Világosság, 1948. január-március (4. évfolyam, 1-74. szám)

1948-01-01 / 1. szám

A mwtdrvai rádió féoileícscn ís- jncrieii Mcluiov külügyminiszter aek a szovjet «ajtó képviselői előtt a londoni értekezlet eredményeiről és kudarcának okairól lett terjedel­mes nyilatkozatát. Molotov megállapította, hogy a valtai és potsdami egyezmény szi­lárd alapot adott az értekezlet két f «kérdésének, a német béke elő­készítésének és a német egysén: helyreállításának megoldására. A szovjet delegáció — mondotta — el is érte, hogy ezeket a kérdéseket, amelyek megoldása nélkül nincsen teljes béke sem Európában, sem az égés» világon, az értekezleten n*eg»{ viiasE-álí- Előterjesztette er?e voetú-- ko-ó j«Y&8iaíoU is. As Egyesült államok a/.on* ban '.meg változtatta WU áprili­sában elfoglalt áíiósi'-'nt.iát í a loiióo!.! értek'- : UörrilH hogy .-- ' őri : ' szem ben a? j igycs&U - Államok kor­mány;; üi< -t ma - ­ezeknek a kérő.V-Aack ffyorr megoldására. — A Ionul ’ tatta. bor áuglki és :• .-;«.» uh ország r halad. hetivé ieaarfk, hogy a ném&ekr* l< ..>ér- ' ••' ‘ sóit -ó’ /.*?»• Éetíségekei A nyugatihesi ■ a német egység- elten — A némot békerendezés problé­máját a három nyugati nagyhata­lom képviselője nem tartotta a lon­doni értekezlet aktuális ügyének és arra törekedett, hogy vagy teljesen levegyék a napirendről, vagy egyéb másodrengú kérdések mögé sorol­ják. Tények tanúskodnak arról, hogy csak a Szovjet-Úrnő kí­vánta a londoni értekezleten a német békerendezés előkészíté­sének meggyorsítását — Hasonló volt a helyzet a német egység helyreállítása szempontjá­ból. Az ezzel kapcsolatos szovjet, ja­vaslatokat a nyugati hatalmak kép­viselői nem támogatták, sőt lehe­tetlenné tették, hogy bármiféle előrehaladás történjék a német egy­ség helyreállításának ügyében. — Ennek oka az, hogy minden ellenkező megnyilatkozásukkal szemben a nyugati hatalmak — elsősorban Amerika — Német, ország feldarabolására töreksze­nek és Nyugat-Németországnak saját céljaiknak és szempont­jaiknak megfelelő kialakítására és berendezésére. Ez azonban ellentétben áll Német ország tört fejlődésévé! r­ezt az egcs Európa elítéli. 4me •/, -3 a hu-ftav*.: >rt — Vége: eöinénj nej - folytat’..: Molotov — • ,••(!(. (;:•!•-■- darc-át An. rigónak európai ■ gatnémeto, t. <•.>•: Amerik. . ior: l .• A se* sriíséffév; i mírd jobban kezébe keríti Nyi. •.• • végső terve, bogy Nyugat- Németországai " ■ :-> ■■ ■ *cs! ín; perializoiua bázisé - .•• tegye, et vá­pa! befolyásának b?-íe.‘ U Íí" Amerikának európai állaim.. A tervei vannak. Ezeket az állam«.' sí - . •.' i tó politikai függős; . és 5 akar diktálni ce...s, -'• ír. Nyugat-Németországj mm ?.?. amerikai terjeszkedés nr;r — Ezeknek a tervek;«* v" — folytatta Molotov éruet<">. hogy miért nem mutat - ez Egyesült Államok ke Németországgal való bél \ ~-i A Ssr*: vßet-£. ntó ae-m ífHyni el dihiútumat — Minél tovább nines béke. minél tóvá1«!» nines kormány Német- orsí/igbao. ehmíl tovább járhat el Amerika N un'országgal szemben ágy, ahogyan akar. Azt mondják- vagy oiegvalőnítják az amerikai terveket, vagy a béfcerstertödés »«-■ pl rostet yermény lesz. Az amerikai ítei-v elfogadása tehát liiggó helyset!;« hozná Németországot és Európái az Egy it Állapi' kiél. Ar ról van szó; vagy feltétéi nélkül <*1 kellene fo gadni az amerikai terjeszkedés által diktált a-ntidt mokratiku-s ter­vet. vagy nem lr«t megegyezés a né- jaet N «' szerződésben és nem áll helyre Európa békéje — Est a diktálni akaró t»oMU* ái — fej zte be a külügymi­niszter — a Szovjet-Üaió a leg* U ‘ározottab’ •i.. »/. at.-z;--.,;,.-v K-, s diktálni ok aró politika ve­zetett a londm. értekezlet ka- dst (fához, értei; züdíiii -: ; '-m k >* kjgcih f-: : Int» hogy ezért, a felelősséget a Szovjet- Űnióra hárítsák. Ezek a kísérletek azonban nem jártak eredménnyel. A londoni kudarcért s felelősség az Egyesült Államok kormányzó köreire hárul. Marshall úrra. továbbá Havin é* Bidault urakra is. („MTI") Ma lemond állásáról Pur *7 a í s ív én az Mny&g- és Ärhivaiot elnöke Az Anyag- és Árhivatal vezeté­sével kapcsolatban régóta Vajúdó kérdések ins megoldást nyernek. A Világosság megbízhat«» forrásból származó értés«déae szerint Varga István}, hí Anyag- és Árkivá*.«1 el­nöke, akit az iparügyi miniszté­rium néhány nappal ezelőtt z-abad- ságolt, 5 a nu é nap .folyamán be- ff}/ußJä lemondását Az Anyag- és Árhivatal nj el­nöke Borsa Mihály niin’szte.ri taná­csos- lesz. Kinevezése január első napjaiban megjelenik. Borsa Mihály a Kisgazofepan bal szárnyához tar­tozik, A háború előtt- a győri heres- kedelüú és ip'-'rkomar iái rrrtö- dütt, .m 1?45. évi vé'asztalokon kis- gazdepárti listán jutott be na or­szággyűlésbe. Kenyérrontő pék a mtsnkásbírőság előtt A mpaknsi« Íróság dr Csajtay Fe­renc elaokloiévftl n a iái syuija /.• - gyei József, pestsaanterzsé'jaü pek- me.-tor közellátási büaperct. A vád szerint a pékmester négy 'mdtsa fen- gerif.elyhet ke déri a jegyes kenyér­be.. az így felszabadult feh* . sziet zsemlyék sütésére iiaszpájra fut. ) . r ég hely-1 L-állítása iránt. j he? »et, | a feauia-íspot iehxoaHááá le* I /tf^ g§ «P t fi t0 m ás* t" yLSE/. w Ék' -W -4-■ P-’ .;-í.^Lv‘* Md *M/ . Molotov szenzációs In II I m Ha 111' —W PW1 ilWi i~ 1l~ff Bffjl «1« ••a«fe?a»Mia£raia»Untr.>lKaa«Wí» mnm%WZ&%SZ-9m& S.'iíV •. '.5»*í¥ nyilatkozata Londonról

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék