Szórakoztató Zenészek, 1970 (2-4. szám)

1970 / 2. szám

SZÓRAKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS SZÓRAKOZTATÓ- ZENEI KÖZPONT IDŐSZAKI LAPJA ZENÉSZEK 1970 2 Taggyűléseink tanulságai A zenei terület most lezajlott taggyűlései fel- szabadulásunk negyedszázados évfordulója megünneplésének időszakára estek. Alapszer­vezeteink csaknem mindenütt a taggyűlések keretében tervezték az ünnepről való megem­lékezést. Az ünneplés mellett, gondjaink, problémáink is helyet kaptak a taggyűléseken. Így helyes ez, hiszen a megyékben szétszórt tagság miatt, bi­zony szűkös a negyedévi taggyűlések adta ta­lálkozási lehetőség. Sajnos azonban sokan még ezt a lehetőséget sem használják ki megfelelő­en: tapasztalataink szerint gyakori volt a he­venyészetten összeállított beszámoló, amely je­lentős és jelentéktelen problémákat összemo­sott, vagy éppen az utóbbiak fölött indítványo­zott vitát Az is előfordult, hogy a szakszerve­zeti bizottság titkára a vendéglátóipari vállalat megjelent képviselőjére bízta a beszámolást, maga fel sem készült arra. Beszámolókban és az azt követő viták során egyaránt sok szó esett a kollektív szerződések­ről. Az elhangzottakból azonban kitűnt, hogy szórakoztatózenész szakszervezeti bizottságaink többsége még mindig csak passzív szemlélődő. Ha nem tapasztalnak a KPVDSZ helyi szerve­zetei részéről kezdeményezést, akkor nem jut­nak tovább a szomorú tény megállapításánál: „véleményünket ismét nem kérték ki”. Pedig minden szakszervezeti tisztségviselőnknek tud­nia kell, hogy amit a kollektív szerződés előké­szítésének időszakában egy rövid beszélgetés­sel, vagy néhány soros levéllel el lehet érni. azt a kollektív szerződés megkötése, érvénybe­lépése után esetleg csak hosszas, jogászokat is felvonultató vita árán sikerülhet megvalósítani. A hozzászólások visszatérő témája volt a re­giszteres zenészek ügye. Többen szóltak aggódó hangon arról a jelenségről, hogy a vendéglátó­ipari vállalatok egyre kevésbé hajlandók idős, a nem sokoldalúan képzett zenészeket foglal­koztatni, miközben nagyszámú regiszteres ze­nész dolgozik a területen. A kérdés körül ki­alakult vitában, egy dologgal mindenki egyet­értett: csupán adminisztratív intézkedéssel — nem lehet a problémát megoldani. Csak a ze­nészek szakmai felkészültségének szakadatlan továbbfejlesztése, a több hangszeren játszók képzése szoríthatja le a pályáról az egy-egy hangszer pillanatnyi népszerűségét kihaszná­lókat E téren komoly feladat áll továbbra is az OSZK helyi stúdiói előtt, amelyek — ez is témája volt a taggyűléseknek — még gyakran kihasználatlanok. Ismételten hangot adott tagságunk a külföl­di munkavállalás jelenlegi szabályozásával kapcsolatos elégedetlenségének. Valamelyes megnyugtatást csak az a bejelentés nyújtott, hogy az új rendelkezés már kidolgozás alatt áll. A taggyűlések során örömmel tapasztaltuk, hogy már országos visszhangja van a Budapesti Szórakoztatózenészek Szakszervezeti Tanácsa által meghirdetett „KIVÁLÓ EGYÜTTES", „KIVÁLÓ ZENÉSZ” mozgalomnak. Sajnos azoban nemcsak ilyen egészséges versenyről hallottunk, hanem — például Heves megyében arról az egyoldalú versenyről, amit az itt-ott ismét felbukkanó wurlitzerek jelentenek zené­szeinknek. Mindent egybevetve: általában színes, aktív taggyűlések tanúi lehettünk, amelynek leg­jobbjai bizonyították, hogy érdemes az előké­szítésre nagyobb munkát fordítani. Rákosi Péter EREDMÉNYES MUNKA, MÉLTÓ ELISMERÉS Nem rég jelent meg a szórakoziatózenészek lapjában szakszervezeti tanácsunk felhívása a „kiváló zenekar", „kiváló együttes", illetve „kiváló zenésze cím elnyeréséért indított moz­galomról. Az eddigi tapasztalatok a mozgalom létjogosultságát bizonyítják. A zenekarvezetők és zenészek egyaránt nagy érdeklődést tanúsí­tanak a mozgalomhoz való csatlakozás iránt, ami azt bizonyítja, hogy a zenészek sajátos helyzete, a szerződéses munkaviszony sem zár­ja ki annak lehetőségét, hogy a mozgalom el­terjedjen. A vendéglátóipari vállalatok vezetői, szak­szakszervezeti bizottságai örvendetes módon egyre inkább felismerik az anyagi, erkölcsi ösztönzők alkalmazásának, kiszélesítésének szükségességét és lehetőségét. A vállalatok il­letékesei — különösképpen az elmúlt évben — az erkölcsi és anyagi elismerés különböző for­máival igyekeznek a vállalatokhoz kötni a munkában kitűnt zenészdolgozókat is. Ezt a célt szolgálja többek között a vállalati nyereségré- szedés felosztásánál a vállalatnál eltöltött idő figyelembevétele, a törzsgárda tagság érvényre juttatása, jutalmak, segélyek stb. A vendéglátóipar területén mindjobban ki­bontakozó szocialista brigádmozgalomban részt vevők tevékenységének elismerése és megbe­csülése is ezt tükrözi. A különböző évfordulók alkalmával az érdemek egyéni elbírálása alap­ján kerül sor pénzjutalmak, oklevelek és kitün­tetések adományozására. Ezek a megnyilvánu­lások ösztönzők és nagymértékben elősegítik a munkafegyelem megszilárdítását, befolyást gyakorolnak a zenészek jobb munkájára, a re­pertoár további bővítésére, az állandó vendég­kör kialakítására; végső soron a vállalati ter­vek teljesítésére, örömünkre szolgál az a tény, hogy hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából fővárosunkban szép számmal része­sültek „kiváló dolgozó” kitüntetésben, oklevíl- és pénzjutalomban. Ami a szakszervezeti tanács felhívására elin­dult, csak a kezdet. Ez ideig több mint 50 ze­nekar (170 fő) jelentette be részvételét a moz­galomban való részvételre. Meggyőződésünk, hogy a mozgalom mind a vendéglátóipari vál­lalatok, mind a zenészek érdekeit egyaránt szolgálja, végső soron eredményes és kölcsö­nösen hasznos lesz mindannyiunknak. Szép Sándor Jk z új világ születése cl választhatatlan gyimir lljics Lenin nevétől, ö volt a kommunista párt megszervezője, az oroszor­szági nagy forradalom ve­zetője, a szovjet állam meg­teremtője, valamennyi dol­gozó vezére. Gigászi mun­kássága azonban többre is kiterjed, mint a legnagyobb almi, politikai, gazda- és kulturális kerdé­0 mondotta: „A művészet a népé. Gyökereivel a leg­szélesebb dolgozó tömegek - be kell hatolnia ... A művészetnek fel kell éb­resztenie a tehetségesek művészi hajlamát és fej­lesztenie kell azokat.. A kezdeményezés visszhangra talált A budapesti kezdeményezés vissz­hangra talált a Szabolcs-Szatmár megyében dolgozó zenészek között, és az első negyedévi taggyűlésen egy­öntetűen csatlakoztak a szocialista versenymozgalomhoz. A vendéglátóipart vállalat igazga­tójával, Szendrei István elvtárssal a szakszervezeti bizottság egyeztette a feltételeket és meghatározta a kiváló zenekar, kiváló zenész cím elnyeré­séhez szükséges munka célját, mód­ját. A vállalt feltételek eddigi ered­ményeit közösen értékelte a két szerv és az első lépcsőben kiemelkedőknek máris kiosztották a különböző jutal­makat. Marsó János zongorista és Kada Imre dobos, az Anna presszó duója dicsérő oklevelet és pénzjutalmat ka­pott. Marsó János a helyi stúdió zon­gora tanári leendőit is ellátja. Jó munkája elismerése, hogy a közel­múltban két hónapot Jugoszláviá­ban, egy évet pedig Svédországban dolgozott. Az Ezerjó étteremben dolgozó népi zenekar dicsérő oklevelet és pénzju­talmat kapott. Varga Zoltán a zene­kar vezetője aktív tagja az szb-nek. Jó zenekarvezetőd munkájáért kiváló dolgozó jelvényt kapott. A zenrfear- ban dolgozó Sarkadi Elemér nyug­díjas külön pénzjutalomban is része­sült. Sarkadi Elemér négy évig volt elnöke az szb-nek. Ez a zenekar három héti* szép sikerrel szerepelt a Szovjetunióban. A Szabolcs étterem quartettje el­nyerte a kiváló zenekari címet. Az együttes mindent játszik. Sokolda­lúan képzett zenészek között ott ta­láljuk Csengeri PáIné zongoristát, aki már 1967-ben is kapott pénzjutal­mat és Oklevelet, 1966-ban pedig ki­váló dolgozó jelvényt és pénzjutal­mat Korábban ő voüt a helyi stúdió zongoratanára. Tizenhét éve dolgo­zik megszakítás nélküli a vállalatnál. J&ni Vilmos dobos hasonló kitünte­téseket kapott. Jóni Vilmos az szb gazdasági felelőse már négy éve. Eredményes munkáját tükrözi, hogy tagdíjelmaradás nincs a megyében. Nagy Antal nagybőgős jól egészíti ki az együttest, ö is tagja az szb- nek. Jómagam már 16 éve vagyok zenekarvezető a válladatnál. Ebből négy és félhónapot Svájcban dolgoz­tam. Az szb-nek két évig elnöke, je­lenleg titkára vagyok. A Halász csárda népi zenekarából Mezei Ferenc nagybőgős kiváló dol­gozó kitüntetést és pénzjutalmat ka­pott. Tizenhét éve játszik közmeg­elégedésre ugyanazon a helyen. A szakszervezetben a számvizsgáló bi­zottság elnöki tisztségét tölti be. A megyei verseny tovább folyik. Eredményeinkkel méltóképpen sze­retnénk hozzájárulni felszabadulá­sunk 25 éves évfordulójának meg­ünnepléséhez. Benczi Jenő szb-titkár ÁRA 2 FORINT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék