Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1945 (44. évfolyam, 1-2. szám)

1945-11-15 / 1. szám

Sátoraljaújhely, 1945 november 15. HIVATALOS tScrr"***&ifßc Út't'ő/aY' 'c£+v* a . XLIV. évfolyam. — 1. szám. k*c*+-_- ’Y. VÁRMEGYE' LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: SÁTORALJAÚJHELY, VÁRMEGYEHÁZ Megjelenik minden hónap 15. napján. Az alispán megbizásából szerkeszti : KERESZTESSY GYULA vm. tb. főjegyző. A Vármegyei Hivatalos Lapban közzétett rendelkezések a községet és a községi közegeket külön rendel­kezés nélkül is éppen úgy kötelezik, mint az írásban kiadott külön rendeletek. (126.000/1902. B. M. sz. r. 72. §.) A jegyző a Vármegyei Hivatalos Lapot megérkezése után azonnal gondosan áttanulmányozza és megteszi mindazokat az intézkedéseket, melyeket a lapban közölt rendeletek ée határozatok a községi elöljáróság vagy a jegyző kötelességévé tették. (126 000—1902. B. M. sz. r. 73. §.) Búcsú és köszöntés Egyévi hallgatás után ismét megindul a Vármegyei Hivatalos Lay s amikor út­jára indul, búcsúzunk a letűnt világtól, melynek utolsó drámai felvonása nemrégen zárult le. A háborús pusztítás szellemi, lelki és anyagi életünket pusztította el. Hátunk mögött a nagy sötétség világa, előttünk pedig az ismeretlenség honol. Valami volt, amiből nem maradt meg semmi, valami lesz, amiről még nem tudunk semmit. Búcsúzunk. Ez a búcsú nem fáj s igyekszünk mindent eldobni magunktól, ami a múlté és csak a megmaradt szellemi és lelki értékeinket őrizzük magunkban. De hiába búcsúzunk, amikor a régi bűnök nyomán új fekélyek támadnak. Most itt állunk, hoyy fel­számoljuk a multat és levezessük az újonnan felgyülemlett szenny csatornáit. Valahol messze percek, órák, napok s évek* jönnek felénk, amelyeket még nem ismerünk, de vágyódunk utánuk, feléjük nyúlnak vágyaink és érzéseink. Vágyaink az igazi tiszta demokráciát kívánják, amelynek még csak előcsarnokában vesztegelünk. A becsületes munka lehetőségeit keressük és magyarságunk örökkévalóságáért harcolunk, hogy végre elterjedjen közöttünk a közösség igazi szeretete. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom én is és köszöntőm azt, ami még nincs. Dr. BERÉNYI SÁNDOR alispán. TARTALOM: 2577/1945. Meghívás Zemplén vármegye törvény­hatósági bizottságának díszközgyűlésére. 2 3344/1945. Meghívás Zemplén vármegye törvény- hatósági bizottságának rendkívüli közgyű­lésére. 2 1. ROVAT. 13. jkvi./3011/1945.ai. A zálogüzleteknél szedhető díjak legmagasabb összegének megállapítása. 3 15. jkvi./3ü60/1945.ai. Az ideiglenes Nemzeti Kormány 4330/1945. M. E. számú rendelete egyes közsé­geknek Zemplén és Abaúj vármegyéhez történt csatolása tárgyában. 3 3747/1945.ai. Meghívás Zemplén vármegye törvény- hatósági bizottságának rendkívüli közgyűlé­sére. 4 4189/1945.ai. Meghívás Zemplén vármegye törvény- hatósági bizottságának rendkívüli közgyűlé­sére. 4 1. jkvi./4637/l045.aí. A trianoni határral mcgkissebbe- dett Zemplén vármegye 1945. évi közúti költ­ségelőirányzata. 6 3 jkvi /3931/1945.ai. A magyar közigazgatás területi beosztásának ideiglenes rendezése. 7 5. jkvi/3809/1945.ai. Keresztessy Gyula ny. tb. főszolga­bíró, vármegyei tb. főjegyzőnek tényleges szol-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék