Vármegyei Hivatalos Lap, 1908 (7. évfolyam, 1-59. szám)

1908-01-02 / 1. szám

VII. ÉVFOLYAM. SÁTORALJAÚJHELY, 1908. JAN. 2. 1. SZÁM. V TT-A-K IMI e g-tei Hivatalos Lap További intézkedést igényié, általános jellegű "endeletek­KIADJA: ZEMPLÉN-VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGA,. MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. MEGJELENIK : EGÉSZ ÉTRE 10 KORONA. ELŐFIZETÉSI ÁRA : 22985/907. sz. Zemplén vármegye alispánjától’ Valamennyi elsőfokú iparhatóságnak. Arról értesültnm, hogy a megüresedett vagy újonnan létesített kémény- seprési munkakerületeknek pályázat utján való betöltése alkalmával az elsőfokú iparhatóságok egy része igen rövid, csak egy pár napos, másik része pedig több hónapos határidőt tűz ki a pályázati kérvények benyújtására és hogy egyes első­fokú iparhatóságok a pályázati határidő letelte után az igarengedély kiszolgál­tatása tárgyában csak hónapok múlva hoznak véghatározatot, azt gyakran nem Is indokolják és a véghatározatok közlése alkalmával a visszautasitott pályázók okmányait visszatartják. Ennek következtében a kéményseprési munkakerületek betöltésénél szem előtt tartandó köz- és magánérdekek megóvása czéljából 1904. évi junius hó 5-én 20585. és az 1905. évi szeptember hó 17-én 61717. sz. a. kiadott kereske­delemügyi miniszteri körrendeletek kapcsán felhívom, hogy a kéményseprési munkakerületek betöltése iránt mindenkor soron kivül intézkedjenek a munka­kerületekre vonatkozó pályázati határidőt akép állopitsák meg, hogy a pályázati kérvények benyújtására 30 nap legyen attól az időponttól számítva, midőn a pályázati hirdetmény közhirrététetik. A pályázati határidő letelte után, — figyelemmel az 1884. évi XVII. törvényczikk végrehajfása tárgyában a fenn­állott íöldmivelés- ipar- és kereskedelemügyi magyar ki ályi minisztérium által 1884. évi augusztus hó 26-án 39266. sz. a, kiadott rendelet 6. §-ában foglalt rendelkezésre — az iparengedély megadása ügyében a véghatározatot lehetőleg rövid idő belül meg kell hozni, mely az összes pályázati kérvényekben igazolt körülmények gondos mérlegelésével indokolandó és a véghatározatról annak meghozatala után 8 nap alatt az összes érdekeltek értesitendők A véghatározat közlése alkalmával a visszzutasitott pályázóknak a pályázati kérvényhez csatolt vagy egyébként bemutatott okmányai is visszaküldendők. Az 1904. évi junius hó 5-én 20585 és 1905. évi január hó 11-én 8369^/1901 sz. a. kiadott kereskedelemügyi miniszteri körrendeletek szerint a kiirt pályázatok a hivatalos lapban, valamint a ké|»ényseprők szaklapjában minden egyes eset­✓ (0 ^ 7~^> ^

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék