Világosság, 1949. január-március (5. évfolyam, 1-75. szám)

1949-01-01 / 1. szám

Az PrsT^gvíT'éri Könyvtár álioniünyaflói tőreivé. Budapest 5. év, I. szám Ara 69 fillér 1943 január 1, szombat Közöljük Mindszenty titkos irattárának 3 eredeti dokumentumát f Illetéke« helyről Közük: Mindszenty leleplezése elsősorban azok­nál kelteti nagy zavart, akiknek szolgálatában állott: az amerikai im­perialistáknál. Most, hogy Mindszenty hazaárulásáról, hűtlenségéről, kémkedéséről, valntnspeknláciőiról lehullt a lepel, külföldi cinkostár­sai szemtelen tagadással próbálják tisztára mosni. Elöl jár ebben Lo­vett úr, az Egyesült Államok helyettes külügyminisztere, aki „vérlá- xitó, hamis vádakat”, meg „valiásüldözést’* emleget Mindszenty őri- Zetbevételével kapcsolatban, A Mindszenty ellen emelt vádakkal kapcsolatban három iratot közlünk. Az első, amelyet Sebőén féld Arthur, a volt budapesti ame­rikai követ írt Mindezentynek, így hangzik: Schoenfeld követ megküldi a külngjmi niszt ér iumna k Mlírjdsxeniw leienté&*11 « *J* '„Budapest, 194® decemeber 27« Eminenciás ITr! Tisztcäettol ayugtá’’..an povontier 22-én kelt levelét, amely bizonyos Intézke­désekre vonatkozik, amelyeket a csehszlovák kormány hozott a szlovákiai magyar kisebbségekre vonatkozóan, vaíamint az ön de­cember 12-én kelt levelét, mely a magyar köztisztviselőket érintő intézkedésekről szói és december 16-án kelt levelét, mely általános érvényű megfigyelése­ké,. ad politikai vonatkozásban Magyarországról a jelenlegi helyzetben. Az ön leveleinek másolatai továbbítva lettek a Külügymi­nisztériumhoz. Meg kell jegyezni azt. hogy az ön december 124 és 16-i levelei, melyek Magyarország belső po­litikai kérdéseit érintik, az Egyesül, Államok kormányának segítségét kérték, bizonyos, Emi- neneiád által nehezményezett helyzetek megváltoztatása érde­kében. Ebben a vonatkozásban bizonyosan ismeri ön az én kor­mányomnak régóta gyakorolt, más nemzetek belső ügyeibe való benemavaíkozási politiká­ját. Ez a politika hosszá idő­szakon át helyesnek bizonyult és sok nehéz helyzetben a leg­jobb garancia a spontán, élet­erős és igazi doni okrajtkns fej­lődésre. Világos lesz Bminen- olád előtt,, hogy ez szükség-kép elzárja a követség elől, intéz­kedések lehetőségét mely intéz­kedések a magyar belső ügyekbe való beavatkozásként lemnének felfoghatók, vagy amelyek kívül fekszenek a dip­lomáciai misszió normális tevé­kenységein. Szeretném ez* az adtaimat felhasználni, hogy biztosítsam Emjnenciádat arról, hogy- öröm­mel fogadom továl>bra is az ön észrevételeit minden olyan ügy­ben, melyre figyelmemet felhívni szándékozik. Legjobb kívánságaim tolmá­csolva az ünnepekre, megújítom kiváló tiszteletem kifejezését H. F. Arthur Schoenfeld“ Szóval az amerikai követ meg­állapítja, hogy Mindszenty az Egyesült Államok beavatkozását sürgette a magyar belpolitikai vi­szonyok megváltoztatására. A ma­gyar demokrácia bírósága meg fogja állapítani, hogy mi jár an­nak, aki, mint Mindszenty egy részt az ország első közjogi mél­tóságának tartotta magát, más­részt egy idegen nagyhatalom be­avatkozását sürgette hazánk bel- ! ügyeibe „Méltóztassék rendelkezést kieszközölni“ — írja a haza­áruló a követnek A másik irat Mindszenty saját kezű levélfogaimazványa Chapin amerikai követhez, mely így hang­zik: „Nmgu Miniszter ITr! » Az Egyesült Államok adták vissza és katonái hozták vissza Szent István első királyunk 909 éven át épen maradt Szent Jobbját. Ugyancsak .% ő Szent Koronája, legnagyobb alkot­mányjogi és történelmi értékünk is az Egyesült Államok hadsere, gének kezében van Német or szag területén, Wiesbadenben. Az a kérésem, méltóztassék sürgősen rendelkezést kicszkö- rölní magas kormányától, hogy a hadsereg szállítsa el és adja át megőrzésre Rómába, (annak az Apostoli Szent­ségnek) a Pápa őszer.tsé- géneb, akinek elődje a Szent Koronát Szent Istvánnak ajáp előhozta /íz ezredik évben. Az ügy nemzetünkre rendkí­vül fontos tárgya, és amiatt, hogy kikérés, háborús előre­nyomulás irrftt végzete* sorsra juthatna a Szent Korona. Mi ránk á mognyugttó csak Róma volna. Fogadja Nagyméifóságod őszinte tiszteletemet 947. VIII. 31.“ A levélben említett „kikérés" arra vonatkozik, hogy a korona LEOATJC:* W '(*M IíhNÉ» SStAtm ÓF ' & • SÍ. „ h*.;.: k ; -y ’ r X2 * % w ' > 5 '<• ’ , • • ••■ .' > -• - -Í -, -Í-? ' ­- >(í> ^ t í?f 12 Mit4* thkt ***« ***** i« tht mnútt «r tfr* ' ' ' \ yf^ ~ , ,'v. \ •' X ■ \ <' ’> • 'J, '' v "«rrtit ”**! ?<* mmm ysfM, W , *;*;§*■ ••r.i H bt ifi tt® ar,; t%m* m- *h*"&£ tM» .rótt * Í3 -.-v;. éthio.f t s ív 1 ..ich*­mm Hf f ' Atdh pf ; e. wéf r. x?st' ■ Íyvsv'íifiő.-:ÄitOiWic.'. ! ..MJ'.í/i.it:v.-.vó»sB4Íí jjaUUlrf-1 Cliapin budapesti amerikai követ levele Mindszentyhez süzaszolgáltalását a magyar kor- j Mindszenty vágyálmára, a härtna- lány az amerikaiaktól kérte. A | dik világháborúra, hazánk ameri* aáborus előrenyomulás” célzás! kai megszállására, #« „Az ön javaslatainak figyelmet fogunk szentelni“ - írja a követ a hazaárulónak A harmadik irat Seiden Chapin budapesti amerikai követ válasza, mely így hangzik: „Egyesült Államok Követsége Budapest, Magyaroiszág, 19-17 szeptember 12 Kedves Mindszenty Bíboros! Megkaptam az ön augusztus 31-i levelét, amely a S/tnf Ist­ván Szent Koronájával kapcso­latos intézkedéssel foglalkozik aouíly az ön állítása szerint WiPsbailenbeji, n* Egyesült Ál­lamok hadseregének birtokában van. Engedje meg, hogy biztosit* sóm önt,, kedves Bíboros, hogy az ön javaslatának a szüksége* figyelmet fogjuk szentelni ak. kor, amikor az ereklye sorsával kapcsolatban a követség figyel­mét erre felhívják. Tisztelettel maradok Seiden Chapm Mindszenty József püspöknek, Magyarország hercegprímásának, Esztergom érsekének, Esztergom, Magyarország Egy levél az amerikai hadiigy« minisztérium irat tárában Amennyiben ezek a bizonyítékok Lovett helyettes kiilügyTninisz* tír úrnak nem elegendők, kerestesse ki Kenneth C. Koyall amerikai hadügyi államtitkár irattárából azt a levelei, melyet Koyall 194?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék