Világosság, 1946. július-szeptember (2. évfolyam, 145-220. szám)

1946-07-02 / 145. szám

Bolyé általi fiaiéira t, Mti Jenit, Reményi Schnellest, Siási Lajost is tCunclir Antalt A Nópbiróságok Országos Tanacsa ma hirdetett j szóló Ítéletét, ugyancsak golyó általi halált szabott jogerős. ítéletei a Sztőjay-korniájny bűnügyében. j ki a* elsőtökön életfogytiglani kényszermunkára A Bojta-tanacs helybenhagyta Sztójay, Ráiz, Reme* | ítélt Kander Antal ügyében is. A halálraítéltek és nyi Schneller és Szász Lajos golyó általi balálra i védőik kegyelemért folyamodtak. Jövő héten loíyíőtják a magyar-csehszlovák lakosság- cseretárgyalásokat (Prága-) A lakosoágesere^egT oa- mény gyakorlati alkaimazására vo- na tkozó intézkedések tárgyába«* folyó magyar-osahszloyák megbeszé­léseket. amelyeket Budapestről ka­pott telefonutaeí tóéra. hirtelen lel­függesztették. a jövő héten folytat-t jók („MTV') Nagy Fér eme miniszterelnök éles tiltakozása a szlovákiai magyarok tömeges kitelepítése ellem „Ebbe a jogfosztásba soha belenyugodni nem fogunk“ Vasárnap Debreoeithes a K iagar.- dapárt ftratótjjinep® , ‘Vl^'RSKB. tóit.’ Mindenekelőtt kijelentette, hogy « magyar kormánynak elhatá­rozóit szándeua, hogy a? új kenye­ret igazságosabbon, fogja, elosztani a nemzet dolgozói között, mint ahogy ez a múltban történt. A nyu­gati utazásról szólva kiemelte a külföldi vezető államokkal folyta­tott tárgyalásokat. Biztatást nyer­tünk a karták és alapokmányok szelleméből, amelyek félelemmentes, biztos fejlődésen alapuló békét ír­nak elő. meg kell értenünk azonban azt is, hogy nehéz lemosnunk azokat a bűnöket, amelyeket az elmúlt rendszerek vezetői varrták a nyakunkba. Különösen nem tudjuk lemosni ma­gánkról az 19ti október tie utáni, bűnöket, a Szálam-féle. nyilas urtf- t-T hűdéit tagos békéi sgérötnéBk. mert ne­künk nincsenek hódító céljaink. A miniszterelnök ezután így folytatta: — Miközben mi a világ vezető ha­talmaival tárgyaltunk Washington­ban. Londonban és Párizsban, a csehszlovák külügyminiszter — amint most értesülünk — bead­ványt intézett a külügyminiszterek értekezletéhez, amelyben kérte, hogy járuljanak ho;:zá 230 ezer ma­gyar család Csehszlovákiából való kiutasításához. A nemzet minden rétegének a nevében a leghatározottabban tiltakozom ez eile» és ha ennek az akciónak megakadályozására tett intézkedésem a nagyhatal­maknál nem talál megértésre, Magyarországon a békétlenség állapota állandósulni fog. Ebbe a jójriosztáaba most, »«iáé riség jogain«]; megalhjMó** igéjén sn,i, _.vk. >a|k '-!©*$ Urftuhíi nem T'.jraiu. Creh*zlováki4ban mújtkáshíáoy van- 'és velem tárgyalt 'egy csehszlovák vezetőember arról, hogy adjunk munkást Csehszlová­kiának. Micsoda perfid felfogás az, hogy egyrészről az rút élő magyar­jainkat ki akarják dobni ősi ott­honaikból és ugyanakkor ma­gyar munkást és magyar verej­téket akarnak bérelni országok felépítésére. A belpolitikai kérdésekkel foglal­kozva. többek között ezt mondotta a miniszterelnök: — Meg kell vallanom, hogy ami­kor hazaérkeztem, nem találtam mer az ország politikai életében azt a megértést, amelyre ma szüksé­günk van. Mór mindig belső egye- iietíepaéf et kukkannak fel. amelyek íwÉhtt «»uWötanr - -n magyar politikai életbon. Külső el* lense.geink is vannak- Kppén ezért a közeljövőben azt kezdete ényewsm és a szükséges lépéseket már meg is tettem: üljenek össze, a magyar politi­kai pártok vezetői, maradjanak együtt napokig vagy hetekig, de fektessük le együtt a magyar fejlődés biztos alapjait, hogy , ebben az országban rend legyen, hogy ebben az országban a tör­vénytisztelőt mindeneit elett vaió érzés legyen. A magyar munkásságtól, a magyar városok népétől, a haladó értelmi­ségtől azt kérem, fogadják el a ma­gyar demokráciában a magyar pa rasztnak lelkét minden előítélet nél­kül. Szakasits Árpái ismerteti a holnapi miaísztertanácson * a Szociáldemokrata Párt közellátási követeléseit A Világosság szombati száma megírta, hogy a Szociáldemokrata F’jrt minisztertanács elé kívánja vinni az üzemi munkásság ellátásá­nak kérdőiét. A inai rendkívüli mi­nisztertanácsot technikai _ okókból nem lehetett összehívni és ezért a Szociáldemokrata Párt közellátási javaslatai a keddi rendes miniszter­tanács elé kerülnek. A minisztertanácson a Szociál­demokrata Párt javaslatait Sza­kasits Árpád miníszterelnökhe- lyeítes. a Szociáldemokrata Part főtitkára ismerteti. A javaslatok, illetve követelések között, szeret*!., hogy augusztus l-ia az üzletek kizárólag előzetesen jegyzékbe foglali elsőrendű fontos­ságú élelmicikkeket árusítsanak, oz árucikkek árai egész napon ke­resztül változatlanok legyenek és az üzletek kötelesek legyenek nyitva tartani addig, ginig az üze­mekben dolgozó munkásság is be­vásárolhatja a szükséges élelmi- cikkeket; .a nyilvános étkezőhelyi­séget háromfajta ételt szolgáltat] hassanak ki és végül, hogy a fo­gyasztási szövetkezetek, szakszerve­zetek és üzemek bekapcsolásával sürgősen állítsák fel a munkás- brigádokat a termés begyűjtésének és szóililásánok zavartalanná téte­lére. Ezek a javaslatok nem csupán Budapestre, de az ország minden fontos ipari centrumára vonatkoz­nak. Szakasits Árpád minjszterclnekluúyet- tes a Szocialdemokrat/i Párt javaslatai­ról a következőket mondotta a Világos­ság munkatársának: — Az » törekx ísönk, Jicscy augusztus 1-ig átsegítsük a dolgozó tömegeket az infláció válságán. Ebből a szándékból születtek meg azok a javaslatok, ame­lyeket a Népszava vasárnapi szá- inában közreadtunk. Meggyőződésünk, hogy a kormány egyetért velünk, annál inkább hiszek abban, hogy a másik nagy munkáspárt, a Magyar Kommu­nista Part támogatja javaslatunkat, meri hiszen az üzemekben éppe.n « két munkáspárt bizalmitérliai érzik annak a katasztrófáit» helyzetnek a gulyát, amelyben a munkásság rést él. — A közvélemény általában helytel«- nül van tájékozva az üzemek munkás­ságának helyzetéről és azt hiszik, mert az bámulatos önfegyelemmel végzi munkáját, hogy a munkásság ellátása semmi kívánnivalót nem hagy maga- után. Ez tévedés. Ott tartunk, hogy Letartóztattak barom üzért. A rendőr, '{' előállítotté Szabó János, Szabó Olga és Trubák István buda­pesti lakosokat akiknél uegnueny- nyiségü nyersbőrt, azonkívül dol­lárt és márkát találtak. vannak üzemek, amelyekben a munká­sok éhezve összeesnek a munkapad előtt. Ha ennek külső Jelei nem mutat­koznak, ez a két munkáspárt bizalmi férfiainak önfeláldozásán mülik. akik szinte önmagukat állítják a támadások középpontjába és vezetik le az eléged el­len ség magasra csapó hullámait. A másik, hogy a munkásság bízik a stabi­lizációban és ez a remény tartja ben­nük s lelket, de ha nem sietünk segít­ségére, akkor annak nemcsak a mun­kásság, de maga a stabilizáció is vég­zetes kárát látná. Tetőt«*. Ma hajnalban, mé* ki nóta derített okból. » Gnn > ion cm 71. szám, atett lém épületének teteje kigyulladt. A kivonult túzőrség a rohamosan ter­jedő tüzet csak iöégfeszítet! jauttkfcual vOm ok&MO. 4150 fővárost tisztviselő került R-Iistára A Világosság értesülése szerint több hét óta tartó tárgyal»« után a városházi koalíciós pártok megegyeztek a közigazgatás B-lis- tájéi au. A listát még ma legf^mbb döntés véget eljuttatják a beibgy- miniszterhez. A fővárosi közigazgatás 13.891 alkalmazottjából 4150-él építenek le. Az elbocsátottak között van egy alpolgármester, név sze­rint Becske Kálmán, két tanácsnok, 15 főjegyző, több műszaki főtané- i-os íisztiíigyész és tisztiorvos. Az intézetek vezetői közül 37 van B- listán, míg az elöljáróságok vezetői közül 73-at bocsát, el a főváros.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék