Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1940 (39. évfolyam, 1-28. szám)

Betüsoros Tárgymutató a Vármegyei Hivatalos Lap 1940. évi XXXIX. évfolyamához. Szám Oldal A, Á 'Álsóberecki híd javítási mun­kálataira póthitel engedélye­zése 11 82 Arcképes vasúti igazolványok 1941 évre való érvényesítése 27—238 Artézi kút fúrásra vonatkozó engedélyezési eljárás meg­gyorsítása 16 —125 Árvaszéki felhívás jelentő la­pok és ingóságokról szóló ki­mutatások beterjesztésére 27—237 Árvíz által megrongált törv. hatósági kezelésben levő hi­dak helyreállítására államköl­csön folyósítása 17—133 17—137 B Bába utasítás módosítása 28 258 Bálint Bertalan vmi. árvaszéki ülnök nyugdíjazási ügye 23 189 Belföldön kitermelt faanyagok bejelentése tárgyában kiadott rendelet módosított szövege 2— 19 Bencsik Béla jár. íőszolg. nyug­díjazása 11— 77 Bencsik Béla nyug. jár. főszol­gabíró nyugdijrendezési ügye 19- 155 Berencsi Pálné kir, jár. bírósági díjnok özvegyi nyugdíj ' meg­váltási ügye 28—255 Bodroghid javítási munkálataira póthitel engedélyezése 11 82 Szám Oldal D Dílurgen injectio elnevezésű gyógyszerkészítmények a közgyógyszerellátás terhére - való rendelése 12— 90 Dókus Gyula volt alispán em­lékezetére alapítvány létesí­tése 11 80 Dynarsan injectio elnevezésű gyógyszerkészítménynek a közgyógyszerellátás terhére rendelése 16—126 E, É Ebadó alap 1941 évi költség­előirányzata 26—223 Ebtartási szabályrendelet mó- . dosítása 13— 97 Egészségügyi törvény egyes rendelkezéseinek módosítása 23—191 28—258 , 28—259 Egyes gyógyszereknek a gyógy­szerárszabásban megállapított ára után pótdíj felszámítása 18—151 Egyes sebészeti kötszerek ki­cserélésére vonatkozó ren­delkezések módosítása 17—139 Elnöki körlevél rendes köz­gyűlésre 9— 65 Elnöki körlevél rendes köz­gyűlésre 15—121 Elnöki körlevél rendes köz­gyűlésre 21 — 179

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék