Világosság, 1949. április-június (5. évfolyam, 76-149. szám)

1949-04-01 / 76. szám

AzOrstfgcjyfflési Könyvtár állományéból törölve. Budapest 5. év, 76. szám kit > * • Ara 60 fillér 1949 április 1, péntek Csapadékra hajló idő Illetékes nyilatkozat a szappanról A fordulás és előzés új rendje a budapesti utcán % Százmilliók tevékmm hsrta a békéért Nap mint nap szélesedik az egy­szerű emberek százmillióinak haf* ca békéjükért. Az izlandi parla­ment előtt egybegyült tömeg be­törte a parlament ablakait, meg­verte a rendőröket, míg odabenn 9 kommunisták, baloldali szociál- íiemokraták és egy gazdapárti az Aüsiiii. bsv.iződés ellen szavaztak. 'áíijpÉSSit héi-oMtaer sőtjf: Ifiytíf" tolt át kérvény' a parlamentnek, hogy vonják Vissza a holland csa­patokat Indonéziából. Bukarest­ben az értelmiségiek nagygyűlésén Európa legkülönbözőbb országai­ból származó értelmiségiek mellett Darvas József építésügyi miniszter magyar kiküldött aláhúzta a ro­mán és magyar nr p közös harcát az imperialisták ellen. A norvég- nemzetgyűléshez érkezett tiltako­zások között van a nők 42.000 alá­írásom békeemtékirata cs a karzat­ról lehulló röpcédulák figyelmez­tették a képviselőket: „’Az Atlanti Egyezmény április 9-ét jelenti“. 1940 április 9-én törtek be a né­metek Norvégiába... De lehetetlen felsorolni az egy­szerű emberek milliói békevágyá­nak valamennyi megnyilatkozását. Parisban eddig több mint 300 mil­lió ember képviseletében jelentkez­tek szervezetek a békekongresszois- ra. A kongresszus nagygyűlésén Joliot-Curie elnököl, u'ána egész Franciaországban békenagyg yülé­seket tartanak. Az imperialisták idegesen szemlélik énnek a harc­nak a kiszélesítését. Már félreteszik eddigi „békeszólamaikat“ s diihöd- ten fedik fel kártyáikat. De Gaulle sajtófogadásán már nyíltan fa­siszta programot, Franciaország szovjetellenes felfegyverzését hir­dette. Mikor megkérdezték tőle, hogy hát a francia, munkásosztály fél reérthetetíen állásfoglalásához mit szól, — kitérő választ adott. A Humanité joggal állapíthatta meg: „Ilyen kijelentések, mini amilyenek De Gaulle keddi kijelen­tései, millió és millió francia szá­mára világossá teszik,' hogy a há­borús és reakciós erők ellen leg­sürgősebben. a lehető legszélesebb összefogásra van szükség“. A világ népei bizalommal és sze­retettel fordulnak a Szovjetunió felé. Fagyejev, a szovjet küldött­ség vezetője, a newyorki béke-érte­kezlet után mondott beszédében emelt hangon jelentette ki: — A mi országunk, a Szovjet­unió a népek közötti' barátság és a béke oldalán áll. A béke mellett vagyunk. nem gyengeségből, hanem azért, mert az a törekvé­sünk. hogy népeink boldogságban éljenek, Országunknak alaposan „kijutott“ a történelemből, Nyolc évszázadon át szüntelenül hol mongolok, hol németek, svédek, franciák és utána újból és újból a németek törtek reánk. Ezek mind­annyian vert seregként, lerongyo­lódva takarodtak el országunkból. A Sztft'in díszelnöksége alatt ülésező Komszomol moszkvai kon­gresszusán ennek a hatalmas or­szágnak dicsőséges ifjúsága bizo­nyítja erejét és őszinte bikevá- gyát. A magyar ifjúság, a világ ifjúsága szeretettel és bizalommal tekint a Komszomol felé, s büszke arra, hogy egyazon táborban küzd a világ leghaladóbb ifjúságával. Wallace a so, New York, március SÍ. Henry A. Wallace, a Haladó Párt elnöke, a newyorki rádión tartott beszédében válaszolt Ache- son külügyminiszternek. Felszólí­totta a szenátorokat, ne szavaz­zák meg az Atlanti Egyezményt, mert az felbomlasztja az Egyesüli Nemzetek Szövetségét, az orszá­got pedig olyan irányba terelheti, amely a világot két ferfegyverzett táborra osztja és megindítja a há­ború'-felé vezető úton. — Kínában azt tettük, amit az Atlanti Egyezmény értelmében tennünk kellene Európában. Hat- milíiárd dollárt ajándékoztunk Caangkafsek kormányának, fel­fegyvereztük és kiképeztük had­A magyar nők is ott állanak ebben a békearcvonalban a világ dolgozó női oldalán Az MNDSz szerdai nagygyűlése hitet tett a magyar- asszonyok békeszeretotéről és kész­ségéről a béke védelmében. De az egyszerű emberek felvetik a tüzzei játszók felelősségének kérdísőt.: ­A bgía!«*»» és vpióban népi. békemozgalom figyelmeztetés arra, bogy a népek szigorú megtorlást követelnek azokkal szemben, akik sorsukkal játékot űznek és akik létérdeküket, valamint életüket teszik kockára — foglalja össze a kisemberek intő szavat a Novaja Vremja. Cseresnyés Sándor s iróniáiéról seregét. Kínának csak egy része volt kommunista akkor, amikor mi a „segélyezést“ megkezdtük. Ma az egész ország maradék nél­kül kommunista. És a sors iró­niája az, hogy a néphadsereg dön­tő részében Csangkoisek hadsere­gének modern amerikai fegyvereit használja, amelyet zsákmányolt, vagy megvásárolt. Ha valaki az At Í a nti Egyezményt békés eszköz­nek mondja'— emelte fel hangját Wallace a külügyminiszternek adott válaszában — akkor szem­forgató kétszínűséget kövei el és Semmi mást. Én tiltakozom ez el­len és szeretném, ha önök tudnák azt, hogy mit is jelent tulajdon- képen ez az egyezmény. Százezer moszkvai ifiűmunkás ieliesiteUe az ötéves tervet Moszkva, március Sí. A lenini Komszomol Xl-ik kon­gresszusának megnyitó ifié-én a kon. gresszus díszelnökévé Sztálin minisz­terelnököt választották meg. Alexander Krivcov, a KEK elnöké­nek jelenté«« után Mihailov központi bizottsági titkár számolt be • Kom- szömei munkájáról. A beszámoló és az utána elhangzott felszólalások bi­zonyítják, milyen példaadó lelkese, déssel vettek részt a Komszomol tag­jai a kommaaizmus építésében. Min. den felszólaló kiemelte, milyen határ­talanul ragaszkodnak a koxnszomo- lok a Bolsevik Párthoz és annak n*gy vezérhez, Sztálinhoz. Kraszavcsenko moszkvai kikiiMöft kiemelte, hogy százezer moszkvai if. jó munkás máris teljesítette ötéves tervét. Az ukrán kiküldött kiemelte, hogy egymillió ukrajnai ifjúmunkás vesz részt az ötéves terv idoelőtti megv áló. siUVsáért folyó versenybe®. Nyolcvan, egy ukrajnai ifjúmunkást és leányt tüntette ki a Szocialista Munka Hőse -rendjellel Tomboló tapsvihar fogadta S/.ergej Vavilovot, a Tudományos Akadémia elnökét, aki az ifjú és idő* tudósok Üdvözletét tolmácsolta­— A szovjet állam története bizo­nyítja — hangoztatta —mily hatal­mas eszközzé válik a tudomány, ho a népéj szolgálja és ha « nép támoga. fását élvezi. Cseriiocov lerilngrádi és Kanapin kazaksztánl kiküldött elmondták hogy- a kormány a leningrádi Iskolák céljaira több mint 6SÓ millió rubel: fordít, Kazaksztáuhan pwttgf 38 főis­kola és 106 műszaki isUo!a működik. Moravszkij, a Lengyel Ifjúsági Sző­Bea sell telefon négy ütembe: 1. A verseny állásáról 2. Május elsejéről 3. Az ócskavasgyá)lésről Egy hónappal ezelőtt, március 1-én indult meg a gyárakban és üzentekben az új szocialista mun­kaverseny. Ma reggel 8 órakor te­lefonon felcsengettünk néhány üzemet és megkérdeztük: milyen eredményeket értek el az egy hó­nap alatt, milyen terveket készül­nek a közeljövőben megvalósítani és hogyan lei vonják o verseny to­vábbi sikerét biztosítani, A' kőbányai Hubert ég Siegmund-gyár üzemi bizottsági titkára, Molnár jGStapár a Íe8 vetkezőket vátaaaoljfc: — Munka Versenyünk gerincét a ta­karékosság, fi* önköltségcsökkentés képezi, elsősorban öntödénk seiejtjé. nek o csökkentés«- E cé-lból idáig 26 brigád alakult az üz<snbí-n, amelyék mát-ig jelentős eredményeket értek él. A termelés ügyét nagy- mértékben elősegíti a múlt héten megválását ott ■új üzemi bizöttMg, amely a terme­lés kérdésén kívül főleg- az oktatás és a »BOciálíR juttatások n>e,g*5ei-ve- zésével fogia Lkozhk. Bekapcsolódunk az ócskavas-gyűjtésbe is annál is in­kább, mert üzemünk öntödéjének és az egész magyar iparnak egyre több acélra van szüksége. Az albertfalvai Uódeo-posztógy árban Rucaka János üB-aJetaők végzi fet a telefont: — Fonodánk az egyhónapos mun- k®. verseny kiértékelésénél 18 hasonló üzem közül a legjobb eredményt érte el. A jó eredményhez, elsősorban a brigádok segítették hozzá áz üzemet, 3melyeiknek Száma néhány héj alatt 26.1-61 32-re emelkedett- Az új üzemi bizottság, amelyben három élmunkás veiség aleinöke a Szovjetunió Kom­munista Pártját é* a világ Ifjúságá­nak nagy tanítóját, Sztálint éltette. Békegyűlések Amerikában Az amerikai He*rgj, sajtócaopojt. hoz tartozó Daily Mirror szerint a kongresszuson észívett neves szemé­lyiségek névjegyzéke az amerikai ha­tóságok számára feketelistaként aaqJ. gál. A tőkés gajtó minden tombolája dacára a kongresszus hatalmas siker, rel járt. A békefelhívás, amely május 13-áu az elesett am erikái katonák emlékére tartott kegyelete* nemzeti ünnepen kerül Trurnán elé, előkészület alatt van. . . . Békegyőléseket tartunk PHIIa. delphiában. Baltimoreban. ttet­roitbas. Saint Loulshan, Los Angelesben és Newark bar,. Ezeken & gyűléseken a vezető qm,:- > ikai - értelmiségiek fognak felszólalni. ' A brazil Kommunista Párt veze­tője, Louis Carloe Presto» kijelen, tetté ,,A brazil nép sohasem emel fagy­ié van, természetesen a termelés to­vábbi fokozáséi tűzte kt célul. Ma osztjuk ki az üzemben az új párttag­sági könyveket és biztos, hogy ez is nagy mértékben fokossá majd doí- kozótak szocialista öntudatát ás Isi» kesedéaót. A Községi Kenyérgyárban Bellák István, az új üzemi bizottság elnöke ejjt mondja: — Legfőbb feladatunknak most a májús elsejére való készülődést, te­kintjük, Felajánlásunkban elváltai. • tűk, hogy biztosítjuk a fátvonuló munkásság zavartalan sütemény- ellátását■ Ezenkívül továbbra js fő célunknak térijük a kenyér múiőnAi gének állásidő megjavítását és a tor- melégi költségek csötokenítsét, hogy a magunk részéről i* hozzájáruljunk rt rejfett ipari tartalékok feltárása. hoz. Ide tartozik az is, hogy üze* műnkben már megkezdtük a szerte­szét heverő ócskavas összegyűjtését, amit saját kocsinkkal, napi munkánk után önként beBzállütunik a gyüjtö- telepekre. A Dixi cipőgyárban Herz Albert üzemi bizottsági eflntft válaszol a telefonon: — Az új szocialista nmrvkflversemy eta> egyhónapjánaii rt-edmónyét még w-m t-udtuk kiédekeln*. E* mosf, van folyamatban, ugyanalckor teljes erő­vel készülünk a május elseje meg* ünneplésére. A legméltöbb módon, muíikável kívánjuk üniw-peini és ezért felajánlásunkban véüaibuk, hogy termelésünket május elsejére S százalékkal növeljük. Ugyancsak május «kéjéi felajánlásként vállal­tuk, hogy az üzemben, találka,>, ó ősz. szes ócska-pasat a legrövidebb időn belül összegyűjtjük és beszállítjuk a gyűjtőhelyekre. vert a Szovjetunióra és harcol az imperializmus ellen.” Előkészületek Párisra Franciaorszagban hatalma» előké­születek folynak a párisi bekeéste- keslétre. A békcértekezict megnjd- tása után óriási méretft békegyfllég lesz, amelyre egész Franciaország, bél „békekaravánok" fognak érkezni. A békeleomgressZ'us utón Franciaor­szág csaknem valamennyi nagyváro­sában helyi nagygyűléseket tártanak. Ksinmanista lyőzeiem Bécsben Bécs. március SÍ. Az A0G Müvek üzembizottság! vrá* tasztása a kommunisták fényes győ­zelmét eredményezte. Ez » gyár még 1915-ben a szocialisták egyik felleg­vára volf. A mostani választásokon a kommunisták megkettözték szavaza­taikat. Az iizem, munkásainak S0 százaléka a kommunistákra szavazott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék