Világosság, 1947. október-december (3. évfolyam, 223-298. szám)

1947-11-01 / 250. szám

f I I ) Internálok és letartóztatják a rém hír terjesztőket 'X belügyminisztérium szigorúan ntasította az államrendőrségi szer. veket, hogy a köztársaságot védő törvény alapján sürgőkén járjanak el a rémhírterjesztők ellen. A rémhirterjcsztőket, ha kisebb a bűncselekményük, internálják, ba súlyosabb, letartóztatják. Titkos német rádióleadón Loritz, a megszökött feke­téző bajor miniszter beszél A Világosság megírta, hogy Alfred Loritzot, a volt bajor közoktatási és nácitlanító, később újjáépítési minisztert, a bajor ,,újjáépítési“ párt elnökét feketézésért letartóztatták. Loritz megszökött a börtönből és valószínűleg Svájcban tartózkodik. A svájci rendőrség erélyesen nyomoz Loritz holléte után, mert néhány nap óta egy titkos német adóállomás uszítja Hitlerre em-l lékeztető hangnemben a német rádióhallgatókat. Az adóállomás valószínűleg j Svájcban van és a szpíker hangja — Alfred Loritzé... Truman: Nem lesz háború! (Teherán. — AFP) Achraf Pah­'évi hercegnő, az iráni sah nővére, akit az Egyesült Államokban tett látogatásakor Truman elnök is fo­gadott. hazatérve közölte: „Truman elnök kijelentette nekem, nem hiszi, hogy a világ a háború felé halad, mert a négy nagyhatalom közül egyik sem akarja azt. („MTI“) Letartóztatták Táth Géza hadbiztos-ezredest a szegedi panama ügyében A Világossság számolt be elsőnek arról a nagyarányú panamáról, amely az elmúlt napokban a sze­gedi 111. honvédkerületben történt A katonapolitikai osztály felkéré­sére a gazdasági rendőrség nyomo­zott az ügyben, amelyről most adott ki hivatalos jelentést: Kiderült, hogy örley Zoltán nyugállományú altábornagy, aki ez év júliusáig a szegedi III. honvédkerület vezetője volt. magas pozícióját kihasználva, állandóan nehezen beszerezhető éleimiszeresomagokat _ juttatott a honvédelmi minisztérium egyes osztályainak. Állandóan t eh er a u tói zá m r a szál­líttatta a lisztet, zsírt és egyéb élelmiszert a fővárosba. Öt leg ha­tósági élei miszer jegyeiről lemondott ugyan, de gabonavásárlási utal­vánnyal nemhivatalos áron vásá­rolta a búzát és 80 forint helyett 170 forintot fizetett mázsájáért. A szabálytalanság miatt a gazdasági rendőrség a nyugalmazott altábor­nagy éltén megindította az eljárást.' Tóth Géza hadbiztos-ezredest, aki felügyeletet gyakorolt a szegedi III. honvédlrerületben, a katonapolitikai osztály letar­tóztatta és a szegedi katonai ügyészségnek adta át. Üzelmeit ugyancsak a gazdasági rendőrség leplezte le. Tóth, akinek feladata a kerületben tapasztalt szabálytalanságok meggátlása lett volna, Örley üzelmeit látva, _ meg- kezdte ismerőseinek az élelmezési raktárban és a jóléti üzemekben tárolt élelmiszereknek Budapestre szállítását. Amikor a raktárak már annyira üresek voltak, hogy a honvédség áruhoz nem juthatott, Tóth meg bízta Sallay István nyugalmazott századost, mint polgári alkalma zottat — aki az élelmiszerraktái vezetője volt —. hogy a még rak­tárban lévő tíz métermázsa lisztet feketén értékesítse és a befolyó összegből sertéseket vásároljanak a honvédek részére. A visszaélések lebonyolítója és ve­zetője Sallay volt. A gabonát ő sze rezte meg feketén, ő vásárolta i sertéseket és a megengedettnél ma gasabb áron adta, tovább. Amikoi elmozdították állásából, a hamis könyvvezetés által keletkezett fö­lösleget magával vitte. Már nem volt a honvédség ál­lományában, amikor hbnvédségi pecséttel 300 métermázsa fát is szerzett magának Sallay István. ■A neki segédkező Nyers _ Pétert _ a -azdasági rendőrség okirathamisí- ás. hűtlen kezelés 1 miatt őrizetbe ette. A nagyszabású rannma ügyé­ben « vizsgálat tovább folyik. Bevezették az ,,Oktató őrzés“-t a fiatalkorúak rendőr hír óságán Pollákné Stern Szeréna tanácsnoknő most adta ki a polgármesteri társada­lompolitikai ügyosztály októberi jelen­tését." A gazdásági nehézségek a főváros társadalompolitikai intézményeinél is éreztetik hatásukat. Az élelmiszerárak a tavalyi árakhoz viszonyítva lényegesen eltolódtak — mondja a jelentés — úgy, hogy a rendelkezésre bocsátott pénzügyi fe­dezet csupán az élelmezés legszű­kebb korlátok között való ellátására elegendő. Az intézetek berendezési és felszerelési tárgyainak kiegészítését átmeneti időre felfüggesztették és a gyermekeket ruhá­zattal csak a raktári készletek erejéig lehet ellátni. A takarékosság érdekében számos intézkedést kellett tenni. Az elmúlt hónapban a fiatalkornak rendőrbirósága új tárgyalási módszerek­kel az „oktatóőrzés“ bevezetésével és főleg pedagógiai eszközökkel küzd a űnözés és az erkölcsi veszély ellen. Négy razzián előállítottak 255 gyertne­TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÜRDŐ RŐL Thermál gőz- és kádfürdők: Császár-, Rudas-, Széchenyi-, Szent Gallért-. Szent Imre- és Szent Lukács- gyógyfürdőkben. Iszapkezelés? Császár-, Széchenyi-, Szent Gellért- és Szent Lukács-gyógyfürdőkben. Fa n gó-k ez e 1 é s: Kürt ueeal vízgyógyintézetben Szénsavas fürdők: Császár-, Szent Gellert- és Szent Lukács-gyógyfürdőkben Vízgyógykezelés: Szent Gcllért-gyógyfürdüben, Bá­thory ticcai, Kálvin téri (IX., Ráday ucca 2.) és Kürt neoai vízgyógy­intézetben Uszodák ^ Császár-, Széchenyi-, Szent Geliert­es Szent Lukács-gyógy fürdőkben Nemzeti Sportuszoda Tisztasági fürdők: Első Magyar Gőzfürdő (VII., Kazin­czy ucca 40.) Hungúria-fürdo (VII. Dohány ucca 44.), Király-fürdő (II.. Fő ucca 84.), MÁV-gépgyári fürdő (MÁV-Munkastelep, X., Delej ucca). Teréz-íürdő (VII., Hársfa ucca 55.) Székesfővárosi népfürdők: IX., Dandár uceában, X., Tomcsányi úton, XI., Hamzsabégi úton, XIII., Palota úton. Ivókúra a Juven tus-forrásnál. Igyunk szénsavval telített üdítő vizeket és gyógy- (keserű) vizelet. Felvilágosítást ad; BUDAPESTI Kfizpami GYJY- ÉS ÜDÜLŐHELYI OIZOUSÁG V, MOLOTOV- (VIGADÓ TÉR 8. TELEFON: 180-729. két, 160 fiút és 95 leányt, akik közül 52 fővárosi iskolai tanuló, 128 iskolánkívüli volt. Jellemző, hogy az iskolai tanulók közül csavargás és lopás miatt 30. kol­dulás miatt 17 és bomos,z.ekszuáhs üzel­mek miatt öt gyermekét vontak felelős­ségre. Közsegélyt 8104 család kapott. Az el­múlt hónapban 94 hatósági főzőüzem volt üzemben. Naponta átlag 12 Ö38 adag ebédet adlak ki Augusztus óta az étke­zők létszáma szinte ugrásszerűen emel­kedik. Természetes, hogy az élelmezés ka­lóriaértéke jelentős mértékűén vlsz- szaeaett. A gazdasági nehézségek egyébként a főváros valamennyi szociális intézmé­nyénél szigorú takarékossági intézkedé­seket tettek szükségessé. Tildy Zoltán és Szakosíts Árpád a takarékosságról Tildy Zoltán köztársasági elnök ezeket mondotta: — A hároméves terv megvalósításá­nak egyik alapfeltétele a megfeleli tőkeképződés, melynek legfontosabb eszköze a takarékosság. A takarékosko­dás nemzeti feladatunk, mert romba- dőlt hazánkat és összeomlott gazdasági életünket külföldi segítség nélkül, saját erőnkből csak ezen az útou tudjuk helyreállítani. Ezt az eszmét szolgálja az október 34-én megtartandó „Takaré­kossági Nap"! A -Takarékossági Nap“ alkalmá­val Szakosíts Árpád helyettes mi­niszterelnök a következő nyilatko­zatot adta: — A „3 éves terv“ eléréséhez szigo­rúan végrehajtott tervszerű termelésre és igen gyakran komoly önmegtartóz­tatásra is szükség van. Ez utóbbinak egy'.k módja a fokozott takarékoskodás, amely különösen ma nehéz még, amikor amúgy is kénytelen mindenki szükség­leteit a legalacsonyabb fokra beszorí­tani. A takarékosság nemcsak nemzeti, hanem egyéni érdek is! VonatSsszeütkőiés Békéscsabán (A , V ilágösság békéscsabai tudósítójának- telef óhjelenté se.) Csü­törtökön hajnalban a békéscsabai állomás közelében egy személyvo­nat belefutott az előtte haladó vo­natba. Az összeütközésnek 13 súlyoa és számos könnyebb sérültje van. Folytatódik a borult idő Várható időjárás: Egyelőre még folytatódik a borult idő. Újból lesz­nek kisebb esők is, a hőmérséklet­ben lényeges változás nem lesz. Budapesten ma délelőtt 10 ór?ko? a hőmérséklet * fok. ifi-ni! / . / UOÖ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék