Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1950 (49. évfolyam, 2. szám)

1950-02-15 / 2. szám

Sátoraljaújhely, 1950, évi február hó 15. XLIX. évfolyam. 2. szám, Szerkesztőség és kiadóhivatal: SÁTORALJAÚJHELY, MEGYEHÁZA Az alispán megbízásából szerkeszti: Dr LUKÁTS JÓZSEF megyei íőlevéltárnok SKS! Alispáni hivatali t óJonszámok : Közvetlen vonalon: Főispán 18. — Sz.’ éiyzeti előadó 113. — Alispán 25. Megyei telefonközpont száma.' 109 és 116, ezen keresztül : Alispán 0 Levéltár 5 Vm. Árvaszék 9 Járási Főjegyző 13 Főispáni titkár 1 Sportelőadó 6 Vm. Számvevőség 10 Kiadó 6 Vármegyei Főjegyző 2 Vm. II. főjegyző 7 Mezőgazdasági lg. 11 Vm. Szoc. felügyelő 15 Irattár 3 Tisztifőügyész 8 Vm. Tisztifőorvos 12 Alispán 16 Tervelőadó 4 Vm. Irodaigazgató 18 A községi jegyző a Megyei Hiva’ alos Lapot megérkezése után gon­dosan áttanulmányozza és megteszi n indazon intézkedéseket, melyeket a lapban közölt rendeletek és határozata « a községi elöljáróság, vagy jegyző kötelességévé tettek. (K. Ü. Sz. 73. §.) A Megyei Hivatalos Lap havonta egys_" r jelenik meg. Felkérem ezért az egyes hatóságokat, hivatalokat, valamint a központi doadó kar.ársaimat, hogy a közlésre szánt rendeleteket. határozatokat és egyéb hivatali jellegű közleményeket minden hó 12. napjáig a Hivatalos Lap szerkesztője címére {Sátoraljaújhely, Megyeháza) küldjék meg. Zemplén megye Alispánjától. ZEMPLÉN MEGYE HIVATALOS LAPJA MEGHÍVÓ. Értesítem a közigazgatási Bizottság és a th. kisgyűlés tagjait, hogy a közigazgatási Bizottság rendes ha ’i ülése /. hó 14-én d e. 9 órakor, a th. kisgyűlés pedig ug. nezen napon d. e. 11 órakor lesz megtartva az alispáni hivatal kistanácstermében. Felkérem a bizottság Tagjait, hogy a rende havi ülésen megjelenni, vagy akadályoztatásuk esetén ezen körülményt hozzám bejelenteni szivesk djenek. Sátoraljaújhely, 1950. február 10. Alispáni teendők ellátásával megbízóit főispán A kiadmány hiteléül : hiv. távol : Balogh Dezső irodavezető. Tóth Béla s. k. m. főjegyző. Zemplén megye Közigazgatási Bizottságán Sátoraljaújhelyben 1950. évi február hó 14-én d. e. 9 órakor megtartandó ülésének tárgyso zata. Lugosi Béla m. II. főjegyző ál "I előadva : 5209—3/1950. kb. A közigazgatás január havi putáról szóié jelentés. dr Berényi Sándor árv- elnök ' ’ előadva : 5209—2/1950. kb, Az árvaszék január havi műk érői szóló jelentés. Mezőgazdasági Igazgató által 'dva : 5209—4/1950. kb. A megye mezőgazdaságának >r havi állapotáról szóló jelentés. dr. Kovács József pénzügy igái ■ álcái előadva: 5209—1/1950. kb. A megye pénzügyi közigazgal ak január havi állapotáról szóló jelentés.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék