Világosság, 1949. április-június (5. évfolyam, 76-149. szám)

1949-04-22 / 92. szám

RENDEZIK a Kossuth Lajos-ieroB, a Ságvári-téren fordul meg a 10-es, levágják a József-tér négy sarkát A főkapitányság igazgatásrendészet ügyosztályán már elkészültek a Kossuth Lajos-tér, József nádor-tér korszerű átépítésének tervei. A Kossuth Lajos-téren a közlekedési viszonyok sok balesetre adnak lehetőséget A tér átrendezésére a leglényegesebb változás- eltűnik a 10-es villamos hurokvágá­nya- A 10-es az átrendezés után nem a Rákóczi-szobrot kerüli'meg, hanem a Ságvári-téren lesz a végállomása. Itt járdaszigetek biztosítják majd a balesetmentes közlekedést. A 2-es villamos útvonalán is változás lesz. A 2-es az Akadémia-utcából kijövet, nem a tér közepe jelé folytatja út iát, hanem bekanyarodik a Dáthory-utca irányába, a földműve­lésügyi minisztérium előtt megfordul és azután a régi vonalán folytatja útját. A 2-es villa­mos megállója a Rákóczi-szobor mögött mintegy harminc-negyven méternyire lesz. A köz­lekedést villanyrendőrök irányítják. A József nádor-teret újszerű megoldással kiszélesítik. A tér kétoldalún lévő gyalogjárdát levágják, a fák törzsét pedig védőráccsal látják el. A gépkocsik a fasor fái között parkíroz­nak. Így a sorban álló gépkocsik nem akadályozzák az autóbusz és autók forgalmát. A ter­hek szerint levágják a tér négy sarkát. így a köralakú József nádor-tér el;pszis-alakú lesz. Aclieson USA-kiiliigyminisztert „A kommunisták olyan erősek? hogy Kínát el fogli&iha Az LSA nem ad több segítséget a Kuomintangnak Washington, április 21. (U. P.) Acheson külügyminiszter levelet intézett Conaüy szenátorhoz, a felsőház külügyi bizott­ságának elnökéhez. Levelében kijelentette, hogy a Kínának nyújtandó további segítséget feles­legesnek tartja. Az USA sem csapatokat, sem más természetű segítséget nem nyújt a nan- kingi kormánynak. Gazdasági téren a nankingi kormány részére még 54 millió dollár áll ren­delkezésre, amelyből árukat vásárolhat. A külügyminiszter McCarian demokrata szenátor ja­vaslatát, hogy újabb másfélmiliiárd hitelt nyújtsanak Nankingnak, visszautasította. — Egy ilyen rendszabály — írja Acheson — katasztrófával végződne, miután a kommu­nisták már ma is oly erősek, hogy egész Kínát elfoglalhatják. A Kuomintang el van intézve. Ezt bizonyítja, hogy az utóbbi esztendőben dacára annak, hegy bőségesen el voltak látva hadianyaggal, állandóan súlyos vereségeket szenvedtek. A kommunisták kezére került mindaz a hadianyag, amit az USA 1945 óta Kínába küldött. ■Meglelem! a választásokról szóló hirdetmény Öt párt közös listán indul máfus 15-én Változások a francia hadseri g vezetésében Páris, április 21. A francia hadsereg vezetésében je­lentős változások várhatók. Revers tá­bornok vezérkari főnököt a hadsereg főfelügyelőjévé nevezik ki. Revers je­lenleg amerikai körúton van. Az északafrikai hadsereg főparancsnokává König tábornokot, a fasiszta beállí­tottságáról ismert németországi főpa- íarfcsrlakot nevezik ki. Szombaton tems ik ümís% püspökül Tár Bánáss László veszprémi püspök kedden este Budapesten meghalt az Irgalmas-rend kórházában. A vcszpre mi püspök holttestét szombaton a veszprémi székesegyházban beszente­lik, utána a székesegyházban felrava­talozzák. A hívek tiszteletadása után a veszprémi püspök holttestét a krip­tában helyezik el. A hivatalos lap csütörtöki száma Kádár János belügyminiszter alábbi hir­detményét közli az országyűlési válasz­tásokon résztvevő pártokról: „Az országgyűlési választásokról szóló 1945:Vili. te. 2. § (2) bekezdésé­ben, valamint az országgyűlési válasz­tásokra vonatkozó törvényes rendelke­zések módosításáról szóló 1949:1X. te. 8. §. (1) bekezdésükén foglalt rendelke­zéshez képest a Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa fenti számú bejelentése alapján közhírré teszem a következőket: A Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa az 1949. évi május hó 15. napjára kitűzött országyűlési választáson való részvételi jog megálla­pítására irányuló kéréseket elbírálta és a következő pártok részvételi jogát állapította meg: 1. Magyar Dolgozók Pártja, főtitkár: Rákosi Mátyás, országos központ: Bu­dapest, V., Akadémia-utca 17. 2. Független Kisgazdapárt, országos elnök: Dobi István, országos központ: Budapest, IV., Semmelweis-utca 1. 3. Nemzeti Farasztpárt, főtitkár: Er­dei Ferenc, országos központ: Buda­pest, VI., Andrássy-út 25. 4. Független Magyar Demokrata Párt, országos elnök: Balogh István, országos központ: VI., Eötvös-utca 14. 5. Magyar Radikális Párt, elnök: Harrer Ferenc, országos központ: Bu­dapest, VI., Andrássy-út 43. A bejelentés alapján közhírré teszem azt Is, hogy a Alagyar Dolgozók Pártja, a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt, a Független Magyar De­mokrata Párt és a Magyar Radikális Párt az 1945:VIII. te. 21. §. (1) bekez­désében foglalt rendelkezés alapján mind országosan, mind a választókerü­letekben közös lajstrommal Indulnak. Közös lajstromuk elnevezése: Magyar Függetlenségi Népfront. A Magyar Függetlenségi Népfront or­szágos vezetősége: elnök Rákosi Má­tyás, alelnökök Dobi István és Erdei Ferenc, főtitkár: Rajk László, országos központ: Budapest, IV., Váci-utca 62/64. szám.” Földrengés Chilében Santiago, április 21. (Reuter) Közép-Chilét az éjszaka folyamán földrengés rázta meg. A szerencsétlen­ség nagyobbarányú volt, mint eleinte gondolták. Tekintettel arra, hogy a táv­beszélő- és táviróösszeköttetés több ke­rülettel megszakadt, az áldozatok szá­mát pontosan megállapítani még nem lehet. Az eddig beérkezett jelentések szerint a halottak száma 50. A sebesül­tek száma meghaladja a százat. Trai- guenben összeomlott a börtönépület. Harminc rab életét vesztette. Az OTI rendezte a fogászati ren­delők kérdését. A Madách-téri fogá­szati rendelőhöz tartoznak azok a volt OTI, MABI és Segitöalapi tagok, akik a belső VIII., belső IX. és a IV. ke­rületben laknak. A biztosítottak vá­laszthatnak a Madách-téri rendelő és a lakóhelyük szerint illetékes rendelők között. 57 ujítáa, kétmilliós megtakarítás, olcsóbb áram a talunalz Szerte az országban egyre több helyen gvúl fel a fény, egyre több helyen tanulnak az iskolában, dolgoznak a községházán villanyvilagitas mellett. A hároméves terv folyamán eddig 230 községben vezették be a \il- lanvt. De ez, mint minden egyéb is, amit a hároméves terv elvégzett, csak a kezdet. Az ötéves tervben újabb 1250 község kap villanyvilágítást és így a villamosított községek száma 2780-ra emelkedik. Természetesen inegnövekedett a fogyasztók száma is. Szemben az 1938-as 265.000 fogyasztóval, 1948 decemberében 334.000-en élvezték az elektromos berendezések előnyeit. Ezalatt buzgón dolgoznak az erőművek dolgozói, hogy olcsóbba tegyék a> áramot. 1946-ban még 80 fillérbe került epy kilowattóra; 1947 januárjá­ban már csak 64 fillér. 1948 végén pedig 50 fillér. Az Elektromos Művek dolgozói nem elégedtek meg az eredményekkel. Most az új verseny első két hónapjában 57 újítás történt és Így sikerült el­érniük, hogy a két hónap alatt közel kétmillió forintot takarítottak meg. Többet eszünk, mint 1938-ban! Egyes fontos élelmicikkek terén a főváros la­kosságának fogyasztása meghaladja az 1938-ban fo­gyasztott mennyi­séget. Jelentősen megnövekedett a cukor, a marhahús, a gyümölcs és zöldségfogyasztás, a tejfogyasztás pe­dig elérte a „béke­belit“. A hároméves terv keféiében a főváros rendbehozta a sérült vágóhi­dakat, vásárcsarnokokat, s a Tömöri- téren új piacot létesítettek. A főváros vezetősége kidolgozta az ötéves terv közellátási részleteit is. E tervek között szerepel Budapest északt területein hét új vásártelep építése, I számos piac áthelyezése és korszerű­sítése. Jön a magyar nylon és sokmillió magyar harisnya Június elején forgalomba kerül a Magyarországon gyártott nylon-ha­risnya. Minősége lényegesen jobb lesz az amerikainál s az ára sokkal ol­csóbb, így valószínűleg exportra is kerül belőle. Ezenkívül 1949-ben egy­millió 700 ezer tucat pamutharisnyát gyártunk. Kötöttáruból 1,200.000 kilo­grammot termelünk. Az év folyamán jelentősen megjavítják a müselyem- harisnya minőségét. Ebben az évben jelentősen leszállították a harisnya és a köt-szövött cikkek árát. A pulloverek például tavaly 140—150 forintba kerültek, most 108—110 forint az áruk. A müselyemharisnya ára tavaly óta 20—25 száza­lékkal, a hernyóselyemharisnya ára 50 százalékkal, a kötöttáruké áltatában 10—15 százalékkal lett olcsóbb. Ezeket az eredményeket a harisnya és kötszövő üzemek ésszerű profi­lirozása és termelésének tervszerű megszervezése tette lehetővé. Az ötéves tervben a harisnya és kötszövölt cikkek termelése 1949-hez képest 50 szá­zalékkal növekszik. t954-ben 372.000 tucat müselyemharisnyát — közte sok Nylont —, 2,600.000 tucat pamutharisnyát és mintegy 1.5 millió kilogramm kötöttárut állítanak elő. Nagy gondot fordítanak a minőség további javí­tására. ________ Holnap kezdődik az iskolai sréfytk kiosztása A váciúti általános iskola tornater­mében felcsendülnek a Köztársasági induló hangjai. Nagy csoport gyerek énekli harsányan, egészségesen. Az­után egy gyerek — lehat 13 éves —- a dobogóról Ady-verset szaval. Holnap osbztják k la váciúti áltatá- lános iskolában az állami tanulmányt segélyeket a szegénysorsú munkás- és parasztszármázású diákok között. Az iskola 93 tanulója részesül a segély­ben. Makuiatnra Kisebb, nagyobb teteiben Kapható Vili József-art S. I. 8. PaoirosztáW Telefon: 220—396 Tizenöteves fiú mondja a diákok ne­vében a köszönőbeszédet. Máté Attila nyolcadik általános iskolai tanuló. Színész szeretne lenni. — Tegnap láttam az Jfjú gárdá“-\ — meséli. — Csak egyszer látszhat­nám azt a szerepet, amelyet Gábor Miklós játszik. Máté Attila apja a Wolfner bőrgyár munkása. Bizony nem volt könnyű Attila tanszereit megvásárolni. Most segélyben részesül amiből 'családja meg tudja vásárolni az év végéig szükséges tanszereket. De segélyben részesül Frankó Géza, akinek szobafestő az édesapja és An­dik István, akinek hét testvére van és még sokán mások az ország összes is­koláiból, akiknek dolgát most az ál­lam vette a kezébe, hogy tovább ta­nulhassanak. Folyó hó 23-án, szombaton a Nemzeti Sportcsarnokban a XIV kerületi pártszervezet este fél 8 órakor Csökkent a mulasztás, sport-és kultúrműsort rendez. Bemutatásra kerül: boxolás, birkózás és egyéb sportszámok Utána kultúrműsor! Jegyek kaphatók a helyszínen nőtt a szorgalom. sincs ísi9!akerliii Az iskolásgyermekek örömmel vesz­nek részt az úttörőmozgalomban — állapítja meg a budapesti népoktatás kerületi tanfelügyelőségének ma reg­gel közzétett jelentése. A „Tanulj job­ban és nevelj jobban" mozgalommal kapcsolatban megemlíti a jelentés, hogy lényegesen csökkent a mulasztott órák száma, javult a tanulók szor­galma és már alig akad elkésve ér­kező diák. Az iskolakerülés léha szel­lemével már nem találkozunk a gyer­mekek körében. A jelentés részletesen beszámol az idei tanévben beiratkozott tanulók lét­számáról. Az első osztályba 6522 lány és 6572 fiú, a nyolcadik osztályba 4156 lány és 4170 fiú iratkozott be. A tanulók létszáma 82.671. Koszorú Táncsics bör Százötven évvel ezelőtt, 1799-ben született Táncsics Mihály, a magyar szabadságharc egyik legnagyobb alakja. Élete: nehéz küzdelmek sorozata volt. Már a szabadságharc előtt börtönbe vetették s éppen 1848 márciusának forradalma szabadí­totta ki budai börtönéből. Világos után hét esztendeig földalatti rejtek­helyen élt, 61 éves korában pedig újra tömlöcbe csukták — hét évre. A Várban, a volt Werbőczy-utcá- ban áll az ódon kétemeletes ház, amelyben Táncsics Mihály rabosko­dott. Az utcát ma már Táncsics Mihály-utcának hívják. Maga a ház olyan, mint a többi épület a környé­ken: vastag téglafalak, szűk abla­kok, boltíves kapuk. De a falon márványtábla hirdeti: „Ebben a házban szenvedett rab­Folyó hó 24-én, vasárnap délután 3 órakor a Millenáris Sporttelepen a XIV. kér. Pártszervezete és a Magyar Kerékpáros Szövetség sportbemutatói rendez' a Szabad Nép-otthon javára. Jegyek kaphatók a S z i k : r Könyvkereskedésben, VIII, Jázsef-körút 5 és a helyszínen. ságot Táncsics Mihály 1847 március 4-től 1848 március 15-ig és I860 március 15-től 1867 március 13-ig. A táblát állíttatta a Magyar Kom­munista Párt I. kerületi szervezete.“ Az emléktáblán két koszorú függ. Mindkettőn vörös szalag. Még egy emléktábla díszíti a házat. Kossuth Lajos is itt rabos­kodott 1837-től 1840-ig. A volt börtönépület ma az egyik külföldi állam tulajdona c§ a követ­ség tagjai lakják. A csöndes budai utcácskát ritkán veri fel léptek zaja. Jóformán csak az jár erre, aki itt lakik. Az emlék­tábla előtt nem sokan haladnak el. De az a sok szenvedés, amelynek tanúja volt a csöndes utcácska ódon háza, meghozta gyümölcsét. Tán­csics Mihály börtöne, együtt a többi börtönökkel, amelyekben a magyar forradalmárok senyvedek, örök em­lékei a felszabadult magyar nép­nek. Arra tanítanak, hogy a győze­lemhez vezető út szenvedéseken át vezet, de aki az emberiség hala­dásáért kitép, az nem törik meg a szenvedések súlya alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék