Világosság, 1946. április-június (2. évfolyam, 75-144. szám)

1946-06-05 / 125. szám

Elfogták, a kunmadarast pogrom értelmi szerzőjét Holnap ítél a statáriális bíróság a gyilkosok fölött A vidéki főkapitányság nyomozói tegnap éjszaka a mosonvármegyei Rajka községben elfogták Tóth Zsigmond irodai könyvelőt, a szó- gvenletes kunmadaras! pogrom ér­telmi szerzőjét. Ismeretes, hogy Tóth Zsigmond közvetlen a gyilkos­ságok után eltűnt Kunmadarasról és feltehető volt, hogy Szlovákia felé igyekszik. A vidéki főkapitány­ság bravúros nyomozással megálla­pította, hogy Tóth Zsigmond kerék­párral indult Kunmadarasról Po­zsony felé, a határt még nem érte el és minden valószínűség szerint Győr-Mosou vármegye területén tartózkodik. A rendőrség tegnap hajnalban körülzárta a vármegyét és nagyarányú razziát tartott, amelynek során Tóth Zsigmond kézrekerült. Intézkedés történt, hogy a pogrom értelmi szerzőjét azonnal Kunma­darasra szállítsák, hogy a kihallga­tás lefolytatása után haladéktala- nnl rögtönítélőKróság elé kerüljön. Holnap kihallgatják Tóth Zsig- mondot a statáriális'tárgyaláson. Nagy izgalmak vallott a statáriális bíróság elölt az értelmi szerző: Nagy János leventeoktató Portugália további másfél- esztendőre átengedi támaszpontja.it Angliának és az USÁ-nak A londoni! rádió jelentése szerint Por­ti! gáli a további másfél esztendőre enge­délyezte az Egyesült Államok és Nasry- britannia kormánya számára az Azori szigeteken lévő támaszpontjaik haszná­latát. Az intézkedés tőcélja, hogy meg­könnyítse a Németországban lévő meg­szállócsapatokkal való közlekedési vonal fenntartását. Magukat a támaszponto­kat, egy régebbi egyezmény értelmében, mind az Egyesült Alamok, mind pedig Anglia vasárnap visszaadták Portugá­liának. Szólnok, június 4. (Kiküldött munkatársunk telefon jelentése.) A kunmadaras! gyilkosok bűn­perét zsúfolt padsorok előtt tár­gyalja a szolnoki büntetőtörvény- szék Füze$sy-tanácsa. A mai napon folytatódnak a tanúkihallgatások. Szintay államügyész, a vád képvise­lője kérte, hogy a statáriális bíró­ság állapítsa meg. kik voltak a fel­bujtók és milyen súllyal esik latba a felbujtók szerepe. A Világosság munkatársa erről a kérdésről beszélgetést folytatott Wurzer Józseffel, a Szociáldemo­krata Párt kunmadaras! titkárával, aki a következőket mondotta: — A karcagi zavargások oka az volt, bogy a kunmad-arasioJc meg akarták akadályozni Nagy János leventeoktató elítélését. A pogrom oka pedig az volt, hogy Kúaimadarason is elterjedt a gyer­mekrablás rémmeséjének híre. A Nagy •Táros ügyében felizgatott kunmadarasi lakosok természetesen érzékenyebben (reagáltak a rémhírekre. Amikor a pogrom előestéjén elhurcoltak és meg­vertek, mert nem akartam a levente- oktató ártatlanságáról írásbeli bizonyít­ványt adni, bántaömazóim nzzai fenye­getőztek, hogy amennyiben nem írom alá az ártatlansági bizonyítványt, a holnapi vásáron egyetlen zsidó sem fog tojást vagy tyúkot, vásárolni. A másnap reggeli pogrom pedig azzal kezdődött, hogy Klein Sándort véresre verte a tö­meg, mert vásárolni akart egy tanyai­tól tojást. Világos tehát, hogy a pogrom elindítói azonosak mltak azokkal, akik elázó este engem bántalmaztak. „A tömegnek fogalma sem volt.. Tegnap délután izgalmas tanú­vallomások hangzottak el. Takács Ferencné a következőket vallotta: — Már nyolc hónappal ezelőtt az­zal fenyegetett meg Réz Erzsébet, hogy agyonvernek, ha a levente- oktató. ellen merek vallani. Tanácselnök: Voltak zsidók a Nagy János ellen valló tanuk kö- .zÖtt? Tanú: Heten mentünk Karcagra terhelő tanúvallomást tenni, ezek közül egy sem volt zsidó. A terhelő tanukat Vona József vezetésével Nagy János bandája igyekezett visszatartani attól, hogy a népbíró­ság idézésének eleget tegyenek. Vona József kijelentette, hogy majd megmutatjuk ezeknek a „rot­hadt demokratáknak“, ha Nagy Já- „nost el merészelik ítélni!... Vissza­jőve! előtt pedig az ipartestületi székháznál kijelentette, hogy itt dö­gölnek meg mindnyájan, ha nem vonják vissza a terhelő tanúvallo­másokat. Karcagról viszajövet már olyan izgatott volt a hangulat, hogy a kunmadarasi rendőrség azt taná­csolta, hogy meneküljünk el a falu­ból, mert nem tudják garantálni életünket. 109/29 munkásszázad tej társi -taiálk'Oirót tart az országházién kávéháziban e hó 6-án délután 6 órakor. í)r StT^ssaer Pál, Laimpl Ferenc, Fon Endre, Beck Leó.. Tanácselnök: A felizgatott nép kikre haragudott tulajdonkénen? Tanú: A tömegnek fogalma sem volt róla, miért izgatják erőszakos­ságokra. A következő tanú Csukodi Ferenc 15 éves cigánygyerek volt, aki így adta elő Kuti meggyilkolását: — Amikor odaérkeztem, már állt a cécó. Kabar Tóth Eszter ezt kia­bálta: „A cigány nem üti, üssétek le őt is mellé". Erre megijedtem és kétszer belerúgtam Kuliba. lNagij János leven feok fa tó tanúvallomása Ezután nagy izgalom között ke­rült sor Nagy János, a pogrom elindításáért elsősorban felelős ieventeoktató kihallgatására. Tanácselnök: Mit tud a gyilkos­ságokról? Nagy János: A szomorú esemé­nyekről csak hallottam. Amíg le­zajlottak, otthonomban . tartózkod­tam. Hetzer Henriktől tudtam meg a dolgot, ő azt mondta, hogy vala­milyen tojásdrágító-ügy miatt ver­ték meg a zsidókat. Tanácselnök: Tóth Zsigmond sze­repéről mit tud? Nagy János: Karcagról vissza- jövet jelentették, hogy ott elveszett egy . gyermek; Egy vélünk Tévő szlo­vákiai fiatalember azt mondotta, hogy a zsidók dolgozták„ föl hús­árunak. . . ' Az ügyész egymásután mutatott rá a leventeoktató vallomásában mutatkozó különböző ellentmondá­sokra, mire Nagy János most már ■véglegesen belezavarodik vallomá­sába és csak szánalmas dadogással tud válaszolni az ügyész kérdéseire. A Kingaxáapávt letartóztatott tttteárdnafe vallomása. Nagy János kihallgatása után Takács Gergely 47 éves tiszt­viselőt, a Kisgazdapárt letar­tóztatásban lévő titkárát hall­gatta ki a statáriális bíróság. A véres eseményekről kijelenti, hogy amikor a reggeli órákban He­tzer Henriknek kerékpárt akart sze­rezni, hogy továbbíthassa a Nagy Jánost mentegető iratot, Körbner Sándor panaszkodott neki, hogy őt azzal vádolják, hogy emberhúst eszik. Ö azt felelte neki, akinek nem. inge. ne vegye magára. Később hi­vatalából hazamenet hallotta, hogy délelőtt véres események történtek. Az ipartestületi gyűlésen, amelyet Nagy János érdekében hívtak össze, a következő beszédet intézte a ké­sőbbi gyilkosokhoz: Az ifjúsághoz szólok, bűnösnek tartjátok-e Nagy Jánost? Ha nem, akkor tartsatok ki mellette.-Tanácselnök: Mit akartak elérni azzal, hogy tömegesen vonultak fel a karcagi m* (bírósági tárgyalásra­Tanú: Csak hallgatni mentünk. (Nagy derültség.) Takács Gergely végül bevallja, hortr az ipartestületi nagygyűlésen kijelentette: a zsidók akadályozták meg, hogy a kunmadarasiak meg­jelenhessenek Nagy János karcagi tárgyalásán. Végül arról vallott, hogv a Nagy János érdekében alá- irött íven ez volt: a volt levente- oktatóra szükség van, mint pedagó­gusra, hogy demokráciára nevelje az ifjúságot. (Zaj, derültség.) A következő tann Kábái Tóth Sán­dor földműves, Kábái Tóth Eszter vádlott testvére Hasznos Sándor bántalmazásáról a következőket adja elő: — Testvérem, Kábái Tóth Eszter azt mondotta, hogy a gyermekemet Hasznos elvitte. Miközben Hasznost a tömeg verte, azt kérdeztem Hasz­nostól. hol a gyermekem? Azt fe­lelte, hogy nem tud róla. Erre én is megvertem őt. Tanácselnök: És tényleg eltűnt a gyermeke? Tanú: Nem tűnt el, de saját édestestvéremtől hallottam, tehát el kellett hinnem. A ma délelőtti tárgyalás első ta­núja Zimányi Antal rendőr, aki le­tartóztatásban van, elmondotta, hogy Kuti megölése közben azért nem adott le riasztólövést, mert erre nem kapott parancsot. IS. Nagy Imre tanú, a kunmada­rasi Független Ifjúság vezetője, volt Hunyadi SS-páncélos. a tanács­elnök kérdésére kijelenti, hogy ő nem terjesztette a gyermekrablás rémmeséjét „csak annyit mondott, hogy ne hangyák az uceán a gyerekeket.“ A tárgyalás tart. Csorna Béla Szerdán hirdet ítéletet a statáriális bíróság A Világosság értesülése szerint a kunmadarasi gyilkosok statáriális tárgyalása a szerdai napon befeje­ződik. Az ítélethirdetésre előrelát­hatólag szerdán délután kerül sor. LIBERTE Június 1-től új vezetés 7pnPQ uzsonna A.UIIWO vacsora kávéház étterem VI, NAGYMEZŐ UCCA 30 Balogh László Kurz Karcsi Június 10-én kezdik Mihaflovks bún perének tárgyalását A belgrádi rádió jelentése szerint hivatalosan közölték, hogy június 10-én leezdik meg Mihajlovics és tár­sai bűnperének tárgyalását. Mihaj- lovies Örezsán ki vili a vádlottak között szerepel — többek között még .Továnovies Szlobodán volt minisz­terelnök. Hector McNeil külügyi államtit­kár az angol alsóházban közöl te: egyes brit tiszteknek megengedték, hogy a brit nagykövetségen kerese­tül tanúvallomást tehessenek Mihaj- lovics tábornok mellett. McNeil kö­zölte még, Benin külügyminiszter nem szándékozik különleges lehető­ségeket kérni a jugoszláv kormány­tól brit alattvalók számára, hogy szóbeli tanúvallomást tehessenek a tárgyaláson. Az erre iráinyoló ame­rikai kérelmet a jugoszláv ok már visszautasították, („MTI.“) csűtsruMftm mmmm Puskás Tibor színész népellenes iiünügfét A népbírőság Rácz-tanécsa csü­törtökön tárgyalja Puskás (Mózes) Tibor színész háborús bűnügyét Puskás — a vádirat szerint — 1944 őszén hajszát • indított egy Kóliay Ferenc nevű színésztársávat együtt az ellenállási mozgalomban szervez­kedő színészek ellen. Novemberben feljelentették Vár- hőnyi Zoltánt, Tokaj György és Burghardt Aladár újságírókat. Decemberben a nyilas kópék ke­zére játszották Horváth Árpádot, a Vígszínház rendezőjét aki a színé­szek csoportját szervezte az ellen­állási mozgalomban. Horváth a Margit körútra került s a mozga­lom mártírja lett. Ugyanekkor még vagy 40 szánészt, újságírót, művészt játszottak a magyar gestapó kezére. Tárgyalására számos színészt idé­zett meg a. bíróság. j Kállay Ferenc szökésben vart, 1 1000 adópengő kedden = 240 miipengő. „Az angol külpolitika a kulturális viszonylatokban“ címmel B, C. C. MacNabb brit őrnagy tart előadást a IV. kerületi pártszervezet keddi pártnapján. A Magyarországi Grafikai és Rokon­iparosok Főnökegyesülete június lió 5-én (szerdán) d. u. 5 órakor tagjai résziére (VI, Szegfű n. 5.) az új adózási rend­szerről tájékoztató előadást tart. Ezt’ kővetőié ff az adórendelet következtében szükségessé váló új intézkedésekről hoz határozatot. Az előadásra ezúton hívja meg tagjait az egyesület. r s GradJarie libamáj és szárnyas konzervek a régi békebeli minőségben újból kaphatók T. 126-551, 381-169 ííbéh este fél 7-kor ARAJITYFIADÄR a Sportcsarnokban Sáráival %

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék