Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1938 (37. évfolyam, 1-29. szám)

Betűrendes Tárgymutató a Vármegyei Hivatalos Lap 1938. évi XXXVII. évfolyamához. , Szám Oldal A, A Alsóbcrecki Bodrog-hid jobb- parti fejárója részére igénybe­vett területnek a m. kir. ál­lamkincstártól Zemplén vár­vármegye tulajdonába egyez­ség utján való átvétele 22—189 Alsódobsza—szikszói ut 1375 km. szakasza kiépitését a m. kir. kereskedelem- és közle­kedésügyi miniszter úr egy­harmados hozzájárulással biz­tosítja 5—28 Arsoletta tabletta elnevezésű gyógyszerkészítménynek a közgyógyszerellátás terhére való rendelése 17—146 Állami erdei facsemeték és su- hángok kiszolgáltatásáról és forgalombahozataláról szóló hirdetmény közzététele 14—100 Állatbiztosítások ügye 2— 9 Állattenyésztési alap 1939. évi költségvetési előirányzata 23—203 „Állattenyésztési alap“ támoga­tására a vármegyei ebadó­alapból 1200 pengő megsza­vazása 25—221 Árvaszéki elnökhelyettesé dr. Görgey László vármegyei árvaszéki ülnök megbízása 6— 42 Árvaszéki jelentőlapok és in­góságokról szóló kimutatások beterjesztése 29—255 Szám Oldal B Bábaképző tanfolyamra az 1938/ 39. évben szóló felvételi hirdetmény 6— 43 Béres György kk, terhén fenn­álló perköltségnek a gyám­pénztári tartalékalapból való kifizetésének engedélyezése 22—182 Bérkocsi iparról szóló pótsza­bályrendelet 6— 41 Bodroghalászi bekötő ut kiépi­tését a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter ur egyharmados hozzájárulás­sal biztosítja 5— 28 Bodroghalászi bekötő ut kiépí­tési munkálatainak céljára a vármegyei közúti alaptarta­léktőkéjének terhére póthitel megszavazása 21 —172 Bodroghid (Alsóberecki) jobb­parti feljárója részére igény­bevett területnek a m. kir. államkincstártól Zemplén vár­megye tulajdonába egyezség utján való átvétele 22—189 Bodrogkisfaludi bekötő utón végzett munkálatoknál felme­rült tulkiadás fedezésére pót­hitel megszavazása 5— 30 Bodrogolaszi község bekötő útja 0.800 km. szakaszának kiépítése 23—204 Borsod, Gömör és Kishont k. e. e.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék