Magyar Zenészek Lapja, 1909 (6. évfolyam, 1-22. szám)

1909-01-01 / 1. szám

9 MAGYAR ZENÉSZEK LAPJA. VI. évfolyam. . évben először szerződött szövetségünk utján a Vígszínház zenekara és sikerült a temesvári színház igazgatóját Krecsányi Ignácot állandó polgári zenekar szerződtetésére bírni. Két fővárosi vállalattal az Amerika Park és Város­ligeti nyári színház igazgatóságaival is hosszas tárgya­lásokat folytattunk, ezek azomban ez évben még ered- ( ményre nem vezettek. Vidéken még Pozsonyban járt | eredménynyel a szövetség közbelépése, ahol a Pozsonyi zenészegylet jogos kívánságait sikerült diadalra segítenünk.. ; Jelentős eredménynyel járt szövetségünk közben­járása a Népszínház zenekara ügyében, ahol hosszas és kimerítő tárgyalások után a vallás és közoktatásügyi minisz­térium belátva álláspontunk helyességét, a feloszlatott zenekar tagjaiból állami támogatás mellett, országos szimphonikus zenekart szervezett a Nemzeti Színház zenei ellátásával kapcsolatban, három évre szerződtetve ezen elsőrangú zenekart. A szövetség belső szervezése körül ezen nagyarányú munkásság mellett a vezetőség az alapszabályok megfe- lelelő módosítását és a segély és temetkezési alap erős- bitését tűzte ki czélul, azomban az ebben az iránybán megindított munkálatok teljesen befejezhetek nem voltak, és ennek befejezése az uj esztendő első és legsürgősebb feladatát képezi. Állásközvetítésünk az elmúlt évben a legszebb Sikerrel működött, összes tagjaink elhelyezést nyertek, sőt daczára a nagy arányú tagszaporodásnak az összes hozzánk forduló igazgatók igényeit nem is tudtuk teljesen kielégíteni. Itt is egyik feladata szövetségünknek, hogy sürgősen gondos­kodjék arról, hogy már a virágvasárnapi szerződtetések előtt megfelelő jó minőségű zenészek álljanak rendelke­zésre, hogy a velünk szemben támasztott igényeknek megfelelhessünk. Pénztári zárlatunk, daczára a felszaporodott kiadá­soknak kedvezőnek mondható, amiről tagjaink a zárszá­madásból fognak meggyőződést szerezhetni. Ez a működés és ezek az eredmények, mint már kiemeltük, igazolják szövetségünk létjogosultságát és iga­zolják azt is, hogy a vezetőség helyes irányban a tagok érdekeinek szem előtt tartásával vezette a szövetség ügyeit. A szövetség mai állapota biztosítéka annak, hogy szövet­ségünk ebben az irányban tovább haladva az idők folyamán csak izmosodni fog és mindenkor elég erős lesz arra, hogy tagjai érdekeit minden irányban megvédhesse. A múlt eredményei a biztos és szép jövőképét adják és tagjaink annak alapján biztosítva lehetnek, hogy a következő eszten­dők sem fogják a szövetség szilárd alapjait megbontani. Ebben a reményben kívánunk szövetségünk tagjai­nak jó uj esztendőt! Szövetségi ügyek. Szövetségünk választmánya f. évi január hó 18-án hétfőn d u 2 órakor a szövetség helyiségében VI, Csengery utcza 39 szám alatt ülést tart, melynek tárgya az alapszabály módosítások és folyó ügyek. felhívás. Titz Vilmos, Kramberger Komád, Szlavik Ede, Brejla Antal, Biangardi Mátyás és Bau­mann Antal, akik ellen igazgatóik szerződésük meg­szegése miatt panaszt emeltek, felliívatnak, hogy eljá­rásukat 15 nap alatt igazolják, ellenkező esetben a szövetség meghallgatásuk nélkül fog határozatot hozni. Felhívjuk egyúttal tagjainkat, hogy amenyibenfentne­stadt wie in der Provinz wesentlich erhöht; durch unsere Einwirkung ist es gelungen die Gagen auch im „Fővárosi Orpheum“ und im „Király Színház“ aufzubessern, ln giesem .fahre hat die Direction des „Vígszínház“, sowie dnr Director des Temesvárer Theaters Krecsányi Ignácz eine ständige Kapelle engagiert, worüber wir mit umso grösserer Freude berichten, weil beide Unternehmungen nur nach langem Kampfe unsere Bedingungen annahmen. Die Verhandlungen mit den Directionen des „Amerika Park“ und des Városligeti nyári színház sind aber trotz aller Mühe misslungen. Wesentlichen Erfolg erreichten wir in Pozsony, wo es gelungen ist, die gerechten Forderun­gen der dortigen Musiker durch unsere Einwirkung gel­tend zu machen. Mit dem schönsten Erfolg wurde die — im Interesse der entlassenen Kapelle des Népszínház — ein­geleitete Aktion gekrönt. Im Laufe der eingehenden Ver­handlungen ist es gelungen das Cultusministerium zum Or­ganisieren einer ständigen symphonischen Kapelle zu bewegen; die entlassene Kapelle wurde auf drei Jahren engagiert und ist berufen neben dem Theaterdienst im Nationaltheater den Kern eines grossen, symphonischen Orchesters zu bilden. Im eigenen Körper des Verbandes waren die Be­strebungen der Verbandsleitung dahingerichtet, durch die entsprechende Modification der 1 Statuten die stärkere Ausbau des Hilfs- und Sterbefondes zu bewirken. Die diesbezüglichen Vorarbeiten waren im vergangenen Jahre noch nicht beendet; es wird die wichtigste und drin­gendste Aufgabe des neuen Jahres sein, über diese Frage zu entscheiden. Die Tätigkeit der Stellenvermittelung war äusserst zufriedenstellend. Sämmtliche Verbandsmitglieder wurden engagiert; der Mangel an Musiker war so gross, dass trotz der grossen Vermehrung der Mitglieder wir nicht in der Lage waren den Ansprüchen sämmtlicher Direc­tionen entsprechen zu können. Es ist auch eine dringende Aufgabe dahin zu wirken, dass schon vor Palmsonntag so viele gebildete, verlässliche Musiker zur Verfügung stehen, dass die Forderungen der Directionen befriedigt werden können. Der Stand der Verbandskasse ist — trotz der vielen ausserordentlichen Ausgaben — günstig. Die Schlussrechnung, welche bald publiziert wird, wird davon jedermann überzeugen. Die angeführten Ereignisse liefern den besten Beweis dafür, dass die Bestrebungen der Verbandsleitung dahin gerichtet waren, mit zielbewusster Arbeit die In­teressen der Mitgliedern zu fördern. Der heutige Stand des Verbandes bietet eine Garantie dafür, dass in dieser Richtung der Tätigkeit der Verband immer mehr be­festigt wird und durch die Steigerung seiner Kräfte die Interessen der Mitglieder immer mehr gefördert werden. Die Erfolge der Vergangenheit bilden die Garantie einer schönen Zukunft. In dieser angenehmen Hoffnung wünschen wir unseren Mitglieder ein glückliches Neujahr! Yerb andsang eleg enlieiten. Am 18-ten Jäner 1. J. um 2 Uhr Nachmittags wird n den Verbandslokalitäten (VI. Csengery-u. 39. sz.) eine ordentliche Auschuss-Sitzung abgehalten. Verhandelt werden die Statutenänderungen und laufende Angelegen­heiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék