Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1948 (47. évfolyam, 1-17. szám)

1948-01-15 / 1-2. szám

2 IV. körzet : Székhelye : Tolcsva, hozzátartozó községek: Erdőhorváti, Komlóska, Háromhuta, Bodrog­zsadány, Bodrogsára, Vámosújfalu, Olaszliszka és Erdőbénye. V, körzet: Székhelye: Tokaj, hozzátartozó községek.: Tárcái, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi és Szegilong. VI, körzet : Széhelye : Szerencs, hozzátartozik: Mád, Ond, Rátka, Tállva, Goíop, Bekecs, Monok, Le­gyesbénye, Megyaszó, Alsódobsza, Sóstófalva, Ujcsanáios, Gesztely és Mezőzombor. VII. körzet: Székhelye : Tiszaluc, hozzátartozó községek: Taktaharkány, Taktaszada, Kesznyéten, Kis­csécs, Girincs, Köröm, Sajóhídvég, Berzék, Hernádnérueti és Hernádkak. Felhívom ezúton is a Polgármester, járási főjegyző Urakat, községi elöljáróságokat, körjegyző* ségeket, városi, üzemi és községi tűzoltóparancsnokokat, hogy a jövőben a körzeti beosztást figye­lembe véve a 271.000/1946. B. M. számú rendelet 3. § a alapján járjanak el. (Megjelent a Magyar Közlöny 1946. évfolyam 167. számban.) Sátoraljaújhely, 1947. év december hó 30-án. j)r. Berényi Sándor sk. _____ alispán Szám: 15.173/1947. Zemplén vármegye alispánjától. A Közlekedésügyi Miniszter úr az 1947. évi december 15. nádján 58.753/1947. VI, 1. szám alatt kelt engedélyokiratával 1 évi időtartamra Kozma Sándor tolcsvai lakosnak engedélyt adott arra, bogy Tolcsva telephellyel esetenkint fuvarozó árufuvarozási gépjáróművállalatot tartson üzemben. Sátoraljaújhely, 1947. január 3, A kiadvány hiteléül : Balogh Dezső vármegyei kiadó Lugosi Béla sk. alispán h. vm. Ií. főjegyző Szám: 782/1948. ai. Zemplén vármegye alispánjától. A sátoraljaújhelyi szőlészeti és borászati kerületi felügyelőség 36/1948. sz. alatt a f, évi már­cius 1-én megnyíló szőlősgazda iskolai felvételre pályázatot hirdet. A pályázati feltételek a következők : Pályázhatnak olyan férfiak, akik 17. életévüket betöltötték, de 30. életévüket még nem ha­ladták túl, s legalább a 4 elemi iskolát elvégezték. A felvételnél előnyben részesülnek azok a pályázók, akik kisebb szőlősgazdák, szőlőmunká­sok és vincellérek gyermekei. Az iskola díjtalan. A felvett növendékek szállást és ellátást kapnak. A pályázatokat f, évi február hó 20 ig keli az-alábbi címre benyújtani: Gyakorlati szőlősgazda iskola Sátoraljaújhely, postafiók : 46. Felhívom a községi elöljáróságokat, hogy a pályázati hirdetményt a községben dobszó útján is tegyék közhírré. Sátoraljaújhely, 1948, évi január hó 19-én, Dr. Berényi Sándor sk. alispán Szán: ad. 5.508/1947. Zemplén vármegye alispánjától. TÁRGY : Tállya község vásártartási ügye. Táliya község elöljárósága azzal a kérelemmel fordult hozzám, hogy a község készére április hó 4 -re és június hó 27-re engedélyezett Országos állat- és kirakodó vásárt a f, évben 1—1 nappal későbben, április hó 5 én és június hó 28-an tarthassa meg. Véghatározat. A kérelmet teljesítem, s a 45.899/1892. K. M. számú rendeletben biztosított jogomnál fogva Tállya község elöljáróságának engedélyt adok arra, hogy az 1948. évben az április hó 4 éré és jú- nis hó 27-ére engedélyezett vásárokat 1—1 nappal későbbre helyezhesse át, s így ezeket a vásáro­kat április hó 5-én és június hó 28-án tarthassa meg. Megokolás. Április hó 4-e és június hó 27-e az idén ünnepnapra esik, így a kérelmet teljesítenem s a kért vásáráthelyezéseket engedélyeznek kellett. Erről a Kereskedelem és Szövetkezetügyi Miniszter Urat külön jelentésben, továbbá a Közgaz­dasági Értesítő Szerkesztőségét (Budapest V. Szabadság-tér 5—6. VIII. 802.), a Törvényhatósági Állatorvos urat, Tállya község elöljáróságát, valamint közzététel céljából a Vm. Hivatalos Lap Szer­kesztőségét értesítem. • Sátoraljaújhely, 1948. évi január hó 20-án. Dr. Berényi Sándor alispán I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék