovjet-Unió lej Szocialista Szovjet Köztársaságok egyénisége, hosszas betegség után 1 léül a szovjet rádió adását megszal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék