Világosság, 1949. október-december (5. évfolyam, 228-304. szám)

1949-10-01 / 228. szám

Budapest, 5. év, 228. szám Az Országgyűlési Könyvtár állományoíiól törölve. Ara 6ÍI fillér 1949 október 1, szombat RÁKOSI MT MS bestédéi ma este 7 órakor émaretiti a *%ot ■ ;?-kc iá Legfrissebb jelentések a tervkölcsönj második napiának hatalmas lendületéről és eredményeiről — Tizenötmilliót jegyeztek a néphadsereg katonái — Budapesten az V. és a VIII. kerület halad az élen VldéKum Horsed ntg?e fezei A z első nap mindent elsöprő lelkesedése után második napja folyik mái országszerte a tervkölcsön jegyzése: A magyar nép áldozatkészsége mint eg,, óriási hullám, véget nem érően terjed szét a gyárakban, és., üzemekben, a váro­sokban es jakiakban, a mezőkön és a hegyek között § újabb és újabb sziveket önt el. Fiatalok és öregeit, férfiak és asszonyok, munkások, parasztok és értelmiségi dolgozók — az egész nép mozdul meg ezek­ben az órákban, hogy forintjaival, öntudatos, meleg szereidével hozzá­járuljon népi demokrádánk további eredményeinek megalapozásához, az ötéves terv sikeres beindításához. Második napja telnek meg hatá­rozott, kemény aláírásokkal a köl- csönjegyzési ívek, második napja, hogy újabb milliók és milliók hall­gatnak a kormányzat és a Párt fel­hívására s járulnak hozzá — vá­laszként — izzó hazaszeretettel az Ügy sikeréhez, TUj illiók és milliók szíve telik meg bizalommal és gondol arra a tervkölcsön jegyzésekor, hogy minden fillére arra szolgál, hogy új ériékek teremtésével gazdagodjék a dolgozó név élete. Szeretettel és bi­zalommal gondol a Pártra, népi de­mokrádánk győzelmes szervezőjére és nagy vezetőjére, Rákosi Mátyás­ra, akinek szavára eddig is mint a kősziklára épitdli a magyar nép. Ki tudja, immár hányadszor a fel- szabadulás óta. a kölcsönjegyzés óráiban ismét összeforrott nép és a Párt és ez a szilárd kapcsolat egyik fő része volt a tervkölcsön első nap­ja óriási sikerének. S ez a kapcsolat Párt és nép között — ha lehet — egyre forróbbá, egyre szétválasztkalat'anabbá válik. Aki ma reggel ott aolt az Istvántelki főműhely óriási mozdony szereidéjé- ben. amikor Bebrics Lajos közleke­désügyi miniszter szólott az élüze­mek élüzemének dolgozóihoz és aki ha'lotta a Párt és Rákosi Mátyás nevének említésekor a feldörgő tap­sot, a lelkes éljenzést — az meg­látta. megértette a kölcsönjegyzés óriási sikerének titkát. Az megér­tette. miért terjed mint a futótűz em­bertől emberig a magyar dolgozók áldozatkészsége, miéi szaporodnak szinte óráról órára a milliók, nme Ivekkel hazánk nőne hozzájárul az ötéves terv elindításához. A mikor az Istvántelki főműhely reggeli nagygyűlése végei ért, százan és százan fordultak az üzem dolgozói közűi újra a bizal­miakhoz, hogy ha eddig még nem tet­ték meg, most maguk is jegyezze­nek kölcsönt, vagy pedig megfon­tolva a dolgot,, újabb száz- és két­száz forintos jegyzésekkel egészít­sék ki eiőeőnapi felajánlásukat. 'De'a iMaözó asszonyok sem ma­radnak ét a férfiaktól az István- telki főműhelyben. Az üzemi konyha- szakácsnője, Obendurfer Istvánná is azért jegyzett kölcsönt, hogy a ma­gyar nép könnyebben és gyorsab­ban valósíthassa meg célkitűzéseit, egy havi fizetését ajánlotta fel anél­kül, hogy ezt áldozatnak érezné, mert biztos benne, hogy a kölcsön ért majd százszorosán részesül kama­tokban _ Serfőző Dénes mozdony­szerelő és Tököli István időszaki munkás sokszáz forintot ajánlott fel. hogy gyermekeik és saját jövőjük érdekében odategyék a maguk tég­láikat a szocializmus építéséhez A lelkes hangulatban véget ért Isivánleiki nagygyűlés után pártta­gok és pártorikívüliek, kinevezett és időszakos munkások, férfiak és nők siettek egyaránt, hogy szocialista öntudattal minél előbb, minél több kölcsönt jegyezzenek, hogy minél előbb megtegyék felajánlásukat mert valamennyien tudják, hogy a kormányzat és a Párt kérésének gyors végrehajtása az egész ma­gyar nép érdeke. óra: T\e nemcsak az Istvántelki fő- ■*-' műhelyben, másutt is, min­denütt az egész országban sora­koznak fel a dolgozók és tesznek hi­tet egy emberként a kölcsönjegy- zéssel a Magyar Népközt árvaság jövője, hazánk függetlensége mel­lett. Szaporodnak, milliókká sava­sodnak a forintok s a gyárak és üzemek kapuján éppen úgy, mini ä falvak és városok elöljáróságainak hirdetőtáblám órárói-órára növek­szik egyre nagyobbá az az összeg, amellyel idáig hozzájárultak célki­tűzéseink sikeréhez, az ország fel­virágoztatásához — ellenségeink fölöti aratott újabb győzelemmel szabadságunk és a béke megerősí­téséhez. Reggsl 8 A vidék versenyében í. Borsod, 2. Szeged Szeptember 30-a, reggel nyolc óra. A tervkölcsönjegyzés állása: az éjjel és a kora reggel beérke­zett vidéki jelentések is arról szá­molnak be, hogy a tervkölcsön- jegyzés hatalmas lendülettel folyik tovább. Megye megyével, város vá­rossal, fain faluval versenyez, hogy ki ér el jobb eredményt. A megyék versenyében Borsodmegyc vezet. Átlagban 430 forintot jegyzett, egv-egv dolgozó. Utána 'Szeged kö­vetkezik, ahöl eddig 13.515-en 6,006.000 forintot jegyeztek. Szeged tegnap dél­után még az utolsók között volt, most szívós munkájával az elsők közé ke­rült. Az üzemek közötti versenyben a diósgyőri új gyár vezet, jegyzési át­laga 700 forint. Egy diósgyőri munkás levele Görzsöny András diósgyőri munkás ezt írja: ,,fíatodmagammal vagyok, 620 forint az átlag keresetem, tisztá­ban vagyok azzal, hogy szeretett Pártunknak és vezetőjének az a célja, hC’gy a mostani életünknél Is jobbat és szebbet teremthesse­nek nekünk, összehasonlítva a mai Magyarországot a régi úri Magyarországgal, láthatjuk, hogy akkor agyunkét a frontra vitték, azok etíen Harcolni, akik már ki­vívták szabadságukat. Mi, akik szintén szabadok vagyunk már, tudjuk, hogy a Szovjetunió olda­lán van a helyünk, hogy szaba­dok is maradhassunk. Egész havi let 40,471.250 és a Vili. kerület, 16,057.710 eredménnyel. A IV. kerület átlagosan elérte a 475 forintot. Felítí nőén szépen előretört a XI. kerület, amely 400-as átlagot ért e! a tegnap délután 6 órai 345 forintos átlaggal többsége nyereménykötvényt jegyez. A kerületek közül feltűnően lemaradt a III. és a X. kerület, amelyeket erősíte­niük kell, ha nem akarnak végleg le­maradni a versenyben. 1 láirnsKlok mm nkmnzk elmeiddel Dolgozó parasztságait® sem ma­rad ei a tervkölcsön-jegyzés verse­nyében. Mar a tegnapi nap folya­mán számos faluban szép eredmé­nyeket értek el a iervkölxxön jegy­zésében. Szabolcsmegyében a nyír­bátori járásban eddig 512,550 forin­tot jegyeztek a dolgozó parasztok. A somogymegyei Ganács községben i.adiszlal Ferenc ötholdas, hatgyerekes paraszt 2000 forinttal, a biharm egyel Krivár községben Feldmann Sándor ki- lencholdas paraszt 800 forinttal, Zsa- dányban Kiss Gábor hatholdas paraszt 600 forinttal, a somogymegyei Sáriguta községben Rosta János ötholdas új­gazda, kinek három gyermeke van, 1500 forinttal járul hozzá a tervkölcsön sikeréhez. Heves megyében egy négy­gyermekes özvegy, Vass Lajosné, 350 forint kölcsönt jegyzett, örömmel mondta, hogy saját gyermekei jövőjét építi, amikor hozzájárul az ország épí­keresetemet ajánlom fel az ötéves terv céljára. Tudom, hogy a terv minden forintja egy-egy szög a ha­lálgyáros imperialisták és a neth zetközi kalandorok koporsójában." De a többi vidéki üzem, Ózd, Salgó­tarján, Tatabánya, Komló sem akarnak elmaradni Diósgyőr mögött. Az egyes részeredmények összesítése még fo­lyik az egész országban. Délelőtt 9 érá i Előretör a Qans.Vagyon Délelőtt kilenc órakor így áll a hely­iét: Az üzemek között a Ganz vagon- gyár 450 forintos jegyzési átlaggal eiőrekerüit a tegnap délutáni 367 fo­rintos átlagával. Ugyancsak megjaví­totta helyzetét , .-a Ruggyanta, a Hof- herr, ahol elérte az 1,126.690-es ered­ményt és ezzel a 403 forintos átlagot. A városháza dolgozói 530 forintos étiaggal 1,825.500 forintos eredményt értek el. Ezzel szemben, ha nein vi­gyáz, le fog maradni a Pamutipar, a Ganz Hajó és az Egyesült Izzó, nem is beszélve a BSZKRT-ról, amelynek át­laga messze elmarad az élenjáró üze­mektől. AzV.ésVlII, kerület az élen A területek közül az Összeg nagv sága tekintetében vezetnek az V. kera­A moszkvai rádió a tervkölcsönjegyzés hatalmas lendületéről .. t ' . • .»ti­Moszkva, szeptember 30. A moszkvai rádió péntek reggeli adásában budapesti jelentés alapján kö­zölte, hogy a magyar nép hatalmas lelkesedéssel fogadta sz ötéves TervkŐÍ- csöní. Alig hangzott el a rádióban a felhívás a tervkölcsön jegyzésére, a válla­latokban és üzemekben azonnal megindult n jegyzés. A jelentés ezután ismer: tette a Szabad Nép csütörtök reggeli számában a jegyzésről közölt első ered­ményeket. £eílceseii a Éjjonvédelt Csütörtök délutánig 15 millió az eredmény A hovédség tagjai határtalan lelkesedéssel fogadták a terVkol csont. Már csütörtök délutánra a : honvédség több m;nt 15 millió fo­rintot jegyzett. Kovács Imre őr­mester például 1600, Erst Domon­kos szakaszvezető 1200 forintot jegyzett. De ki lettek magukért a honvéd- akadénrisíák i$. Pittmann György akadéinista, volt. várpalotai bá­nyász és brigiűvazelő, 4290, Voj­Folyik a népszavazás!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék