Szórakoztató Zenészek, 1971 (1-4. szám)

1971 / 1. szám

SZÓRAKOZTATÓ \Z ORSZÁGOS SZÓRAKOZTATÓ­ZENEI KÖZPONT IDŐSZAKI LAPJA ZENESZEK w 1971/1. Köszöntjük a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége VII. Kongresszusát! J ó ez a lendület. Friss légáramlat fuvallatát érezzük, amikor a szakszervezeti mozgalom szakadatlan eseménysodrá­ban haladunk szövetségünk VII. kongresszusa felé. Alig fejeződtek be a bizalmivá­lasztások, máris a negye­dik negyedévi taggyűlések szervezéséhez fogtak alap­szervezeteink. Annak lebo­nyolítása után a szakszer­vezeti bizottságok választá­sának munkálatai folytak. A mozgalmi munka felfo­kozott ritmusa az egész tagságot magával ragadta. Jó ez a lendület. Az ed­dig tologatott problémák szinte egycsapásra megol­dódtak, az apró-cseprő vi­ták elcsitultak s helyüket a tervek, célkitűzések s a megvalósításukhoz szüksé­ges összefogás váltotta fel. A taggyűléseken megjele­nők, véleményt nyilvánítók száma nőtt, s a nagy be­szélgetés új gondolatokat vetett fel, melyekben a szakszervezet és tagság ten­nivalói érnek. Jó ez a lendület, mely a társadalmi fejlődés előre­törését követve elhárítja az itt-ott jelentkező akadályo­kat, helyreigazítja az alul vagy felül jelentkező téve­déseket, felemeli a kitisz­tult fejeket és céltudatos harcosokká kovácsolja a tétovázókat. Nevel és lel­kesít, igényességet követel. Jó ez a lendület, mert szívó hatása magával ra­gad mindenkit és a közös­ségi érzés nagyszerűségével tölti el még a vérszegény egoistákat, szűklátókörű egyénieskedőket is. Mint a tökéletes összetételű zene­kar, úgy szól és oly har­monikus a dolgozók érde­kében kimondott szó és végrehajtott tett. Nagyot vét az, ki hamisan játszik! Jó ez a lendület, melyet a bizalom ereje ad a vá­lasztóknak és megválasz­tottaknak egyaránt. Ezzel a lendületes mozgalmi munkával és bizalommal köszöntjük a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége VII. Kongresszusát és ered­ményes jó munkát kívá­nunk valamennyi küldött­nek. (Sz. F.) A mozgalmi munka ritmusában Választások után, kongresszus előtt A. január 18-án megtartott központi vezetőségi ülés jóvá­hagyta a VI. kongresszus ha­tározatainak végrehajtásáról készített írásbeli jelentést és a szóbeli beszámoló vázlatát. Vass Imre főtitkár elvtárs ki­egészítő tájékoztatója a vá­lasztás akkori helyzetét is vá­zolta. A szórakoztatózenészek ti­zennyolc megyei és egy fővá­rosi szakszervezeti bizottságot választottak. Az alapszerveze- tek választási munkájának be­fejezése után kerestük fel Rá­kosi Péter elvtársat, a Zene­művészek Szakszervezete tit­kárát és kértük, hogy össze­gezte a választásról kialakult képet és véleményét. Rákosy Péter elvtárs a kö­vetkezőket mondotta: R égi tapasztalat, hogy az év első hetei mindig mozgalma­sak a szórakoztatózenei terület számára. Különösen így volt ez idén, hiszen nem csak a bálok, farsangi rendez­vények szezonja indult meg ekkor, hanem ezekben a hetekben került sor a szakszervezeti bizottságok újjá választására. Nem könnyű feladat a választások tapasztalatait összegez­ni még akkor sem, ha a taggyűlések legtöbbjénél sok egybevágó momentumot észlelhettünk is. Az előkészítésről szólva megálla­píthatjuk, hogy szinte valamennyi választásunkat felfokozott ér­deklődés előzte meg, s ezt az érdeklődést minden tisztségviselő igyekezett is kielégíteni. Jelölőbizottságaink nagy része őszinte, elismerésre méltó, áldozatos munkát végzett. Bejártak minden munkahelyet, igyekeztek minél több szakszervezeti tag vélemé­nyét megismerni, begyűjteni. Ebben a munkában igen hathatós segítséget nyújtottak azok az szmt-k, amelyek gépkocsit bocsá­tottak a jelölőbizottságok rendelkezésére a terület bejárásá­hoz. Az alapos előkészítő munka nemcsak a tagság egészének véleményét tükröző jelölést tette lehetővé, hanem olyan — ösz- szehasonlítási alapul is szolgáló — tapasztalatokat adott, ame­lyeket a választásokat megelőző taggyűlési vitákban igen jól hasznosíthattak. A legtöbb taggyűlésen eredményesen használták fel a köz­ponti érvgyűjteményt, s így tagságunk jó áttekintést kapott nemcsak a szűkén vett szórakoztatózenész terület, hanem a Ze­neművész Szakszervezethez tartozó valamennyi ágazat szakszer­vezeti tevékenységéről is. Igen hasznos volt ez, mert egyre töb­ben ismerik fel szórakoztatózenész tagjaink közül, hogy a lehe­tőségek és kívánságok egyeztetésénél figyelembe kell venni a zenei élet nagy összefüggéseit. A beszámolók, a helyzet általá­nos elemzése mellett, természetesen igyekeztek minden élő problémára rávilágítani, minden jogos kívánságot összegezni. Sajnos azonban még gyakran tapasztalhattuk, hogy elért ered­ményeinket egyben el is felejtjük, azokat még ilyen — vissza­tekintésre kínálkozó — alkalmakkor, mint a választás, sem ele­venítjük fel. Így aztán a beteljesületlen várakozások, elintézet­len panaszok sorolása nem egyszer a reálisnál kedvezőtlenebb összkép kialakulását okozta taggyűléseinken. Ugyanakkor ör­vendetes volt, hogy a szakmai, politikai képzés szükségességét — amely eddig általában a szakszervezeti bizottságok beszámo­lóiban szerepelt — egyre több hozzászóló is hangsúlyozta. A ve­zetőségválasztó taggyűlések is bizonyították: tagságunk többsé­ge felismerte már, hogy csak a kor, a közönség igényeivel lé­pést tartva, minél sokszínűbb munkát végezve igényelhetik szó­rakoztatózenészeink a társadalom nagyobb megbecsülését. A beszámolókban és hozzászólásokban egyaránt helyet kap­tak azok az anyagi vonatkozásukban is égető kérdések, amelyek az utóbbi időben a szórakoztatózenészek között végzett szakszer­vezeti munka kulcskérdéseivé váltak: így a regiszteresek foglal­koztatása, a külföldi munkavállalással kapcsolatos ügyek, a ka­tegóriák szűk díjtételei... hogy csak a legfontosabbakat emel­jük ki. E kérdések megvitatásával kapcsolatosan igen hasznos­nak bizonyult, hogy az Országos Szórakoztatózenei Központ munkatársai tevékenyen részt vettek taggyűléseinken, s egyes kérdések megválaszolásához, megoldásához aktív segítséget nyúj­tottak. A tisztségviselők újjáválasztásáról szólva megállapíthatjuk, hogy tagságunk e tekintetben is felelősségteljesen járt cl. Bár KÜLDÖTTEINK • KÜLDÖTTEINK • KÜLD UI H H =o 3 X * H H =o Q 3 * BRUNNER GYÖRGY a Pest-Budai Vendéglátó vállalatnál dolgozó zenészek osztó Ivbizottságának ti'kára. A szeiény és csöndes embe­rek szívósságával végzi szak- szervezet: munkáját, a szer­teágazó, szétszórt területről hozzátartozó aktivisták ösz- szefogását. Segíti a tanács és az szb munkáját is. KOZAK GABOR JÓZSEF a ,.Népművészet mestere' kitüntetés birtokosa, mél ian érdemelte ki zenésztársa bi­zalmát, mert pályafutása so­rán nemcsak művelte, ha­nem harcosan védte is a népzene rangját, s hallatta szavát, ha a népzer.észek jo­gos érdekvédelmében arra szükség volt. Hazai és kül­földi sikere: elismerést, meg­becsülést szereztek a magyar szórakoztatózonenek. KÓTÉ BÉLA a Békts megyeiek küldötte, a szórakoztatózenészek szb- titkára. Régi szakszervezeti aktivista. Az utóbbi időben sokat fejlődött, „A" kategó­riával rendelkező zongorista, aki univerzális a maga terü­letén. A zenészek érdekében bátran kiálló, a szakszerve­zeti munkát jól ismerő tiszt­ségviselő DANCSÓ ISTVÁN az OSZK igazgatójaként köz­vetlen és a gyakorlatban megvalósítható lehetőségek­kel élve. sokat tesz a szóra- koztatozenészek érdekében. Mint a központi vezetőség tagja aktívan, régi mozgalmi munkája során szerzett ta­pasztalataival segíti a terület ti Kintélyének emelését, a ze­nészek érdekvédelmét. GYIMESI ERNŐ a felszabadulás óta fáradha­tatlan harcosa a szórakoz­tatózenészek érdekeit képvi­selő szakszervezet, mozga­lomnak. A Művészt'i Szak- szervezetek Szövetségének, a Zeneművészek Szakszerveze­tének alelnöke. Nagy moz­galmi tapasztalatával es a terület alapos ismeretivel segíti törekvéseink valóta- váltását. törekedtek a vezetőtestületek felfrissítésére, megfiatalítására. ® messzemenően figyelembe vették, hogy a jól dolgozó, régi akti- I visták ismét helyet kapjanak az alapszervezetek vezetésében. I így volt ez általában, éppen ezért sajnálatos, hogy akadt még egy-két olyan közösség, ahol a személyi ellentétekből fakadó, _ rossz értelemben vett vetélkedés kerekedett felül, s ahol éppen I ezért a választás egy fordulóban nem is hozott megnyugtató | eredményt. ■ Visszatekintve a lezajlott választásokra megállapíthatjuk. ■ hogy tagságunk, aktivistáink jól állták a — nem is mindig I könnyű — próbát. Olyan munka van mögöttünk, amelyről elé- ■ gedetten adhatunk majd számot a művészeti szakszervezetek ■ VII. kongresszusán, s amely jó alapját vetette meg a kongresz- a szuson születő határozatok, a jövő feladatai végrehajtásának. ÉBER JENŐ tíz éve az szb számvizsgáló bizottsága elnökeként kiváló és lelkiismeretes munkái vé­gez. Az szb-üléseken rend­szeresen részt vesz és sok segítséget nyújt a gazdasági jellegű feladatok eredmé­nyes ellátásához. Szakmai téren elismert, zenésztársai szeretik és bizalommal for­dulnak hozzá problémáikkal. KISZIN MIKLÓS a Csongrád megyében dol­gozó zenészek küldötteként vesz részt a kongresszuson. Zenészi tevékenysége mellett ellátja a megyei OSZK ki­rendeltségének vezetését és részt vesz a megvei szb munkájában. Sok éves moz­galmi múltja és tapasztalata jól hasznosítható a Zenemű­vészek Szakszervezete elnök­ségi funkciójában is. kismAnyoki karoly immár tíz éve az OSZK Ba­ranya megyei kirendeltségé­nek vezetője. Munkája során mindenkor összeegyeztette a közvetítéssel járó feladatot a zenészek érdekvédelmével. Bár vezető szakszervezeti funkciót nem tölt be, rendsze­resen segíti az szb munkáját, mint a terület valamennyi ze­nészét isme rő, a foglalkoztató vállalatok vezetőivel kapcsola­tot tartó, s a területet szerető és feladatát értő munkatárs. ÁRA 2 FORINT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék