Világosság, 1947. április-június (3. évfolyam, 74-145. szám)

1947-04-01 / 74. szám

állományi sói icrolye Budapest, 3. év, 74. szám íljabb zap or csők PS Á c s e peli asiyagyilkos drámai vallomása Kedden folytatják a lásokat „A Holnap** ügyében Mától tiszta búzakenyeret sütnek a pékek Mm remMkíviiti mAnisztertauács tár§ymlfa a ntm.gymr»csehszlovák 'megállapodást A kormány tagjai ma délelőtt tizenegy órakor rendkívüli I rint a pozsonyi esekszJovák-magyar !akosságcsere-egy«anény .j^íJszíeríanácsot tartanak. A mnuszteróanácscM, amelynek ősz- megállapodásairól tárgyalnak. A pozsonyi tárgyalások időköz- szehívására a ma reggeli órákban került sor, értesülésünk sze-lben tovább folynak. SZAKASITS ÁRPÁD BEJELENTETTE: A szocialista pártok a délkelet­európai államok egységes1 tervgazdálkodását akarják Szakasitt Árpád a parasztkort- gresszuson mondott beszédéiben fel­vetetté a délkeleteurópai tervgaz- ttállzodás történelmi jelentőségű - gondolatát A Világosság munka­társa a nagyhatású beszámoló a ián beszélt Szakasite Árpáddal a dél- keíefceurópái tervgazdálkodás kér­déséről ^sakasits Árpád közölte mim* látásiunkká!, begy a tervgaz­dálkodás gondolatát a Szociál­demokrata Párt már Párizsban ás Londonban is felvetette a SaeeláJáeiHokrata Pártok érte- .kosteten, maid a Prágában megtartott kozépeurópal szociál­demokrata kongresszuson as egész anyagot előkészítették a részletes tárgyalásra.-- L legközelebbi (május végén megtartandó) dunavolgyi konferen­cián — mondotta Szakáéit» Árpád — konkrét tárgyalás alá kerülnek s különböző problémák és köztük nem n tói só sorban a délkelcteurópai ál­lamik gazdasági terveinek egyezte­tése és összehangolása. Ha ez sikerül és ha államközi tárgyalások során egyezmény- szerűen ebben megállapodás lé­- tesül, úgy ez egyike less be ntőbbi évszázad legnagyobb je­lentőségű gazdaságpolitikai ese­ményeknek. — Szó sincs arról, mintha délke­leten ropai aut&rchiára gondolnánk. Semmi sem áll távolabb tőlünk, mint egy ilyen eleve halálraítélt kí­sérlet, Ellenben az a hitünk, hogy a gazdasági erűknek ilyen összehan­golása, az itt élő népek gazdasági együttműködése a verseny kiküszö­bölése a legjobb út a gazdasági anarchia leküzdésére és a duns- völgyi népek ssIÜrd békéjének biz­tosítására. — Aminthogy nem gondolánk ati tar ebi ára — folytatta nyilatko­zatát Szak ásí ts Árpád —> úgy ter­mészetszerűleg nern gondolunk arra sem, hogy est a nagy és fontos te­rületet elszakítsuk a világkereske­delemtől. Ellenben igenis gondolunk arra. hogy ezek a gazdasági tervek kapcsolódjanak a Szovjet-Űnló hatalmas tervgazdálkodásához és ilymóáon is lehetséges legyen legalább Európának ezen * te­rületén a gazdasági biztonság kialakítása és a válságtól men­tes gazdálkodás biztostása. Ara a kérdésünkre, hogj^ ezek a torvek milyen kihatással lehetnek a középeurópai népek közeledésére, Szakosíts Árpád a következőket mondotta: — Egy Ilyen kölcsönös gazdasági érdekeken felépülő együttműködés jelentékeny mértékben hozná köze­lebb egymáshoz a szomszédos népe­ket, a gazdasági együttműködést követné & kulturális kapcsolatok felvétele és út nyílnék a demokrá­ciák politikai együttműködése felé is. — Az egészséges gazdasági vérke­ringés sók méreganyagot távoli- tana el a kelet- és aélkeleí;európai népek\ életéből és erősen megnö­velné cllenállóképességüket minden zavaró tényezővel szemben, minden reakciós kísérletezéssel szemben is, A moszkvai rádió ismertette a Pravda németországi különtudósí­tó ján tik cikkét, & nyugati övezetek nácitlanitásáróL a különtudósító levelet _ kapott egy antifasiszta némettől, akit Hit­ler e^rik internálótáborából szaba­dítottak ki. ,Félek bevallani, húga soha nem voltam náci — írja ez a német — A volt nácik minden vezc- tőpozicióba befészkelték magukat, és megap.kdalyozzák. hogy munkához jussak A különtudósító megállapítja, hogy egy antifasisztának az új Németországban el kell titkolnia anélkül hogy a na meg amúgy sem Időszerű föderatív megoldásra kellene törekedni és anélkül is. hogy ez valmifclc tömbpolitikát je­lentene. Ezután Szakosíts Árpádnak, Zde­mek Fierlinger Jielyettesmiszlerei­nökkel, a csehszlováík saociáldemo- krete párt vezetőjével folytatót! tárgyalásai iránit érdeklődtünk. — A fentieken hívül is még sok a két pártot különösképpen ér­deklő problémát beszéltünk meg a legbarátibb légkörben — fe­lelte Szakait* Árpád. Mind a két párt konstruktív reál­politikára törekszik és ennek megfe. leiden nagy gondot fordít a mun­káspártok egészséges egyiittmükö- ködésére, amely kétségtelenül egyik legjelentékenyebb tényezője tehet a gazdasági tervek megvalósításának épűgy, mint a népek közeledésének és az új demokráciák megerősödé­sének és lehetővé teszi majd art, hogy itt ezen a viharos területen új emberi élet keletkezzék. felfogását, hogy meg tudjon élrti, Neoi lehet azt áMítehi — írja a jtü- löntudósító —, hogy a nyugati öve­zetekben egyáltalában nem volt nácitlanítás, de az gyakran paró­diává válik, mert a nácitlcnítdst maguk a nácik végzik, A potsdami határozatok, amelye­ket a népek sok millió szabadság­hamvsának sírja felett hoztak. « német mxlitarizmus és fasizmus telm jen kiirtását írták elő. hogy Német­ország soha többó ne fenyegethess* szomszédait és az égés* emberiség békéjét. Németország nyugati övezetének nácitlanítása sokszor paródiává fajul — írja a Pravda németországi kGlöntudósltója

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék