Magyar Zenészek Lapja, 1909 (6. évfolyam, 1-22. szám)

1909-01-01 / 1. szám

2578 , MAGYAR ZENESZEK LAPJA AZ ORSZÁGOS* MAGYAR ZENÉSZ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE. VI, évfolyam. Budapest, 1909. január hó 1-én. 1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Főszerkesztő: Sztojanovits Jenő Laptulajdonos : Budapest, VI., Csengery-ntcza 39. sz., Felelős szerkesztő: Dr. Olgyay István. Országos Magyar Zenész Szövetség. a kova a lapot illető összes szellemi és pénzbeli küldemények küldendők. — Megjelenik minden hó l-én és 15-én.— Az Országos Magyar Zenész-szövetség tagjai e lapot tagdijuk fejében kapják A szövetség tagjainak és társegyesületeknek boldog n] kíván A VEZETŐSÉG. Uj esztendő. Ismét egy év futott le szövetségünk történetében, mely a most kezdődő évvel fenállásának és működésének nyolczadik esztendejébe lép. Habár az elmúlt év műkö­désének és eredményeinek ismertetése rendes közgyűlé­sünk elé terjesztendő jelentésünk keretébe tartozik, nem tartjuk feleslegesnek az uj esztendő küszöbén rövid visszapillantást.' vetíii az elmúlt esztendő eseményeire, mert ez az év igen jelentős helyet foglal el szövetségünk történetében és ennek lefolyása és eredményei nyilván­valóvá teszik és igazolják szövetségünk fennállásának szükségét és jogosultságát. Az év elején szövetségünk az osztrák zenészszövet­séggel karöltve a delegatio elé járult a katonai zenekarok jogosulatlan versenyének korlátozását kérve. Ezen eljárás eredményeként bocsátotta ki a közös hadügyminiszter a múlt év folyamán lapunkban is ismertetett rendeletét, mely ezén jogosulatlan versenyt sok tekintetben megszorítja I és a melynek üdvös eredménye a magyar vidéki színházak zenekari ellátásánál már eddig is mutatkozott. Ez év folyamán vett részt szövetségünk első ízben a nemzetközi zenészszövetség Berlinben megtartott congres- susán és részvételével biztosította magának az összes i társszövetségek jóindulatú támogatását és megismertetve a társszövetségekkel eddigi működésének eredményeit, sikerült azok elismerését a legteljesebb mértékben meg- J szereznie. A congressussal kapcsolatban vendégül látta szövetségünk a világ leghatalmasabb zenészszövetségének az amerikai zenészszövetségnek elnökét, aki maga is j magyar ember és aki megismerve szövetségünk helyes irányú működését, annak támogatását szövetsége részéről biztosította. Szövetségünk ez óv folyamán beszüntette a zene­kari tagok fizetési előlegeit, a mi sok visszaélésnek vetett véget, ezzel szemben azonban ország szerte rendezte a fizetéseket, a Fővárosban és a vidéken a körülményeknek jobban megfelelően. Ugyancsak szövetségünk közbelépése folytán a fővárosi Orpheum és a Király-szinház igazga­tósága megjavították a zenekari tagok fizetéseit. Uj területeteket is hódított meg a szövetség, amennyiben ez Allen Verbandsmitgliedern und Bruder­vereine wünscht ein glückliches Renjaftr DIE VERBANDSLEITUNG. Zum neuen Jahre Es ist wieder ein Jahr abgeflossen, ein hochwich­tiges Jahr in der Geschichte unseres Verbandes, welcher jetzt das achte Jahr seiner Tätigkeit beginnt. Das Auf­führen der wichtigen Ereignisse, die Beleuchtung der Tätigkeit des Verbandes gehört in den Rahmen des zur Generalversammlung vorzulegenden Berichtes, doch linden wir es nöthig beim Beginn des neuen Jahres auf die wichtigsten Ereignisse der verflossenen. Periode einen Rückblick zu werfen, weil diese Periode war im Leben unserer Organisation eine der wesentlichsten und die Resultate dieses Jahres liefern einen sehr werthvollen Beweis für die Lebensfähigkeit des Verbandes. Im Anfänge des vorigen Jahres haben wir ein- trächtlich mit der österreichischen Organisation eine Aktion eingeleitet, um die unberechtigte Konkurrenz der Militärkapellen zu beschränken. Das Resultat dieser Aktion war eine Verordnung des Reichskriegsministers — welche wir hierorts schon veröffentlichten - und welche diese Konkurrenz in sehr wesentlichen Richtungen erschweren und deren günstige Erfolg wir schon in mehreren Provinztheatern erfahren könnten. In diesem Jahre haben wir zum ersten Male am internationalen Musiker Kongress in Berlin theilgenom- men und es ist gelungen das Wohlwollen sämmtlicher verbündeten Organisation zu gewinnen und durch die Resultate unserer bisherigen Tätigkeit die Anerkennung der Bruderverbände auszufechten. Der internationale Kongress bot auch die Gelegenheit dazu, dass der Präsident der mächtigsten Musiker Organisation der Welt uns besuchte und sich von der zielbewussten Tätigkeit des ungarischen Verbandes überzeugen konnte. Der günstide Eindruck, welchen unsere geregelten Verhältnisse hervorriefen, sicherten uns sein Wohlwollen und die Unterstützung der amerikanischen Organisation. Im vergangenen Jahre haben wir die Ausmittelung der Vorschüsse der engagierten Musiker gänzlich ein­gestellt, wodurch viel Missbrauch beseitigt wurde; hin­gegen haben wir aber die Gagen im ganzen Lande ge­regelt und das Einkommen der Musiker so in der Haupt-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék