Világosság, 1947. január-március (3. évfolyam, 1-73. szám)

1947-03-14 / 61. szám

fcs® «R, Swgy a maämä vá&MsMtet | nm SayraHm ASamokr» • 6a ®sí^s,}rítséfe. Ab er—.uérayek győri« j abban, bogy a kongresszus h&teaa •ftrni ban nagy íeí#lőa»é* nehezedik I seem benéz & felelősséggel. 99Egy nemzet vezére hék&ifiöben sahn még Ilgen síkig os leíjeíenté&ekeí nem telt“ m írja a Búiig Herald Ttysman elnök boraid« óriási fel­tűnési keltett világszerte. Ma'reg­gel még csapán az angol sajtó első visszhangja, valamint néhány «me­trikai állásfoglalás ál! rendelke- fciarÄ, Moszkvából és Párizsból, va Insftint a közvetlenül érintett Athén- bój. és Ankarából még nem érkez­tek be a beszédet értékelő jelenté­sek, Á ma raeggoii angol lapok vegyes fogadtatásba» jróazesitik as amerikai elnök be­esődéi. A munkáspárti Djilir Herald szerint egy nemzet vezére béke­időben soha még ilyen súlyos kijelentéseket nem tett, Kern lehet tartós a világbéke — írja a szocialista lap —. ha nincs meg a kölcsönös bizalom a nagy­hatalmak között A Daily Herald räumtet arra, hogy Truman- be­szédének legerősebb tényezője a pesszimizmus volt, ez pedig nem túlzottan konstruktív. A lap vezércikke felhívja aa amerikai dolgozókat, hogy har. coljának továbbra is a nagy­hatalmak egységéért A Times és a konzervatív Daily Telegraph más értelemben kom­mentálja Truman kijelentéseit A Daily Telegraph szerint Truman beszéde a görögországi angol poli­tika igazolását jelenti. A kommunista Daily Worker vi- «sont éles támadást intéz Truman ellen. mAs^ílnők beszéde még job­ban megerősíti az amerikai külpoli­tika agresszív és reakciós természe­tét“ — írja a kommunista lap, amely ezután kijelenti, hogy Gö­rögország -és Törökország egy csa­páéra Amerika gyarmati függvé­nyévé válhat ik. Amerikában kongresszusi körök­ben eltérőek a vélemények arra vo­natkozólag, hogy a kongresszus mindkét háza símán megszavazza-a a Truman álfal javasolt 400 millió dolláros támogatást Görögország és Törökország részére, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb amerikai kötelezettségeket Vandenberg republikánus szená­tor, _ Byrnes volt külügyminiszter egyik legfőbb tanácsadója, a szená­tus külügyi bizottságának elnöke hangsúlyozta: ss amerikai külpolitikának fel. tétlenül megértő és baráti ví­szonyt kell teremtenie & Szovjet- Ünióval. Más szenátorok és vezető politiku­sok súlyos aggodalommal tekinte­nek Truman poltikája elé — jelen­tik ma reggel Washingtonból —, amellyel az Egyesült Államok újabb, rendkívül terhes nemzetközi kötelezettségeket készül vállalni. Truman amerikai elnök kongéesz- szusi beszédét Kanadában i® némi elégedetlenséggel fogadták. Ottawá­ban számolnak azzal, hogy Saine- Laureni külügyminiszter csütörtöki beszédében ezt se elégedetlenséget részletesen meg fogja indokolni. Helyszíni szemlén tisztáz­zák a váci ellenforradalmi gyilkosságok ügyét A* 1938-68 magyar tisztek elhur­coltak a váci fegyhésból tíz politi­kai foglyot, A város halárában ki­lencet agyonlőttek közülük, a tize­dik pedig sebesülésekkel kórházba került. Az eset után Baitner Géza alezredes hirdetményt tett közzé, amely szerint a foglyokat szökés közben lőtték agyon. Akkoriban a Népszava cikksoro­zatban bizonyította be. hogy; közön- séges ellenforradalmi gyilkosság történt és megnevezte a gyilkossá­gok magyar résztvevőit is. Az ügy­ből sajtóper lett és a cikk szerzősé­gét Szőke Lajos vállalta. Á főtárgy a.! ásoa Töreki/ tarai os- elnök természetesen igyekezeti el­kenni a Horthy-terrorisíák szere­pét, a gyilkosságban. A felszabadu­lás után az ügy szereplői közül a Népszava cikke alapján letartóztat­(dk Jámmdedk Mártott töh&ánaff&at. Jánoséeák a vádirat állításaival szemben kijelenti, hogy es áldom' tok elhurcoláfiánál nem 8, hanem s szolgálati jegyet aláíró máeik fe­hérterrorista volt jelen. As '3gy koronateanja b váci fesshm egyik, politika foglya, sk! eelláj-1 ablakából látta, ho*r a csoport kísérésében Jámmésák Márti® la sésstveti A védelem eszel snSrvben a*í állí­totta a legutóbbi ^tárgyaláson, hogy abból' a cellából, ahol a tánc fogva volt. no*» is lehet as udvari látni. A népbíiró«ág Tvttekd&nécsa h perdöntő kérdés tiastásáaára helyszíni szemlét, rendelt el a v&ei fegykássba», amelynek megértésé után Vácott folytatják le a főtár- pyaldst é$ hirdetnek ítéletet ess ügyben. ' Illetékes washingtoni magya» rázai Truman beszédéről Háa bseSvüvSS® aaerdóa M&a SdtaffiSie, hass abbé) a 4M mSItíti éali&r- ÜS, amelynek BiegsssvalásAt Trum«» elsők amciifeal kongressiustó! kérte, ®5rtSgor*ság Sä» millió dollárt kap és 139 millió dollár Jut Törökországnál,. A szóvivő köziül« a Heater Iroda munkatárséval, hogy Görögország ezenkívül körülbelül 39 millió dolláros segélyt kap. Illetékes helyről közölték, Tru- elnöknek az a kijelentése, hogy „amerikai polgári és katona; személyzetet küldenek Görögországba, éa Törökországba“, nem Jelenti aat hogy amerikai katonai alak álatokat b tildének a kérdéses országokba,, mert ar elnök külön ki­emelte, hogy ezek leiadata az „újjáépítési munkál slot Mtilvlasgá'.ása" és a «kiválasztott görög ás török személyzet tstasf«ásókkal ellátása, aíatólaj kikép- Mas*. tJíTI“) T Párizs, London és Kew-Yoih Baiipesten a* 6 kirobban« alkar a Szerelmek városa Ua Bnfanla da Paródia A évad legszebb fílmfe! 4. pnaalcrhétra pralangálvs KAHA.RA t. '!*■ I I te vasárnap d. •. %J8 érakor •anepj dfsaelöadások (Parsme-aim) € WúmssM Péntek wa hl u internálják a hlteiszerzá, kijáró Sánta Miklós volt karcagi polgármestert Karcagi gazdálkodók azzal a pa­nasszal fordultak a pénzügymi­nisztériumhoz, hogy az Országos Földhitelintézet elutasította vető­magra és. állatvásárlásra igényelt hiteleiket, viszont azok, akik ár Sánta Miklós ügyvéd, volt karcagi polgármester útján terjesztik elő kérelmüket, hitelt kapnak. A pénz­ügyminisztérium bejelentésére a gazdasági rendőrség megállapította, hogy dr Sánta Miklóst, aki a régi rendszerben Karcag város polgár- méstere volt,\a felszabadulás után egyévi börtönbe és tízévi hivatal­vesztésre iíélték népellenes bűncse­lekményei miatt. Büntetésének ki­töltése után rendszeresen foglalko­zott kijárásokkal és 10—12 százalék jutalékot kért a karcagi gazdáktól szolgálataiért. Ezzel uzsora vétségét követte el, mint nem igazolt ügyvéd pedig ziigírássatot folytatott. A volt polgármestert most internáldsi ja­vaslattal a toloneügyosztályhoz küldték át Sérosí, & tésztagyáros botrányos magyarszínházi kalandja után Siófokon a fúrdótelep kibérléséről tárgyal Júniusban sárt A ma tartják a zágrábi vá- agyarorezági Szövetséges Ellenőrző Bizottság mellett mű­ködő jugoszláv delegáció értesítette a külügyminisztériumon keresztül a kereskedelmi minisztériumot hogy a zágrábi nemzetközi vsáért nem április 26 és május 5-e között tartják meg. hanem annak idő­pontját W május 31—június 9-e kämt éümy fatíék Március 10-én bezárták a Magyar Színház kapuit. Kilenevenegy al­kalmazott maradt családjával ke­nyérkereset és szerződés nélkül, Sárost Ferenc volt kávés és tészta- gyáros színházvezetési kalandja után.. Sárost ügyei csak róssban is­meretesek. Évekkel ezelőtt a Mig­non, majd a Parisette kávéházak tulajdonosa volt Ekkor ismerke­dett meg Teickmann (Bodrosi) Ernő Sím vállalkozóval. Telchmann közismert pénzkölcsönző volt, pén­zelte Sárost kávéházi vállalkozását is. Az üzlet nem vált be. Először a Mignon kévéhez csúszott Mi Sárosi kezei közül. Később nem tndfta a Teiohmahntól felvett pénz kama­tait" fizetni s a Parisette kávéhás&t is át kellett adnia társának. Sárosinak 1946-ban — ekkor már tésztagyára volt — kedve támadt színházi vállalkozáshoz, Aa akkor tőkés nélkül hányódó Magyar Szín­ház iránt kezdett érdeklődni. Szín­házi berkekben fiterjcseteííe, hagy SOúűúO forintnak megfelelő 23,000 dollár birtokában van. Est aa Srs- «neget hajlandó s vállalkozásba fektetni A fővárostól a Művészeti Tanács ajánlására kapoti engedélyt. Pénae nem volt, a fővárosnál fedesetnélküH csekket tett - 1® biztosítékai. Ekkor ismét pán zkölésönzőhQz fordult, akitől Ml.000 forintot vett fel magas uzsora kamatra. Ebből az összegből indította meg színházi yáljalkozását, a „Janika“ című víg­játékkal. A darab kitűnően ment, úgy látszott, hogy az új tőkés be­vált és rendbehoEza a Magyar Szín­ház kósza ügyeik- A színház bevételéből elégített® ki ®z uzsorást, akinek legalább százszázalékos kamatot fizetett ki. Viszont régi ügyeit is a bevételek­ből fedezte. így a bevétel teljesen eltűnt. Sáros! féléves pályafutása alatt körülbelül 256.003 forinttal káro­sította meg az államot, a szín­házat és mindenkit, akivel dolga akadt. A szerzők 10 százalékos jogdíját — amelyet a megállapodás szeriret he­tenként kellett volna kiegyenlítenie — nem Szőtte időben, még ma is adós 12.000 forinttal. Adók címén 17 százalék levonását állította be. bár ezek még a 10 százalékot sem érték el. Adót viszont egyáltalában nem fizetett. A „Janika“ hiába volt kasszasiker, Sárosi működése bu- kásre ítélte a színházat, A Mzzferinios" jegyeket && egyik színházjegy irodának íí- tieabáromfori^toö bánok adta U Ezeket Teichtrutnn-Bodrosi hét fo­rintért váltotta be. Áss üzemi bi­zottság látva a teljes osődöt. pa­naszt emelt a fővárosnál. Sárosé visszaadta as engedélyt, az állaim, a színház és a szerzők megkárosí­tása után tovább állt. nyakig hagyva a színházat az adósságban. Aratóján máris kirándult Sió­fokra. ahol a fördőiele.p kikér* léiéi és megnyitását tervezi. B©sa®ter Intim A magyarországi német tartozások és követelések bejelentése A Magyar Közlöny jsároins S-j «zárna kosai te a £080/1947. M. S. ara rendotetet, amely & SzovjoMJmá- aak átadott mu&yarorssági német- válíaiatoMal ás in^£kizmkka! kap*- owslato» te?tosáíS«& és k5v®teié»aV. bejelentését szabályos*», A rendelet érteiül éhen be kell je­lenteni a rondáiét mellékletébe felsorolt vállalatokkal szemben. 1945 január 20-áu bármilyen jog­címen fennállott követelést és tar­tozást, továbbá aa ilyen vélláiat vagryonákos tartozó ingatlaará vagy Ingóságra vonatkozólag 194» január 20-án fennállott bármilyen jogot Be kell jelenteni továbbá a szó­ban lévő vállalatokkal «zömben szol­gálati jogviszony alapjára támasz­tott, 1945 január 20. után msééken&é vált olyan követelést, smelyot a munkaadó vállalat nem egyenlített ki (hátralékos munkabér, felmon­dási illetmények, végkielégítés, nyugdíj, »tb.). Végül be kell jelenteni minden olyan követelési és jogot, amely a Szovjet-Üniónak átadott ingatlanra vonatkozólag 1945 január 2G-áa fenn­állott A beMeutésben «15 kell adni & követelés vagy tartozás jog­címét tőkeösszegét és járulékait keletkezésének időpontját, lejára­tát,'as esetleges valbrizációs kikö­tést biztosítékokat az egryiitt- kötelezetteket az 1945 január 26. után teljesített fizetéseiket és idő­pontnak a fizetett összegnek és an­nak feltüntetésével, hogy a fizetés kinek kesséhea történt A bejelentést legkésőbb március 17-ig a Jóvátóteli Hivatalhoz (Bu­dapest VIL Bum back Sebestyén ace* lX) kell megtsnni A bejelentés eimuksztáaa eseté­ben a bejelentési kötelezett«^ áü eső követelést bírói álom tfhfeé

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék