Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1949 (48. évfolyam, 1-13. szám)

ZEMPLÉN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1949. ÉVI TÁRGYMUTATÓJA. Oldal Czaballa Bertalan th. biz.-ba való beküldése 86 Czilli Mihály kórházi kőműves nyugdíja­zása 110 D Dargó Miklós th. biz. ba való beküldése 86 Dávid Józsefné özvegyi nyugdíja 83 Debreceni törvényszéki fogházban elhelye­zett foglyok hozzátartozóinak részére látogatási idő megállapítása 64 Diósgyőr-Hejőcsaba közig, egyszerűsítése 76 E, É Ebadó alap zárszámadása 29 Egyesületek stb. támogatására költség­vetésileg biztosított összeg megosztása 29, 51 Erzsébet közkórház zárszámadása 29 Evnegyedes alispáni jelentés a közigazg. állapotáról 29, 75 F Fésűs László orsz. képv. beszéde 9 Fílicskó Antalné özvegyi nyugdíjügye 30, 50 Fordítás hitelesítés szabályozása 72 Függetlenségi Népfront terhére felmerült gépkocsihasználati díjak törlése 86 Füzesséry Sándorné nyugdíjügye 110 G, Gy Gável Kálmán krjző nyugdíja 31 Gém Mária apásítása 26 Gyámügyi ügyviteli szabályok módosítása 19 Gyámpénztári alap zárszámadása 29 H Havér Sándor th. biz.-ba visszahívása 86 Haladó világ ünnepe 89 Háztartási alap felvett kölcsöne az út­alapból 86 Háztartási alap hitelátruházása 86, 110 „ „ költségvetése 76, 79, 80, 81, 110 „ „ pénzkészletének kimerülése 110 „ „ zárszámadása 29, 41 Hejőcsaba-Diósgyőr közig, egyszerűsítése 76 Hercig István saújhelyi lakos gépkocsi iparáról szóló engedélyokirata 59 Hogya István vm. altiszt szolgálati idejé­nek beszámítása 30 I, J Ingóságokról szóló kimutatások beterjesztése 99 Ipari mestervizsgázó bizottságok kinevezése 62 Irodaszerellátó N. V. szerződése 75 Jegyzőkönyv 1948, XII. 19. Berki Mihályné A, Á Oldal Adriányi Béláné özvegyi nyugdíjügye 30 Alispáni évnegyedes jelentés a közig. állapotáról 29, 75 Alsódobszai komp vámszedési joga 17 Alsódobszai legeltetési társulat kompján alkalmazott vámdíjak csökkenése 62 Anyakönyvi kivonatok felülhitelesítése magyar-bolgár viszonyban 52 Apaállat biztosítási alap zárszámadása 69 Adám Istvánné özvegyi nyugdíj ügye 30, 48 Áldott Margit Zemplén vm. MNDSZ. titkár beszéde 12 Állatbetegségekről kimutatás 27, 40, 67, 74 77, 84, 87, 95, 107 Állattenyésztési alap zárszámadása 29, 51 B Balogh Dezső vm. irodatiszt szolgálati idejének beszámítása 32 Bandula László akv. vezető helyettessé való kinevezése 32 Bárdossi József megyei titkár th. biz. tagba való beküldése 109 Benkő Lajos th. biz. tag visszahívása 109 Berecz Bertalan kispesti lakosnak alispáni állásra való behelyettesítése 75 Berecz Bertalan alispán történetéből adalék 90 Berki Mihályné főispán Asszonynak főispáni székébe történt beiktatása alkalmából készült jegyzőkönyv 1 Berki Mihályné főispán asszony beszéde 8 Berki Mihályné főispán asszony élettörté­netéhez adalék , 14 Biró Dániel anyakönyvvezetö helyettessé való megbízása 84 Dr. Bisztray László h. alispán beszéde 2 .. .. a közgyű­lést bezárja 14 Dr. Bisztray László h. alispáni állásáról történő lemondása 59 Bodroghalmi Alfréd megyei irodatiszt szolgálati idejének beszámítása 110 Bolgár-magyar viszonylatban akvi kiv, felülhitelesítése ^5? » Bondor József megyei titkár beszéde ( C Cígánd község vámszedési jogának enge­délyokirata 32

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék