Világosság, 1947. július-szeptember (3. évfolyam, 146-222. szám)

1947-07-01 / 146. szám

Budapest, 3. év* líB. szám • ' fl ■> • Könyvi*, Ára m fillér mS>M- 11 '7 jsHius , kedd Ries István a kormány meg- hízásából Moszkvába utazik A szociáldemokrata pártválasz talány történelmi jelentőségű határozatai íámíyí Mihály lesz a párizsi kövei A már hosszabb Ideje függőben lév*> »zemályi kérdések, olőre'átha- tóíasr a liéi elejéit megoldódnak. Több Tálíosás • várbaíó a kor- mány fcsszeiétpiébcn, betöltésre körül végre a k ül ti s y i tar« és kijelölik Maryaroíszá® őj kül* földi követéit Mindegekről a kérdezőkről ter­mészetesen pán'>feözi értekeelet iiivu- toki, dönteni. A párt.közi értekezlet összeülésének odditr az volt az aka­dálya. hogy hiányoztak a megfejelő jelöllek cg egyes pozíciókra. Bősz- es«a tórjryalások «táa végre Kike­rült kielégítenék tűnő megoldásokat dalába 1 és így a hét elején Ösezérii a Ipártköai értekezlet hogy megoldja a függőben lévő személyi kérdé­seket A Dinnyés -kormány hivalalbnlé- péee óta betöltetlen köliigymihiKR- teri társára a Világosság értesülése «7-srin.t Eriks János, jelenlegi köz- eliffi-iöügyi miniszter n legesélye­sebb jel olt Szóba terült Sebestyén Pál rk. követ külügyminisztersége is..Amennyiben Erőst János vál­lalj;! á külügyi tárcát, úgy g köz- elláiásügyi minisztérium élére dr Mátóffy Elek államtitkár -körül A köztáreasási elnöki iroda vezetését mháíyffy Ernő veszi át. aki to­vábbra is megtartja tájékoztatás- sigyi miniszteri tisztét. A legutóbbi napokba a nyilvános-! Ságra került, hogv Bárányos- Ká­roly tá vozik a föiaművelésiigyi mi- nmztéyhixn eléről, Az új földműve­lésügyi miniszter előreláthatólag Z. Nagy Ferenc lesz. A% eddigi tervek és a pártok kívánsága szerint a választáso­kat kora, ősszel, előreiáthaíólag szeptember közepén tartják meg. A választéreformmaí kapcsolat­ban a képviselők száma vaiószi- niíleg W>—320-ra csökken. A hét elején végre nyugvópontra jut Magyarország külké^viaelctetóek ügye is. A legutóbbi napok mágbe- szv’íeel alapján, a Világosság é?te- sütésé szerint, több fontos külkép­viselet vezetésének ügyében történi előzetes megáilapodék, 'Magyarország washingtoni kö­veteként. Oltványi Imrét emlegetik. Prágában az elterjedt hírek szerint Gyöngyösi János volt külügymi­niszter, Bernben Lukovich László, a Független Kisgazdapárt sajtóosztá­lyának vezetője, míg Bukarestben Bolgár Elek. a külügyminiszter ál­landó helyettese képviselnék a ma­gyar köztársaságot Truman nagy beszéde a faji üldözés ellen fWashington.) Truman elnök a ezines népek sorsának megjavítá­sára alakult OBSzágos egyesület ér- teCBzieténd! záróülésén beszédet mondott és ebben felhívta e közön- eéget, hogy jobban bánjon az Egye- suit Államok néger lakosságával. Az eine« beszédében a többi kpzt kijelentette: e] kell távolíts» 5 még az utolsó maradványait is azoknak a kor- iátoknak, amelyék a polgárok milliói és születési jogai között leim állanak, /Semmiféle elfogadható ok sincsen arra, hagy hátrányos megkülönböz­tetés történjék a faj vagy a bőr ferne alapján., A mi népünkből még scőnn szenvednek a méltatlan bá­násmód, a megfélemlítés szorongató érzése. & fizika' bántalmazás és • a tömeg-erőszak fenyegetése alatt. Eteknek a bajoknak a gyökér* az előítélet és a türelmetlenség. Néze­tünk óé törvényeink még vem min­den polgárnak biztostíjáik s& teljes mentességet a félelemtől. Jobban, mint valaha,, munkához kell lát­nunk, hogy meggyógyíts«k ezeket a bajokat. A h ;íbor »pusztította országok la­kosságúnak szőve ásó g* ciink nek keil lénia ,a világproblémák békés meg­oldásáért vívott harcban, A szabad­ság olyan lecke, melyre nem lekét valakit könnyen megtanulni és a szabadság nem olyan könnyű holmi, amelyet, el lehet adni a nélkülözés minden nemétől sanyargatott Ké­véknek. Ezekkel megtörténhetik, hogy átadják magúkat a totalitárius kormányzatok állal oly km’rtőcn. kínált hamis biztosságnak, !ia< :-..R be nem tudjuk igazéi ni a demokrá­cia felelősségéi (JÜTT) i Mihályi! miniszter erélyes cáfolata a Magyarországról terjesztett legújabb rágalomra (Debrecen, a V i l á g osság kihűl- j dött munkatársának jelentése.) Egyes 8 hírügynökségek oly értelemben in­formálták a külföldi sajtót, hogy a magyar demokratikus államrend vé­delméről szóló törvényt — am hj a hamis hh terjesztés bizonyos formá­jára a halálbüntetés kiszabását is le­hetővé teszi —. a külföldi tudósí­tókra is alkalmazzák. Mihály fi Ernő tájék oztatásügyi miniszter vasárnap Debrecenben a külföldi sajtó jelenlévő képviselői előtt határozottan megcáfolta ezt a xosszhiszejnü rágalmat és kijelen­tette; ~ Bár Igen sok rosszindulatú hír Jelent meg & kiiiíüldi sajtóban Ma­gvsrorssásrróí, s kermányr.ak ütne* #»;.«» ndékitban á slMnokráeia védel­méről szóló törvényt a Magyarorszá­gon tartózkodó külföldi tudósítókra alkalmasul. A kormány továbbra 1« teljes működési szabadsagot W*t>s- sit a külföldi tudósítóknak, — A decsokráela védelméről szóló törvény ti-ár cyy éve érvényben van, de e* alatt a* id5 alatt még egyet­len bírói eljárás sem indult külföldi tudósítók ellen, A megyCr kormány * tények meggyőző erejére hízza e hamis hírek etíoUté*, Ezen a héten betöltik a külügyi tárcát és kinevezik az új követeket

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék