Világosság, 1947. október-december (3. évfolyam, 223-298. szám)

1947-10-01 / 223. szám

az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve. Budapest, 3. év, 223. szám Ára 401|]]& 1947 október 1, szerda Részletes tudósítás a Magyarország felvételéről lezajlott éles UNO-vitáról ÜL Blrtoosáert Tanács magyar Idő szerint tegnap éjszaka a volt csatjósállamok tagfelvételi ké- relmeivel foglalkozott. Elsőnek Magyarország felvételi kérelmét tárgyalták. Az ülés lefolyásáról as Exchange Telegraph Lake Snecessri távirata ma reggel a következő részleteket közli: Lake Success, szeptember 30. Modzelewski lengyel kiküldött a Magyarország felvételére vonat­kozó vita kezdetén azt vitatta, hogy az öt állam, amelynek békeszerző­dését nemrég ratifikálták egy ka­tegóriába tartozik e ezért felvéte­lük ügyét együttesen kell megtár­gyalni. Modzelewski kérte a taná­csot. ne szdlljanak szembe a felvé­teli kérelmekkel. Az TISA-nak Ma­gyarország ellen felhozott érveivel szemben a lengyel kiküldött ezt mondotta: — Sajnálattal állapítom meg. hogy az amerikai részről felho­zott ellenvetések nem alapulnak az Egyesült Nemzetek Chartá­ján. Ha tehát az USA továitobra is meg­gátolni igyekeznék Magyarország felvételét, akkor ez a magatartás beleütköznék' a charta szellemébe, de betűjébe is. Az UNO-nak nyitva kellene állnia minden olyan béke­szerető nemzet számára, amely kész és képes a charta elveinek meg­valósítására. A magyarországi választások so­rán előfordult szabálytalanságokra vonatkozó amerikai vádat illetően Modzelewski megállapította: ezek a vádak alaptalanok, mert a magyar kormánykoalíció de­mokratikus pártokból áll és a kormány összetételében beállott változásból nem lehet a demo­kratikus jelleg megváltozására következtetni. Magyarország hu­szonöt évig állott Horthy katonai diktatúrája alatt de akkor ez ellen senki sem tilta­kozott Az angol álláspont A^ lengyel delegátus ezután Ho­ward Smithre, a Columbia Broad­casting System nevű amerikai rádióvállalat tudósítójára hivatko­zott. Smith Magyarországon nem tapasztalta a polgári szabadságjo­gok elnyomását és époly kevéssé tapasztalta, hogy Magyarország rendőrállam volna. Figyelemre kel­lene ^méltatni ennek az amerikai /polgárnak benyomásait, mondotta Modzelewski. Nem szabad elzárni Magyarország előtt a nemzetek kö­zösségéhez vivő utat Ezután Sir Alexander Cadogan szólalt fel. A brit delegátus szerint ferde az a felfogás, hogy Német­ország volt tatiósai felvételének egyetlen és kizárólagos akadályai az volt, hogy békeszerződésüket! akkor még nem ratifikálták. Az öt felvételi kérvény — szerinte — nem ’ tárgyalható együttesen, mert az öt állam mindegyike más-más mérték­ben bizonyult méltónak, illetve mél­tatlannak' a felvételre. Kétkedés van helyén arra nézve, vájjon ké­pes-e a jelenlegi magyar rezsim az TJNO-charta intézkedéseinek tiszte- letbentartására. Nagy - Britannia nincs abban a helyzetben, hogy tá­mogassa Magyarország felvételi kérelmét. El-Khoury sziriai kiküldött Ma­gyarország felvételét pártolta. Ki­fejtette: a felvétel ellen egyetlen meg. alapozott érvet sem hoztak szőnyegre. A Tanács ezután — anélkül, hogy Magyarország felvétele ügyében döntött volna — áttért Olaszország felvételi kérelmének tárgy a'ásóra. Austin amerikai kiküldött azzal támogatta Olaszország felvételi ké­relmét. hogy ,,/tá.vz ma mentes minden idegen ellenőrzéstől és jó­szomszédi viszonyra törekszik min­den békeszerető országgal Sir Alexander Cadogan csatlako­zott Austin álláspontjához. Gromiko szovjet kiküldött megál­lapította, hogy nemigen akad hoz- zátennivalója korábbi nyilatkoza­taihoz és csak akkor szavazhatná meg Olaszország felvételét, ha egy­idejűleg vennék föl tagként Né­metország többi négy volt szö­vetségesét is. Ez kérdés. — Olaszországnak tisztában kell lennie azzal, hogy támogatnék fel­vételi kérelmét — mondotta Gro­miko —. de képtelenek vagyunk arra, hogy indokolatlanul kedvez­zünk egy országnak. Az ülés további során ügyrendi kérdésekről tárgyaltak, majd a ta­nács szerdán délután, helyi idő sze­rint 5 órára napolta el magát. dig ellenezte Románia felvéte­lét. A vitát azerdára halasztották. (.MTI") Kik lesznek a Biztonsági Tanács új tagjai? Az Egyesült Nemzetek közgyű­lése ma teljes ülést tart. Az ülés napirendién a Biztonsági Tanács három tagja ez év végén lejáró mandátumának ügye szerepel. Len­gyelország, Ausztrália és Brazília helyébe kerülnek- új tagok a Bize tonsági Tanácsba. A legnehezebb kérdésnek Lengyel- ország tagságának pótlása bizo­nyul, bár a ma reggeli hírek sze­rint az eddig vonakodó Csehszlová­kia újabban bizonyos mértékű haj. landóságot mutat arra. hogy fel­váltsa Lengyelországot a Biztonsági Tanácsban. Brazília utódjaként valószínűleg Argentina kerül be a Tanácsba. Ausztrália helyet pedig alighanem Kanada foglalja majd et A Magyar Távirati Iroda a kővetkező részleteket jelenti a vitáról: • Lake Success, szeptember 30. Sir Alexander Cadogan brit ki­küldött az Egyesült Nemzetek Biz­tonsági Tanácsában hétfőn este ellenezte Magyarország felvételét az Egyesült Nemzetek tagjai közé, mert nem bízik abban, hogy a ma­gyar kormány tiszteletben tartja az alapvető szociális és politikai jogokat ég betartja az Egyesült Nemzetek alapokmányából szár­mazó kötelezettségeiket. Lengyelország javasolta Magyar- ország felvételét. Ezután a brit és a francia kikül­dött fenntartás nélkül támogatta Olaszország felvételét, majd Gro­miko szólalt fel és kijelentette, a szov’Vt küldöttség hajlandó hozzá­járulni Olaszország felvételéhez abban az esetben, ha Magyarorszá­got. Romániát, Bulgáriát és Finn­országot is felveszik. Mi nem tud­juk elkülöníteni Olaszország üs-yét — mondotta. — Mi csak a T'oi'-Aami egyezmény szerint cselekcr’""1* Ez politikai kérdés. Ezt mindenki tudja. Az olaszoknak és az olasz kor­mánynak is tudnia kell, hogy a Szovjet-Únió támogatja Olasz­ország kérését; nem tud azon­ban dönteni egyedül csak az olasz felvétel* kérelem tárgyá­ban. Ausztrália és Belgium képviselői tiltakoztak a szovjet állás pont^ el­len, amely — szerintük — teljesen ellentétben áll az alapokmánnyal és igazságtalan Olaszországnak a tagságra való jogát illetőleg. Warren Austin szenátor, az Egye­sült Államok képviselője han­goztatta: a szovjet álláspont an­nak kinyilvánítását jelenti, hogy vétót használ, ha a Tanács nem kö­vet bizonyos eljárásmódot. Ez na­gyon rossz kilátásokat jelent az Egyesült Nemzetek számára — mondotta Austin. A Tanács ezután elutasította azt a lengyel indítványt, napol­ják el a vitát és bízzák az öt nagyhatalomra, hogy nem hi­vatalos tárgyalások útján igye­kezzék rendezni a tagságok kérdését. Kolumbia, Kína, Lengyelország, a Szovjet-Unió és Szíria az indít­vány mellett szavazott, a többiek tartózkodtak a szavazástól. Áttérve Románia felvételének ügyére, Warren Austin kijelen­tette. Romania már megmutatta, hogy nincs tekintettel a nemzetközi kötelezettségekre. Az Egyesült Ál­lamok _ ezért szembehelyezkednek Románia felvételével. Ezután Franciaország, a Szov- jet-Űnió. Lengyelország és Kína támogatta. Nagy-Britannia pe­A gyüjtőfogház kórházá­ban tárgyalják a József­város nyilas rémének ügyét A népbíróság Késmárky-tanácsa ma kiszáll a gyüjtőfogház kórhá­zába és helyszínen tárgyalja 1« Berkes József hangszerkereskedő és Sárközi Vörös Károly bűnperéi Berkes bűntársai közül a népbíró* ság Vámosi Lajost már 10 évi bör­tönre, húgát. Berkes Irént kétévi börtönre, egy másik bűntársukat, Weisz Dánielnét pedig 4 évi bör­tönre ítélte. Valamennyinket hábo­rús és népellenes bűncselekmények­kel vádolták. Berkes és Sárközi ügyét azért különítették el. mert Berkes súlyo­san beteg. Sárközin pedig állítólag az elmebaj tünetei mutatkoztak. A népügyészség vádirata szerint a vádlottak résztvettek a Bérkocsis uoca 26., a Bérkocsis ucca és Nép­színház ucca sarkán lévő ház, a Conti ucca 21. szám és a Fecske ucca és Népszínház uoca sajkán lévő ház üldözött lakóinak elhur­colásában és lakásuk kirablásában- Berkes ezenkívül két szörnyű gyil­kosság tettese is. Halálosvégfl összeütközés. Tegnap este Kézdy László mótorkeréVpárfávai a Nagytétényi út elágazásánál nekiro­hant egy autónak, amelyet Wessely Fe­renc vezetett. Kézdy unokahúgát I* magával vitte a motorkerékpáron, aki az összeütközés következtében úgy meg­sebesült, hogy kórházba szállítása köz­ben meghalt. A súlyosan sérült Kézdy Lászlót a Szent László kórházba szállí­tották. *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék