Zalai Hírlap, 2015. augusztus (71. évfolyam, 179-203. szám)

2015-08-18 / 193. szám

PROGRAMOK Megemlékezések, az új kenyér sütése, szentelése; koncertek, tűzijátékok (Folytatás az 1. oldalról.) Ezt 10.30-tól ünnepség kö­veti, beszédet mond Tombi La­jos Pro Urbe-díjas, Zalaeger­szeg város volt alpolgármeste­re. A Göcseji Falumúzeumban 10 órakor kezdődik a kenyér­fesztivál. A megnyitót 11.30- kor tartják, ekkor szegik meg a „magyarok kenyerét”. Délután fél négykor kezdődik ifj. Hor­váth Károly és Laposa Julian­na népzenei műsora, amit Ale­xander Horsch és barátainak zenés programja követ. A Hét­rét együttes 17.30-kor lép fel. Nagykanizsán 20-án 9.30- kor ünnepi térzenét ad a Deák téren a Nagykanizsai Fúvósze­nekar, majd 9.45-től kerül sor az ünnepélyes zászlófelvonás­ra. Az ünnepi műsor és az új kenyér megszentelése 10 órá­tól az Erzsébet téren lesz, kö­szöntőt mond Dénes Sándor polgármester. Délután 16 órá­tól fellép a Napsugár Együttes, a Kávészünet Együttes, Tom­pos Kátya és Zenekara, a Ti- borcz Trió, 21 órakor pedig ünnepi tűzijáték. Eső esetén a rendezvény helyszíne a Med- gyaszay Ház lesz. A Szent Ist- ván-napi ünnepi szentmisét Váron István plébániai kor­mányzó mutatja be az Alsóvá­rosi templomban 18 órakor. Letenyén 10 órakor szent­misével kezdődik az ünnepi program a Szentháromság­templomban, majd 11 órától a kastélyparkban Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alel- nöke mond ünnepi beszédet. Az ünnepség alkalmával adják át a „Letenye Város Díszpol­gára” és a „Letenye Város Díszoklevele” elismeréseket is. Az új kenyeret Farkas Ká­roly plébános áldja meg. Zalakaroson 10 órakor az Isteni Irgalmasság-templom­ban ünnepi szentmisét celebrál dr. Háda László plébános. A városi ünnepség 11.15-kor kezdődik a Szent István és Gi­zella szobránál. Becsvölgye önkormányzata augusztus 20-ai ünnepi meg­emlékezést tart a faluházban 18 órai kezdettel. Dötkön a faluházban au­gusztus 20-án 18 órakor A ti­zenkét legszebb magyar vers címmel dr. Fűzfa Balázs tart előadást Lutor Katalin egyete­mi hallgató közreműködésé­vel, majd kötetlen beszélgetést tartanak. Tiirjén augusztus 20-án tar­tanak falunapot. A program 8 órakor kezdődik kenyérsütés­sel, 10 órától ünnepi szentmise és az új kenyér szentelése. A délelőtti programok ___ helyszíne a türjei sportpályánál a sza­badtéri színpad. Délu­tán a 15 órai megnyitót Koós Réka fellépése követi, musical- és vi­lágslágereket ad elő. Őt aHétszínvirág ének- együttes ünnepre han­goló énekei, majd a za- laapáti harmonika ze­nekar követi. A programokat légvár, aikido bemutató, üveg­festmények, ékszerek, kerami­kus vásár, agyagozás színesíti. Gyenesdiáson az ünnep e- lőtti napon: augusztus 19-én reggel 8 órakor ünnepi kenyér­sütésre várják az érdeklődőket a községháza udvaráról nyíló Pásztorházba. Este hat órakor Jan ten Hove holland festőmű­vész alkotásaiból nyílik kiállí­tás a községházán, majd 19 órakor a Szent Ilona-kápolná- ban Maczkó Mária magyar-o I— o Az egerszegi ünnepségek szerdán este a Szent István-szobornál kezdődnek. Tűzijátékot megörökítő archív felvételünk is itt készült örökség díjas énekművész lép fel. Az ingyenes koncertet Szent István és Szent Ilona tiszteletére rendezik meg. Hévízen augusztus 20-án, csütörtökön 10:30-kor szentmi­sével kezdődik az államalapítás ünnepe a Szentlélek-temp- lomban. A program 11:30-kor a Városháza téren folytatódik, ahol Papp Gábor polgármester mond köszöntőt, majd az új kenyér megszentelését és meg- áldását követően ünnepi műsor kezdődik. Márokföldön a település 740 éves fennállása tiszteletére tartanak ünnepi műsort csütör­tökön. A megnyitót követően Szarvas József színművész és Kovács Gyula magyar örökség díjas erdész tündérkertekről és gyümölcsészetről szóló előa­dásával folytatódik a program, majd dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész mutatja be azt az oklevelet, amellyel IV. László király földet és rangot adományozott Márkus zalai őrállónak, a település birtoko­sának. Ezt követi az új kenyér megszegése. Délután két órá­tól Varga Géza írástörténet-ku­tató, majd Darai Lajos filozó­fus professzorok tartanak újabb előadásokat. A falumúzeumban 10 órakot kezdődik a kenyérfesztivál. Megnyitó 11.30-kor, ekkor szegik meg a magyarok kenyerét Nován a Gönczi Ferenc Művelődési Otthonban szer­dán este hét órai kezdettel tar­tanak ünnepi megemlékezést. Ebben Valter Ferenc, a Ma­gyar Állami Operaház magán­énekese, Srajber Zsolt zongo­raművész, valamint Dura Ve­ronika és Kóbor Balázs néptán­cosok működnek közre. Szentgyörgyvölgyön péntek délután öt órakor a Göncölsze- kér Zenés Vándorszínház mu­tatja be Szent István király és a magyar államalapítás tiszte­letére a Magyarnak lenni nagy s szent akarat című ünnepi összeállítást. Az előadást kö­vetően avatják fel a község új közösségi kemencéjét. Bázakerettyén, a Szent Ist­ván-szobornál , rossz idő ese­tén a templomban tartanak a nemzeti ünnep kapcsán meg­emlékezést csütörtökön, déle­lőtt negyed 12-től. Lendván szerdán 17 órakor kezdődik az ünnepi megemlé­kezés a Templom téren, ahol megkoszorúzzák a Szent Ist- ván-szobrot, majd Horváth Fe­renc a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Kö­zösség Tanácsának elnöke mond köszöntőt. Ünnepi be­szédet mond Potápi Árpád Já­nos, a Miniszterelnökség nem­zetpolitikai államtitkára. 18 órakor a Szent Katalin plébá­niatemplomban Székely János, az Esztergom-Budapesti Fő­egyházmegye segédpüspöke mutat be ünnepi szentmisét. Az ünnepi programokat köve­tően, este fél nyolctól a Szín­ház- és Hangversenyteremben a Pataky Művek, majd az ED­DA ad koncertet. Lentiben csütörtökön 8.30 órakor kezdődik az ünnepi szentmise a Szent Mihály- templomban, azt köve­tően tartanak megemlé­kezést a Templom té­ren, beszédet mond Vigh László országgyű­lési képviselő, majd azt követően kenyérszente­lésre kerül sor. Gutorfóldén csütör­tökön 10 órakor ünnepi ___ szentmisével veszi kez­detét az ünnepi rendez­vény, majd 11 órakor a Ma­gyarország legszebb konyha­kertjei vetélkedő helyi résztve­vőinek kiállítása nyílik meg a művelődési házban. Délután a sportpályán barátságos labda­rúgó-mérkőzések, a szabadtéri színpadnál pedig zenés-kultu­rális program várja az érdeklő­dőket, majd 23.30 órakor tűzi­játék zárja a napot. Lovásziban csütörtökön kezdődik a kétnapos falunap- fesztivál. Csütörtökön délelőtt több kísérőprogram is várja már a látogatókat, lesz kincs­kereső játék gyerekeknek, asz­faltrajzolás, arcfestés, légpus­kalövészet, bemutatók, verse­nyek. Délután 13.30 órakor a nyugdíjas klub lép fel, 14 órá­tól operettműsor kezdődik, majd érkezik a Kelta Álom ír tánccsoport, a Mixolid Kama­rakórus, 15.30-kor Caramel lép színpadra, majd Gubinecz Ákos énekel népdalokat. 17 órakor Kutyakölykök produk­cióját láthatja a közönség, 17.30-kor pedig a Bartendaz Hungary saját súlyos edzés be­mutatóját. Áz estét 22 órakor tűzijáték zárja. Pénteken délu­tán 14.30-tól a kulturális mű­sorban fellép Merics Niki san­zonénekesnő, a Kerka Tánce­gyüttes, 17 órakor az SZTK zenekar lép színpadra, őket 19 órakor Wolf Kati követi. Zalaszentgróton Szent Ist­ván és az államalapítás ünne­pére szervezett programok so­ra 9 órakor a Szent Imre-temp- lomban szentmisével és ke­nyérszenteléssel veszi kezde­tét. Az ünnepi műsor 18 óra­kor a Templom téren kezdő­dik, ahol Baracskai József pol- gármester és Manninger Jenó' országgyűlési képviselő kö­szöntőjét követően beszédet mond Szalay Csaba a Corvi- nus Kör főtitkára. Az ünnepi elismerések átadását követően Germersheim testvérváros pol­gármestere köszönti a megje­lenteket. Kulturális bemutatót követően 20 órakor kezdődik a „Virágos Zalaszentgrótért!” verseny és a „Természetesen Zalaszentgrót” fotópályázat eredményhirdetése, majd Szili Péter és a MUFFIN zenekar koncertje után 21.15-kor tűzi­játékban gyönyörködhetnek a résztvevők. A nap zárásaként este fél tízkor pedig a The Bars együttes lép színpadra. Hirdetés Államalapító Szent István ünnepén MAGAZIN ZALAI HÍRLAP • 13 2015. AUGUSZTUS 18., KEDD

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék