Magyar Zenészek Lapja, 1914 (11. évfolyam, 1-11. szám)

1914-01-01 / 1. szám

MAGYAR ZENESZER L9P39 AZ ORSZÁGOS MAGYAR ZENÉSZ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE. XI. évfolyam. Budapest, 1914. január 1-én 1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Vörösmarty-utca 15., a hova a lapot illető összes szellemi és pénzbeli küldemények küldendők. A szerkesztésért felelős: Dr. OLGYAY ISTVÁN. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Laptulajdonos: Országos Magyar Zenész Szövetség. Az Országos Magyar Zenész-szövetség tagjai e lapot tagdijuk fejében kapják. A szövetségi tagoknak és tagegyesületeknek boldog újévet kíván: A szövetség vezetősége és választmánya. Unseren Mitgliedern und Mitgliedsvereinen, — ein glückliches Neujahr. Die Verbandsleitung und Ausschuss. U| esztendő. Szövetségünk mult évvel működésének 12-ik eszten­dejét zárta le. A múlt évi munkásságot a közgyűlés elé terjesztendő évi jelentés fogja részletesen ismertetni és most egy uj esztendő határmesgyéjén csak a kiemel­kedő dolgokat kívánjuk abból megemlíteni. A múlt év során határozta el szövetségünk ren­des közgyűlésében, hogy a magyar zenészek nyugdij- kérdését saját erejéhez képest rendezni fogja és a mozgalmat az elaggott magyar zenészek támogatása tekintetében megindítja. — Szövetségünk már műkö­désének első esztendőiben mindenkori számadási feles­legét a segélyalap javára utalta át és segélyalapunkat ezen a címen 3000 koronával gazdagította. Most, hogy a nyugdíjalap megteremtése érdekében a működést megkezdette, ezen 3000 koronát a segélyalapból kivéve a nyugdíjalapra utalta át és tagjai sorában állandó jel­legű gyűjtést indított meg, amely gyűjtés eddigelé közel 2000 eoronát eredményezett. Ezen összegeken felül 1913. évi október hó 1-től a közgyűlés által 2 koronára felemelt minden havi tagdíj összegéből, szövetségünk 40 fillért utalt át a nyugdíjalapunk javára és fogja tenni ezt a jövőben is úgy, hogy számításaink szerint az 5 évi szünetelési idő elmúltával, oly tőke fog szö- vetségüuk rendelkezésére áliani, amelynek kamataiból elaggott tagjainkat már megfelelően segélyezni képesek leszünk. Ezen megalakítandó nyugdíjintézet, illetve már létező nyugdíjalap növelése érdekében a múlt év során kérelmet intéztünk az Orsz. Szinészegyesület tanácsához, hogy a jegypótlófillérek begyült összegeiből némi ado­mánnyal ezen alapot is támogassa. — Kérvényünk még eliniézve nincs, azonban reményünk van arra, hogy a neues 3űfir. Unser Verband hat mit dem vergangenen Jahre das 12te Jahr seiner Thätigkeit abgeschlossen. Die Thä- tigkeit des verflossenen Jahres, wird in der Form eines Jahresberichtes der Generalversammlung vorgelegt, und in seinen Einzelheiten bekannt gegeben werden, Jetzt, wo das alte Jahr, vom Neuen, seinen Abschied nimmt, — wollen wir nur die bedeutenderen Punkte der Ver­gangenheit erwöhnen. Im Laufe des verflossenen Jahres hat unser Ver­band in seiner ordentlichen Generalversammluug be­schlossen, — die Pensionsfrage der ungarischen Musiker nach eigener Kraft zu regeln, — und eine Akción betreff Unterstützung der überjährigen ungarischen Musiker einzuleiten. Unser Verband hat schon in den ersten Jahren seines Bestandes, die Überschüsse der abge- geschlossenen Rechnungen dem Hilfsfond zugewendet, und dadurch diesen Fond mit 3000 Kronen bereichert. Jetzt wo im Interesse eines zu beschaffenden Pensions- fondes der Verband seine Wirksamkeit begonnen hat; wurden diese 3000 Kronen vom Hilfsfond heraus­genommen und dem Pensionsfond überwiesen. Auser- dem wurde unter den Mitgliedern ein ständiges Sammeln angeregt, — und dadurch bis jetzt, ein Betrag von nahe 2000 Kronen erzielt. Ausser diesen Beträgen, wurde in der Generalversammlung seiner Zeit beschlossen, — dass die ßeitragsgebühren vom 1-ten Oktober 1913 auf 2 Kronen zu erhöhen seien. Von diesen Beitrags­gebühren werden je 40 Heller dem Pensionsfonde zu­gewiesen, so dass laut unseren Berechnungen, nach einer 5jährigen Sammlung, ein solches Kapital unserem Verbände zur Verfügung stehen wird, — von dessen Zinsen überjährige arbeitsunfähige Mitglieder unterstützt werden könnten.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék