Beregi Hírlap, 1993. január-június (49. évfolyam, 1-45. szám)

1993-06-26 / 45. szám

SZÍNHÁZ Ф^>ФФ<д> * . KÉT PART KÖZÖTT Megpezsdült városunk színházi élete az utóbbi Időben: az idén mutatkoz­tak be fiatal színészeink, a Beregszászi Népszínház újabb bemutatót tartott, Székelyudvarhely (Romá­nia) amatőr színtársulata (május 29.) után a Ma gyár Állami Népi Együttes ajándékozott meg ben­nünket feledhetetlen mű­sorával (június 4.), majd az Evangélium Színház ki tűnő művészgárdájának tapsolhattunk (június 11.). Június 13-án. vasárnap újra színházi nap volt vá­rosunkban: a Münchenben élő Tollas Tibor költői est­jére került sor Beregszászi Olga és Újlaki Károly elő­adóművészek közreműkö désével. A jótékonysági előadóest bevételét a Be­regszászi Illyés Gyula Szín ház ideiglenes épületé­nek berendezésére aján­lották fel vendégeink. Hangulatos est részesei lehettek, akik eljöttek va sárnap-- a járási kultúrház- ba. A három lelkes és Jószándékú művészember közös produkciója méltó volt a figyelemre! S nem­csak azért, mert Tollas Tibor költészetének be mutatásával a magyar emigráns irodalomból kap­tunk ízelítőt — szóban, versben, énekben —, ha­nem mert hozzánk és rólunk, keserves közel­múltunk még sajgó se­beiről és iszonyatáról szólt a »Két part között« című műsor. .De mutassuk, be rövi­den Tollas Tibor költőt, a Münchenben 37 éve meg­jelenő Nemzetőr c, lap szerkesztőjét, aki meg­tisztelte látogatásával a beregszásziakat. Életének kárpátaljai epizódjait б maga mondta el az esten. 1944-ben katonaként a Tisza három hídját védte, a háború után tízévi sza badságvesztésre ítélték. 9 évet töltött börtönben, s csak 1956-ban a politikai perek felülvizsgálatakor szabadult. Az 1956os forradalom bukása utá­ni újabb börtön vagy ki végzés elől kényszerült emigrációba. A börtönfa­lak között lett költő, rab­társaival együtt az első »szamlzdat« írások szer­zője. Több mint négy év tizednyi verseinek szép kiállítású válogatott gyűj teménye »Hazafelé« cím­mel a laklteleki Antoló­gia Kiadó gondozásában jelent meg. A költőnek volt arra is gondja, hogy lehetővé tegye számunk­ra a kötet megvásárlását és dedikálja Is azt.­Tollas Tibor szuggesz- tfv előadása a közelmúlt történelmének agyonhall­gatott borzalmairól, az átélt szenvedésekről' min­denkit felkavartak. . Az­tán következtek versei: a hazavágyásról, a hazai, ízekről, a börtön bezárt­ságában elszenvedettek­ről... Beregszászi Olga és Újlaki Károly előadómű­vészek híven tolmácsolták a költő érzéseit, szép gondolatait. Jól megszer­kesztett kerek egész volt ez a műsor! Elbeszélgettem Bereg­szászi Olga előadóművész­szel. Neve a kárpátaljaiak előtt ismerősen cseng, hisz a Magyar Televízió­ban gyakran látni őt. az Ungvári Televízió magyar adása portréfilmet is ké­szített róla iegutóbb pe­dig a Duna TV Kárpát aljáról szóló másfél órás adásában Beregszász szü­löttjeként láthattuk éne­kelni. — Tollas Tibor München­ben él. Oh Budapesten. Ho­gyan találkozott össze a költő és előadóművész? — kérdeztem Beregszászi Ol­gától. — A magyarok' világ- találkozóján. Clevelándban (USA) hallottam őt be­szélni. verseit szavalni. Annyira megfogott, hogy odamentem hozzá, gratu­láltam neki. Kaptam tő­le egy kötetet, hazahoz­tam és ahogy olvastam, ze­nélni kezdtek bennem a! versek. Így kezdődött... ; Azóta már több helyen tar­tottunk közös estet: Műn eh énben, Lakiteleken. Én kértem meg, hogy jöjjön el Kárpátaljára és ezt az f irodalmi anyagot hozzuk I magunkkal. Ügy éreztem, j hogy a kárpátaljaiaknak j is meg kell ismerkedniük ] e kivételes sorsú költővel, verseivel. — A költeményeket ön j zenésítette meg. Kinek a verseire szerzett még ze j nét? — Nagyon közel áll hozzám Pilinszky János lírája. Szergej Jeszenyint; pedig magyar Közvetítés­sel, Rab Zsuzsa tolmácsolá­sában fedeztem fel. s írok zenét is a verseire. Az előadói hármas har­madik tagja l'Jlaky Ká roly. Nagyon jó színész, kitűnő partner és igazi ba­rát. aki igényes mind ma­gával. mind társaival szem­ben. mutatta be őt Bereg­szászi Olga. Ezt tapasztal­hattuk. azon a vasárnap estén is! Kár. hogy viszonylag kevesen jöttek el a kultúr- házba. De akik eljöttek, nem csalódtak. Szép. ben­sőséges est részesei lehet­tek. Balogh Irén CSERKÉSZPRÓBA Hogy mi is az a cserkész­próba? Mi sem tudtunk ró­la sokat. Készültünk ugyan rá január óta. Megtanul­tuk a rovásírást, a síp­jelek felismerését, és még sok minden mást: a tíz cserkésztörvényt, a cser­készfogadalmat. az- irány­tűvel való tájékozódást a terepen... Vasárnap próbáztattak bennünket a Kovászó melletti Kelemen-hegyen. A vonatról Bcnében száll tunk le és gyalog mentünk tovább. A Kelemen-hegy tövében Bárdos István 'cserkésztiszt a három őr­söt négyre > osztotta és elmondta a feladatot. Oroszlán őrsünkbe öt cserkészjelölt került. Ne­gyedóránként indultak az őrsök Mi elsőként vág­tunk neki a feladatnak. Először egy elrejtett le­velet kellett megtalálnunk. Két teljes órán át keres­tük, minden villanyoszlo­pot, minden követ meg vizsgáltunk Nagy volt az örömünk, amikor felfedez­tük az első gallyakból ki­rakott nyilat, ami a helyes irányt mutatta! A második nyíl már a kanálishoz ve­zetett: a villanyoszlop mellett egy kő alatt volt a levél. Rovásírással ez állt benne; »Menjetek az úton tovább, aztán 80 fok­ra térjetek be az erdőbe«. Ezt tettük, s megérkez­tünk első állomáshelyünk­re. Ott Bárdos István várt ránk és nagy öreg varázs­lóként mutatkozva be ne­künk visszavitt bennünket a 15. századba. Kikérdezte a cserkésztörvényeket, a fo­gadalmat. s varázsitallal kínált bennünket. Mert jól feleltünk, megadta a helyes útirányt. A hegy­re fölkapaszkodva az el­ső hasadéknál 35 foknyi­ra térjünk le. s ha meg­találjuk az egyszerű kettős csomót, a második állomáshoz érünk. Itt Petruska Orsolya várt bennünket, mese. éneklés segített tovább. De hátra volt még az erőpróba: Reiter Krisztinától kaptuk a feladatokat. Köveket ci­peltünk. szkandereztünk. kötelet húztunk, tüzet rak­tunk, csomókat kötöttünk, mielőtt az utolsó állomás­hoz indulhattunk volna. S még tudáspróbán is át­estünk: Komári Ági a cserkészet történetét kér­dezte ki tőlünk. Egy tér­képet is adott, amelyben a fogadalomtétel helye felé. vezető űt volt felvázolva. Kék sza'agok és nyilak igazítottak útba. Az út végén Bár(dos István- vlsz- szíavezefett a huszadik századba, "mégpedig úgy. hogy bekötötte a szemün­ket és egy kifeszített kö­tél mentén egymást se­gítve kh 20 métert men­tünk a »kűtig«. Megérkezett a másik három őrs is. A nagyobb cserkészek félrevonultak összeszámolni. pontjainkat. Mindenki dicséretet ka­pott. s letettük a foga­dalmat. Cserkészek let­tünk! Az erő-, tudás- és ügyességi [íróba jól sike­rűit'. Elbúcsúztunk a Kelemen­hegytől. próbáztalásunk helyszínétől és elindultunk a vasútállomáshoz. Fá­radtan és boldogan ér: keztünk haza. Lesz mit mesélni a szüléinknek! Kovács Mária leánycserkész GYŐZTESEN TÉRTEK HAZA dobogó harmadik. fokára Június 19-én szombaton Oleg. Knobloch László és állhatott fel a Munkácsi .Szovhoztech- Popovlcs László az első Amint látjuk, ezúttal is nikum tornacsarnokában helyet szerezte meg saját helytálltak birkózóink, pe­tartották .meg a megyei súlycsoportjában. Nyíri dig a mezőnyben sok ki­egyén! kötöttfogású bír- Attila és Oltman Gyöfgy képességű versenyző kózóbajnokságot. a második helyen vég­A beregszászi Piruszzett, míg Paljok József a . Karimov Igor AZ UKRAJNAI BANK KIRENDELTSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A kirendeltség tájékoz­tatja az érdekelt fizikai és Jogi személyeket, hogy 1993. június 21-től kezdő­dően a betétek kamatait megemelték. E kamatok nagysága a következő: — bemutatóra szóló be­tétek — évi 100 százalék; • — legalább 6 hónapra lekötött betétek — évi 220 százalék; — szerződéses, legalább 50 ezer kupon összegű, há­rom évnél tovább lekötött hetétek — 250 százalék. 'Ezenkívül az'1993. Jú­nius 1-Jei állapotok szerint a bankunkban elhelyezett betéteket Indexáljuk, amelynek mértéke 200 százalékot tesz ki. Értékesítjük az Ukraj- na Bank 10 000 karbova- nec névértékű részvény csomagjait a fizikai sze­mélyek számára egyes, a jogi személyek számára tizes csomagokban (100 ezer karbovanec) a követ­kező árfolyamkülönbözet- tel; — Június 30dg 5070 százalék; — jüllus 1-jétől 130-150 százalék. Negyedévenként oszta­lékot ifizetünk. Ne kerüljék el az Uk­rajna Bankot, amely min­dig várja Önöket, s min dig kész arra, nogy szol- j gáltatásokat nyújtson az ügyfelek számára. Címünk: Beregszász, Kossuth tér 1. sz. Múzeumi csendélet. KRIMINÁLIS Ivaskovics Ivánnak, a já­rás ügyészének szavai szerint rendkívül elszem- telenedtek járásunkban a bűnözők. Nemrég például a járási bíróság épületé­ből loptak él több radiá­tort. Régebben ide erő­vel sem lehetett volna be­vinni a bűnözőket. * * * Bohos Iván. a Járási bel­ügyi hivatal helyettes ve­zetője arról számolt- be, hogy olyan bűncselekmé­nyeket is elkövetnek já­rásunkban. amelyeket ed­dig legfeljebb a Polip hoz hasonló filmekben láthat­tunk. Megzsarolják a piacotokat, a valutázókat. Sőt. még arra sem sajnál ják egyesek a valutát, hogy bérgyilkosokat al­kalmazzanak az engedet­lenekkel való leszámolás­ra. Kell is a valuta, hi­szen a Nyugatról érkező »szakemberek« nem na gyón dolgoznak kuponért! összeállította- Markitán Volodimir Naposliba kapható jú­nius-július folyamán a Bethlen Gábor u. 24. szám alatt. Telefon; 2-41-68 Pikáp Moszkvics sze­mélygépkocsi eladó meg­egyezés szerinti árban. Érdeklődni lehet Bereg­szászban a 3-20 02-es telefonszámon. Az 1984-ben Pliszka Szvetlána Andrijevna ne­vére kiadott 310397. sz. elveszett érettségi bizonyít­vány érvénytelennek te­kintendő. A beregszászi járási ál lami közigazgatási híva tál közoktatási osztálya nak kollektívája őszinte részvétét fejezi ki Ember Évának, a bátyúi óvoída nevelőnőjének és Ember Istvánnak, a Bátyúi Kö zépiskola igazgatójának édesanyja. illetve anyósa elhunyta miatt. A mezókaszonvi óvoda kollektívája mély rész vétét fejezi ki Pál Piros­kának. az óvoda dolgozó jának édesapja. Gajdos Vince elhunyta miatt. Makkosjánosiban a Vi­rág u. 11. sz. alatti családi ház eladó. A Jánosi Illetőségű Pál Marianna Józsefé (1972- es születésű) nevére ki­adott és elveszített sze­mélyi igazolvány (V-FM 613823) érvénytelennek tekintendő. Beregszász lehetőleg központi részén üzlethelyi­séget bérelnénk több év­re is. Érdeklődjenek a 2-37-00 teiefonszámon naponta 8-tól 20 óráig. A javító mechanikai vállalat kollektívája őszin­te részvétét fejezi ki Ko­vács Ferenc bádogosnak felesege korai elhunyta miatt. A járás könyvtárosai mély részvétüket fejezik ki Fazekas Ilonának, a já rási könyvtár főkönyv­tárosának édesapja. Frankovics Ferenc ’ elhunyta miatt. A Beregszászi Malom kombinát kollektívája mély részvétét fejezi ki Giligor Gézának, a rendé szét vezetőjének fivére elhunyta miatt. A elmünkre érkező kéziratok közlésének és szer kesztésének jogát fenntartjuk, azok recenzaiását, vlsz- szaadását, levélben történd megválaszolását, valamint más Intézményhez, szervezethez való átküldését nem vállaljuk. A publikációkban közölt tényékért és véle ményekért a szerzó viseli a felelősséget. SZPONZORAINK t • • A KMKSZ BEREGSZÁSZ! JÁRÁS! SZERVEZETE HATÁRSZÉL MGTSZ (CSONKAPAPI) BEREGSZÁSZI SZOVHOZOZEM ARANY KALASZ KOLLEKTIV MEZŐ GAZDASÁGI VALLALAT (BOTRAGY) KALASZ KOLLEKTÍV MEZŐ GAZDA SÁGI SZÖVETKEZET (BÉGANY) •' \ , «Вісник Бережном». Орган БервгівеьивІ район­ної Ради народии{ депу­таті» й громадаысо-мл!- тичянж opraBtaaitfA Az djság magyar és uk­rán nyelven jelenik meg, ideiglenesen hetente kétszer — csütörtökén és szombaton. Regisztrálási szám; Zt 23. CÍMÜNK ÉS TELEFONSZAMAINK: 295510. Beregszász, Munkácsi u. 3. Szerkesztő: 2-31-54; helyettes szerkesztő: 2-35-B8; a magyar kiadás felelős Szerkesztője: 2-33-06; felelős titkár: 2-44-46; ipari, mezőgazdasági rovat. rádióadás: 2-21-43: levelezési ro­vat: 2-33-05; könyvelő: 2-43-26. Készült a Kérp6tontúli Tertte- ti Végrehajtó Bizottság Kia­dói és Nyomdaipari Főosz­tályának Beregszászi Járási Nyomdájában. 295510. Bereg­szász, II. Rákóczi Ferenc tér 1 szám Megbízott tószerkesztó: Bíró László A magyar kiadásért felel: Mester Magda Ofszetnyomó* 1. nyomdai ív. 8600 példány Rendelésszám: index; 61813. T *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék