Magyar Zenészek Lapja, 1905 (2. évfolyam, 1-23. szám)

1905-01-01 / 1. szám

MAGYAR ZENÉSZEK LAPJA A MAGYAR ZENÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. II. évfolyam. Budapest, 1905. január hó 1-én. 1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal:' Budapest, VI., Andrássy-út 56 sz., a 'hova a lapot illető Összes szellemi és pénzbeli küldemények küldendők. Kéziratokat nem adunk vissza Főszerkesztő: Sztojanovits Jenő Felelős szerkesztő: Dr. Olgyay István. IC laclja: A Magyar Zenészek Országos Egyesülete. — Megjelen minden hó l-én és 15-én. — ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre . . . . 8 korona Fél évre .............................4 korona | Negyed évre.......................*2 korona j A Magyar Zenészek Országos Egyesüle­tének tagjai e lapot ingyen kapják fiz egyesület tagjainak boldog nj esztendőt kíván az egyesület vezetősége. Uj éo Az egyesületek létezését azoknak erkölcsi czélja igazolja. — A czél nélkül alakult egyletek csak társa­ságok, szórakoztató vagy mulattató összejövetelek. — A közös czél többek társulatát egységes erővé, egye­sületté teszi, és annak erkölcsi tartalmat ad. A Magyar Zenészek Országos Egyesülete három évvel ezelőtt alakult. — Önzetlen lelkes emberek — hivatásos zenészek állottak össze, hogy közös erővel védjék, támogassák és segitsék előre a zenészek közi s érdekeit. És dolgoztak, fáradtak sok, igyekezettel, de az igyekezethez mérten csekély eredménynyel. — Igye­kezetük megtörött zenésztársaik nembánomságán. — Sikert azonban mégis mutattak fel. —- Keresztül vezet­ték a fiatal egyesületet a kezdet nehézségein, kiállották vele a tűzpróbát s nekik köszönhetjük, hogy ma a fej­lődés biztos utján álló erős egyesület vagyunk és jó reményekkel nézhetünk a jövőbe. Mert ma már javultak viszonyaink. Zenésztársaink kezdik belátni, hogy az érdekeiket védő s értük dolgozó egyesületet támogatniok kell. Belátják, hogy az csak veiiik s ők csak általa létezhetnek. S eredménye ennek hogy ma már sokan vagyunk együtt, ha még nem is valamennyien. S a gondolkodás ezen változása záloga a biztos jövőnek. Egyesületünknek kettős czélja van. — Első, hogy tőle telhetőleg javitson tagjai erkölcsi és anyagi hely­zetén, másik, hogy minden módon előresegitse a magyar zeneművészet érdekeit. Becsületesen szolgálja mind a kettőt és iparkodik hivatását érdemesen betölteni. Ezt a kettős czélt szolgálják többek között az egyesület által rendezendő népszerű hangversenyek is. Százhúsz tagű nagy zenekart szervezett az egyesület s ezekkel minden évben a tél folyamán hat népszerű zenekari hangversenyt kíván tartani. Ezekre a hangversenyekre több okból van szük­ség. Az első a magyar zeneművészet érdeke. Bégi és jogos panasz, hogy zeneművészetünk elmaradott, közönségünk a művészi zene iránt, érzéketlen, nemzeti zenénk nincs, daczára, hogy nemzetünk muzsi­káiig. A pänasz jogosult. Nincs nemzeti zenénk, mert nincsenek orgánumaink melyek a művészi zenének sze- | retetére, élvezetére tanítanák s arra rávezetnék a kö­zönséget. Igaz, hogy itt van a philharmoniai társulat. Tagjai a művészi zene mesterei, nem is tanítók, hanem kész professorok. De ép ebben fekszik a hiba, hogy ők már professorok s ehhezképest egyrészről drágán mérik a tudományukat, másrészt — egyedül lévén — keveset adhatnak csak belőle. Már pedig zenét ily módon megszerettetni — s annak élvezését a nagy közönség részére hozzáférhet tővé tenni nem lehet. Más zenekar pedig e/.ideig a phil- harmonikusok mellett nem volt. — Létezését különle­gesen rossz zenei viszonyaink lehetetlenné tették. Más országokban minden nagyobb városban, de különösen a fővárosokban 8 10 zenekar hangversenyez állandóan s viszi előre versengésében a nemzet zenei érdekeit, nálunk máig még egy második sem akadt. Értek hiva­tásos és képzett zenészekből alakult zenekart. Ezt az űrt akarjuk mi most betölteni. A népet nevelni és taní­tani, közelebb vinni a zenéhez, hogy állandó barátainkká válva beléjük oltsuk az örökszépnek, örökigaznak a me­lódiának tiszta szeretetét. Czélunk azonban kétoldalú. — Tagjainkat mi nem csak mint zenészt, de mint embert is támogatjuk. — Érdekeit védjük. A mi tagjaink szegény emberek. Szép remények­kel kezdik, szerényen élik, de nyomorúságban végzik munkás életüket. Rajtuk is akarunk ezen az utón segíteni. — A hangversenyek tiszta jövedelmét rokkant és elhagyott zenészek felsegélyezésére fordítjuk. S minden zenész­társunk örömest működik velünk, mert tudja, hogy min­den hegedűvonása egy falat kenyeret juttat élte alko­nyán nyomorgó társának. Jótéteményt adni pedig bol­dogabbá tesz, mint azt elfogadni. A magyar zenészek országos egyesülete megtette a maga kötelességét. Munkáját e hó 8-án bocsátja a magyar közönség bírálata alá. — Reméljük, hogy az mellettünk fog dönteni. Mi lezárva a mult év számadásait mindenesetre a kötelességét jól végzett ember jogos öntudatával né­zünk a jövőbe és várjuk és kérjük az eddigieknél bol­dogabb ujesztendőt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék