Világosság, 1947. január-március (3. évfolyam, 1-73. szám)

1947-03-14 / 61. szám

l'ito tábornagy fogadta Szántó Zoltán balgrádi magyar követet Joszip' Broz Tito tábornagy, jugo­szláv miniszterelnök szerdán dél­előtt ár Vladimir Vdebit kiilügy- miniszterhelyettes .:elonlétében fo­gadta Szántó Zoltán belgrádi ma­gyar rendkívüli követei ée meg­hatalmazott minisztert. Tizeaöíévi kényszermunkára ítél­ték Bcísckiyuer Attila megkiuzójái. A népbíróág Keresztély-tauaesa s: erdán hozott ítéletet Angyal László székesfővárosi tanító bűn­ügy ében, akiiek parancsnoksága a'p.tt vergődő században szolgált és ez 7”'odctt kínhaláláig Bet schauer Atlila, a magyar sport büsa" esé-ge is. A népbírcság Angyal Lászlói Lihi&r-ek mondva ki háborús és r. ebenes bűnöseié’-menyekben ős t' "tesztendei kényszermunkára ítélte. A „Newsweek“ című amerikai lap most Budapestre érkezett február 17-1 száma közli, hogy Jugoszlávia háborús bűnösként kikérte a német, országi amerikai zóna hatóságaitól Horthy Miklóst. A „Newsweek“ hozzáfűzi, hogy az amerikai hatóságok még nem dön­töttek Horthy kiadatásáról, a volt magyar kormányzót azonban Bajor­országban katonai őrizet alatt tartják és jelenleg folyik ügyiben a kato­nai hatóságok vizsgálata, amelynek eredményétől teszik függővé Horthy további sorsát. Az amerikai hetilap érdekes hire tehát végleg megcáfolja azokat a bizonyos magyar rerkciós körökben előszeretettel terjesztett fciresz1 élé­sekéi, hogv Horthy Miklós, akit súlyos felelősség terhel a magyar népet írt háborús katasztrófáért és a 25 éves ellenforradalom gaztetteiért, sza­badlábon ,o'őkelő vendégeként az amerikai megszálló hatóságok ven­dégszeretetét élvezi. Erről, a fenti híradás szerint szó sincs, Horthy Jtíiklós ugvarúgy katonai őrizet alatt áll, mint a többi háborús bűnös és reméljük, hogy ügyének kivizsgálása már nem tart sokáig. * FELSZÓLALÁSAI ÉS vitái a moszkvai értekezleten A „négy nagy“ moszkvai konfe­renciáján tegnap délután Benin külügyminiszter válaszolt Molotov keddi beszédére. Bcvin elismerte, hogy Molotov adatai a nyugati német zónákban lévő német katonai egységekről megfelelnek a valóságnak, de két- ségbevonla a szóbanforgó egységek katonai Jellegét. Több más kérdésre vonatkozólag felvilágosítást kért Molo’.ovtól (kü- löuöeeu a Szovjet-Unióban lévő né­met hadifoglyok létszámáról), majd kijelentette: nem helyesli, hogy a demilitarizációra vonatkozó utasí­tásokat adjanak ki addig, ameddig a különböző véleményeket nem si­kerül összeegyeztetni. Marshall tábornok lényegében csatlakozott a Bevin által elmondot­takhoz, B'ulault francia külügymi­niszter pedig a német haditermelés likvidálásának sürgős megoldása mellett szállott síkra. Molotov tudomásul vette Bevin válaszát a brit övezetbeli német ka­tonai alakulatokra vonatkozóan. Az ilyen fel világosi tások — nézete sze A gyanú — megöli • szerelmei. • szerelem — elsöpri ■ gyanúi: JOAN FONTAINE CARY GRANT HOLNAP PBEMIEK Scala - omnia K. K. O—Mopex-fllm rint — elősegítik a helyzet tisztázá­sát. A továbbiakban Molotov kije­lentet le, hogy a Szov.'e'.-Ünió kész ség esen közli a kezén lévő nc me< hadifoglyok létszámát, feltéve, ha l többi nagyhatalom is hajlandó ilyet, természetű adatokat szolgáltat ni. Molotov ezután leszögezte: Bevin alapjában bevallotta- hogy Német­ország brit övezetében katonai ter­mészetű alakulatok találhatók. Ezek I tagjai Hitler katonái, valamint azok külföldi csatlósai. így a jugo­szláv királyi hodetmg tagjai, An­ders katonái, csctnik- és Szújasi- bandák és mások. „Meddig hajlan­dók vájjon ezeket az alakulatokat fenntartani?“ — kérdezte Molotov, majd hozzáfűzte, hogy ezek a kato­nai tömörülések megmérgezik a le­vegőt, tehát haladéktalanul meg kell tisztítani tőlük a légkört. A külttgyminiszterlielyeUesek a német békeszerződés fonná iáról vi­táztak. A szovjet küldöttség véle­ménye szerint alkalmat kell mini a majdan megalakuló német kor­mánynak. hogy véleményét kinyil­váníthassa és azt ajánlotta- állapod­janak meg a szövetséges hatalmak egyrészt egymásközt, másrészt Né­metországgal. A NOT Bojta-tanácsa szerdán tárgyalta dr Kersch Ferenc szegedi ügyvéd népelleues bűnügyét. Kersch a gyászos jobboldali ura­lom alatt az ügyvédség csúesszer- vezetének, az úgynevezett Országos Bizottságnak volt a titkára. Kersch volt az előadója annak az igazságügyminiszteri javaslatnak, amely 19i2-ben a numerus nullus bevezetését követelte. A szegedi népbíróság dr Kerschet felmentette, azzal az indokolással, hogy az ügyvéd közleményeiben és a javaslataiban tulaMórképpen a Kamara többségének állásfoglalá­sát fejezte ki és kényszerhelyzetben járt el. A NOT Bojta-tanácsa az első- bíróság ítéletét megsemmisí­tette es Kersch tevékenységét népellenes bűntettnek nyilvání­totta. Nem állapíthatta meg, Angol részről ellenvetéssel éltik, azzal, hogy nem tudni, mikor ala­kul meg a központi német kor­mány, amerikai részről pedig „bé­regyezséget “ javasoltak „békeszor- ődés“ helyett. Visinszkij erre ironikusan jelen­tette ki: — Két nyalat kezdünk most egy­szerre kergetnif Tudomásom sze­rint még senkinek sem sikerült két nyulut egy lövéssel le erítenie, ta­lán csak Tarrasconi Tártarinnak aki azzal dicsekedett, hogy egy csa­pásra harminc oroszlánt ülőit agyon. Hosszas vita után az amerikai külfigyminiszterhelj ettes végülis el­állt javaslatától és elfogadta a „német békeszerződés" kifejezést. Moszkvában egyébként fontos ta­nácskozások folynak a Szovjet-Ünió nyugati nagyköveteinek bevonásá­val. A jelentéstételre Moszkvába érkezett Novikov washingtoni szov­jet nagykövet után a szovjet fővá­rosba érkezett a londoni szovjet nagykövet is és beavatottak mára várják a párizsi szovjet nagykövet ideiglenes hazatérését. hogy Kersch kényszer hatása alatt működött, mert — miként a NOT ítélete mondja — az ügy­védség mindig az általános em­beri jogokért köteles küzdeni és az ezzel ellentétes tevékenységet a többségi álláspont sem ment­heti. A NOT Bojta-tanácsa dr Kersch Ferencet jogerősen hathónapi bör­tönre ítélte. A SZÍNHAZAK MAI MŰSORA Operahál: Pique Dame (6). — Neinzotf Színház: Kaméliái hölgy (7). — Nem­zeti Kamaraszínház: Hullámzó vőlegény (7). Vígszínház: Pilátus (7). — Belvárosi Színház: Könnyű préda (7) - Pesti Színház: Váratlan vendég 17). - Művész Színház: Vidám kísértet (7). — Madách Színház: Egerek és em­berek (7). -*■ Fővárosi Operettszínházi Okos mama (7). — Mcdgyaszsy Színház: A era’ád bau marad (7). - Magyar Szín­ház: Nincs előadás. — Pódium: Mcottórdálno- kok (Vi8). — Kamara Varieté: Francia Sa­láta (7). — Royal Varieté: HöIgyváJasz (7). Végre egyszer súlyosbított! A szegedi népbíróság felmentette, a NOT hat­hónapra ítélte dr Kersch Ferencet, az ügyvédi numerus nulius egyik előadóját RAZZIA Zsámbékonés környékén SS-ek és volksbundisték után A vidéki főkapitányság mára vir­radó éjjel körülzárta Zsámbék köz­séget. A rendőrök minden házat átkutattak, igazoltatták a lakossá­got s visszaszívárgott volksbundis- tákat és SS-legényfeket kerestek. A razzia során eddig 16 volt SS-legényt fogtak el. A razzia lapunk zártakor még tart. A vidéki főkapitányság ugyan­csak körülzárta Pclbárt községet, ahol egy SS-legény került kézre. A köztársasági elnök vasnríifap este-rádió- szózatot mond Tildy Zoltán köztársasági elnök vasárnap este a magyar rádión keress ül szózatot intéz a magyar gazdatársadalomlioz. Horthy Miklóst mrikai műik vették Molotov, Eevin, Marslralp Idailt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék