Világosság, 1948. április-június (4. évfolyam, 75-147. szám)

1948-04-01 / 75. szám

Az Grszáoqyíflé'M Koncár álloniányátiól törölve. Budapest, 4, év, 75. szám Ára €€- illér 1948 áprOIs 1, csütörtök Truman római meghízottja Tíísiésír és & fipSomá^al fámbgatá*; Taylors; *k közli mer téli kapcsolata van a vatikáni .,cr<>v- > ügyek Wzottságával“ amely ameri­kai srovjßtollenes props gaiidasnyag! alapján ellátja a® clasz katolil.ish ‘ sajtót koimTsuniSíaeHenes „értcsülé sekkel“ {..MTI“) KWSB9S»o»a«|«e txm Gyilkosságok sorozata Olaszországban A ROMAN VÁLASZTÁSOK VÉGEREDMÉNYÉT 415 mandátum közül, 405 futott a Népi Demo­krata Árcvon M A román választások végeredmé­nye a következő: 415 mandátum kö­zül 465 a Népi Demokrata Arevonai. bsn egyesült denickrstikus pártok blokkjának jutott, hetet Pctr Bejára liberális pártja, kettőt pedig a de­mokrata parasztpárt kapott. Ás eredmény a »isi demokrácia erői­nek megsemmisítő győzelmét ja. lenti. A „Drapeiul“ ein:,'? román el­lenzéki liberális lap kiemeli, hogy a választások bebizonyították a ro- mán nép ewwiőlis fejlődésének éré ité ségét. A romén pari áment magyar képviselői 'A 7‘ASS-iroda j*’lenti Bslgr ód­ból: A szabad görög rádió közli &z epyrüsi harcokról kiadott jelen­tőit. nmein megerősíti, hogy ameri­kaiak közvetlenül és aktivan is rés&tvesznek a harcokban, Aümu­kls Fásilis tábornok, monarcho fasiszta, bandsparancsnok is nyíl­tan emlegeti egyik na;: iparancéá- ban, hogy amerikai tisztek vesznek részt a harcokban. (JSíTI“) AZ UJ TERMÉSIG biztosították az.ország és Budapest kenyérellátását i A Népi Demokrata Arevonai ils- [ fáin indult Magyar Népi Szövetségi jelöltek szintén ^mandátumhoz ju- j toltak. így a Magyar^ Népi’ Szüvct- !tég elnöke Kacsák Sándor Udvar­hely megyében kapott mandátumot jós vele együtt a megye másik két !jelöltje: Csíki János és Fülöp János í's. Fejér megyében Nagy Lajos Arad megyében Csákány Bála és [Csapos Ferenc. Daca a megyében a Csángók jelöltje: Duma György, Bi­li’ar megyében Mogyorós Sándor, I Bír anyai László. Czikó Lőrinc Hu- \szár Sándor és Vas György. Csík­imegyében Korlcó Gyárfás (á Ma­gyar Népi Szövetség volt elnöke), Gál Márton, Nagy György és Koszit István, Kolos megyében dr Takács Lajos nemzetiségi -ilmini-zter, Nagy István és Nyilas Hona. Maros ine­gyében dr Csögör Dezső, a magyar egyetem rektora szerzett mandátu­mot. Szilágy megyében Balogh-Ed­gar, a neves író é« úr Sólymos Iván, Tomes megyében Juhász Lajos és Szabó Etel. Háromszék megyében az összes magyar jelöltek mandá­tumhoz jutottak éspedig: Czikó Nándor, Tó'h Gésa, Nagy Bartók és Szabó Elemér. A főváros kenyerei!áíásí helyzeté­ről érdeklődtünk ma reggel az Or­szágos Közellátási Hivatal elnöké­nél, Máiéffy Géza államtitkárnál; aki ezzel kapcsolatban a következő­ket mondotta: — A beszolgáltatás ki tűn? ered­ményei következtében kijelenthe­tem, hagy az új termésig az ország és a főváros kenyérellátása a jelen­legi fejadag mellett biztosítottnak tekiu hető. A fővárosnak egyhónapi kenyérgabona tartaléka van m * banyák július 1-ig vannak ellátva! gabonával Rövidesen újabb intéz-f kedésüket teszünk a kenyér minőst- j gének megjavítására. Molotov fogadta a Sozi kormány­küldöttséget. Moszkvából jelenti alj Tass: Molotov március 30-án fo-k gadta a finn kormányküldöttsé 1 get. U£ST) , I A Szociáldemokrata Párt távirata a román munkáspárthoz ' Szakosíts árpád főtitkár az alábbi üdvözletét küldte a Szociáldemo­krata Pur t nevében a román munkáspártnak „A jnnnkásegyzég megvalósulásának küszöbén álló -.magyar Szwblldenmkrsb* Pírt a magyar szociáldemokrata dolgozók hatalmas tábora nevébe?) forró test­véri üdvözletét és őszinte szürencsekivánataít küldi a 'román mimkárpárina, a pompás választási győzelem alkalmából. Ez <? győzelem, amely ój korszakot nyit a román nép történtimében és további hatalmas lépéssel viszi előre s román népét a szocializmus megvalósulása, a heladó szociális reformok tovább! kiépí­tése felé, minden bizonnyal hozzájárni majd a román és a magyar nép közötti barátság még fokozottabb elmélyítéséhez s így & dunavOlgyi s ezzel a* egí.iS európai béke és együttműködés biztos zálogát Jelenti. 8MKASÍTS ÁRPÁM «titkár Kywn Taylor. Tryma^ •Isök ífr kapóit áá»v;k dköíUsSH^ hogy az Egyesült Államok Sőjríná* uy.a Mhatáfoata a korom innsíselie­ftei olasz erßk támogiítősat peuzzel ós fegyverrel „korlátlan mór tőkbe»“ a7, USA föl dk. Szítén geri légi ós ien* gerészeti floiíájánHk tüntető felvo* 1 kommunista is lőtt sebbél fekszik 1 kórházban. A letartóztatott gyilkos | teljes beismerő vallómén tett. Kusvőt «éífőjen a milánói keríi-j leiben lévő Samagliában egy leér esz-1 tény demokrata agyonlőtt két kom \ ■munista munkást, de egy harmadik! Amerikaiak karco llak a saionarcho-fasiszía glJrüg €5S a P 32, & O k S í Sí «I l ti 8t sí

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék