Magyar Zenészek Lapja, 1906 (3. évfolyam, 1-20. szám)

1906-01-01 / 1. szám

o O' M A GY A R ZENESZEK LAPJA A MAGYAR ZENÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLŐNYk '^ III. évfolyam. Budapest, 1906. január hó 1-én 1. szám Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. VI., Andrássy-út 56 sz., a hova a lapot illető össze? szellemi és pénzbeli küldemények küldendők. Kéziratokat nem adunk vissza. Főszerkesztő: Sztojanoviís Jenő Felelős szerkesztő: Dr. Olgyay István. IC iadj a, : A Magyar Zenészek Országos Egyesülete. — Megjelen minden hó l-én és 15-én. — ELŐFIZETÉSI A K, : Egész évre .......................k korona F él évre.............................4 korona N egyed évre.......................2 korona A Magyar Zenészek Országos Egyesüle­tének tagjai e lapot ingyen kapják Lapunk oluasóinak boldog ujéueí kiuán a^ egyesület ue^eíősége. G iickliches Neujahr allen Verbandskallegen vom Pozsonyer Musikerverein. Uj esztendő. Uj esztendő, régi remények és kívánságok. A nniuka, 1 amit beváltásukért folytatunk, a régi marad. Folytonos, , kitartó és előbb-utóbb, de biztosan meghozza a várt eredményt. A lefolyt év, amit egyesületünk hátrahagyott, már* nem volt eredménytelen. Egyesületünk szervezési mun­kája már teljesen befejezett, a kartell a bécsi és berlini szövetségekkel már meg van kötve és tagjaink maguk- viseletében is megnyilatkozik már itt-ott az egységes erőnek az érzete, mely a biztos előrehaladásnak és a jövő boldogulásnak kétségtelen jelét képezi. A múlt esztendő részletes munkásságával és ered­ményeivel beszámolónkban fogunk kimerítően foglal­kozni. Most az új esztendő első napján csak konstatál­juk, hogy nagyot haladtunk. A múlt evek eredményei feljogosítják és részben már kötelezik is egyesületünket arra, hogy tagjaink leg­fontosabb és legégetőbb szükségletével, a fizetésrendezés kérdésével is foglalkozzék Ami ennek a kérdésnek elő­készítéséhez szükséges volt, a külföldi egyesületekkel való előzetes megállapodás, az megtörtént. Az út, a melyen tovább kell haladnunk, ki van jelölve. Csak az szükséges még, hogy tagjaink, akiknek érdekében dol­gozunk, szorosan és ingadozás nélkül velünk tartsanak és az esetben jogosult kívánságaik kétségteieniil ki­elégítést fognak nyerni. A másik szinte fontos kérdés a segély, illetve nyugdíjalap szervezése A választmány ezzel a kérdés­sel is már több Ízben behatóan foglalkozott és az elnök­ség már hónapok óta dolgozik, hogy a tavaszon meg­tartandó közgyűlés elé ebben az irányban egy megfelelő alapszabálytervezetet terjeszthessen elő. Reméljük, hogy ebben az évben ezt a kérdést is teljesen megoldhatjuk. Amint már megmondottuk, munkánk ez évben is tagjaink érdekében folytatott becsületes munka lesz és ha tagjaink ezentúl is úgy kitartanak mellettünk, mint eddig telték, a siker nem lehet, hogy elmaradjon. JÜeujahr. Es kommt ein neues Jahr mit alten Hoffnungen und Wünschen. Die Arbeit, welche zur Erfüllung der­selben verwendet wird, ist und bleibt die frühere inten­sive, unermüdliche und früher oder später, gewiss zum Ziele führende.-Das abgtdaufeme V^meiHsjahr war nicht mehr er­folglos. Die Arbeit der Organisation des Vereins ist. [ bereits beendet, das Kartell mit den Wiener und Ber- ! liner Vereinen abgeschlossen und können wir aus dem Benehmen unserer Mitglieder hie und da schon ersehen, dass sie int Bewusstsein der einträchtlichen Kraftent­faltung sind und bildet dies ein sicheres Zeichen unse­res unbedingten Fortschrittes und eiuer schöneren Zu­kunft. Die ausführlichen Daten unserer vorjährigen Tätig­keit und unserer Erfolge werden wir in unserem Rechen­schaftberichte aufzälen. Jetzt, am ersten Tage des neuen Jahres konstatiren wir nur. dass wir um ein Be­deutendes vorwärtsgekommen sind. Die Erfolge der früheren Jahre berechtigen und verpflichten unseren Verein, sich mit dem wichtig­sten und brennendsten Bedürfnisse unserer Mit­glieder, der Gagenregulirung zu befassen Was zur Vor­bereitung dieser Frage erforderlich war, das Abkommen mit. den ausländischen Vereinen, ist bereits geschehen und der Weg, auf welchem wir schreiten müssen, vor­gezeichnet. Jetzt ist nur erforderlich, dass unsere Mit­glieder, in deren Intresse wir arbeiten, unbedingt und ohne zurückzuweichen uns zur Seite stehen; in diesem Falle werden unsere berichtigten Bestrebungen unzweifelhaft erfüllt werden. Die andere, gleichfalls wichtige Frage ist diejenige der Organisation des Hilfs-, resp. Rensionsfonds. Der Ausschuss befasste sich mit dieser Frage bereits mehr­mals eingehend und arbeitet das Präsidium schon seit Monaten, um der im Frühjahr abzuhaltenden ordentlichen Generalversammlung nach dieser Richtung hin einen entsprechenden Statutenentwurf vorlegen zu können. Wir

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék