Magyar Zenészek Lapja, 1911 (8. évfolyam, 1-21. szám)

1911-01-01 / 1. szám

2570 MAGYAR / > ä'f» AZ ORSZÁGOS MAGYAR ZENÉSZ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE. VIII, évfolyam. Budapest, 1911. január hó 1-én. 1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Vörösmarty-«. 15. sz., a hova a lapot illető összes szellemi és pénzbeli küldemények küldendők. Főszerkesztő: Sztojanovits Jenő Felelős szerkesztő: Dr. Olgyay István. — Megjelenik minden hó l-én és 15-én.— Xja.pt'o.laJd.oaa.os : Országos Magyar Zenész Szövetség. Az Országos Magyar Zenész-szövetség tagjai e lapot tagdijuk fejében kapják fi s^öuefségi tagoknak és fagegYesületeknek boldog uj esztendőt kiuán az Országos Magyar Zenész Szövetség vezetősége. ENESZEKLAPJA Katonazenekar Kolozsvárott. Sajnálatos dolog, hogy éppen újévi számunkban olyan esenpgmyel kell foglalkoznunk, mely szinte példát­lanul áll ajíátonai zenekarokkal űzött visszaélések terén. A.kolozsvári nemzeti színház, mely csak pár évvel ezelőtt épült nagy költséggel, nem képes befogadni a látogató közönséget s igy az igazgató Janovics Jenő dr. elhatározta, hogy a nyári színházban is állandóan elő­adásokat fog tartani. Janovics Jenő dr. színigazgatónak már régi vágya, hogy színházában állandóan katonazenekart működ­tessen, mert a katonazenekar még annál a polgári zenekarnál is olcsóbb, amelyet az igazgató ur 1908. évben még az akkorinál is alacsonyabb fizetésekkel hat évre lekötött magának. Manapság a legkisebb vidéki igazgató is havi 140—150 koronát fizet egy-egy zenész­nek, — Janovics Jenő dr. igazgatónál van akárhány zenész, aki csak 100 koronát kap, de az igazgató urnák még ez is sok, mert a 30 tagú katonazenekar esténként 30 koronát kap s igy — a szünidőt leszámítva — egy- egy katonazenész évente csak 330—340 koronába kerül. — Igaz, hogy Janovics igazgató ur évi 40000 korona államsegélyt kap azért, hogy művészi színvonalon álló előadásokat produkálhasson, de az igazgató csak üzleti szempontból kezeli színházát s ezért mindenképen katonazenekart akar szerződtetni Miután a polgári zenekar szerződése még három évre szól, katouazenekart egyelőre csak a nyári szín­házba lehetett szerződtetni; de már most kijelentette az igazgató ur, hogy a terve az, hogy színházaiban állandóan katonai zenekar működjék. — Hogy tényleg ez a terve, azt bizonyítja különben az is, hogy tőlünk a nyári színház részére polgári zenekart nem kért, hanem titokban leszerződtette a katonai zenekart. Mikor a katonai zenekar szerződtetése tudomá­sunkra jutott, mi haladéktalanul kérvényt adtunk be az illetékes katonai parancsnoksághoz; — a kérvényt meg­bízásunkból két ottani zenész nyújtotta be s a katonai parancsnokság —• meggyőződve a katonai zenekar engedélyezésének szabályellenes voltáról —- annak mükö­Militärmusik iu Kolozsvár. Es ist eine sehr traurige Sache, dass wir uns in der Neujahrnummer unseres Blattes mit einem Vorfälle befassen müssen, welcher zwischen den Missbrauchen mit der Militärmusik bespiellos steht. Das Nationaltheater in Kolozsvár, welches vor . einigen Jahren mit -riesigen Kosten gebaut wurde, genügt nicht mehr für das grosse Publikum und so hat der Direktor dr. Janovics Jenő beschlossen, auch im Sommertheater stets Vorstellungen zu halten. Es ist ein alter Plan des Herren Direktoren, mit Militärmusik spielen zu können, weil dieselbe noch billiger ist, als das Civilorchester, welches er im Jahre 1908 auf sechs Jahren engagierte mit solchen Gagen, welche geringer waren als die damals üblichen Milimal- gagen. Heute zahlt auch der kleinste Provinzdirektor den Musiker monatlich 140 — 150 Kronen; —- bei dem Direktor Janovics gibt es eine Anzahl Musiker, welche monatlich nur 100 Kronen gemessen. Ihm sind aber die 100 Kronen noch zu viel, nachdem eine 30 Mann starke Militärkapelle täglich blos 30 Kronen kostet, somit ist das Honorar eines Militärmusikers, — wenn wir die Ferien abrechuen 330 340 Kronen für das Jahr. - Der Herr Direktor geniesst jährlich 40000 Kroneu Subvention, damit das Theater allen künstlerischen Forderungen entsprechen könne, doch handelt der Direk­tor nur von geschäftlichen Interessen geführt, es ist daher leicht zu erklären, dass er sich nach der Militär­musik strebt. Nachdem die Kontrakten der Civilmusiker erst nach drei Jahren ablaufen, hat der Herr Direktor vor­läufig nur für das Sommertheater die Militärkapel/e engagiert, dabei machte er aber keine Geheimniss davon, dass sein Plan wäre die Civilmusiker gänzlich zu ver­drängen. — Einen Beweis dafür liefert auch jener Umstand, dass er von uns kein Civilorchester verlangte, sondern im Geheimen die Militärmusik engagierte. Als wir das Vorgehen des Direktors erfahren haben, haben wir sofort eine Anzeige an das kompe­tente Militärkommando gerichtet; diese Anzeige haben 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék