Világosság, 1946. október-december (2. évfolyam, 221-295. szám)

1946-10-01 / 221. szám

Az Országgyűlés! Könyvtár állomáiiyábói törölve. Budapest, 2. év, 221 szám 1946 október 1, kedd £p Ara 4© fillér Áz ítélet napján a náci-vezérek celláikban nyilatkoznak arról, hogy milyen ítéletet várnak Ä n$agyar szocialisták hatalmas demonstrációja Franco ellen Kidobtakegy férfit és egy nőt a robogó autóból Eredménytelenül végződ­tek a vasárnapi magyar- csehszlovák tárgyalások A kitelepítés ügye ma délután újra az albizottság elé kerül végső döntés meghozatalában, bár j megkönnyíti né az albizottság mun. a megegyezés természetszerűleg J kaját. Párizsi tudósítónk ma reggeli telefonjelentése Kincs közeledés a magyar-csehszlovák közvetlen tárgyalásokon A hétvége fontos magyar vonat* kozású eseményeket hozott Párizs­ban. A pozsonyi hídfő ügyében ki­küldött albizottság szombaton dél­után jóváhagyta az újzélaiidi elő­adó jelentését, amely a Csehszlová­kia által kért 5 község közül há­romnak az átcsatolását javasolja. A Csehszlovákia által eredetileg követelt öt fain közül Oroszvár, Horvátjárfalu és Dunacsun Ma­gyarországtól való elesatolását in­dítványozzák. inig Bezenye és Rajka Magyar- • országé marad. A magyar területi és politikai bi­zottság csaknem bizonyosan elfo­gadja majd az albizottság javasla­tát. Az albizottság ülésének elején az elnök közölte, hogy az albizottság­nak ^legkésőbb október 2*ig be kell nyújtani a jelentését úgy a pozso­nyi hídfő kibővítésére, mint a 200 ezer magyar áttelepítésére vonat­kozólag. A magyar problémák tehát ezen a héten mindenképen eldőlnek. A csehszlovák kitelcpífési javas­lat ügyében érdekes fordulatot je­lentett az albizottságnak az a dön. tése, amellyel közvetlen tárgyalások felvéte. lére hívta fel a magyar és cseh­szlovák delegációt. A magyar-csehszlovák közvetlen megbeszélések vasárnap délután 4 órakor meg la kezdődtek, de az al. bizottság elnöke előzőleg kijelen, tette, hogy a megbeszéléseken az albizottság egyik tagja csak meg­figyelőként vesz részt és a tárgya­lások eredménye semmiképpen sem befolyásolja az albizottságot a „Nagyon kényes és bizalmas té­ma“ — ezekkel a jellemző szavak­kal nyitotta meg a kanadai elnök a csehszlovák-magyar közvet­len tárgyalást és ezért a lakosságikitelepítés „kü­lönleges karakteréire“ való tekin­tettel rendelte el ezután mindkét fél kívánságára a zárt ülést. Csehszlovák részül rendkívüli fon­tosságot tulajdonítanak ezeknek a közvetlen tárgyalásoknak. Ezt mu­tatja az a tény, hogy Masaryk külügyminiszter külön repülőgépen sietett Londonból Párizsba, a repülőtérről pedig egyenesen a Luxembourg-palo- táfoa sietett, hogy még előbb párperces bizalmas megbeszélést folytathasson rá vára­kozó munkatársaival. (Ekkor is — mondják a jelenvoltak — észreve­hető volt némi hang- cs felfogásbeli különbség Masaryk és államtitkára, Clementis között.) A magyar delegáció természetesen nem zárkózik eí a további közvetlen tárgyalások elől. noha tegnap nyil­vánvalóvá vált, hogy sem a csehszlovák felfogás, sem pedig Gyöngyösi János külügy­miniszter által felolvasott dekla­ráció, amely a már ismert állás­pontunkat szegezte le a leghatá­rozottabban, nem ad módot a kö­zeledésre. Üj kiindulási alap nélkül a to­vábbi kísérletezések is kudarcot vaUanának. Ez esetben az albizott­ság, majd további fokon a főbi­zottság. a 21 nemzet plénuma és legvégül a négy külügyminiszter határoz a szlovákiai magyarok sorsa felett. Most dől cl a kérdés, miközben telefonálok. Csak néhány óra idő van — ma délután ülésezik az al­bizottság, hogy megkezdje a lakos- ségki telepítési javaslat részletes vizsgálágát. Kosa György külügyminiszter lakosztályában ér­tekezletre gyűltek össze, amely a késő hajnali órákig tartott. Ezen ex értekezleten öntötték végleges for­mába a magyar álláspontot kifeje­zésre juttató deklaráció szövegét, A magyar területi és politikai bi­zottság titkárságának meghívása a közvetlen megbeszélésre vasárnap délelőtt 11 órakor érkezett a Cla- ridge-szállóba • A Luxemboarg-palota első- és másodikemeleti termeiben a gyor­sított ügyrendi szabályzatra való tekintettel vasárnap délután is ja­vában folyt a bek ecsinál ái nehéz és idegeket őrlő munkája. A zósrM- diwzbe öHö.'ött oder pn1"'" rié 1 óra előtt néhány perccel gördült a csehszlovák delegáció három hatal­mas gépkocsija, majd két, perccel később a magyar delegáció érkezett a köztársasági gárdistákkal szegé­lyezett főbe bíró elé. A csehszlovák és a magyar dele­gáció közötti első közvetlen tárgya­lás színhelye az I. emelet 7-cs számú kisbizottsági terem volt. Az elnök­től jobbra Masaryk, Clementis, Hajdú, Sílávik, Pollák alezredes, Novomeski iskolaügyi miniszter, Krím követ, Palkovics szakértő, balra pedig Gyöngyösi külügymi­niszter. Sebestyén, Szekfü, Auer, Szegedi-Mászák és Kertész követe1:, valamint Vájtok követségi taná­csos és Boldizsár Iván az informá­ciós szolgálat vezetője foglaltak he­lyet. Masaryk csehszlovák külügymi­niszter bevezetőben azt ajánlotta, hogy a csehszlovák és a magyar delegáció közvetlen tárgyalásán az albizottság megfigyelőiéként részt­vevő Pope tábornok, kanadai dele­gálna foglalja el az elnöki széket. Pope tábornok az elnöki szék el­foglalása után a megbeszélések bizalmas tér- mészetére való tekintettel zárt ülést rendelt el és ugyancsak elrendelte a rádióhoz vetítés cél­jait szolgáló mikrofón kikap, csokisét is. A magyar és csehszlovák delegá­Felhősebb idő Az európai időjárási helyset átala­kulóban van. Az óceán felöl egyre újabb légtömegek ostromolják a szá­razföldet. A Skandinávián át betört hűvösebb tengeri levegöhnllám ma reggel Lengyelországig nyúlt előre. Hazánkban vasárnap még tarkító a csendes, száraz idő, a hőmérséklet azonban már nem érte el a 25 fokol. Várható időjárás: Átmenetileg meg fog törni a szép idő nralma. Felhő- sobb lesz, megélénkül az északnyu­gati, északi szél. Néhány helyen esőt is kapánk. A hőmérséklet tovább süllyed. Budapesten ma délelőtt 19 ómkor a hőmérséklet IS tok. Így folytak le a közvetlen tárgyalások Magyarország és Csehszlovákia között Á Magyar Távirati Iroda párizsi Az • főbizottság • döntése után a különtudósítója erről a kővetkező- • magyar békedelegáeió vezetői a két jelenti; i sisakértők bevonásával Gyöngyösi t 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék