Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1947 (46. évfolyam, 1-14. szám)

ZEffiiPLÉKVÁRiWEGYEI HIVATALOS LAP mm.évi !;C; IÉW° ÉS TÁBGYWUTHTÓJA A, Á Abaúj vm. tli. biz. átirata a csehszlovákiai magyarok üldözése tárgyában 19. Abaúj vm. átirata a th. biz. tagok utazási költ­ségeinek megtérítése tárgyában 19. Dr. Ablonczy Endre vm. fjző elbocsátása 4. Dr. Acsay László nemzetgyűlési képviselő in­stallációs beszéde 28. Aczél György installációs beszéde 99. Adófelszólamlási bizottságokba tagok kikülde­tése 18. Alispáni javaslat az alsóbereczkii Bodroghíd újjáépítése tárgyában 46.- Alispáni közigazgatási jelentés 59. Alispáni évnegyedes jelentés 89. vlsóbereckii Bodroghíd újjáépítési költségei­nek biztosítása 46. — .lsóbereckii vámkomp ügye 18, 41. — Jr. Andor László vm. árvaszéki ülnök elbo- csájtása 4. Andorkó László vm. fogalmazó rehabilitálása 46. Apaállat Biztosítási Alap szabályrendelete .8. Apaállat Biztosítási Alap 1947/48. évi költség­vetése 60, 69, 78, 79. Aranyos Sándorné nyugdíjügye 19. Dr. Azary-Prihoda László ny. főorvos nyug­díjügye 59, 72. Ács György vm. aljző fegyelmi ügye 88. Acs Tivadar jző nyugdíjügye 19, 43. Ádám István jző rehabilitálása 19. Áldott Margit installációs beszéde 33. Állatbetegségekről kimutatás 6, 12, 17, 20, 35, 44, 51, 58, 64, 74, 85, 89, 110. Állatorvosok magángyakorlatának díjazása 18, 36, 60, 89. állattenyésztési szabályrendelet 7. illattenyésztési alap megszüntetése 18. illattenyésztési alap költségvetése 18, 46, 53, 60, 69. Jlattenyésztési alap részére engedélyezett bankhitel folyósítása 45. B ajusz István installációs beszéde 27. lalla János th. úíbiztos egészségügyi szabad­ságának engedélyezése 19. ;alogh Dezső vm. ir. tiszt kérelme kisegítő minőségben eltöltött szc iti idejének be­számítása iránt 60. dogh Lajos jző nyugdíjügye 19. alsai Tiszahíd kompjárata 45. Battïïa Bálint ny. k. jző nyugdíjügye 59, 68. Bács-Bodrog vm. th. biz. átirata adóhátralékok rendezése tárgyában 88. Bálint János k. jző szolgálati idejének beszá­mítása 88, 102. özv. Bányász Ferencné ricsei lakos kegydíja 46, 60. Begala József engedélyokirata 47. Belügyminiszter leirata B. Kiss Márton főjegy­zői kirendelése tárgyában 89. Dr Bercy Miklós vm. tiszti főügyész szabad pályán eltöltött szolgálati idejének beszámí- mítása 46. Dr Berényi Sándor alispán installációs be­széde 22, 91. özv. Bernáth Aladárné nyugdíjügye 48. Berta Jáuos engedélyokirata 47. Bieber Bertalan engedélyokirata 47. Dr.. Biszíray László installációs beszéde 98. Bodnár János installációs beszéde 33. Bodonszög nevű terület átcsatolása 18. Bodroghaíász k. egyesítése 47.----­Bodrogkeresztúri hordójelzői állásra pályá­zat 57. Bodrogközi község kirendeltség úti átalánya 89. Bondor József installációs beszéde 96. Borsod-Gömör vm. th. biz. átirata az országos közmunkakötelezettség bevezetése tárgyá­ban 59. Bőr- és nemiosztály felállítása a kórházban 18, 41. Brach Lipót installációs beszéde 34. Brezovcsik Pál th. biz. tag lemondása 20. Dr. Bukoveczky Nándor j. fjző fegyelmi ügye 46. C, Cs özv. Chudovszky Móricné nyugdíj ügye 52. Czeizler Gyula árufuvarozási engedélye 62. Csanád vm. th. biz. átirata a földbirtokreíorm törvény azonnali bevezetése tárgyában 19. Cseh Erzsébet ir. tiszt ellátási díjának meg­állapítása 19. Csendes Albert jző nyugdíjügye 19, 41. Csendes Albert jző szolgálati idejének beszá­mítása 46. Csongrád m. város th. biz. átirata a vadnyulak által okozott károk tárgyában 19. Csongrád vm. th. biz. határozata a vármegyei alkalmazottak soronkívüli előléptetése tár­gyában 45. Csont Árpád ir. tiszt nyugdíj ügye 19. Csoros József engedélyokirata 47.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék