Világosság, 1947. január-március (3. évfolyam, 1-73. szám)

1947-01-01 / 1. szám

Az «iíszággwír!£';i Könyvtár áilományaUói törülve. Budapest 3. évs 1. mám 1947 január 4, s&éréá $~~Ám 40 fillér ». -.-,7a«mK^wifca^.v.- ,3:*,~:a»E.^rVr*-drera^;*g«egartea3sgg&g33tow-aisr^--«uu»«^^.acii»MTn^^ s--> ésa^a^s^^M'ivein^aösuaMrZSX. ••-,.fassen '.raz-sa±~JS*?.-.• ma33h­Ries István igazság ügy miniszter n yiia tkozik Mengeieki a d a tásá ró í k magyar államrcadőrség jbuda- pesii főkapitányságnak vezetője as alábbi hirdetményt bocsátotta ki: „Ä demokratikus áHanirend és a köztársaság büntetőjogi védej- mérői szóló IS-íS. ót? VIL te, 1. §..b,* ütköző bűntett elkövetésével alaposan gyanusítcit Dalnoki Ve* rés í a jós nyugállományú vezér- ezredes országos körözését eiren- éelem. Nevezett személyi adatai a kő­vetkezők.1 A vezérezredes szüle­tési éve: 1888, nős, utolsó lak- helye: Budapest, H, Ostrom alí. Sreiaélyleírása: area kerekded, szeme sötétbarna, haja őszülő, j kopaszodó, bajusza nyíreit kbuj líl centiméter magas. _ Különös j ismcrtetöjele; egyik lábára szem- * snellatűatőan sántít. I Dalnoki Veres Lajos vezéreire-», des országos- körözéséi -azért ren­dw^n el, meri a* őrisetbevétéli utasítás végrehajtása előtt arról tudomást szerezvén, megszökött. Felhívom a Magyar Köstársa- Kíindon polgárát, hogy neve- kézrekcrítésébcis működjék közre. Mindenki, &ki Dalnoki i Veres Lajost 1916 december 26-a után látta, tartózkodási helyéről tadott, vágy jelenlegi tartózko­dási helyét Ismeri, a magyar áí- j i-aairendőrség államvédelmi osztá-1 Iván, Budapest, VI, Auárássy út SS, személyesen jelentse, vagy 121-718 számon távbeszélő útján.“ Az országos körözvény: ár Műn- nick Ferenc rendőraltáborn&gy, » főkapitányság vezetője írta alá. A j»»ílkívfíi,.,^Srözrónayel:-.ka)^ e*>oIátbá;i a Világosság munkatársa ? ma reggel k következő értés ülése- ? két szereztet — Bálúoki Veres Lajos ayugal-1 mázott vezérezredes eilen && or- g szagos körözvénvt azért kelleti ki-1 bocsátani, mert & vezérezredes | alaposan gyanúsítható azzal, hogy | a körözvény'jen említett törvény I paragrafusaiba ötköz® súlyos bőn-1 cselekményt követett el, illetve ki- j sereit meg. Az említett törvénycikk, Mme« iyeki > s körösvény hivatkozik, s demokratikus áilasnrenc? vé­dőiméről szóló törvény, amely­nek első parafrafusa hangsú­lyozza. hogy bűntettet követ e! as, aki a demokratikus állam- rend és s köztársaság megdönt­téséw* Irányaié 3aM@aIe$ág zöáfírom vagy kezdeménye^, v*- zet vagy abban réutvesa. áíríesölésusfk szerint öálaoíkS“ Veres íz»jós élére állott ®gy olyan snosscaioniaak, amely m demokratikus álismmsd és ® köztársaság megdöntésére írA' nyúló- mozgalmat oserveseit. A magyar allam rendőrség ál- lamvédelmi osztálya <s lelep­lezett mozgalommá! iapuwiate ham több magaeáilású ismeri katenai és polgári személy letartóztatásét íogsnatomicttk Tekintettel azonban arm, hagy e nyomozás érdekeivel ellen rétbe® lenne a nevek közlés*. &s> áltass- védelmi esííály csak az sgéss «sssaCsküvS front felgyöngySSí tése ntán ad ki hivatalé» Mentésst Halira illik Sittek tMnsü iJárosBhetS tárgyasáé mtáa a párizsi ■- - ■ üdts,:- x halálra Uélte Emil ítete- nert, Göbbek egyik iegveszedetono- Sóbb emberéi. Rechner a legeivetesaji- tebt» aáci-'bérencek egyike volt. A -roi- wárS N'fenstoiezág politikai életében vezetősaarepeí töltött bs mindaddig, amíg közönsége« bűncselekményei ki nam derültek. Akkor, 1931-4>au, eltűnt Hannoverből. A Jüateíomátvótel“ után Berli-nben ft A" at ionahozinlie- tsche Pressedien$t csatái yvezetó jóként tűnt M. Míg a nácik hofelomátváteie idején résztvett azoeiáidenaokraták üldözáoében és most a iárgyatégon IS gpiikoín^-ot Untért be csak ebből ax időből. De igazi bűit tettei KS8-ban kezdődtek, amikor Gfibbeh megbízásáhél Prágába utazóit. Amikor a Mtléri ácftoai Prá- yál»a ért, Feehner & dostziébm msmí- éoi&a át a űestupém&k & m9e»sá£stmet •te»»*“ Uttdfdt. Misi »«niiriai «imt eabet ssHeía aj- ttógíró“ oef&nköaöti egy ikrfcösßontbo, *aet W&atti&eam brosúrákat '«Berkew- itetteA lCzgt. F«wta»er. teegg atsdan gyanút eiosaiaaeftn, ssiníén irí egy röp- irntoi; „Hitler háborút akar" sáminei. Szerkesztőtársait, kiadóját és a terjess- töket aztán 'sajátmaga tartóztatta le a bevonulás után. A párizsi esküdtszék különhea ezekéi az adatokat saak megemlítette a vád­iratban. Fechner azért kapta éppen a franciáktól a kötelet, mert mint Otto Abetznek, Hitler franciaországi hely­tartójának süjtófőnöke, közreműködőt az ellenállásban résztvett és étéri ka- lálraitéli francia •újságírók- kivégzésé­ben. Bgy egéssen újszerű bű» fogalmát is megemlíti a vádirat. Fechser ugyanis a kóTlaboréns fran­cia újságírók között,, mint nagy teáin teíya német, arra hívta tol az áruló taj- ságíró&at, hogy jelentsék fel nále- m,tí- fasiszta kűilégáikai. ö assjd a* elítélték órtéktíví* jutelmam g íaUelentŐkét. Most banda nemzeti vagyon elsikkasz- tám miatt is vádat emelték Fechper el­lep, aszal *e indokolással, hogy a íasias- tái- vagyonát Úgyis, sibibotb voláa’ az állam, yoohner ugyanis becsapta fa- •iszta kollégáit: marm tette «»ebre miéo- mkii mgnomét, Á kormánya Szövetséges Ellenőrző Bizottság és a diplomáciai kar tagjai a köztársasági elnöknél ás áj esztendő első napján Tiláy Zoltán köztársasági elnököt a ma­gyar közélet és a társadalom min­den rétegének képviselői felkeresik jókívánságaikkal. A sort délelőtt V<11 órakor a nemzetgyűlés elnök« és aielnökei nyitják meg, majd U-kor a kormány tagjai jelennek meg Nagy Ferenc miniszterelnök vezetésevek hogy jókívánságaikat tolmácsolják. Fél 22 árakor a Szövetséges El lenőrző- Bizottság tagjait fogadja s köztársasági elnök., majd 2$ drai- kor a budapesti diplomáciai testü­letek tagjai következnek, elsőnek Puskin, a Szovjet-Ünió magyaros szát/i követe, teljes testületével, majd az Egyesült Államok, Nagy- Britannia és a többi államok kő* vétségéi. Egy óidkor Szakosíts Ár­pádnak, a teryé’uyhatósác elnöké­nek vezetésével a főváros ötvesi- tagú küldöttség® jelenik meg. Bs- utam « honvédség, a rendőrség, majd * társadalmi egyesületek — 2-". ? á-ó .-.-I Uv F. xrr^A irmvn A ite Kálmán Oszkárt baleset érte előadás közben a színpadon . XAfittüc Okűít, a Mttat tmzam, # »Stefiéi te**Sé1»fe! «SSeűAria hív 'neawitotte » tesfeájia. Am OpsrelrtR «Hegy«* eUtdUm mN# émmaii. Több magasállásű katonai és rsrilpáfi személyt lets* tózattaU a köztársaság iPűpslfiRífcare irányuló összeesküvés miatt- ■ ^Miéri W§r&ték- Bálnoki ! reréss Wg:‘ 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék