Vármegyei Hivatalos Lap, 1919 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1919-01-09 / 2. szám

10 404/1918. szám. Zemplén vármegye alispánjától. Valamennyi j. főszolgabirájának, Sátoraljaújhely rt. város polgármesterének. Valamennyi kör- és községi jegyző urnák. Tudomásvétel és azonnali foganatosítás végett kiadom a hadügymi­niszter urnák a gazdasági munkák elvégzése tárgyában kiadott 33483/eln. Mg.—1918. sz. rendeletét. Felhívom figyelmét különösen a rendelet II., Ili., VII. és VIII. fejezeteire. Sátoraljaújhely, 1919. január 7. Alispán helyett : Dr. Mizsák, vm. tb. főjegyző. 33483/eln. Mg.—1918. sz. Magyar hadügyminisztérium. Körrendelet katonai munkásosztagok alakítása tárgyában. Általános rendelkezések. A forradalomnak azt az egyik főczélját, hogy közgazdaságunk uj ala­pokra fektetve hazánk uj virágzásnak induljon, nagy veszélylyel fenyegeti az a körülmény, hogy a mezőgazdasági munkások muukamegtagadása folytán a mezőgazdasági termelés teljesen megakadt. A kormány legelsőbbrendü feladatának tekinti a rendszeres termelés mielőbbi helyreállítását, mert ha itt gyorsan és gyökeresen változás nem áll be, az országot éhínség fenyegeti. Ennek pedig a társadalmi rend, a vagyon- és a személybiztonság felbomlása lesz a feltartózhatatlan követ­kezménye. A kormány legközelebb rendeletet fog kibocsátani, melyben a mező- gazdasági termelésnek a rendes mederbe való visszajuttatása és a mező- gazdasági munka felvétele iránt fog intézkedéseket tenni. Mindaddig is azonban, mig ezen kibocsátandó rendelkezések alapján a mezőgazdasági munka megindul, nehogy a földeken rekedt burgonya , répa- és tengeritermés pusztulásnak induljon, a munkaerő hiányának idő­leges pótlása czéljából a bevonulásra kötelezett 1896—19L0. évfolyambeli katonákbél katonai munkásosztagok szerveztetnek. Tekintettel arra, hogy ma az itt említett mezőgazdasági termékeknek a biztosítása a legfőbb kormányzati feladatok közé tartozik, a katonai munkásosztagok egyelőre csakis a burgonya-, répa- és kukoriczatermés betakarításának biztosítására fognak rendelkezésre bocsáttatni, még pedig úgy, hogy elsősorban a tengeritermés betakarítására igényelhető katonai munkaerő, mert a tengerivel a zsir- és részben a iisz szükséglet is bizto­sítható, másodsorban a répe- és borgonyatermés biztosítására, még pedig abban a sorrendben, ahogy vidékenként a termékek valamelyikének a be­szedése látszik előbbre valónak, figyelemmel az időjárásra, a burgonya­szükségletre és a cukorgyártáshoz szükséges üzemanyagoknak rendelkezésre állására. fegS&Az itt előadottak alapján hangsúlyozom, hogy az a körülmény, hogy a katonai munkásosztagok főként magángazdaságokban fogják a munkákat végezni, senkit e rendelkezések célja felől meg ne tévesszen, mert bár e munkák magánbirtokokon végeztetnek, mégsem az illető birtokosok magán­céljait szolgálják, mert ma a kormány elsőrendű állami feladatnak tekinti azt, hogy az ország termése a közellátás biztosítására sürgősen betakarit- tassék s Így ezek a termékek állami czélra igénybevehetők legyenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék