Világosság, 1947. január-március (3. évfolyam, 1-73. szám)

1947-03-13 / 60. szám

600.000 forinttal támogatja a főváros a színházakat TESTEMÉI SZÍNHÁZ Jl szovjet színházak érdekes újdonságai Moszkvából Jelentik: A szovjet szín­házakban legújabban bemutatott njdcn- eágcfe nagymértékben fölélénkítették a szovjet színházak óletét. A darabok legtöbbje a jelenkor időszerű problé­máival foglalkozik. A mosrfrvai mű vész - színház Csiarkov Borisz „A győztes“ című darabját mutatta be, amely rész­ben „A nagy fordulópont“ című filmjé­nek feldolgozása és a háború egyik epi­zódjával foglalkozik. Az idény legna­gyobb sikere ,^éz ifjú gá.da“ című F adojerv-darab, amely egy népszerű re­gényből íródott. Ezt a darabot egy le- ningrádí és két moszkvai színház játssza. Több észtországi színházban az »,Élet a fellegvárban“ című Jakobzon- színművet adják elő, amely egy ókori nye&vésztanárt mutat be. aki egész éle­tében kerülte a politikát, amikor azon­ban a németek megszállták az országot, a fasisztaellenesek közé állt be. Szimonov Konstantin új darabja „Az orosz kérdés“ Lettországban került be­mutatásra. Ugyanakkor Kosztodban és több más színházban is próbálják. A darab az amerikai sajtónak a Szovjet- Uniót rágalmazó kísérleteit mutatja be. A Zeneművészeti Fűiskola Ifjúsági Egyesülete I. zenekari hangversenyét rendezte kedden este az egyesület Bar­tók Béla-emlékalapja javára. Az intézet nagytermében megtartott hangverse­nyen Sallay Iván — Fcrencsik János karmester növendéke — vezényelt. Sal­lay Iván ntánzóképességéről híres tagja az operaházi zenekar hegedű csoport jó­nak. Ügy láttuk azonban, hogy ezúttal nem élt ezzel a csakugyan feltűnő ké­pességével s nem utánozta eléggé taná­rának közismerten célirányos és tetsze­tős 'vezénylőmozdulatait. Ettől elte­kintve, viszont első nyilvános szereplé­sét beszámítva, szakszerűen látta el karmesteri teendőit. Tanára, Ferencsik János a zongoránál működött közre és Mozart A-dnr versenyművének magán- szóiamát játszotta el. A szépen össze­állított műsor ezenkívül még Bach III. brandenburgi versenyét, Corelli gyö­nyörű „Concerto grosso“-ját és Mozart „Haffner“ szimfóniáját tartalmazta. A főváros most elkészült pótkölt­ségvetésében a közművelődési ügy­osztály előirányzatai között 500.000 forinttal szerepel az állami és ma­gánszínházak támogatása. A rendes költségvetés erre a célra 100.000 fo­rintot állapított meg és így ha a pótköltségvetést megszavazzák, az 10 íC—1947-es költségvetési évben 500.000 forinttal támogatja a, fővár A Világosság annakidején hírt adott arról, " hogy mintán Sárosi Ferenc, a Magyar Színház' igazga­tója nem teljesítette szerződésben lefektetett kötelezettségét a színház társulatával és műszaki személyze­tével szemben, távozott a színház igazgatói székéből. Távozása után a színház üzemi bizottsága ideiglene­sen átvette a színház vezetését, amíg az új koncessziós személyét a főváros illetékes ügyosztálya ki nem jelöli. Most váratlan fordulat következett be a Magyar Színház ügyvezetésében: Tegnap este a „Mimóza“ előadá­sát a színház már nem tartotta meg #s a jegyvásárló közönsé­get bezárt kapuk fogadták. A Magyar Színház bezárásával kapcsolatban a Világosság munka­társa jólértesült helyen a következő információt kapta: — Ismeretes, hogy a városházán fontos tanácskozások folytak a Magyar Színház további ügyvitelé­nek biztosítása érdekében. Komoly ros az állami és magánszínházakat. A főváros 50.000 forintot szavazott meg a Nemzeti Színház újjáépíté­séhez. A költségvetésből kiderül, hogy a folyó évben a Belvárosi Színház 150.000 forintjába kerül a óvárosnak, míg a mozivá átalakí­tott Városi Színház több, mint négy millió forintot bevételez. terv volt az, hogy a Nemzeti Szín­ház társulatának egy része Major Tamás vezetésével átköltözik a Magyar Színház helyiségébe a „Kaméliás hölgy“ sorozatos előadá­sává1. A Nemzeti Színház társula­tának ilymódon tervezétt vendég­játékára a kultuszminiszter enge­délye lett volna szükséges. Ez az engedély azonban késett. — Ilyen előzmények után a Szí­nészek Szabad Szakszervezete, a Művészeti Tanács és a főváros nem tudott megállapodást kötni az új koncessziós személyét illetően. A főváros illetékes ügyosztálya most vonta vissza Sárosi Ferenc játszási engedélyét és ilyen kö­rülmények között a színház kénytelen volt bezárni kapuit. — Minden valószínűség szerint a hét folyamán a Szakszervezet, a Mű­vészeti Tanács és a főváros további tárgyalásokat tart annak érdeké­ben, hogy a Magyar Színház jövő­jét biztosítsák. Elhalasztották a pozsonyi tárgyalásokat Április 8-án Bernben Európa Kupa és KK közgyűlés A Magyar Labdarúgók Szövetsége meg- blsottainak már a muUhóLn Pozsonyba kel­lett volna utazniuk. hogy ott letárgyal ja* a ki és visszavándorolt futballistáink, vala­mint a magyar-csehszlovák sporté rl^t* esések ügyét. Az MLSZ azonban FozsoKyból érte­sítést kapott, hogy a tárgyalásokra csak március 28-án és 29-én kerülhet sor. amikor Is dr Ofner Alfréd, Klein Aladár, Ke yerofi Árpád és Sebes Gusztáv képviselik cä MLSZ-t­Itt irjnk meg, hogy Bernben április 8-áis fi! össze az Európa Kupa és a KüzépeurópaS Kapa Bizottság, amelyen Magyarországot dr Rica István Igazságügyminiszter, a Lab­darúgó Szövetség elnöke és Kenyeres Árpád., az MLSZ főtitkára képviseli. Ebből az alkalomból beszélgettünk a fenti ügyekről Kenyeres Árpáddal, aki a követ­kezőket mondotta: — A *•” r- csehszlovák spőrtkapesclatok felvételére srjnos, egyelőre kevés a remény. Ami az Európa Kupa és a KK ügyét Illeti, az most Bernben dől maid eh Hogyan, mi- kép, f"Icg mikor kezdődnek meg a mérkő­zések és kik vesznek majd ezekben részt, mint ismeretes, az Európa Kupáért a részt­vevő országok válogatottjai küzdenek majd, míg a KK-ért az egyesületek csapatai. Az EK-ban a múltban rajtunk kívül az olaszok, csehek, osztrákok, románok és a jugosz'A- vok vettek részt és most az lesz az indítvá­nyom, hogy hívjuk meg a Szovjet-Űniót b* az Európa Kupa mérkőzéseire, amelyet vi­szonossági alapon játszanak le. vagyis egy­szer Itthon, másszor az ellenfél országában. A fentiekből láthatjuk, hogy az fJősporít&l együtt megindult n sportrUplomaíák mun­kája Is, amely remélhetően épen olyan ered- m/r,ves less, mint csapataink külföldi sze­replése. Ott leszünk-e? Párizsból jelentik: Március 30-án nemzetközi mezed futóversenyt rendez­nek Párizsban, amelyre az angolok igen erős csápatot küldenek. Az angol csapat tagjai a következők»: A. Robertson, Smith, Jones, Cbivers, Olnay, Herbert, Ascher oft, MensbaH, S. Wooderson. Még kétséges, hogy Woodersou résztvesz-e a versenyen. Wooder- son a legutóbbi angliai mezei Vers«®yon a hetedik helyen végzett g különben is a kö­zelmúltban Oslóban elért 5000 méteres győ­zelem ntán kijelentette, hogy nemzetközi versenyeken többé nem vesz részt. A SZOCIÁLDEMOKRATA sportorvosok ma, szerdán este fél 7 órakor a Palaceban a !abdapúgó játékvezetők pedig pénteken 6 órakor az MLSZ székházában tartják érte kezlefüket. Sárosi volt igazgató enge­délyének megvonása miatt zárt be a Magyar Színház j. s. A buenosairesi „Nuova Musica“ társaság ezidei műsorába felvette Jemuitz Sándor, Bővel, Hindemith es Darius Milhaud kamaraműveit, ■=3= Ax Űj Operabarátok Egyesülete va­sárnap délelőtt előadást rendes az Operabálban a munkásság számára. Előadásra kerül a .Sevillai borbély“ az Egyesület ösztöndíjasainak és az Opera- háznak azzal az együttesével, amely csak nemrégiben aratott nagy sikert ezzel a teljesítményével. Az Üj Opera­barátok Egyesülete a jövőben több elő­adással is szolgálni kívánja a magyar munkásság zenei nevelését. =a»= Beethoven halálának 120. évfor­dulóját a Szovjet-Unió valamennyi nagyvárosában megünneplik. MOZIK MŰSORA: ADY: Arat a vihar (3, 5, 7; szombat, vasár nap 1 érakor is). Ol7’Y ítél.: 128-129): A két bűvészinas f'lti szombat, vasárnap Vz2 órakor is). COl: , 1 \ (te:.: 133-98S): A két bűvészinas U 3: vasárnap és ünnepnap Vil2 órakir isi ELI..: Arat a vihar (*/*4, ^6, Ve8; szómba vasárnap és ünnepnap V*2 órakor is). KAMARA (tel.: 428-901): Szerelmek város 3 V*6, 8; szombat, vasárnap és üanepna’ V»1 órakor ie). lu2Y?: A,0lria> Bélsziget királynője (V* */e6, YbS; szombat, vasárnap és iinnepna V:2 órakor is) éSüDA: Puszták hőse; Hassal éjszakák (Vv JA6, V28) PALACE: A szerető két arca (11. 1. 3. S. 7, 9' PATHIA: Lehullt az álarc (4, 6, 8; ázom bat. vasárnap és ünnepnap i órakor is). PHöNTX: Gnadalcanal (11. i. 3 5, 7). tJGOCSA: Alvilág alkonya (3, 5, 7). ADRIA (Pestszentlőrlnc): Könnyelmű fiatal Ság {*/*:, !/i8). CORSO (Újpest, tel.: 429-033): Mrs. Minivé CAfi. </,8). JÓZSEF ATTILA (Rákospalota, tel.: 292-196) Egy csók és más semmi (5, 7; vasár és űr uepnap 3 órakor is). VILÁGOSSÁG (Pesterzsébet): Préri törvény (V*6, V*S). WEKERLE (Kispest): Rio Rita («, 8; vasái nap és ünnepnap 4 órakor Is). «üiiiiiinniiiiiíiúi’iiinnimiiiimimiiiiiiiiiHiiiininmiiniraiwiiiiwimi Csfitörtö] 1947 ÜL 1 Világossá* Az igazolásokat ellenőrző nyomozócsoport megállapítása: Százszámra dolgoznak a válla­latoknál tisztviselők, akiket soha senki nem igazolt A Világosság Irt arról, hogy az Iga­zolóbizottsági határozatok végrehajtá­sainak ellenőrzésére a Budapesti Nem­zeti Bizottság nyomozó csoportot létesí­tett. A csoport jelentése szerint nagy számban történtek visszaélések az ellen­őrzött vállalatoknál. A Szalay István villamossági részvénytársaságnál pél­dául több mint 60 tisztviselőt minded­dig nem vontak igazolás alá.. Korány András, a részvénytársaság fgyik ve­zető állásra alkalmatlannak minősíteti igazgatója ma Is mint igazgató műkö­dik. Fizetése havi 1000 forint és for­galmi osztalék. A Standard Villamossági Részvénytár­saságnál hatvannyolc tisztviselő máig sem került igazolás alá A tüzetesebb ellenőrzés során az egyik igazolt tiszt­viselőről, Hegedűs Ferencről kiderült, hogy löli-ben a nyilaskeresztes párt úgynevezett Prónny - különítményének volt a tagja, de ezt igazolása alkalmá­val elhallgatta. Az AEG Onió Rt. szerelőosztályának vezetőjét, Seeberg Frigyest 1945-ben dl lásától megfősz ották. Később mindé; indokolás nélkül újra Igazolás alá ko rült. Az újabb igazolóblzottsági határo zat Seeberget vezető Állásra alkalmat­lannak minősítette, ez azonban nem okozott különösebb gondot az AEG Uniónál, ahol Seeberg Frigyes ma is vezető állást tölt be. A Shell Kőolaj Részvénytársaság köz­pontjában, parafingy árában és fino­mítójában huszonötén dolgoznak, aki­ket soha senki nem igazolt. A vállalat alkalmazásában áll idősebb Breuercsik Lajos igazolási eljárásra utasított gé­pész, aki a dolgozók panaszai szerint most is munkásellenes magatartást ta­núsít. A Lóértékesitő Részvénytársaság ve­zérigazgatói állását ma is Scitovszky Aladár tölti be. Seitovszkyt az igazoló­bizottság vezetőállásra alkalmatlannak minősítette. Megállapítottuk, bogy a Lóértékesítő E. T. vezérigazgatója ál­lásában ma is megmaradt, annak elle­nére, hogy az igazolóbizottság ma­rasztaló határozatát azonnali hatállyal végre kell hajtani. A Budapesti Nemzeti Bizottság nyo­mozó csoportjának jelentéseiből kiraga ’ott néhány példi azt mutatja tehát, iOgy sok gyár, vállalat és üzem nem iajtja végre kellő lelkiisme élességgel íz igazclóbizcttságl hald ozalokat. Gyapfű és ingóra fonást és kárto­lását géppel minden mennyiségbeo rállsiom Vi,Szív u. 63.11.10. PERZSASZÖNYEO vétel, eladás Ungár, Király sees 14 é* Rákóczi át 42. Jókarban levő SINGER VARRÓGÉP elesés eladó. Budapest, X. Bodza neea 5L szám. Hirdessen a VHégosság-ban PALA TETŐBE BOTORRA PORTÁLRA Reformnál Tknmiem «. 4 T«L: 1X424 Olasz autóversenyző győzelme Egyiptom­ban. Kairóból jelentik: A Faruk király jf*- lenilétében lefutott kairói Grand Prix-t bt- olasz Franco Cortesii nyerte Oisitalia kocsi­ján. A 75 km-es távot 45 perc 49 mrp alatt futotta be, óraátlaga 98 km volt. A másod:k helyen Alberto Asoari végzett 46:02 perccel Piero Atruffi előtt, akinek ideje 46:03 pern volt. A franciák legesélyesebb versenyzője, Raymnod S&ugee az elődöntőben szerene&eí - lenül bukott e kartöréssel kórházba kellett szállítani. A verseny másik esélyese Louis Öhiiron az elődöntőben összefutott és a ko* osila felborult. Negyvenháromnapos csónaktúra. Még a nmlt évi balikón-i gyortértekezlet határozata, hogy június 1-től augusztus 15-i.g ausztriai vagy pozsonyi starttal a Dunán végig. Is egészen a Fekete tengerig Albánia, Ausztria, Bulgária, Románia, Csehszlovákia, Jugo­szlávia, Magyarország és a Szovjet-Űnió csónakosai részvételével 1880 km-es túrát, bonyolítónak le a Dumán, amely 43 napig tartana és a jelmondata: „A Duna a dunai népekéi“ A résztvevőknek naponta 44 km-t kell evezniök. Anglia nyerte a női aszt-alítennlsz Európa Kupát. Londonból jelentik: A női asztali- teDnisz Európa Kupa-mérkőzések döntőjé­ben Anglia és Csehszlovákia csapatai kerül­tek egymással szembe. A mérkőzést az angol együttes nyerte meg 6:1 arányban. CRISTOPH HALÁLSZOR1TÁSÁT elkerülheti-e Németh Sándor Enrópaba jnok 111 Erre a kérdésre pénteken ejste 7 órakor kap választ a főváros közönsége a Sportcsar­nokban. A többi viadal során Tas- nádv Jóséval, Montanez Teddy Steelel, Stefanovics Badu Lukács­csal csap össze. (X) A SZÍNHAZAK MAI MŰSORA Operabál: Bohéméiért (7). — Nemzeti Színház: Kaméliás hölgy (7). — Nem­zeti Kamaraszínház: Hullámzó vőlegény (7). Vígszínház: Pilátus (7). — Belvárosi Színház: Könnyű préda (7) — Pesti Színház: Váratlan vendég (7) - Művész Színház: Vidám kísértet (7). — Madách Színház: Everek és em­berek (7). — Fővárosi Operettszínházi Okos mama (7). — Medgya'zay Színház: A osor!ádiba.n marad (7). Pódium: Mesterdálno- kok (V«8). — Kamara Varieté: Francia Sa­láta (7). — Royal Varieté: Hölgy-válasz (7). VILÁGOSSÁG A Szociáldemokrata Párt nnnilanja Főszerkesztő: KÉTHLY ANNA Felelős szerkesztő: GERGELY ISTVÁN Felelős kiadó: FENYVES JENŐ A szerkesztőség és a kiadóhivatal telefon­száma: 137-562 (—565). Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII, Conti ncca 4. ___________ Világosság Nyomda Rt.. Bndapeet VTU. Conti ncca 4. — Felelő, aynmdaveaetős EPEK ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék