Világosság, 1948. január-március (4. évfolyam, 1-74. szám)

1948-03-14 / 62. szám

Közterületen nynpvó A román munkáspártok Budapest Székesfőváros Községi Temetke­zési Intézete f. évi március 22-étől az alábbi helyeken és időpontokban az exhumálásokat ismét folytatja: XII. kerület: Március 22—25-ig Budakeszi szanatórium. IX. kerület: Máre. 30, II, Gyáli-úti Rendőrségi-kórház. X. kerület: Április 1, I I Kerepesi-útl menhely. XI. kerület: Április 3—13-lg Szt. Imre herceg-úti temp­lom melletti ideiglenes temető: április 9, Műegyetem közporti te.ep; április 10, Andor ncca és Fehérvári út sarok: április 12, 13, Kőérberek-dülő S3, Hamzsabégi-útl Autóbusz Garasénál. II. kerület: Április 14, 1», lo Budai Ferencesek, április 19—24-ig Pálffy tér, Kitaibel Pál u. 4, Kis Rókus u. 13,a, 15/a, 15/b, Keleti Károly n. 24, Margit n. 17, Keleti Károly n. 37, Mártírok útja 50—53, Mártírok útja 64/a, b, Batthyány ncca 55, Csalogány n 51, Apor u. 3, Fő u., Flórián templom körül, Statisztika-kert, Virágárok 13—15 kort. Csalogány u. 41 előtt. I. kerület: Április X, 97 Tabáni temető. Mészáros n. sarkán, Tabáni-pari, Rácfürdő környéke: Apr. 28 Várfok n. 12 előtti park, Kapisztrán tér 2 ndvrr és a Gö-gey szobornál, április 28, 29, 30 Krisztina-téri park, Attila körút. Palota tér, Szebeny Antal tér, Döbrentei tér és Erzsébet-hid környéke. IV. kerület: Mijns l-8-ig Semmelweis n.. Vármegye­háza, Károlyi-kert. V. kerület: Májns 3—8-ig Kádár- és Borbély n. sarkán, Katona u„ Pannónia n, Tátra n. és Phönix n. által határolt részen, Kossuth Lajos tér, Honvéd n. 86. sz. szemben. Katona József D. 2—4, Szent István korút 7, Vág—Ronyva— Tutaj u. közötti részen, City Sporttelep, Vörösmarty- ég József nádor tér. Markó n. és Honvéd n keresztezésénél fekvő telken, Klotild- és Honvéd n. keresztezésénél fekvő telken, Szalay u. 11, Tutaj u. lit, Csáky n. 96 számmal szemben, Sziget n. 10, Eresz .Géza u. 6, Kádár n. 10 számmal szemben, Visegrádi n. 12 számmal szemben, Kü’ső Lipótvárosi dumaparti ref. templom déli ol­dala. Wahl mann u. 32 számmal szemben, Fürst Sándor n. 25, Kárpát- és Bessenyei u. •árkán lévő leégett malom telepén, Markó «. 29, iskola. Honvéd u. 23 sz. üres telken. XII. kerület: Májna 10, H, 12 Városmajori templom előtt, Győri út 13, főiskola. Költő u. 2, Böszörményi út 30—32, Alkotás n. 53, Szt. Imre herceg út úe Alkotás n. sarok. Szikla központ, Ráth György n. 1/1, Alkotás n. 40, saroktelek, III. kerület: Májns 19 Bécsi út 88-92. VL kerület: MÁjae 1», 14. 15 Jókai tér. Hunyadi tér. •elnyel Merte u. 12 Lehel tér. Epreskert (Szondy «.), Jókai n. 34, Váci út 27. VII. kerület: Májas II, 14, 15 Lövölde tér 2, 2/a, Dem­binszky a. 15, Rottenbiller n. 50. VIII. kerület: Májat 18—22-ig Bacsó Béla n. 49—51, Blaha Lujza tér, Bródy Sándor u. 17, Sándor tér 2, Kabók Lajos n. 17, Kabók Lajos n. 15, Al- földy u. 6—°, Alföldy n. 9—11. IX. kerület: Májas 18—22 lg Üllői út 33—37, Iparmüv. g úzsára, Gönezy Pál u. 2, Gubacsi út és atár út Bajok, Ernő u. 7, Gát n. 2—1—6, Lónyay n. 39/b, Telepi n. iskola játszótere. Könyves Kálmán körút és Gyáli út sarkán, Könyves Kálmán körút 18, Határ út, Beszkirt elágazás, Lónyay n. 3, Máriássy n. 1. X. kerület: Májas 24—S-lg Népliget területe, Hungária kőrút U. XIII. kerület: Májns 24—29-ig Szent László út 5, Angyal földi n, 24 előtt, Jász u. 56, Dráva n. 1—3, Róbert Károly körút, Vi'mjs-laktanya, XIV. kerület; .Májú* 24—.9-ig Abonyi u. 7—9, iskola, KSldy n. 32, Kerékgyártó u. 106, Kövér Lajos n. 7. Az Intézet Igazgatósága felkéri az érde­kelteket, hogy a halottak exhumálása és el­temetése ügyében irodáit az exhumálások helye szerint kitűzött kezdeti időpont előtt legalább 3 nappal felkeresni szíveskedjenek. Az Intézet irodái a pesti oldalon: IV, Veres Pdlné u. 26. sz. (8—-17 óráig), budai oldalon: XI, Verpeléti út 3. .sz, elöl­járóság épülete és II, Batthyány n. 2 /mindkét iroda reggel 8-tól d. u. 15 óráig), mely irodák az exhumálásokra vonatkozólag részletes felvilágosítással szolgálnak. Ez alkalommal is felhívja az Intézet igaz­gatósága az érdekelt hozzátartozók figyelmét azon körülményre, hogy a vonatkozó minisz­teri rendeletek értelmében a kő-területe- ken (értve ezalatt a temetőn kívül, tehát magáuházaklan, kertekben) eltemetett halot­takat záros határidőn belül, legkésőbb 1918 december hó 31-ig temetőkbe kell szállítani, így — annak érdekében —, hogy ezen mi­niszteri rendelet, valamint az ehhez fűződő közegészségügyi érdek szempontjából ez végrehajtható legyen, a most meghirdetett helyeken lévő halottakat abban az esetben is exhumálja az Intézet, ha hozzátartozó nem jelentkezik. Ugyancsak felhívja az In­tézet a főváros különböző helyein egyes sírban eltemetettek hozzátartozóinak figyel­mét arra, hogy a vonatkozó kormányrende­let értelmében a temetőn kívül cltemetette- ket záros határidőn belül köztemetőbe kell szállítani és így, mivel az egyes területek­nek hatósági úton való exhumálásának ideje még bizonytalan és a meghirdetés alkalmá­val csak egész rövid idő áll majd rendel­kezésre, ajánlatos, hogy az érdekeltek a köz­területeken (házak udvarán, magánterülete­ken) egyes sírban e'temetett halottjuk exhumálását és köztemetőbe való szállításút mielőbb (máiéin*, áprilisban) megrendeljék, ásnak »avartillan lebonyolítás® blzto­I egyesülésének első kimagasló eredményeiről NYILATKOZIK RADACEANU Lothar Radaceanu román munka- üsryi miniszter, az egységes munkásr párt központi vezetőségi tagja, aki a 36. szociáldemokrata kongresszus alkalmával néhány napot Budapesten töltött, visszautazott Bukarestbe. El­utazása előtt aktuális politikai kér­désekről nyilatkozott a Világosság munkatársának. — A román munkáspárt — mon­dotta a miniszter — nagy lendület­tel és teljes egységben kezdte meg a választási harcot. Március 28-án tartjuk meg a választásokat Romá­niában és annak eredményei két­ségtelenül új, a népi demokrácia alapelveit tükröző arculatot kölcsö­nöz majd a román népköztársaság­nak. Egy pillanatig: sem tartom vitásnak, hogy a népi demokratikus front, melyben a munkáspárt veze­tésével valamennyi román demo­kratikus erő résztvesz. elsöprő győ­zelmet arat. — Milyen gyakorlati kihatása volt a román politikai életre a két munkás­párt egyesülésének? — A proletariátus egységének megvalósítása tennéseztesen vala­mennyi gyakorlati helyen a mun­kásosztály megerősödését vonta maga után. Az egyesülés megvaló­sítása előtt is már együtt harcolt a román szociáldemokrata párt a kom­munista párttal a közös célok meg­valósítása érdekében. A szervezet kettőssége miatt azonban rengeteg energia veszett kárba. Elkerülhetet­len volt a pártok közötti konkur­encia, ami elsősorban az üzemek­ben éreztette káros hatását és sok­szor mesterségesen felépített ellen­tétekre vezetett. Ezenkívül véde­kezni kellett az imperialisták manő­verei ellen, amelyek a román szo­ciáldemokrata párt jobboldali körei­ben megértésre találtak. Mindennek azonban vége, mert a munkásosztály egységes pártja egységes ideológiá­val és szervezettel együtt harcol az egész dolgozó román néppel a pro­letariátus érdekében. A munkásosztály megerősödése egyúttal az új román kormány és a népi demokrácia megérő- södését is jelenti, mely utóbbi a népköztársaságban méltó kifeje­zést nyer és biztosíték arra, hogy a román nép gyors léptek­kel halad a szocializmus felé. — Milyen benyomást keltettek Buka­restben a legutóbbi csehszlovákiai ese­mények? — Már régebben úgy láttuk, hogy a népi demokrácia kifejlődése elé Csehszlovákiában súlyos akadályok gördülnek. A februári események bebizonyították, hogy a csehszlovák reakciós-imperialitsa körök nem­csak gátló és szabotáló tevékenysé­get fejtenek ki, hanem a demokrácia elleni nyílt támadásra készülődnek. Számításaikból azonban kihagy­ták a cseh munkásosztályt, (Brüsszeli tudósítónk jelentése.) A múlt év végén Boldizsár Iván államtit­kár meghívására Magyarországon járt öt belga lap munkatársa. Az utazást kövemen több mint hatvan cikk jelent meg a legjelentékenyebb belgu napi­lapokban a demokratikus Magyaror­szágról. Katolikus antwerpeni napilap éppen olyan elismeréssel adózott demo­kráciánk alkotásainak, mint a liberális tendenciájú újság. A belga újságírók visszaérkezésük után nem elégedtek meg cikksorozatuk megírásával, hanem MINISZTER amely a legnagyobb határozott­sággal még idejekorán meg­akadályozta a po gárháború ki. törését Nagy elégtétellel állapíthatjuk meg, hogy a csehszlovák nép győzelmé­vel nemcsak egy fenyegető veszély hárult el, hanem a munkásosztály politikai helyzete megerősödött és a népi demokrácia továbbfejlődése lehetővé vált. A februári események egyben n. agukkal hozták és siettet­ték a csehszlovák szociáldemokrata várt mcitisztulását és felszínre dob­ták a párt jobboldalával való leszá­molás kérdését. A romániai és a magyar tapasztalatok egyaránt azt bizonyítják hogy ameddig a jobb­oldal tevékenykedhet, lehetetlen a forradalmi és marxista szociál­demokraták munkán és késik a munkásosztály egységének végleges megoldása is. Borcss Ferenc közölték a brüsszeli magyar követség­gel, hogy aktív részt akarnak venni a Belga-Magyar Bai úti. Társaság meg­alakításában. Egyikőjük, Jósé Piérat most a „Xuit et Jcui“ című nagy pél­dányszámban megjelenő illusztrált heti­lapban cikket írt a bajdúhadbázi gyer­mekvárosról. A cikk megjelenését kö­vetően a belgiumi magyar demokraták egyesülete levelet kopott L. E. Carter asszonytól, a brüsszeli városi leány­líceum igazgatónőjétől. Az igazgatónő a következőket írja levelében: „A líceum egyik tanárnője f U olvasla tanítványai etilt a Nuit et Jour című hetilap Magyarországra járt munkatársának cikkét, amely a hajduhadházi V vilii Városával foglalkozott. Ebből a cikkből meg­tudták a tanítványok, hogy a Fi At Városárak lakói, akik teljes őr kor- mányzaltal igazgatják kis birodalmu­kat, iskolá nkban nem rendelkeznek elegendő könyvvel, papirossal, tollal, ceruzával és egyéb iskolaszerekkel. A Icányiiceum növendékei gyűjtést indítottak, hogy segítségére legye­nek a bátor és vállalkozó ■ szellemi magyar gye mekeknek, szép tér ük végrehajtó ában. A gyűjtés most befejeződön és szép s ámrr.al g: Hi­tek össze könyvek, ceruzák, tollak, füzetek és egyéb iskolaszerek. Tud­ják, hogy most közeleg a magyarok nemzeti ünnepe és szeretnék, ha eb­ből az all,alomból átnyújthatnák a magyar illetékeseknek a brüsszeli rue Gravellnes-i leá .•"líceum nőtlen* d'keinek rdomenyát, a hajduh-d- házi Fiúk Városára való továbbí­tás végett.“ A levél vétele után a brüsszeli követ­ség ügyvivője, Viráyh 7-alfAx magához kérette L. E. Carter i. —zgatőnőt es a demokratikus magyar kormány nevében köszönetét fejezte ki a leány lieeum diák'ainak r."syszőrű cselekedetükért. „Az Ön iskola'-áriak növendékei pél­dát adlak nemzetközi szolidan ásbcl az országok vezetőinek“ — mondotta Vi­rágú ügyvivő. VILÁGOSSÁG A Szociáldemokrata Párt napilapja Főszerkesztő: HORVÁTH ZOLTÁN Felelős szerkesztő: GERGELY ISTVÁN Felelős kiadó: FENYVES JENŐ Világosság Nyomda Rt., Budapest. VIII» Contj uoca 4. FeMős «rondaveee*»: EPERI ISTVÁN Hangszer, zongora nagy választék, olcsó ár DE ki CM VI hangszertelep IfCmCnil Király n. 58. SZOBÁK KAPHATOK bánni kiír. bárhol Expreasoll Erzsébet krt 16, földszint 3. Tel.: 422-156 Vasárnap 3 lg. IRÖGÍP Számológép. VéteL Eladás. Javítás. Karbantartás. FUN la. JOkSEF V Csáky u. 4. Te!.: 129-220 12 havi résziéire elAlewel bútokt A’ffrís8* út £6 GAZ- ÉS VILLAN YHÜTöT roncs állapotban is veszünk. RGT, II, Tégla uccu 4. sz. Telefón: 457-430. Kai antes jJiszkos ? S*!“ formátlan ® Rendbe ljlMp£fí) kalapos hozza Jóka! tér C. mester Üzemképes FOR D-EiFEL kitűnő motorral, ló gumik kai eladó. .Érdeklődni lehet délelőtt 11—3 óráig a kiadó hivatalban. GYAPJÚ- és ANGORA- FONÁST és KARTOLÁST GÉPPEL minden mennyiségben ▼illatok. VI Mr mow BUM ELIT bútorüzletben Budapest, V, Fáik Miksa u. 28 Nyugati pályaudvar és Margithíd között. Telefón: 329-2C6 12 havi résziéire is 215*.— forinttól hálószoba. IRODÁK BERENDEZÉSÉT VÁLLALJUK! Kérjen díjtalan árjegyzéket! Hapílalat ke es központi alkalmazottai ré­szére a Balaton mellett vagy Budapest környékén, lehetőleg kisebb gyümöl­csössel 6-8 szobás villát bérbe Aj. „Teljesen ép á'lapct- bau“ jeligére Karczag hir­detőbe, VI, Podmainezky u. 13 Gyári új: SKODA TUDOR SKODA TUDOR CABRIO LET TATRA 57/b, 87, 111, 114 ZÜNDAPP, FIAT 4 AJTÓS személy- és áruszállító gépkocsik raktárról. Fizetési feltételekkel’ Autóbebozatall Rt. TeL: 188-417. fc. MUSICA zongoragyár VII. Erzst bet Körút 43. Royal Telefón • 222 282 új és használt zongorák éi pia' mák feltűnő ob-srtn. Fizetési könnyítések! Használt, különböző márkájú STEYR OPPEL FIAT MERCEDES WANDERER, stb. Príma állapotban levő személygépkocsik Kedvező fizetési teltételekkel. Autóbehczatali Rt. Bp„ Deák Ferenc u. 13. Telefón: 188-417. átvennék, lehetőleg ahol gáz van. „Új otthon“ jeligére a kiadóba. Ab8a&- és vastagiivég egy tételben, tétel sámfa- piros futószőnyeg, szobai ea- niott. ályha, ö.tönyök, női ru hák, középtermetie férfi fe­kete tél kábáig eladó v. köz­szükségleti cikkre becserél­hető. IV, Irányi ucca 15. „Garatex“ üzletben. Hivatás pulóver- kesztyű- és zoknikötést olcsón vál­lalok. dm • klatMbaa. Egy belgiumi leánylíceum gyűjtése mamnnMmnmwm imimmmiimimumammm a hadházi Fiúk Városa részére

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék