Világosság, 1948. július-november (4. évfolyam, 148-261. szám)

1948-07-01 / 148. szám

Az OrszIhaY'^&s* Könyvtár állományaüűl törölve. Budapest, 4. év, 148. szám Ara 00 fillér 1948 július 1, csütörtök Gerő Ernő ismertette húszon négymilliárdos programját A TÁJÉKOZTATÓ IRODÁNAK Jugoszlávia Kommunista Pártjára vonatkozó határozata é első viiágvisszhangja 'jl kommunista pártok Tájékoxti tnttnista Pártjára vonatkozó hotáro. vittehaugról a Magyar Távirati írói Eóina As AFP jelenti: Ar, olasz kom« 3au«iste párt lapja, az Unita, tel­Í ea terjedelmében nyilvánosságra losta a közleményt. A közlemény után a lap közli az olasz kommunista párt nyi­latkozatát. amely fenntartás nélkül helyesli a Tájékoztató Iroda határozatát. Szélia Szófiából jelent! az Associated Press, llogy a Bolgár Munkás (Kommunista) Párt egyhangúlag magáévá tette a Tájékoztató Irodá- nak a Jugoszláv Kommunista Párt. tál kapcsolatban hozott határozatát. A határozatot a kommunista Raoot- nicseszko Delo elsfi helyen közli. A Bolgár Munkás (Kommunis­ta) Párt közlemény© a Pártnak azt a mélységes meggyőződését fejezi ki. hogy Jugoszláviában akad elegendő hű marxista, leninista párttag althoz, hogy felülkerekedjenek a téves irány- za,tokkal szemben. E* szükséges a jugoszláv vezetés talpraálütáeára — állapítja meg a bolgár közlemény, Prága A prágai Svobodne Slovo . mint azt a Csehszlovák Távirati írod« je­lenti — azt írja, hogy Jugoszlávia egyes vezetői letértek a helyes útról és veszélyeztetik Jugoszlávia biz­tonságát, mert nem vették tudomá­sul & világ haladó erőivel való együttműködés elveit. A lap a továbbiakban megálla­pítja. hogy a Tájékoztató Iroda közleménye nagy bizonyítéka an­nak az őszinteségnek és meg nem alkuvó szellemnek:, amellyel a kommunista pártok a szocializ­mus felé történő demokratikus ^eí-jiehaladás biztosításáról gon- áoskadaak,. ip Iroda ínnak Jugoszlávia Kam­atával kapcsolatban as első világ- a ma délelőtt az alábbiakat jelent i: — Reméljük — írja végül a lan —> hojry a Tájékoztató Iroda közi ményenek kemény szavai idejében hangzottak el és Jugoszláviában akad megfelelő Szocialista erő, amely a kormányt arra teg ja bírni, bogy visszatérjen a bird , önbírá­lat és a demokrácia he a útjára. A jugoszláv válságot a szocializ­mus ellenségei igyekeznek majd kihasználni. De nincs olyan dema­gógia, amely meggátolhatná a de­mokratikus nemzeteket abban, hogy megtalálják az ntat a szociá- 'izmus győzelméhez. (MTI") Párizs A párizsi Humaniíé szintén tel­jes egészében közi! a határozatot. A lap a közleményhez hozzáfűzi, hr.gy a francia kommunista párt politikai bizottsága teljes egészé­ben helyesli a határozatot. A Ce Soir megállapítja, hogy a Tájékoztató Iroda értekezletén résztvevő pártok egyhangúan sze­gezték le: &, Jugoszláv Kommunista Párt politikájában számos tévedést követett eh Ezért szólították fel a jugoszláv kommunistákat, ismerjék be hibái- kát és változtassanak politikájukon, máskülönben államuk az imperia­listák gyarmatává válik. Ez a fi­gyelmeztetés a jugoszláv pártveze­tőknek szóit. A felszólítást a párt egészséges erőihez címezték azért, hogy határozottan változtassanak az eddigi politikán. Az Humanité közli azt a ha­tározatot, amelyet kedden este a Kommunista Kiáltvány századik évfordulója alkalmából rendezett , nagygyűlés elfogadott, A határosat | kijelenti, hogy a gyűlésen meg- i jelent kommunista* párthjvek fenn­tarHs nélkül helyeslik a Komlnforn* nyilatkozatát a .jugoszláv kommu­nista párt helyzetéről. ­New Torit Netc Yorkból jelenti az AFP: As amerikai kommunista párt köz­ponti bizottsága kedd este nyílva- rosságra hozott közleményében ki* jelenti, hogy a Tájékoztató Iroda gyűlésén képviselt nyele kommu­nista Párt kiváló szolgálatot telt a világhété ügyének, a nemzetek füg­getlenségének és a szocializmusért folytatott barenak. A nyilatkozat ezután szembeszáll az amerikai im­perializmussal. amely az imperia­listák tulajdonában lévő újságokon és külügyminisztériumon keresztül arra törekszik, hogy kiforgsssa igazi értelméből a Kominform ha­tározását. A nyilatkozatot William Foster és Eugen Dernish, az amerikai kommunista párt elnöke, illetve fő­titkára írta alá. A kommunista pártok Tájékoztató Irodájának határozata A Szabad Nép. az MDP központi lapja kedden reggel közzétette a Kommunista Fúrtok Tájékoztató Irodájának határozatát Jugoszlávia Kommunista Pártjának helyzetéről. Az egyhangú határozat meghoza­talában résztmtt a Bolgár Munkás (kommunista) Párt, a Román Mun- káspárt, a Magyar Dolgozók Pártja, a Lengyel Munkáspárt, a Szovjet­unió Kommunista (bolsevik) Pártja, a Francia Kommunista Párt. Cseh­szlovákia Kommunista- Fártja és az Olasz Kommunista Párt. A Ma­gyar Dolgozók Pártját Rákosi Mátyás, Farkas Mihály és Gerő Ernő képviselte a Tájékoztató Iroda értekezletén, amelyet június második fe­lében Romániaiam tartottak meg, A Tájékoztató Iroda megállapítva, hogy Jugoszlávia Kommunista Pártjának képviselői megtagadták a Tájékoztató Iroda ülésén való megjelenésüket, a többi között egyhayigúlag az alábbi következtetésekre jutott; Q k Jugoszláv Kommunista Párt, vezetőségének az utóbbi időben a kill* és belpolitika alapvető kérdéséi­ben helytelen az irányvonala, eltér a ma rxizmns-Ien i n izmustól, A Tájékoz­ható Iroda jóváhagyja a Szovjet-Ünió Kommunista (bolsevik) Pártja Köz­ponti Bizottságának cselekedeteit, me­lyekkel vállalta a kezdeményezést a Jngoszláv Kommunista Párt Központi Vezetősége helytelen politikájának és elsősorban Tito, Kardeij, !>♦!!*» és Rankovles helytelen politikájának le­leplezésére. S A Tájékoztató Iroda megálla­pítja, hogy a Jugoszláv Kommu­nista Párt vezetősége barátságtalan po­litikát folytat a Szovjet-Unióval és a S*uvjet-Ünió Kommunista Pártjával szemben. Jugoszláviában a szovjet ka­tonai szakemberek befeketitésének és a szovjet hadsereg díszkrediíélásának méltatlan politikáját követték. A szov­jet polgári szakembereket » Jugoszláv államvédelmi szervek felügyelet alá helyezték és megfigyelték őket, de ugyanilyen eljárásnak vetették alá Judint, a SZUK(b)P-nak képviselőjét a Tájékoztató Irodában. A Jugoszláv Kommunista Párt reze- tői azonosítani kezdték a Szovjet-Cnié külpolitikáját .az Imperialista .hatalmak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék